Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk: Machines industrielles

2021/S 178-463453  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/09/2021 S178 Pologne-Gda?sk: Machines industrielles 2021/S 178-463453 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zak?ad Utylizacyjny SpÛ?ka z o.o.
Adresse postale: ul. Jab?oniowa 55 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL634 Gda?ski Code postal: 80-180 Pays: Pologne Point(s) de contact: 1) w zakresie merytorycznym ñ Pan Piotr Go?aszewski 2) w sprawach dotycz?cych procedury zamÛwie publicznych - Pani Lidia Krzyczy?ska, Courriel: zut@zut.com.pl TÈlÈphone: +48 583260100 Fax: +48 583221576 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zut.com.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/412113
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednoosobowa SpÛ?ka Gminy
I.5) ActivitÈ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Modernizacja instalacji do sortowni odpadÛw ñ dostawa i monta maszyn w ramach przedsi?wzi?cia ÑModernizacja sortowni odpadÛw w Zak?adzie Utylizacyjnym w Gda?skuî NumÈro de rÈfÈrence: 53/PN/2020
II.1.2) Code CPV principal 42000000 Machines industrielles
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem niniejszego zamÛwienia by?a dostawa i monta maszyn dla Zak?adu Utylizacyjnego w Gda?sku SzadÛ?kach realizowanego w ramach przedsi?wzi?cia ÑModernizacja sortowni odpadÛw w Zak?adzie Utylizacyjnym w Gda?skuî nr POIS.02.02.00-00-0020/17-00 w ramach Dzia?ania
   2. 2 Gospodarka odpadami komunalnymi, O priorytetowa II Ochrona ?rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014 ñ 2020. Zamawiaj?cy zawar w dniu 04.07.2019r. umow o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0020/17
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 55 680 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42123000 Compresseurs 42410000 MatÈriel de levage et de manutention 42900000 Machines diverses usage gÈnÈral et usage spÈcial 42914000 MatÈriel de recyclage 42924720 MatÈriel de dÈcontamination 42960000 SystËmes de commande et de contrÙle, Èquipement d'impression et de graphisme, matÈriel bureautique et matÈriel de traitement de l'information 42961000 SystËme de commande et de contrÙle 42990000 Machines diverses usage spÈcifique 42996200 Presses eaux usÈes 43411000 Machines de tri et de criblage 44210000 Structures et piËces structurelles 45223000 Travaux de construction d'ouvrages 45223100 Assemblage de structures en mÈtal 45223210 Ossatures mÈtalliques 45300000 Travaux d'Èquipement du b'timent 45310000 Travaux d'Èquipement Èlectrique 45314320 Installation de c'blage informatique 45315100 Installations Èlectrotechniques 45317000 Autres travaux d'installation Èlectrique 45351000 Travaux d'installation en construction mÈcanique 48000000 Logiciels et systËmes d'information 48150000 Logiciels de contrÙle industriel 48151000 SystËme de contrÙle informatique 48900000 Logiciels et systËmes informatiques divers 51100000 Services d'installation de matÈriel Èlectrique et mÈcanique 51500000 Services d'installation de machines et d'Èquipements 51540000 Services d'installation de machines et d'Èquipements usage spÈcifique 51900000 Services d'installation de systËmes de guidage et de commande 71220000 Services de crÈation architecturale 71320000 Services de conception technique 71323200 Services de conception technique d'usines 71327000 Services de conception des structures portantes 72212900 Services de dÈveloppement de logiciels divers et systËmes informatiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL634 Gda?ski Lieu principal d'exÈcution:
Gda?sk
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem niniejszego zamÛwienia by?a dostawa i monta maszyn dla Zak?adu Utylizacyjnego w Gda?sku SzadÛ?kach realizowanego w ramach przedsi?wzi?cia ÑModernizacja sortowni odpadÛw w Zak?adzie Utylizacyjnym w Gda?skuî nr POIS.02.02.00-00-0020/17-00 w ramach Dzia?ania
