Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk: Logiciels et systËmes d'information

2021/S 178-463551  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/09/2021 S178 Pologne-Gda?sk: Logiciels et systËmes d'information 2021/S 178-463551 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Politechnika Gda?ska Adresse postale: ul. Narutowicza 11/12 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL634 Gda?ski Code postal: 80-233 Pays: Pologne Point(s) de contact: Olga Felska Courriel: olga.felska@pg.edu.pl TÈlÈphone: +48 583471078 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://pg.edu.pl Adresse du profil díacheteur: https://dzp.pg.edu.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa subskrypcji i licencji oprogramowania dla Politechniki Gda?skiej w ramach Projektu Power
   3. 5. NumÈro de rÈfÈrence: ZP/239/061/D/20
II.1.2) Code CPV principal 48000000 Logiciels et systËmes d'information
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa licencji dla Politechniki Gda?skiej. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera za??cznik nr 3 do zaproszenia.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 5 100.00 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48460000 Logiciels analytiques, scientifiques, mathÈmatiques ou prÈvisionnels 48321000 Logiciels de CAO
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL634 Gda?ski Lieu principal d'exÈcution:
Politechnika Gda?ska, Biuro Projektu, 80-233 Gda?sk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, POLSKA, pok. 262.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostarczenie licencji na pakiet oprogramowania do projektowania okr?tÛw, ktÛre spe?niaj nast?puj?ce warunki:
   1. 1. dostarczone licencje powinny by sieciowe (p?ywaj?ce), nieograniczone czasowo,
   1. 2. w ramach zamÛwienia dostarczone zostanie minimum 25 licencji na oprogramowanie,
   1. 3. pojedyncza licencja obejmuje pe?en pakiet oprogramowania spe?niaj?cego warunki opisane w punkcie 2 szczegÛ?owego opisu przedmiotu zamÛwienia.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Zintegrowany program rozwoju Politechniki Gda?skiej POWR.03.05.00-00-Z044/17
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Dnia 27.09.2019 r. Zamawiaj?cy wszcz? post?powanie na Dostaw subskrypcji i licencji oprogramowania dla Politechniki Gda?skiej w ramach Projektu Power
   3. 5. Nr post?powania: ZP/243/061/D/19 w trybie przetargu nieograniczonego. Post?powanie by?o podzielone na 9 cz??ci. Og?oszenie o zamÛwieniu zosta?o przekazane Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 24.09.2019 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej nr 2019/S 187-454096 dnia 27.09.2019 r. Otwarcie ofert wyznaczono na dzie 05.11.2019 r. W cz??ci 3 zamÛwienia, do ktÛrej odnosi si dany wniosek nie zosta?a z?o?ona ?adna oferta. W zwi?zku z tym uniewa?niono post?powanie w cz??ci 3 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. Maj?c na uwadze powy?sze okoliczno?ci oraz konieczno? zapewnienia oprogramowania dla studentÛw Politechniki Gda?skiej, proponuje si przeprowadzi post?powanie w trybie zamÛwienia z wolnej r?ki, gdy zachodzi przes?anka opisana w art. 67 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj. w post?powaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zosta?y z?o?one ?adne oferty a pierwotne warunki zamÛwienia nie zosta?y w istotny sposÛb zmienione. 2019/S 187-454096
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SENER Ingeneria y Sistemas S.A.
NumÈro national d'identification: A48024723 Adresse postale: 56 LAS ARENAS Ville: Avda. Zugazarte Code NUTS: ES EspaÒa Code postal: 48000-BIZKAIA Pays: Espagne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 5 100.00 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot: 5 100.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   2.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   3.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu oraz wobec postanowie specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   4.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ust 2 i 3 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
09/09/2021 Pologne-Gda?sk: Logiciels et systËmes d'informationType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure nÈgociÈe sans mise en concurrenceType de marchÈ: Fournituresfournitures 14/09/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
48321000 - Logiciels de CAO 
48460000 - Logiciels analytiques, scientifiques, mathématiques ou prévisionnels