Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/09/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk:Patrouilleurs maritimes

2023/S 188-587157  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
29/09/2023 S188 Pologne-Gda?sk: Patrouilleurs maritimes 2023/S 188-587157 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Morski Oddzia? Stra?y Granicznej Adresse postale: ul. Oliwska 35 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 80-563 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jakub J?drzejak Courriel: zamowienia.mosg@strazgraniczna.pl TÈlÈphone: +48 585242250 Fax: +48 585242090 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/zamowienia/zamowienia-ogloszone
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa pe?nomorskiej jednostki patrolowej (OPV) NumÈro de rÈfÈrence: 28/ZP/2019
II.1.2) Code CPV principal 34511100 Patrouilleurs maritimes
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL6 Makroregion pÛ?nocny Lieu principal d'exÈcution:
Miejsce dostawy: Kaszubski Dywizjon Stra?y Granicznej w Gda?sku - Westerplatte, ul. Sucharskiego
   1. 
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa jednej fabrycznie nowej pe?nomorskiej jednostki patrolowej (OPV), zgodnie z opisem przedmiotu zamÛwienia. Pe?nomorska jednostka patrolowa (OPV) przeznaczona jest do wykonywania zada? ochrony zewn?trznych granic morskich Unii Europejskiej.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession Fin: 10/11/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
PL/2019/PR/0066
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 198-479602
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 28/ZP/2019 IntitulÈ:
Dostawa pe?nomorskiej jednostki patrolowej (OPV)
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
02/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SOCIETE DE CONSTRUCTIONS, DE REPARATIONS NAVALES ET DE MECANIQUE (SOCARENAM) Adresse postale: 2 boulevard de Chatillon Ville: Boulogne-sur-Mer Code NUTS: FR France Code postal: 62200 Pays: France Courriel: socarenam.boulogne@socarenam.com
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 111 000 000.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
25/09/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 34511100 Patrouilleurs maritimes
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL6 Makroregion pÛ?nocny Lieu principal d'exÈcution:
Miejsce dostawy: Kaszubski Dywizjon Stra?y Granicznej w Gda?sku - Westerplatte, ul. Sucharskiego
   1. 
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa jednej fabrycznie nowej pe?nomorskiej jednostki patrolowej (OPV), zgodnie z opisem przedmiotu zamÛwienia. Pe?nomorska jednostka patrolowa (OPV) przeznaczona jest do wykonywania zada? ochrony zewn?trznych granic morskich Unii Europejskiej.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 02/10/2020 Fin: 10/06/2023
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 111 000 000.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SOCIETE DE CONSTRUCTIONS, DE REPARATIONS NAVALES ET DE MECANIQUE (SOCARENAM) Adresse postale: 2 boulevard de Chatillon Ville: Boulogne-sur-Mer Code NUTS: FR France Code postal: 62200 Pays: France
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Wcze?niejsze zmiany: Zmiana wynagrodzenia ca?kowitego Wykonawcy. Zmiana warunkÛw p?atno?ci za realizacj? poszczegÛlnych etapÛw umowy. Zmiany do harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiany w opisie przedmiotu zamÛwienia (zmiana anod z cynkowych na aluminiowo-indowe, zwi?kszenie parametrÛw zasilania sieci z l?du, odst?pienie od wymogu wykonania centralnej magistrali ??cz?cej obie si?ownie), zmiana terminu realizacji umowy z dnia 10.11.2022r. na dzie? 10.06.2023 r.; odpowiednia zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego. Aktualna zmiana: zmiany w opisie przedmiotu zamÛwienia m.in. zmiany technologii wykonania elementÛw jednostki, zmiany technologii wyposa?enia jednostki: zmiany w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, radaru nawigacyjnego, technologii zabezpieczenia na wypadek wywrÛcenia jednostki, rozmieszczenia kamer monitoringu, umo?liwiaj?ca optymalne monitorowanie wszystkich obszarÛw (na etapie przygotowywania Opisu przedmiotu, z uwagi na brak szczegÛ?owego rozk?adu pomieszcze?, Zamawiaj?cy nie mÛg? przewidzie? ostatecznego rozmieszczenia kamer monitoringu).
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
Zmiana technologii ogrzewania CO podyktowana jest dokonanymi obliczeniami zapotrzebowania na energi? - pozostawienie oryginalnej technologii spowodowa?oby zbyt du?e zapotrzebowanie na energi?, konieczno?? zastosowania ci??szych urz?dze? grzewczych (kot?y CO) i w konsekwencji zmian? parametrÛw jednostki p?ywaj?cej. Zamawiaj?cy na etapie sporz?dzania Opisu przedmiotu zamÛwienia dysponowa? wy??cznie do?wiadczeniami z du?o mniejszych jednostek, nie mÛg? przewidzie?, ?e ich wykorzystanie na wi?kszej jednostce spowoduje pogorszenie jej parametrÛw. Zmiana technologii radarÛw spowodowana jest post?pem technicznym. Zamawiaj?cy na etapie sporz?dzania Opisu przedmiotu zamÛwienia nie mÛg? przewidzie? w jaki sposÛb nast?pi rozwÛj w dziedzinie radarÛw. Zmiana technologii zabezpieczenia na wypadek wywrÛcenia jednostki jest podyktowana trosk? o bezpiecze?stwo za?ogi i ew. pasa?erÛw. Na etapie sporz?dzania Opisu przedmiotu zamÛwienia nie by?o mo?liwe przewidzenie konsekwencji zmiany technologii.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 110 885 162.00 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 110 885 162.00 PLN Dostawa pe?nomorskiej jednostki patrolowej (OPV) 29/09/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
34511100 - Patrouilleurs maritimes