   2. 2 Gospodarka odpadami komunalnymi, O priorytetowa II Ochrona ?rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014 ñ 2020. Zamawiaj?cy zawar w dniu 04.07.2019r. umow o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0020/17. Na przedmiot zamÛwienia sk?ada?y si nast?puj?ce elementy: a) Wykonanie dokumentacji projektowej w szczegÛlno?ci projektu technologicznego. b) Roboty budowlane wynikaj?ce z zaproponowanych rozwi?za technologicznych. c) Dostawa maszyn i urz?dze?. d) Modernizacja i dostosowanie istniej?cego wyposa?enia instalacji. e) Wykonanie kompletnego systemu sterowania i wizualizacji. f) Monta i uruchomienie. g) Integracja i uruchomienie wszystkich systemÛw i urz?dze zmodernizowanej sortowni. h) Przeprowadzenie prÛb odbiorowych i ko?cowych. i) Szkolenie w zakresie m.in. obs?ugi, konserwacji, serwisowania. j) Dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i powykonawczej. k) Przej?cie odpowiedzialno?ci gwarancyjnej. l) Zapewnienie serwisu gwarancyjnego. m) Pakiet cz??ci zu?ywaj?cych si i zamiennych. n) Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego wraz z uzyskaniem pozytywnej decyzji. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawarto w Cz??ci III ñ Opis przedmiotu zamÛwienia (OPZ)
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Rozwi?zania technologiczne / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Do?wiadczenie Projektanta technologa wyznaczonego do realizacji zamÛwienia / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Przedsi?wzi?cie ÑModernizacja sortowni odpadÛw w Zak?adzie Utylizacyjnym w Gda?skuî nr POIS.02.02.00-00-0020/17-00 realizowane w ramach Dzia?ania
   2. 2 Gospodarka odpadami komunalnymi, O priorytetowa II Ochrona ?rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014 ñ 2020
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 001-000450
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Modernizacja instalacji do sortowni odpadÛw ñ dostawa i monta maszyn w ramach przedsi?wzi?cia ÑModernizacja sortowni odpadÛw w Zak?adzie Utylizacyjnym w Gda?skuî
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Eggersmann Anlagenbau GmbH Adresse postale: Max-Planck Strasse 15 Ville: Marienfeld Code NUTS: DEA42 G¸tersloh Code postal: 33428 Pays: Allemagne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 55 750 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 55 680 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
SzczegÛ?owo kwestie odnosz?ce si do odwo?ania przedstawione s w art. 513 - 521 ustawy Prawo zamÛwie publicznych
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
09/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
42000000 - Machines industrielles 
42123000 - Compresseurs 
42410000 - Matériel de levage et de manutention 
42900000 - Machines diverses à usage général et à usage spécial 
42914000 - Matériel de recyclage 
42924720 - Matériel de décontamination 
42960000 - Systèmes de commande et de contrôle, équipement d'impression et de graphisme, matériel bureautique et matériel de traitement de l'information 
42961000 - Système de commande et de contrôle 
42990000 - Machines diverses à usage spécifique 
42996200 - Presses à eaux usées 
43411000 - Machines de tri et de criblage 
44210000 - Structures et pièces structurelles 
45223000 - Travaux de construction d'ouvrages 
45223100 - Assemblage de structures en métal 
45223210 - Ossatures métalliques 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45314320 - Installation de câblage informatique 
45315100 - Installations électrotechniques 
45317000 - Autres travaux d'installation électrique 
45351000 - Travaux d'installation en construction mécanique 
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
48150000 - Logiciels de contrôle industriel 
48151000 - Système de contrôle informatique 
48900000 - Logiciels et systèmes informatiques divers 
51100000 - Services d'installation de matériel électrique et mécanique 
51500000 - Services d'installation de machines et d'équipements 
51540000 - Services d'installation de machines et d'équipements à usage spécifique 
51900000 - Services d'installation de systèmes de guidage et de commande 
71220000 - Services de création architecturale 
71320000 - Services de conception technique 
71323200 - Services de conception technique d'usines 
71327000 - Services de conception des structures portantes 
72212900 - Services de développement de logiciels divers et systèmes informatiques