Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 12/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk: Navires et b'timents similaires servant au transport de personnes ou de marchandises

2021/S 179-465363  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Gda?sk: Navires et b'timents similaires servant au transport de personnes ou de marchandises 2021/S 179-465363 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Morski Oddzia Stra?y Granicznej Adresse postale: ul. Oliwska 35 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 80-563 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jakub J?drzejak Courriel: zamowienia.mosg@strazgraniczna.pl TÈlÈphone: +48 585242250 Fax: +48 585242090 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/zamowienia/zamowienia-ogloszone
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://portal.smartpzp.pl/mosg Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://portal.smartpzp.pl/mosg
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Ordre et sÈcuritÈ publics
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup i dostawa poduszkowca do dzia?a patrolowo-interwencyjnych (2 sztuki) NumÈro de rÈfÈrence: 15/ZP/2021
II.1.2) Code CPV principal 34512000 Navires et b'timents similaires servant au transport de personnes ou de marchandises
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa dwÛch (2) poduszkowcÛw do dzia?a patrolowo-interwencyjnych zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamÛwienia (OPZ) stanowi?cym za??cznik nr 1 do Specyfikacji. ZamÛwienie jest podzielone na dwie cz??ci, ka?da z cz??ci zamÛwienia obejmuje dostaw jednego (1) poduszkowca. Opis przedmiotu zamÛwienia jest identyczny dla obu cz??ci zamÛwienia. Ponadto w zakres przedmiotu zamÛwienia wchodzi przeprowadzenie szkolenia, o ktÛrym mowa w ß2 projektowanych postanowie umowy (zwanych dalej "projektem umowy"), stanowi?cych za??cznik nr 5 do Specyfikacji (dla obu cz??ci zamÛwienia maj zastosowanie te same projektowane postanowienia umowy).
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zakup i dostawa poduszkowca do dzia?a patrolowo-interwencyjnych ñ cz?? nr 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34512000 Navires et b'timents similaires servant au transport de personnes ou de marchandises
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL6 Makroregion pÛ?nocny Lieu principal d'exÈcution:
Miejsce dostawy poduszkowca: Kaszubski Dywizjon Stra?y Granicznej w Gda?sku Westerplatte, ul. Sucharskiego 1, 80-601 Gda?sk.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa jednego (1) poduszkowca do dzia?a patrolowo-interwencyjnych zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamÛwienia (OPZ) stanowi?cym za??cznik nr 1 do Specyfikacji. Ponadto w zakres przedmiotu zamÛwienia wchodzi przeprowadzenie szkolenia, o ktÛrym mowa w ß2 projektu umowy, stanowi?cego za??cznik nr 5 do Specyfikacji.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: termin dostawy poduszkowca / PondÈration: 15% CritËre de qualitÈ - Nom: kara za zw?ok w wykonaniu przedmiotu umowy okre?lona w ß19 ust. 1 projektu umowy / PondÈration: 10% CritËre de qualitÈ - Nom: okres gwarancji na kad?ub i zamontowane na poduszkowcu wyposa?enie / PondÈration: 15% Prix - PondÈration: 60%
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique Fin: 31/10/2022 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin wykonania zamÛwienia jest jednym z kryteriÛw oceny ofert. Wykonawca mo?e zadeklarowa krÛtszy ni wymieniony w pkt II.2.7) termin wykonania zamÛwienia. Termin podany w pkt II.2.7) jest nieprzekraczalnym terminem maksymalnym.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zakup i dostawa poduszkowca do dzia?a patrolowo-interwencyjnych ñ cz?? nr 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34512000 Navires et b'timents similaires servant au transport de personnes ou de marchandises
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL6 Makroregion pÛ?nocny Lieu principal d'exÈcution:
Miejsce dostawy poduszkowca: Kaszubski Dywizjon Stra?y Granicznej w Gda?sku Westerplatte, ul. Sucharskiego 1, 80-601 Gda?sk.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa jednego (1) poduszkowca do dzia?a patrolowo-interwencyjnych zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamÛwienia (OPZ) stanowi?cym za??cznik nr 1 do Specyfikacji. Ponadto w zakres przedmiotu zamÛwienia wchodzi przeprowadzenie szkolenia, o ktÛrym mowa w ß2 projektu umowy, stanowi?cego za??cznik nr 5 do Specyfikacji.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: termin dostawy poduszkowca / PondÈration: 15% CritËre de qualitÈ - Nom: kara za zw?ok w wykonaniu przedmiotu umowy okre?lona w ß19 ust. 1 projektu umowy / PondÈration: 10% CritËre de qualitÈ - Nom: okres gwarancji na kad?ub i zamontowane na poduszkowcu wyposa?enie / PondÈration: 15% Prix - PondÈration: 60%
