Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/03/2023
Date de péremption : 24/04/2023
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk:Mat╚riel et fournitures informatiques

2023/S 58-172000  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/03/2023 S58 Pologne-Gda?sk: Mat╚riel et fournitures informatiques 2023/S 058-172000 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Politechnika Gda?ska, Wydzia? Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Num╚ro national d'identification: NIP: 5840203593 REGON:000001620 Adresse postale: ul. G. Narutowicza 11/12 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL633 Tr█jmiejski Code postal: 80-233 Pays: Pologne Point(s) de contact: Olga Warszewska, Bogus?awa Litwi?ska, Agnieszka Parzewska Courriel: logistyka@eti.pg.edu.pl T╚l╚phone: +48 583486152 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.pg.edu.pl Adresse du profil dÝacheteur: https://www.dzp.pg.edu.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia publiczna
I.5) Activit╚ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa sprz?tu komputerowego dla Wydzia?u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gda?skiej Num╚ro de r╚f╚rence: CRZP/59/009/D/23
II.1.2) Code CPV principal 30200000 Mat╚riel et fournitures informatiques
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa sprz?tu komputerowego dla Wydzia?u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gda?skiej. Zamawiaj?cy podzieli? zam█wienie na 3 cz??ci: Cz??? 1 Dostawa 1 szt. wysokowydajnego komputera stacjonarnego do oblicze? dynamiki molekularnej dla KMOE. Cz??? 2 Dostawa 2 szt. komputer█w przeno?nych z akcesoriami dla KSA. Cz??? 3 Dostawa 1 szt. komputera przeno?nego dla KSME. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia i zakres w poszczeg█lnych cz??ciach zosta? okre?lony w Za??czniku nr 4I-III do Specyfikacji Warunk█w Zam█wienia (dalej: SWZ) oraz w formularzach rzeczowo-cenowych stanowi?cych Za??czniki nr 2I-III do SWZ. Przedmiot zam█wienia musi by? fabrycznie nowy, kompletny o wysokim standardzie zar█wno pod wzgl?dem jako?ci wykonania, jak r█wnie? funkcjonalno?ci, wolny od wad materia?owych i konstrukcyjnych, bez wcze?niejszej eksploatacji i nie mo?e by? przedmiotem praw os█b trzecich.
II.1.5) Valeur totale estim╚e Valeur hors TVA: 22 710.72 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa 1 szt. wysokowydajnego komputera stacjonarnego do oblicze? dynamiki molekularnej dla KMOE
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30211000 Unit╚ centrale de traitement 30213300 Ordinateur de bureau 30214000 Postes de travail 30231300 ...crans de visualisation
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL633 Tr█jmiejski Lieu principal d'ex╚cution:
Politechnika Gda?ska, Wydzia? Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gda?sk, budynek WETI A (nr 41), pok█j 116.
II.2.4) Description des prestations:
 1)Przedmiotem zam█wienia w Cz??ci 1 jest dostawa 1 szt. wysokowydajnego komputera stacjonarnego do oblicze? dynamiki molekularnej dla KMOE 2) Przedmiot zam█wienia w Cz??ci 1 obejmuje dostaw? sprz?tu do siedziby Zamawiaj?cego, na miejsce wskazane przez Zamawiaj?cego. 3) Szczeg█?owy opis i zakres przedmiotu zam█wienia zosta? okre?lony w za??czniku nr 2I i 4I do SWZ. 4) Zamawiaj?cy wymaga, aby termin dostawy by? nie d?u?szy ni? 30 dni. 5) Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca udzieli? gwarancji na oferowany przedmiot zam█wienia w wymiarze co najmniej 36 miesi?cy. 6) Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zam█wienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zam█wienia publicznego, stanowi?cych za??cznik nr 3I do SWZ. 7) Przedmiot zam█wienia musi by? fabrycznie nowy, kompletny o wysokim standardzie zar█wno pod wzgl?dem jako?ci wykonania, jak r█wnie? funkcjonalno?ci, wolny od wad materia?owych i konstrukcyjnych, bez wcze?niejszej eksploatacji i nie mo?e by? przedmiotem praw os█b trzecich. 8) Stawka 0% VAT na asortyment b?d?cy przedmiotem zam█wienia: 1) Zamawiaj?cy wyst?pi do Ministerstwa Edukacji i Nauki celem potwierdzenia zastosowania stawki 0% VAT w zwi?zku art. 83 ust. 1 pkt. 26 lit. a), ust. 13, 14 i 15 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towar█w i us?ug (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 931 ze zm.) do asortymentu uj?tego w za??czniku nr 8 do ustawy (zestaw komputera stacjonarnego). 2) Zamawiaj?cy dostarczy Wykonawcy za?wiadczenie Ministerstwa Edukacji i Nauki b?d?ce podstaw? do naliczenia stawki VAT 0% na sprz?t wskazany w zam█wieniu. 3) Je?eli Ministerstwo Edukacji i Nauki nie przy?le stosownego za?wiadczenia w terminie wystawiania faktury przez Wykonawc?, Wykonawca wystawi faktur? z podatkiem VAT, a po otrzymaniu za?wiadczenia wystawi faktur? koryguj?c? podatek VAT.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 10 254.97 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 30 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
   1. Tryb udzielenia zam█wienia publicznego
:
przetarg nieograniczony.
