Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk: Planification environnementale

2020/S 129-317132  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Gda?sk: Planification environnementale 2020/S 129-317132 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Regionalna Dyrekcja Ochrony ?rodowiska w Gda?sku Adresse postale: ul. Chmielna 54/57 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL634 Gda?ski Code postal: 80-748 Pays: Pologne Point(s) de contact: Izabela Wawrzyniak Courriel: izabela.wawrzyniak-karlowska.gdansk@rdos.gov.pl TÈlÈphone: +48 586836835 Fax: +48 586836803 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://bip.gdansk.rdos.gov.pl Adresse du profil díacheteur: http://bip.gdansk.rdos.gov.pl http://bip.gdansk.rdos.gov.pl http://bip.gdansk.rdos.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: administracja rz?dowa terenowa
I.5) ActivitÈ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Opracowanie dokumentacji PZO wraz z wykonaniem niezb?dnych ekspertyz przyrodniczych (5 obszarÛw Natura 2000: M?tne PLH220061, Ostoja Mas?owiczki PLH220062, Rynna D?u?nicy PLH220081, Sporysz PLH220064, NumÈro de rÈfÈrence: OI.I.261.1.13.2020.IW
II.1.2) Code CPV principal 90712000 Planification environnementale
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest: ó zadanie nr 1: projekt planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 M?tne PLH220061, ó zadanie nr 2: projekt planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Mas?owiczki PLH220062, ó zadanie nr 3: projekt planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rynna D?u?nicy PLH220081, ó zadanie nr 4: projekt planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Sporysz PLH220064, ó zadanie nr 5: projekt planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowisko Trzebielino PLH220085.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 21 951.22 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Projekt planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 M?tne PLH220061
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712000 Planification environnementale
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie zadania pn.: Projekt planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 M?tne PLH220061. Projekt planu zada ochronnych dla ww. obszaru ma zosta sporz?dzony dla powierzchni licz?cej 61,20 ha, tj. terenÛw le??cych poza gruntami zarz?dzanymi przez Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne ñ Lasy Pa?stwowe. Dla cz??ci obszaru Natura 2000 M?tne PLH220061 (462,51 ha) pokrywaj?cego si z obszarem b?d?cym w zarz?dzie Nadle?nictwa Czersk (RDLP w Toruniu), ustanowiony zostanie plan urz?dzenia lasu (PUL), zawieraj?cy zakres art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55). Dla tej cz??ci obszaru Natura 2000 planu zada ochronnych nie sporz?dza si?, co okre?la art. 28 ust. 11 pkt
   3. a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
   2.  Projekt planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 M?tne PLH220061 (zwany dalej projektem planu) ma form elektroniczn i obejmuje: a) dokumentacj projektu planu, opracowan zgodnie z szablonem projektu dokumentacji planu, zwany dalej Ñszablonemî, stanowi?cy za??cznik nr 10 do SIWZ; b) projekt zarz?dzenia regionalnego dyrektora ochrony ?rodowiska w sprawie ustanowienia planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000, zwanego dalej Ñzarz?dzeniemî, opracowanego zgodnie z za??cznikiem nr 12 do SIWZ; c) raport z bada terenowych wraz z kartami obserwacji na stanowisku.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Do?wiadczenie / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Okres przed?u?onej gwarancji / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Projekt planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Mas?owiczki PLH220062
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712000 Planification environnementale
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie zadania pn.: Projekt planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Mas?owiczki PLH220062. Projekt planu zada ochronnych dla ww. obszaru ma zosta sporz?dzony dla powierzchni licz?cej 1 679,99 ha ñ ca?a powierzchnia obszaru (dane z SDF).
   2.  Projekt planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Mas?owiczki PLH220062 (zwany dalej projektem planu) ma form elektroniczn i obejmuje: a) dokumentacj projektu planu, opracowan zgodnie z szablonem projektu dokumentacji planu, zwany dalej Ñszablonemî, stanowi?cy za??cznik nr 10 do SIWZ; b) projekt zarz?dzenia regionalnego dyrektora ochrony ?rodowiska w sprawie ustanowienia planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000, zwanego dalej Ñzarz?dzeniemî, opracowanego zgodnie z za??cznikiem nr 12 do SIWZ; c) raport z bada terenowych wraz z kartami obserwacji na stanowisku.
