Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk: Planification environnementale

2020/S 129-316986  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Gda?sk: Planification environnementale 2020/S 129-316986 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Regionalna Dyrekcja Ochrony ?rodowiska w Gda?sku Adresse postale: ul. Chmielna 54/57 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL634 Gda?ski Code postal: 80-748 Pays: Pologne Point(s) de contact: Izabela Wawrzyniak Courriel: izabela.wawrzyniak-karlowska.gdansk@rdos.gov.pl Téléphone: +48 586836835 Fax: +48 586836803 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://bip.gdansk.rdos.gov.pl Adresse du profil d'acheteur: http://bip.gdansk.rdos.gov.pl http://bip.gdansk.rdos.gov.pl http://bip.gdansk.rdos.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: administracja rz?dowa terenowa
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
15 Opracowanie dokumentacji PZO wraz z wykonaniem niezb?dnych ekspertyz przyrodniczych (2 obszary Natura 2000: Dolina S?upi PLH220052, Nowa Brda PLH220078) Numéro de référence: OI.I.261.1.15.2020.IW
II.1.2) Code CPV principal 90712000 Planification environnementale
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest: - zadanie nr 1: Projekt Planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina S?upi PLH220052, - zadanie nr 2: Projekt Planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nowa Brda PLH220078.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zosta okre?lony w Za??czniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (dla 2 zada?).
   3.  Ka?de zadanie stanowi odr?bny przedmiot zamówienia i b?dzie podlega?o odr?bnej procedurze zwi?zanej z badaniem, ocen i wyborem oferty.
   4.  Wykonawca mo?e z?o?y ofert na wybrane przez siebie zadania.
   5.  Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc kluczowych cz??ci zamówienia.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 125 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Projekt planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina S?upi PLH220052
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712000 Planification environnementale
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Projekt Planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina S?upi PLH220052. Projekt Planu zada ochronnych dla ww. obszaru ma zosta sporz?dzony dla powierzchni licz?cej 6 817,32 ha, tj. z wy??czeniem powierzchni rezerwatów przyrody: "Dolina Huczka", "Jeziora Sitna", "Skotawskie ??ki", "Grodzisko Borzytuchom", "Mechowiska Czaple", "Gogolewko" - o ??cznej powierzchni 174,16 ha w zwi?zku z trwaj?cymi pracami dotycz?cymi opracowania planów ochrony rezerwatów z zakresem art. 28, ust. 10 ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 55). Dla tych cz??ci obszaru Natura 2000 planu zada ochronnych nie sporz?dza si?, co okre?la art. 28 ust. 11 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
   2.  Projekt Planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina S?upi PLH220052 (zwany dalej Projektem Planu) ma form elektroniczn i obejmuje: a) dokumentacj Projektu Planu, opracowan zgodnie z szablonem projektu dokumentacji Planu, zwany dalej "szablonem", stanowi?cy za??cznik nr 10 do SIWZ; b) projekt zarz?dzenia regionalnego dyrektora ochrony ?rodowiska w sprawie ustanowienia Planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000, zwanego dalej "zarz?dzeniem", opracowanego zgodnie z za??cznikiem nr 12 do SIWZ; c) raport z bada terenowych wraz z kartami obserwacji na stanowisku.
   3.  Projekt Planu nale?y sporz?dzi zgodnie z: - ustaw z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 55), - rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków b?d?cych przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a tak?e kryteriów wyboru obszarów kwalifikuj?cych si do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1713), - rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporz?dzania Projektu Planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. z 2010 r. nr 34 poz. 186 ze zm.), - ustaw z dnia 3 pa?dziernika 2008 r. o udost?pnianiu informacji o ?rodowisku i jego ochronie, udziale spo?ecze?stwa w ochronie ?rodowiska oraz o ocenach oddzia?ywania na ?rodowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) (zwan dalej "o udost?pnianiu informacji"), - innymi aktualnymi na dzie odbioru zamówienia aktami prawnymi i wytycznymi dotycz?cymi przedmiotu zamówienia.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Do?wiadczenie / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Przed?u?enie okresu gwarancji / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: "Opracowanie planów zada ochronnych dla obszarów Natura 2000"
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Projekt Planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nowa Brda PLH220078
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712000 Planification environnementale
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Projekt Planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nowa Brda PLH220078. Projekt Planu zada ochronnych dla ww. obszaru ma zosta sporz?dzony dla powierzchni licz?cej 10014,16 ha, tj. z wy??czeniem powierzchni rezerwatu przyrody: "Jezioro C?gi Ma?e" - o powierzchni 6,72 ha w zwi?zku z trwaj?cymi pracami dotycz?cymi opracowania planu ochrony rezerwatu z zakresem art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 55). Dla tej cz??ci obszaru Natura 2000 planu zada ochronnych nie sporz?dza si?, co okre?la art. 28 ust. 11 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
   2.  Projekt Planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nowa Brda PLH220078 (zwany dalej Projektem Planu) ma form elektroniczn i obejmuje: a) dokumentacj Projektu Planu, opracowan zgodnie z szablonem projektu dokumentacji Planu, zwany dalej "szablonem", stanowi?cy za??cznik nr 10 do SIWZ; b) projekt zarz?dzenia regionalnego dyrektora ochrony ?rodowiska w sprawie ustanowienia Planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000, zwanego dalej "zarz?dzeniem", opracowanego zgodnie z za??cznikiem nr 12 do SIWZ; c) raport z bada terenowych wraz z kartami obserwacji na stanowisku.
   3.  Projekt Planu nale?y sporz?dzi zgodnie z: - ustaw z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 55), - rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków b?d?cych przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a tak?e kryteriów wyboru obszarów kwalifikuj?cych si do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1713), - rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporz?dzania Projektu Planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. z 2010 r. nr 34 poz. 186 ze zm.), - ustaw z dnia 3 pa?dziernika 2008 r. o udost?pnianiu informacji o ?rodowisku i jego ochronie, udziale spo?ecze?stwa w ochronie ?rodowiska oraz o ocenach oddzia?ywania na ?rodowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) (zwan dalej "o udost?pnianiu informacji"), - innymi aktualnymi na dzie odbioru zamówienia aktami prawnymi i wytycznymi dotycz?cymi przedmiotu zamówienia.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Do?wiadczenie / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Przed?u?enie okresu gwarancji / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: "Opracowanie planów zada ochronnych dla obszarów Natura 2000"
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 071-169030
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: Zadanie nr 1
Lot nº: 1 Intitulé:
Projekt Planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina S?upi PLH220052
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
05/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Klub Przyrodników Adresse postale: ul. 1 Maja 22 Ville: ?wiebodzin Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 66-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 125 000.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 125 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: Zadanie nr 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Projekt Planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nowa Brda PLH220078
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
W prowadzonym post?powaniu maj zastosowanie przepisy zawarte dziale VI Prawa zamówie publicznych - "?rodki ochrony prawnej" okre?laj?ce zasady wnoszenia odwo?a i skarg do s?du na wyroki i postanowienia Krajowej Izby Odwo?awczej ko?cz?ce post?powanie odwo?awcze. Z uwagi na obszerno? tych przepisów nale?y si z nimi zapozna bezpo?rednio analizuj?c Prawo zamówie publicznych - od art. 179 do 198.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90712000 - Planification environnementale