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique Fin: 31/10/2022 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin wykonania zamÛwienia jest jednym z kryteriÛw oceny ofert. Wykonawca mo?e zadeklarowa krÛtszy ni wymieniony w pkt II.2.7) termin wykonania zamÛwienia. Termin podany w pkt II.2.7) jest nieprzekraczalnym terminem maksymalnym.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawcy ubiegaj?cy si o realizacj zamÛwienia wykonali nale?ycie w okresie ostatnich trzech lat co najmniej dwie dostawy poduszkowca o d?ugo?ci powy?ej 10 metrÛw i warto?ci co najmniej 6 000 000,00 z netto za ka?dy poduszkowiec. Powy?szy warunek udzia?u w post?powaniu dotyczy obu cz??ci zamÛwienia. W celu potwierdzenia spe?niania warunku na wezwanie Zamawiaj?cego Wykonawca z?o?y wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw, zgodnie z tre?ci Specyfikacji.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
 
1.Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? zmiany postanowie umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie ktÛrej dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia: a) w przypadku ustawowej zmiany wysoko?ci stawki podatku od towarÛw i us?ug w zakresie zmienionej jej wysoko?ci maj?cej wp?yw na tre? z?o?onej przez Wykonawc oferty; b) w przypadku zmiany wysoko?ci minimalnego wynagrodzenia za prac albo wysoko?ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisÛw ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prac?; c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spo?ecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko?ci stawki sk?adki na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne; d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko?ci wp?at do pracowniczych planÛw kapita?owych, o ktÛrych mowa w ustawie o pracowniczych planach kapita?owych - Je?eli zmiany te (lit a-d) b?d mia?y wp?yw na koszty wykonania zamÛwienia. Pozosta?e warunki podano w Specyfikacji.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 12/10/2021 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 09/01/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 12/10/2021 Heure locale: 09:15 Lieu:
Strona internetowa: https://portal.smartpzp.pl/mosg https://portal.smartpzp.pl/mosg Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Zamawiaj?cy, najpÛ?niej przed otwarciem ofert, udost?pni na stronie internetowej prowadzonego post?powania informacj o kwocie, jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamÛwienia.
   2.  W przypadku wyst?pienia awarii systemu teleinformatycznego, ktÛra spowoduje brak mo?liwo?ci otwarcia ofert w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego, otwarcie ofert nast?pi niezw?ocznie po usuni?ciu awarii.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
VI.3) Informations complÈmentaires:
Post?powanie prowadzone jest w tzw. procedurze odwrÛconej, zgodnie z art. 139 ustawy Pzp.
   2.  Do oferty nale?y do??czy dokumentacj techniczn ofertow (przedmiotowy ?rodek dowodowy), ktÛrej tre? okre?la pkt
   2. 2. Specyfikacji
   3.  Do oferty nie nale?y do??cza o?wiadczenia JEDZ - Zamawiaj?cy wezwie do z?o?enia JEDZ tylko Wykonawc?, ktÛrego oferta zostanie najwy?ej oceniona. WzÛr JEDZ - za?. nr 3 do Specyfikacji.
   4.  Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych podmiotÛw udost?pniaj?cych zasoby, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunkÛw prawnych. Podmiot udost?pniaj?cy zasoby musi w ca?o?ci spe?nia warunek udzia?u w post?powaniu opisany w pkt
   3. 2. Specyfikacji. Do oferty nale?y do??czy zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby do ich udost?pnienia. WzÛr zobowi?zania - za?. nr 4 do Specyfikacji.
   5.  Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium, zgodnie z rozdzia?em 5 Specyfikacji. Wadium wynosi 100.000,00 dla ka?dej z cz??ci zamÛwienia.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce wnoszenia odwo?a znajduj si w dziale IX ustawy Prawo zamÛwie publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
34512000 - Navires et bâtiments similaires servant au transport de personnes ou de marchandises