Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption : 22/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk:PiËces dÈtachÈes pour locomotives ou matÈriel ferroviaire roulant

2023/S 98-306113  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Pologne-Gda?sk: PiËces dÈtachÈes pour locomotives ou matÈriel ferroviaire roulant 2023/S 098-306113 Avis de marchÈ ñ secteurs spÈciaux Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gda?skie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 0000186615 Adresse postale: ul. Ja?kowa Dolina 2 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL634 Gda?ski Code postal: 80-252 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Otawa-Tarakan Courriel: przetargi@gait.pl TÈlÈphone: +48 583410021 Fax: +48 583412963 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.platformazakupowa.pl Adresse du profil díacheteur: www.platformazakupowa.pl/pn/gait
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: www.platformazakupowa.pl/pn/gait Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: www.platformazakupowa.pl/pn/gait
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa zestawÛw ko?owych nap?dowych i tocznych do wagonÛw 120NAG I 128NG NumÈro de rÈfÈrence: 520.261.1.3.2023.KK
II.1.2) Code CPV principal 34631000 PiËces dÈtachÈes pour locomotives ou matÈriel ferroviaire roulant
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa zestawÛw ko?owych nap?dowych i tocznych do tramwajÛw typu 120NaG i 128 NG.
   2.  ZamÛwienie zosta?o podzielone na dwie cz??ci. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych. Wykonawca mo?e z?o?y? ofert? zarÛwno na jedn? cz??? jak i na dwie cz??ci.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa zestawÛw ko?owych nap?dowych i tocznych do tramwajÛw typu 128 NG
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34631000 PiËces dÈtachÈes pour locomotives ou matÈriel ferroviaire roulant 34631400 Essieux, pneus et autres piËces dÈtachÈes pour locomotives ou matÈriel ferroviaire roulant
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL634 Gda?ski Lieu principal d'exÈcution:
Gda?skie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. Gda?sk-Wrzeszcz, ul. Wita Stwosza 110, 80-306 Gda?sk, magazyn 01, w dni robocze w godz. od 7 00 do 14 00.
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa zestawÛw ko?owych nap?dowych i tocznych do tramwajÛw typu 128 NG 1) Zestaw ko?owy nap?dowy do tramwaju typu 128 NG GRT2-1489-B - 4 szt. 2) Zestaw ko?owy toczny do tramwaju typu 128NG GRT2-1491-B - 2 szt.
   2.  Dostarczany przedmiot umowy musi by? fabrycznie nowy, nieu?ywany, nieregenerowany, wykonany zgodnie z dokumentacj? producenta oraz obowi?zuj?cymi normami i przepisami w tym zakresie, ponadto jako?? dostarczanego przedmiotu umowy musi by? zgodna z ofert? Wykonawcy i SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 24 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W ramach niniejszej umowy Zamawiaj?cy, w zale?no?ci od faktycznych potrzeb, przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji w zakresie zwi?kszenia wielko?ci zamÛwienia ka?dego asortymentu wymienionego w ß 1 ust. 1 o 50% projektu umowy.
   2.  Zamawiaj?cy zastrzega, i? cz??? zamÛwienia okre?lona jako prawo opcji jest uprawnieniem a nie zobowi?zaniem Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e nie skorzysta? z prawa opcji lub skorzysta? z niego w mniejszym zakresie ani?eli okre?lony powy?ej, a Wykonawcy w przypadku nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie przys?uguje ?adne roszczenie.
   3.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta? z prawa opcji wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnych ilo?ci okre?lonych w ust. 1 powy?ej, przy czym o?wiadczenie o skorzystaniu przez Zamawiaj?cego z prawa opcji (ewentualnie ostatnie z takich o?wiadcze?) mo?e zosta? z?o?one najpÛ?niej do dnia zako?czenia obowi?zywania niniejszej umowy. Po up?ywie tego terminu zastrze?one prawo opcji wygasa.
   4.  W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji Wykonawca zobowi?zany jest do realizacji dostawy wynikaj?cej z prawa opcji na zasadach okre?lonych w SWZ, umowie i jej za??cznikach, na podstawie wskazanych tam cen jednostkowych. Dostarczony w ramach prawa opcji asortyment musi spe?nia? wszystkie wymogi zamÛwienia podstawowego.