   2. Zamawiaj?cy nie przewiduje obowi?zku wniesienia wadium.
   3. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp Zamawiaj?cy przewiduje odwr█con? kolejno?? czynno?ci, tj. mo?e najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa 2 szt. komputer█w przeno?nych z akcesoriami dla KSA
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213100 Ordinateurs portables 30237200 Accessoires informatiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL633 Tr█jmiejski Lieu principal d'ex╚cution:
Politechnika Gda?ska, Wydzia? Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gda?sk, budynek WETI A (nr 41), pok█j 116.
II.2.4) Description des prestations:
 1)Przedmiotem zam█wienia w Cz??ci 2 jest dostawa 2 szt. komputer█w przeno?nych z akcesoriami (tj. 2 szt. mysz bezprzewodowa, 2 szt. torba na laptop, 1 szt. czytnik kart) dla KSA. 2) Przedmiot zam█wienia w Cz??ci 2 obejmuje dostaw? sprz?tu do siedziby Zamawiaj?cego, na miejsce wskazane przez Zamawiaj?cego. 3) Szczeg█?owy opis i zakres przedmiotu zam█wienia zosta? okre?lony w za??czniku nr 2II i 4II do SWZ. 4) Zamawiaj?cy wymaga, aby termin dostawy by? nie d?u?szy ni? 30 dni. 5) Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca udzieli? gwarancji na oferowany przedmiot zam█wienia w wymiarze co najmniej 36 miesi?cy. 6) Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zam█wienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zam█wienia publicznego, stanowi?cych za??cznik nr 3II do SWZ. 7) Przedmiot zam█wienia musi by? fabrycznie nowy, kompletny o wysokim standardzie zar█wno pod wzgl?dem jako?ci wykonania, jak r█wnie? funkcjonalno?ci, wolny od wad materia?owych i konstrukcyjnych, bez wcze?niejszej eksploatacji i nie mo?e by? przedmiotem praw os█b trzecich. na sprz?t wskazany w zam█wieniu.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji na komputery przeno?ne / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 7 103.64 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 30 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
   1. Tryb udzielenia zam█wienia publicznego
:
przetarg nieograniczony.
   2. Zamawiaj?cy nie przewiduje obowi?zku wniesienia wadium.
   3. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp Zamawiaj?cy przewiduje odwr█con? kolejno?? czynno?ci, tj. mo?e najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa 1 szt. komputera przeno?nego dla KSME
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213100 Ordinateurs portables
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL633 Tr█jmiejski Lieu principal d'ex╚cution:
Politechnika Gda?ska, Wydzia? Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gda?sk, budynek WETI A (nr 41), pok█j 116.
II.2.4) Description des prestations:
 1)Przedmiotem zam█wienia w Cz??ci 3 jest dostawa 1 szt. komputera przeno?nego dla KSME. 2) Przedmiot zam█wienia w Cz??ci 3 obejmuje dostaw? sprz?tu do siedziby Zamawiaj?cego, na miejsce wskazane przez Zamawiaj?cego. 3) Szczeg█?owy opis i zakres przedmiotu zam█wienia zosta? okre?lony w za??czniku nr 2III i 4III do SWZ. 4) Zamawiaj?cy wymaga, aby termin dostawy by? nie d?u?szy ni? 30 dni. 5) Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca udzieli? gwarancji na oferowany przedmiot zam█wienia w wymiarze co najmniej 24 miesi?ce. 6) Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zam█wienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zam█wienia publicznego, stanowi?cych za??cznik nr 3III do SWZ. 7) Przedmiot zam█wienia musi by? fabrycznie nowy, kompletny o wysokim standardzie zar█wno pod wzgl?dem jako?ci wykonania, jak r█wnie? funkcjonalno?ci, wolny od wad materia?owych i konstrukcyjnych, bez wcze?niejszej eksploatacji i nie mo?e by? przedmiotem praw os█b trzecich. na sprz?t wskazany w zam█wieniu.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy / Pond╚ration: 10 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji / Pond╚ration: 30 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 5 352.12 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 30 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
   1. Tryb udzielenia zam█wienia publicznego
:
przetarg nieograniczony.