   3.  Projekt planu nale?y sporz?dzi zgodnie z: ó ustaw z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 55), ó rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkÛw b?d?cych przedmiotem zainteresowania WspÛlnoty, a tak?e kryteriÛw wyboru obszarÛw kwalifikuj?cych si do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1713), ó rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporz?dzania projektu planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. z 2010 r. nr 34 poz. 186 ze zm.), ó ustaw z dnia 3 pa?dziernika 2008 r. o udost?pnianiu informacji o ?rodowisku i jego ochronie, udziale spo?ecze?stwa w ochronie ?rodowiska oraz o ocenach oddzia?ywania na ?rodowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) (zwan dalej: Ño udost?pnianiu informacjiî), ó innymi aktualnymi na dzie odbioru zamÛwienia aktami prawnymi i wytycznymi dotycz?cymi przedmiotu zamÛwienia. W przypadku zmiany ww. aktÛw prawnych w trakcie realizacji umowy, Wykonawca uwzgl?dni te zmiany w wersji ostatecznej.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Do?wiadczenie / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Okres przed?u?onej gwarancji / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Projekt planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rynna D?u?nicy PLH220081
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712000 Planification environnementale
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie zadania pn.: Projekt planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rynna D?u?nicy PLH220081. Projekt planu zada ochronnych dla ww. obszaru ma zosta sporz?dzony dla powierzchni licz?cej 182,83 ha, tj. dla terenÛw stanowi?cych w?asno? prywatn oraz le??cych na gruntach nale??cych do Skarbu Pa?stwa, lecz poza gruntami zarz?dzanymi przez Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe ñ Nadle?nictwo Ko?cierzyna (RDLP w Gda?sku). Dla pozosta?ej cz??ci ww. obszaru Natura 2000 o powierzchni 170,60 ha pokrywaj?cej si z obszarem b?d?cym w zarz?dzie Nadle?nictwa Ko?cierzyna (RDLP w Gda?sku), ustanowiony zostanie plan urz?dzenia lasu (PUL), zawieraj?cy zakres art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 55). Dla tej cz??ci obszaru Natura 2000 planu zada ochronnych nie sporz?dza si?, co okre?la art. 28 ust. 11 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
   2.  Projekt planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rynna D?u?nicy PLH220081 (zwany dalej projektem planu) ma form elektroniczn i obejmuje: a) dokumentacj projektu planu, opracowan zgodnie z szablonem projektu dokumentacji planu, zwany dalej Ñszablonemî, stanowi?cy za??cznik nr 10 do SIWZ; b) projekt zarz?dzenia regionalnego dyrektora ochrony ?rodowiska w sprawie ustanowienia planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000, zwanego dalej Ñzarz?dzeniemî, opracowanego zgodnie z za??cznikiem nr 12 do SIWZ; c) raport z bada terenowych wraz z kartami obserwacji na stanowisku.
   3.  Projekt planu nale?y sporz?dzi zgodnie z: ó ustaw z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 55), ó rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkÛw b?d?cych przedmiotem zainteresowania WspÛlnoty, a tak?e kryteriÛw wyboru obszarÛw kwalifikuj?cych si do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1713), ó rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporz?dzania projektu planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. z 2010 r. nr 34 poz. 186 ze zm.), ó ustaw z dnia 3 pa?dziernika 2008 r. o udost?pnianiu informacji o ?rodowisku i jego ochronie, udziale spo?ecze?stwa w ochronie ?rodowiska oraz o ocenach oddzia?ywania na ?rodowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) (zwan dalej Ño udost?pnianiu informacjiî), ó innymi aktualnymi na dzie odbioru zamÛwienia aktami prawnymi i wytycznymi dotycz?cymi przedmiotu zamÛwienia. W przypadku zmiany ww. aktÛw prawnych w trakcie realizacji umowy, Wykonawca uwzgl?dni te zmiany w wersji ostatecznej.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Do?wiadczenie / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Okres przed?u?onej gwarancji / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Projekt planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Sporysz PLH220064
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712000 Planification environnementale
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie zadania pn.: Projekt planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Sporysz PLH220064. Projekt planu zada ochronnych dla ww. obszaru ma zosta sporz?dzony dla powierzchni licz?cej 481,08 ha ñ ca?a powierzchnia obszaru (dane z SDF).