   5.  Realizacja prawa opcji dokonywana jest poprzez z?o?enie Wykonawcy przez Zamawiaj?cego, w terminie na jaki zosta?a zawarta umowa, w formie pisemnej lub elektronicznej o?wiadczenia okre?laj?cego zakres konkretnej dostawy. Realizacja prawa opcji nie stanowi zmiany warunkÛw zamÛwienia/przedmiotu umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
   6.  Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji, je?eli zaistnieje zasadno?? dostawy przedmiotu umowy obj?tego prawem opcji, w szczegÛlno?ci, lecz nie wy??cznie w sytuacji, gdy wskazana w umowie ilo?? asortymentu oka?e si? niewystarczaj?ca do realizacji przez Zamawiaj?cego us?ug publicznego transportu tramwajowego.
   7.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielko?ci zamÛwienia ka?dego asortymentu wymienionego w ß 1 ust. 1 o 50% projektu umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa zestawÛw ko?owych nap?dowych i tocznych do tramwajÛw typu 120 NaG
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34631000 PiËces dÈtachÈes pour locomotives ou matÈriel ferroviaire roulant 34631400 Essieux, pneus et autres piËces dÈtachÈes pour locomotives ou matÈriel ferroviaire roulant
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL634 Gda?ski Lieu principal d'exÈcution:
Gda?skie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. Gda?sk-Wrzeszcz, ul. Wita Stwosza 110, 80-306 Gda?sk, magazyn 01, w dni robocze w godz. od 7 00 do 14 00.
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa zestawÛw ko?owych nap?dowych i tocznych do tramwajÛw typu 120 NaG 1) Zestaw ko?owy nap?dowy LUCCHINI do tramwaju typu 120NaG LUCCHINI nr 11000000334 - 8 szt. 2) Zestaw ko?owy toczny LUCCHINI do tramwaju typu 120NaG LUCCHINI nr 11000000332 - 4 szt.
   2.  Dostarczany przedmiot umowy musi by? fabrycznie nowy, nieu?ywany, nieregenerowany, wykonany zgodnie z dokumentacj? producenta oraz obowi?zuj?cymi normami i przepisami w tym zakresie, ponadto jako?? dostarczanego przedmiotu umowy musi by? zgodna z ofert? Wykonawcy i SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 24 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W ramach niniejszej umowy Zamawiaj?cy, w zale?no?ci od faktycznych potrzeb, przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji w zakresie zwi?kszenia wielko?ci zamÛwienia ka?dego asortymentu wymienionego w ß 1 ust. 1 o 50% projektu umowy.
   2.  Zamawiaj?cy zastrzega, i? cz??? zamÛwienia okre?lona jako prawo opcji jest uprawnieniem a nie zobowi?zaniem Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e nie skorzysta? z prawa opcji lub skorzysta? z niego w mniejszym zakresie ani?eli okre?lony powy?ej, a Wykonawcy w przypadku nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie przys?uguje ?adne roszczenie.
   3.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta? z prawa opcji wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnych ilo?ci okre?lonych w ust. 1 powy?ej, przy czym o?wiadczenie o skorzystaniu przez Zamawiaj?cego z prawa opcji (ewentualnie ostatnie z takich o?wiadcze?) mo?e zosta? z?o?one najpÛ?niej do dnia zako?czenia obowi?zywania niniejszej umowy. Po up?ywie tego terminu zastrze?one prawo opcji wygasa.
   4.  W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji Wykonawca zobowi?zany jest do realizacji dostawy wynikaj?cej z prawa opcji na zasadach okre?lonych w SWZ, umowie i jej za??cznikach, na podstawie wskazanych tam cen jednostkowych. Dostarczony w ramach prawa opcji asortyment musi spe?nia? wszystkie wymogi zamÛwienia podstawowego.