   2. Zamawiaj?cy nie przewiduje obowi?zku wniesienia wadium.
   3. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp Zamawiaj?cy przewiduje odwr█con? kolejno?? czynno?ci, tj. mo?e najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie wyznacza szczeg█?owego warunku w tym zakresie (dotyczy wszystkich cz??ci post?powania).
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie wyznacza szczeg█?owego warunku w tym zakresie (dotyczy wszystkich cz??ci post?powania).
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie wyznacza szczeg█?owego warunku w tym zakresie (dotyczy wszystkich cz??ci post?powania).
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zam█wienia publicznego okre?lone zosta?y w Za?. nr 3 do SWZ. Akceptacja tre?ci projektowanych postanowie? umowy odbywa si? przez z?o?enie o?wiadczenia na formularzu oferty. Wykonawca sk?adaj?c ofert? zobowi?zuje si?, w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy zgodnej z zaakceptowanym projektem postanowie? umowy w sprawie zam█wienia publicznego, w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego. Zawarcie umowy nast?pi w terminie okre?lonym w art. 264 ustawy Pzp. Umowa wymaga, pod rygorem niewa?no?ci, zachowania formy pisemnej, chyba ?e przepisy odr?bne wymagaj? formy szczeg█lnej. Zawarta umowa b?dzie jawna. Zmiana postanowie? zawartej umowy mo?e nast?pi? za zgod? obu stron wyra?on? na pi?mie pod rygorem niewa?no?ci takiej zmiany. Zakres zmian postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie kt█rej dokonano wyboru Wykonawcy okre?lono w projektowanych postanowieniach umowy, stanowi?cych Za?. nr 3 do SWZ.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 24/04/2023 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 22/07/2023
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 24/04/2023 Heure locale: 10:15 Lieu:
Otwarcie ofert zostanie dokonane za po?rednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings poprzez odszyfrowanie z?o?onych przez Platform? ofert. W przypadku zmiany terminu otwarcia ofert, Zamawiaj?cy poinformuje o tym fakcie na stronie internetowej prowadzonego post?powania. Otwarcie i ocena ofert zostan? dokonane przez Komisj? Przetargow?. https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Zamawiaj?cy, najp█?niej przed otwarciem ofert, udost?pni na stronie internetowej prowadzonego post?powania informacj? o kwocie, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zam█wienia. Zamawiaj?cy, niezw?ocznie po otwarciu ofert, udost?pni na stronie internetowej prowadzonego post?powania https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings informacje, o kt█rych mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
Le paiement en ligne sera utilis╚
VI.3) Informations compl╚mentaires:

   1. Tryb udzielenia zam█wienia
:
przetarg nieograniczony.
   2. Zgodnie z art. 139 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019r. Prawo zam█wie? publicznych (dalej: Pzp) Zamawiaj?cy przewiduje odwr█con? kolejno?? oceny ofert. Zamawiaj?cy mo?e najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu.3. O udzielenie zam█wienia publicznego mog? ubiega? si? Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj? wykluczeniu.4. Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zam█wienia Wykonawc?, w stosunku, do kt█rego zachodzi kt█rakolwiek z okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 oraz art.109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Stosownie do brzmienia art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz.U. nr 835), z post?powania wyklucza si?: 1) wykonawc? oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okre?lonych w rozporz?dzeniu 765/2006 i rozporz?dzeniu 269/2014 albo wpisanego na list? na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list? rozstrzygaj?cej o zastosowaniu ?rodka, o kt█rym mowa w art. 1 pkt 3; 2) wykonawc? oraz uczestnika konkursu, kt█rego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia?aniu praniu pieni?dzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okre?lonych w rozporz?dzeniu 765/2006 i rozporz?dzeniu 269/2014 albo wpisana na list? lub b?d?ca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta?a wpisana na list? na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list? rozstrzygaj?cej o zastosowaniu ?rodka, o kt█rym mowa w art. 1 pkt 3; 3) wykonawc? oraz uczestnika konkursu, kt█rego jednostk? dominuj?c? w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze?nia 1994 r. o rachunkowo?ci (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach okre?lonych w rozporz?dzeniu 765/2006 i rozporz?dzeniu 269/2014 albo wpisany na list? lub b?d?cy tak? jednostk? dominuj?c? od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta? wpisany na list? na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list? rozstrzygaj?cej o zastosowaniu ?rodka, o kt█rym mowa w art. 1 pkt
   3.  Powy?sze wykluczenie nast?puje na okres trwania okoliczno?ci okre?lonych w tym punkcie. Szczeg█?owe informacje w rozdziale VII SWZ.
