Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption : 19/07/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk: Mobilier scolaire

2022/S 119-334554  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/06/2022 S119 Pologne-Gda?sk: Mobilier scolaire 2022/S 119-334554 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Miasta Gda?ska, Urz?d Miejski w Gda?sku Adresse postale: ul. Nowe Ogrody 8/12 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL634 Gda?ski Code postal: 80-803 Pays: Pologne Point(s) de contact: Monika Wilczy?ska Courriel: monika.wilczynska@gdansk.gda.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.gdansk.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
Le marchÈ est attribuÈ par une centrale díachat
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa mebli szkolnych dla Gminy Miasta Gda?ska.
NumÈro de rÈfÈrence: BZP.271.16.2022
II.1.2) Code CPV principal 39160000 Mobilier scolaire
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa wyposa?enia meblowego do przedszkoli, szkÛ? podstawowych i szkÛ? ?rednich zgodnie z opisami przedstawionymi w ÑSzczegÛ?owym opisie przedmiotu zamÛwienia dla Zadania 1î oraz ÑSzczegÛ?owym opisie przedmiotu zamÛwienia dla Zadania 2î. Post?powanie sk?ada si? z 2 Zada? (cz??ci zamÛwienia), z ktÛrych ka?de mo?e by? przedmiotem oferty cz??ciowej. Podzia? zamÛwienia na cz??ci (Zadania) jest nast?puj?cy:
   1.  Zadanie 1 ñ Dostawa mebli drewnianych.
   2.  Zadanie 2 ñ Dostawa szafek metalowych.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa mebli drewnianych.

Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39160000 Mobilier scolaire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL634 Gda?ski Lieu principal d'exÈcution:
Gda?sk - przedszkola, szko?y podstawowe i szko?y ?rednie w Gda?sku.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa mebli drewnianych do przedszkoli, szkÛ? podstawowych i szkÛ? ?rednich w Gda?sku. ktÛrymi s? Podmioty wymienione w Za??czniku nr 1 do umowy. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia okre?laj?cy parametry oraz ilo?ci mebli drewnianych, b?d?cych przedmiotem niniejszego zamÛwienia, przedstawiony zosta? w ÑSzczegÛ?owym opisie przedmiotu zamÛwienia dla Zadania 1î, znajduj?cym si? w pliku, stanowi?cym za??cznik nr 1 do SWZ. SposÛb realizacji zamÛwienia: Wykonawca skontaktuje si? z podmiotami tj. przedszkolami i szko?ami w celu uzgodnienia kolorÛw oraz daty dostawy. Wykonawca dostarczy wybrane produkty do siedziby danego przedszkola/szko?y zgodnie z zapotrzebowaniem wraz z faktur? w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zapotrzebowania/zamÛwienia. Gwarancja i r?kojmia za wady na przedmiot zamÛwienia wynosi 12 miesi?cy. Czas trwania umowy: 10 tygodni od daty zawarcia umowy*. * UWAGA! Termin dostawy mebli stanowi kryterium oceny ofert, a jego ostateczna d?ugo?? b?dzie wynika?a z oferty z?o?onej przez Wykonawc? (Rozdzia? 14 SWZ).
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy / PondÈration: 40% Prix - PondÈration: 60%
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 70 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin dostawy - stanowi?cy jedno z kryteriÛw oceny ofert - zosta? okre?lony przez Zamawiaj?cego w dokumentach zamÛwienia "w tygodniach". Jednak formularz og?oszeniowy nie przewiduje takiej mo?liwo?ci, dlatego termin podany w pkt. II.2.7) zosta? przeliczony z tygodni na dni. Ponadto, termin 10 tygodni jest terminem maksymalnym i mo?e ulec skrÛceniu, zgodnie z decyzja wykonawcy do 8 tygodni.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa szafek metalowych.

Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39160000 Mobilier scolaire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL634 Gda?ski Lieu principal d'exÈcution:
Gda?sk - przedszkola, szko?y podstawowe i szko?y ?rednie w Gda?sku.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa szafek metalowych do przedszkola, szkÛ? podstawowych i szkÛ? ?rednich w Gda?sku. ktÛrymi s? Podmioty wymienione w Za??czniku nr 1 do umowy. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia okre?laj?cy parametry oraz ilo?? szafek metalowych, b?d?cych przedmiotem niniejszego zamÛwienia, przedstawiony zosta? w ÑSzczegÛ?owym opisie przedmiotu zamÛwienia dla Zadania 2î, znajduj?cym si? w pliku, stanowi?cym za??cznik nr 2 do SWZ. SposÛb realizacji zamÛwienia: Wykonawca skontaktuje si? z podmiotami tj. przedszkolem i szko?ami w celu uzgodnienia kolorÛw oraz daty dostawy. Wykonawca dostarczy wybrane produkty do siedziby danego przedszkola/szko?y zgodnie z zapotrzebowaniem wraz z faktur? w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zapotrzebowania/zamÛwienia. Gwarancja i r?kojmia za wady na przedmiot zamÛwienia wynosi 12 miesi?cy. Czas trwania umowy: 10 tygodni od daty zawarcia umowy.* * UWAGA! Termin dostawy mebli stanowi kryterium oceny ofert, a jego ostateczna d?ugo?? b?dzie wynika?a z oferty z?o?onej przez Wykonawc? (Rozdzia? 14 SWZ).
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy / PondÈration: 40% Prix - PondÈration: 60%
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 70 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin dostawy - stanowi?cy jedno z kryteriÛw oceny ofert - zosta? okre?lony przez Zamawiaj?cego w dokumentach zamÛwienia "w tygodniach". Jednak formularz og?oszeniowy nie przewiduje takiej mo?liwo?ci, dlatego termin podany w pkt. II.2.7) zosta? przeliczony z tygodni na dni. Ponadto, termin 10 tygodni jest terminem maksymalnym i mo?e ulec skrÛceniu, zgodnie z decyzja wykonawcy do 8 tygodni.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
dotyczy obu Zada?: Warunek zostanie spe?niony, je?eli Wykonawca prowadz?cy dzia?alno?? gospodarcz? lub zawodow? jest wpisany do jednego z rejestrÛw zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w ktÛrym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania. Uwaga: Weryfikacja powy?szego warunku dotyczy? b?dzie wy??cznie osÛb prawnych lub fizycznych prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz?.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
dotyczy Zadania 1: Warunek zostanie spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w ktÛrym up?ywa termin sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy - w tym okresie, wykona? nale?ycie dostaw? mebli szkolnych i/lub przedszkolnych o ??cznej warto?ci co najmniej 1 500 000 z?otych brutto w okresie 12 miesi?cy lub krÛtszym (mo?e to by? rÛwnie? suma dostaw mebli szkolnych i/lub przedszkolnych wykonanych w okresie 12 miesi?cy lub krÛtszym). Uwaga: W przypadku WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamÛwienia na Zadanie 1, warunek zostanie spe?niony, je?li wymagane do?wiadczenie, opisane w pkt. III.1.3), b?dzie posiada? samodzielnie co najmniej jeden z konsorcjantÛw, ktÛry b?dzie realizowa? t? cz??? zamÛwienia, z ktÛr? wi??e si? obowi?zek posiadania opisanego do?wiadczenia. Zamawiaj?cy nie dopuszcza sumowania do?wiadczenia kilku WykonawcÛw w celu wykazania warto?ci dostaw opisanej w warunku III.1.3)
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Warunki realizacji umowy zosta?y okre?lone w Rozdziale 19 SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamÛwienia publicznego, ktÛre zostan? wprowadzone do umowy w sprawie zamÛwienia publicznego (WzÛr umowy). Zmiany postanowie? zawartej umowy opisano w Rozdziale 19 SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 19/07/2022 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 16/10/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 19/07/2022 Heure locale: 12:00 Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
1)Otwarcie ofert nast?puje poprzez u?ycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dost?pnego po zalogowaniu w zak?adce Deszyfrowanie na miniPortalu i nast?puje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 2)Niezw?ocznie po otwarciu ofert Zamawiaj?cy zamie?ci na stronie internetowej prowadzonego post?powania informacj? z otwarcia ofert.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Wykonawca do oferty do??cza, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia, o?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunkÛw udzia?u w post?powaniu (zwane dalej: JEDZ). O?wiadczenie JEDZ stanowi dowÛd potwierdzaj?cy brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu przez Wykonawc? na dzie? sk?adania ofert. O?wiadczenie JEDZ tymczasowo zast?puje wymagane przez Zamawiaj?cego podmiotowe ?rodki dowodowe. Wype?nione i podpisane przez Wykonawc? o?wiadczenie JEDZ stanowi za??cznik nr 1 do oferty.
   2.  Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno?ciach lub sytuacji podmiotÛw udost?pniaj?cych zasoby, wraz ze swoim o?wiadczeniem JEDZ przedstawia tak?e o?wiadczenie JEDZ podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, potwierdzaj?ce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu lub kryteriÛw selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powo?uje si? na jego zasoby. 3 W przypadku wspÛlnego ubiegania si? o zamÛwienie przez WykonawcÛw, o?wiadczenie JEDZ sk?ada ka?dy z WykonawcÛw. O?wiadczenia te potwierdzaj? brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu lub kryteriÛw selekcji w zakresie, w jakim ka?dy z wykonawcÛw wykazuje spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu lub kryteriÛw selekcji.
   4.  Na potwierdzenie, ?e w stosunku do Wykonawcy nie zachodz? przes?anki wykluczenia opisane w Rozdziale 4 pkt.
   1. 2 lit. b) lub c) SWZ Wykonawca za??cza do oferty o?wiadczenie w brzmieniu okre?lonym w za??czniku nr 2 do oferty.
   5.  W przypadku polegania na zdolno?ciach lub sytuacji podmiotÛw udost?pniaj?cych zasoby, Wykonawca wraz ze swoim o?wiadczeniem, o ktÛrym mowa w pkt. 4 powy?ej, przedstawia tak?e o?wiadczenie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, potwierdzaj?ce ?e w stosunku do tego podmiotu nie zachodz? przes?anki wykluczenia opisane w Rozdziale 4 pkt
   1. 2 lit. b) lub c) SWZ - za??cznik nr 2a do oferty (je?eli dotyczy).
   6.  Zamawiaj?cy informuje, ?e w post?powaniu przewiduje mo?liwo?? zastosowania przepisÛw art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tzw. procedury odwrÛconej.
   7.  Informacja o warunkach udzia?u w post?powaniu oraz podstawach wykluczenia z post?powania znajduje si? w Rozdziale 4 SWZ.
   8.  Wykaz podmiotowych ?rodkÛw dowodowych znajduje si? w Rozdziale 6 SWZ.
   9.  Zamawiaj?cy nie zamierza zawiera? umowy ramowej ani ustanawia? dynamicznego systemu zakupÛw, a tak?e nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 10. Informacje o ?rodkach komunikacji elektronicznej, przy u?yciu ktÛrych Zamawiaj?cy b?dzie komunikowa? si? z Wykonawcami znajduje si? w Rozdziale 7 SWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Terminy sk?adania odwo?a? zosta?y okre?lone w przepisach Dzia?u IX ñ ?rodki ochrony prawnej (art. od 505 do art. 590) ustawy z dn. 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/06/2022 Pologne-Gda?sk: Mobilier scolaireType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 19/07/2022 22/06/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
39160000 - Mobilier scolaire