Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk: Mobilier

2022/S 53-137711  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
16/03/2022 S53 Pologne-Gda?sk: Mobilier 2022/S 053-137711 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Politechnika Gda?ska Adresse postale: ul. G. Narutowicza 11/12 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL634 Gda?ski Code postal: 80-233 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ewa Krasi?ska-Wera Courriel: dzp@pg.edu.pl Fax: +48 583472913 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.pg.edu.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia publiczna
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa mebli dla Dzia?u Zamówie? Publicznych Politechniki Gda?skiej oraz Centrum Nowoczesnej Edukacji Politechniki Gda?skiej Numéro de référence: ZP/3/055/D/22
II.1.2) Code CPV principal 39100000 Mobilier - UB01
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:

   1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli wraz z wniesieniem i monta?em dla Dzia?u Zamówie? Publicznych Politechniki Gda?skiej oraz Centrum Nowoczesnej Edukacji Politechniki Gda?skiej.
   2. Przedmiot zamówienia zosta? podzielony na 2 cz??ci
:
Cz??? 1 - dostawa mebli dla Dzia?u Zamówie? Publicznych Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie mebli ich dostaw?, wniesienie oraz monta? do pokoju 212 w Budynku Gmach "B". Meble nale?y ustawi? zgodnie z za??cznikiem nr 6 do SWZ (wizualizacja/zdkj?cie 001_DZP). Meble nale?y wypoziomowa? i w przypadku braku stabilno?ci zamocowa? do ?ciany. Cz??? 2 - dostawa mebli dla Centrum Nowoczesnej Edukacji Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie mebli ich dostaw?, wniesienie oraz monta? do pomieszcze? Centrum Nowoczesnej Edukacji wskazanych przez Zamawiaj?cego w budynku Hydromechaniki. Meble nale?y wypoziomowa? i w przypadku braku stabilno?ci zamocowa? do ?ciany.
   3. Opis przedmiotu zamówienia zawiera za??cznik nr 4 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 34 895.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa mebli do Dzia?u Zamówie? Publicznych
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39100000 Mobilier - UB01
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL634 Gda?ski Lieu principal d'exécution:
Politechnika Gda?ska, 80-233 Gda?sk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12 pok. 212 Gmach "B" - Dzia? Zamówie? Publicznych
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie mebli ich dostaw?, wniesienie oraz monta? do pokoju 212 w Budynku Gmach "B". Meble nale?y ustawi? zgodnie z za??cznikiem nr 6 do SWZ (wizualizacja/zdj?cie 001_DZP). Meble nale?y wypoziomowa? i w przypadku braku stabilno?ci zamocowa? do ?ciany.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
1.Zamawiaj?cy wyznacza termin wykonania zamówienia (umowy): do 8 tygodni licz?c od daty zawarcia umowy.
   2.  Uwaga: termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert. W zwi?zku z powy?szym wskazany termin jest maksymalnym terminem wykonania zamówienia, który ka?dy z Wykonawców mo?e skróci?. Szczegó?owe informacje zawiera rozdzia? XIV SWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa mebli do Centrum Nowoczesnej Edukacji
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39100000 Mobilier - UB01
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL634 Gda?ski Lieu principal d'exécution:
Politechnika Gda?ska, 80-233 Gda?sk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12 - pomieszczenia Centrum Nowoczesnej Edukacji wskazane przez Zamawiaj?cego w budynku Hydromechaniki
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie mebli ich dostaw?, wniesienie oraz monta? do pomieszcze? Centrum Nowoczesnej Edukacji wskazanych przez Zamawiaj?cego w budynku Hydromechaniki. Meble nale?y wypoziomowa? i w przypadku braku stabilno?ci zamocowa? do ?ciany.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Zamawiaj?cy wyznacza termin wykonania zamówienia (umowy): do 8 tygodni licz?c od daty zawarcia umowy.
   2.  Uwaga: termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert. W zwi?zku z powy?szym wskazany termin jest maksymalnym terminem wykonania zamówienia, który ka?dy z Wykonawców mo?e skróci?. Szczegó?owe informacje zawiera rozdzia? XIV SWZ.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 013-028591
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 1 Intitulé:
Dostawa mebli do Dzia?u Zamówie? Publicznych
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KADER'S Arkadiusz Biszoff Numéro national d'identification: 142937389 Adresse postale: ul. K. Pu?aka 3/40 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-495 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 28 100.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 27 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Dostawa mebli do Centrum Nowoczesnej Edukacji
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KADER'S Arkadiusz Biszoff Numéro national d'identification: 142937389 Adresse postale: ul. K. Pu?aka 3/40 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-495 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 6 795.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 6 080.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiaj?cy wezwie wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni? 10 dni od dnia wezwania, nast?puj?cych podmiotowych ?rodków dowodowych, aktualnych na dzie? ich z?o?enia: 1) o?wiadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawc?, który z?o?y? odr?bn? ofert?, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej; 2) informacja z Krajowego Rejestru S?dowego w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporz?dzony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, 3) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotycz?cym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp. sporz?dzona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem, 4) o?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez zamawiaj?cego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?ócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
   2. Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa: w ust. 1 pkt 3 powy?ej - wykonawca sk?ada informacj? z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo - w przypadku braku takiego rejestru - inny równowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego rozdzia?u.
   3.  Dokument, o którym mowa w ust. 2, powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem.
   4.  Je?eli w kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokumentów, o których mowa w ust. 2, lub gdy dokumenty te nie odnosz? si? do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ustawy Pzp, zast?puje si? je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, której dokument mia? dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, lub, je?eli w kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o o?wiadczeniu pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego, w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 3 stosuje si?.
   5.  Oferta wykonawcy musi zawiera?: formularz oferty, formularz rzeczowo-cenowy, Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), O?wiadczenie wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia z art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp, opcjonalnie - pe?nomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub wykonawców wyst?puj?cych wspólnie, opcjonalnie - JEDZ dotycz?cy wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienia oraz JEDZ dotycz?cy podmiotów trzecich, dokument elektroniczny potwierdzaj?cy wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie innej ni? pieni?dz, opcjonalnie - zobowi?zanie podmiotów trzecich.
   6.  klauzula informacyjna z art. 13 RODO znajduje si? w rozdziale XXII SWZ
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/03/2022 Pologne-Gda?sk: MobilierType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 16/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
39100000 - Mobilier