   5. Wykonawca sk?ada wraz z ofert? o?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego w rozdziale VI i rozdziale VII SWZ, na formularzu JEDZ. Szczeg█?owe informacje dotycz?ce podstaw wykluczenia znajduj? si? w rozdziale VII SWZ.
   6.  Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowodowych, o kt█rych mowa w art. 124 pkt. 1 ustawy Pzp . Wykaz podmiotowych ?rodk█w dowodowych oraz innych dokument█w lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? Zamawiaj?cy od Wykonawcy, w tym sk?adanych przez Wykonawc? maj?cego siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, znajduj? si? w rozdziale IX SWZ.Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument█w, o kt█rych mowa w rozdziale IX ust. 2 pkt 2 i 3 SWZ, sk?ada dokumenty, o kt█rych mowa w rozdziale IX ust. 4 SWZ.
   7. Informacja o przedmiotowych ?rodkach dowodowych znajduje si? w rozdziale VIII SWZ. Je?eli wykonawca nie z?o?y przedmiotowych ?rodk█w dowodowych lub z?o?one ?rodki dowodowe b?d? niekompletne, zamawiaj?cy wezwie ich do z?o?enia lub uzupe?nienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.8. Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
   9.  Klauzula informacyjna RODO znajduje si? w rozdziale XXII SWZ.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat termin█w sk?adania odwo?a?:
   1. Zgodnie z art. 515 ustawy Pzp odwo?anie wnosi si?: 1) w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w lit. a.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej.
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   4.  Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie p█?niej ni?: a) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia. UWAGA: ZE WZGL?DU NA BRAK MIEJSCA W SEKCJI VI.3) Informacje dodatkowe, Zamawiaj?cy dopisuje w sekcji VI.4.3) ci?g dalszy podstaw wykluczenia z post?powania : Ponadto Zamawiaj?cy zastosuje art. 5k Rozporz?dzenia 2022/576 do rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w nast?puj?cym brzmieniu: Zakazuje si? udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zam█wie? publicznych lub koncesji obj?tych zakresem dyrektyw w sprawie zam█wie? publicznych, a tak?e zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)˝e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)˝f) i lit. h)˝j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)˝e) i lit. g)˝i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)˝d), lit. f)˝h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udzia?em: a) obywateli rosyjskich lub os█b fizycznych lub prawnych, podmiot█w lub organ█w z siedzib? w Rosji; b) os█b prawnych, podmiot█w lub organ█w, do kt█rych prawa w?asno?ci bezpo?rednio lub po?rednio w ponad 50 % nale?? do podmiotu, o kt█rym mowa w lit. a) niniejszego ust?pu; lub c) os█b fizycznych lub prawnych, podmiot█w lub organ█w dzia?aj?cych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o kt█rym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ust?pu, w tym podwykonawc█w, dostawc█w lub podmiot█w, na kt█rych zdolno?ci polega si? w rozumieniu dyrektyw w sprawie zam█wie? publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % warto?ci zam█wienia. Wykonawca sk?ada wraz z ofert? o?wiadczenie dotycz?ce przes?anek wykluczenia z art. 5k rozporz?dzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej sporz?dzone wg wzoru stanowi?cego za??cznik nr 9 do SWZ .
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
17/03/2023 Dostawa sprz?tu komputerowego dla Wydzia?u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gda?skiej 24/04/2023 22/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - MatÚriel et fournitures informatiques 
30211000 - UnitÚ centrale de traitement 
30213100 - Ordinateurs portables 
30213300 - Ordinateur de bureau 
30214000 - Postes de travail 
30231300 - ╔crans de visualisation 
30237200 - Accessoires informatiques