   5.  Realizacja prawa opcji dokonywana jest poprzez z?o?enie Wykonawcy przez Zamawiaj?cego, w terminie na jaki zosta?a zawarta umowa, w formie pisemnej lub elektronicznej o?wiadczenia okre?laj?cego zakres konkretnej dostawy. Realizacja prawa opcji nie stanowi zmiany warunkÛw zamÛwienia/przedmiotu umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
   6.  Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji, je?eli zaistnieje zasadno?? dostawy przedmiotu umowy obj?tego prawem opcji, w szczegÛlno?ci, lecz nie wy??cznie w sytuacji, gdy wskazana w umowie ilo?? asortymentu oka?e si? niewystarczaj?ca do realizacji przez Zamawiaj?cego us?ug publicznego transportu tramwajowego.
   7.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielko?ci zamÛwienia ka?dego asortymentu wymienionego w ß 1 ust. 1 o 50% projektu umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 1)zdolno?? do wyst?powania w obrocie gospodarczym: Wykonawca prowadz?cy dzia?alno?? gospodarcz? powinien by? wpisany do rejestru handlowego lub zawodowego prowadzonego w kraju, w ktÛrym wykonawca ma siedzib?, 2) uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisÛw,
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
W celu potwierdzenia spe?nienia przez Wykonawc? warunku do oferty nale?y do??czy? wype?niony Za??cznik nr 4 do SWZ stanowi?cy wykaz dostaw potwierdzaj?cych wykonanie dostaw zestawÛw nap?dowych ko?owych i tocznych na kwot? nie ni?sz? ni? 600.000,00 z? netto, wykonanych nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu us?ug, daty wykonania (odÖ.do), miejsca wykonania, warto?ci netto oraz podmiotÛw, na rzecz ktÛrych te dostawy zosta?y wykonane, wraz z za??czeniem dowodÛw potwierdzaj?cych, ?e dostawy te zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktÛrych mowa s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktÛrego us?ugi by?y wykonane,
III.1.4) RËgles et critËres objectifs de participation Liste et brËve description des rËgles et critËres:
O udzielenie zamÛwienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania oraz spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu.
   2.  Wykluczeniu z post?powania podlegaj? wykonawcy, wobec ktÛrych zachodz? okoliczno?ci okre?lone w
:
1) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a) ñ g) oraz pkt 2 w zw. z pkt 1 lit a-g) ustawy Pzp oraz w art. 109 ust. 1, 4, 7, 8, 9 i 10 ustawy Pzp. 2) Art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.07.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 04.2022, str. 1, 3) Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain?
III.1.6) Cautionnement et garanties exigÈs:
Zamawiaj?cy ??da od WykonawcÛw wniesienia wadium w wysoko?ci: 1) Cz??? I zamÛwienia: 10.000,00 z? (s?ownie: dziesi?? tysi?cy z?otych 00/100). 2) Cz??? II zamÛwienia: 14.400,00 z? (s?ownie: czterna?cie tysi?cy czterysta z?otych 00/100).
   2.  Wadium nale?y wnie?? przed terminem sk?adania ofert (w szczegÛlno?ci: wadium w pieni?dzu powinno znajdowa? si? na rachunku zamawiaj?cego przed up?ywem terminu sk?adania ofert) i utrzymuje nieprzerwanie do dnia up?ywu terminu zwi?zania ofert?, z wyj?tkiem przypadkÛw, o ktÛrych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp..
   3.  Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: 1) pieni?dz, 2) gwarancja bankowa, 3) gwarancja ubezpieczeniowa, 4) por?czenie udzielane przez podmioty, o ktÛrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. z 2019 poz.310 ze zm.)
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Zgodne z Za??cznikiem nr 8 do SWZ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 22/06/2023 Heure locale: 09:30
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 19/09/2023
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 22/06/2023 Heure locale: 10:00 Lieu:
Gda?skie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., ul. Ja?kowa Dolina 2 w Gda?sku, Polska, pokÛj nr 17
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 00-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587702 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: UZP Ville: Warszawa Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
4.Odwo?anie wnosi si? w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne, w terminie: a. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a;
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 00-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587702 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/05/2023 Dostawa zestawÛw ko?owych nap?dowych i tocznych do wagonÛw 120NAG I 128NG 22/06/2023 23/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
34631000 - Pièces détachées pour locomotives ou matériel ferroviaire roulant 
34631400 - Essieux, pneus et autres pièces détachées pour locomotives ou matériel ferroviaire roulant