   2.  Projekt planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Sporysz PLH220064 (zwany dalej projektem planu) ma form elektroniczn i obejmuje: a) dokumentacj projektu planu, opracowan zgodnie z szablonem projektu dokumentacji planu, zwany dalej Ñszablonemî, stanowi?cy za??cznik nr 10 do SIWZ; b) projekt zarz?dzenia regionalnego dyrektora ochrony ?rodowiska w sprawie ustanowienia planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000, zwanego dalej Ñzarz?dzeniemî, opracowanego zgodnie z za??cznikiem nr 12 do SIWZ; c) raporty z bada terenowych wraz z kartami obserwacji na stanowiskach.
   3.  Projekt planu nale?y sporz?dzi zgodnie z: ó ustaw z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 55), ó rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkÛw b?d?cych przedmiotem zainteresowania WspÛlnoty, a tak?e kryteriÛw wyboru obszarÛw kwalifikuj?cych si do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1713), ó rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporz?dzania projektu planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. z 2010 r. nr 34 poz. 186 ze zm.), ó ustaw z dnia 3 pa?dziernika 2008 r. o udost?pnianiu informacji o ?rodowisku i jego ochronie, udziale spo?ecze?stwa w ochronie ?rodowiska oraz o ocenach oddzia?ywania na ?rodowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) (zwan dalej: Ño udost?pnianiu informacjiî), ó innymi aktualnymi na dzie odbioru zamÛwienia aktami prawnymi i wytycznymi dotycz?cymi przedmiotu zamÛwienia. W przypadku zmiany ww. aktÛw prawnych w trakcie realizacji umowy, Wykonawca uwzgl?dni te zmiany w wersji ostatecznej.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Do?wiadczenie / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Okres przed?u?onej gwarancji / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Projekt planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowisko Trzebielino PLH220085
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712000 Planification environnementale
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie zadania pn.: Projekt planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowisko Trzebielino PLH220085. Projekt planu zada ochronnych dla ww. obszaru ma zosta sporz?dzony dla powierzchni licz?cej 99,87 ha ñ ca?a powierzchnia obszaru (dane z SDF).
   2.  Projekt planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowisko Trzebielino PLH220085 (zwany dalej projektem planu) ma form elektroniczn i obejmuje: a) dokumentacj projektu planu, opracowan zgodnie z szablonem projektu dokumentacji planu, zwany dalej Ñszablonemî, stanowi?cy za??cznik nr 10 do SIWZ; b) projekt zarz?dzenia regionalnego dyrektora ochrony ?rodowiska w sprawie ustanowienia planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000, zwanego dalej Ñzarz?dzeniemî, opracowanego zgodnie z za??cznikiem nr 12 do SIWZ; c) raport z bada terenowych wraz z kartami obserwacji na stanowisku.
   3.  Projekt planu nale?y sporz?dzi zgodnie z: ó ustaw z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 55), ó rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkÛw b?d?cych przedmiotem zainteresowania WspÛlnoty, a tak?e kryteriÛw wyboru obszarÛw kwalifikuj?cych si do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1713), ó rozporz?dzeniem Ministra ?rodowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporz?dzania Projektu Planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. z 2010 r. nr 34 poz. 186 ze zm.), ó ustaw z dnia 3 pa?dziernika 2008 r. o udost?pnianiu informacji o ?rodowisku i jego ochronie, udziale spo?ecze?stwa w ochronie ?rodowiska oraz o ocenach oddzia?ywania na ?rodowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) (zwan dalej Ño udost?pnianiu informacjiî), ó innymi aktualnymi na dzie odbioru zamÛwienia aktami prawnymi i wytycznymi dotycz?cymi przedmiotu zamÛwienia. W przypadku zmiany ww. aktÛw prawnych w trakcie realizacji umowy, Wykonawca uwzgl?dni te zmiany w wersji ostatecznej.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Do?wiadczenie / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Okres przed?u?onej gwarancji / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 071-168959
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : Zadanie nr 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Projekt planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 M?tne PLH220061
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : Zadanie nr 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Projekt planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Mas?owiczki PLH220062
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : Zadanie nr 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Projekt planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rynna D?u?nicy PLH220081
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : Zadanie nr 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
Projekt planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Sporysz PLH220064
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : Zadanie nr 5
Lot n : 5 IntitulÈ:
Projekt planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowisko Trzebielino PLH220085
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
05/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Klub PrzyrodnikÛw Adresse postale: ul. 1 Maja 22 Ville: ?wiebodzin Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 66-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 22 764.23 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 27 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
W prowadzonym post?powaniu maj zastosowanie przepisy zawarte dziale VI Prawa zamÛwie publicznych ñ Ñ?rodki ochrony prawnejî okre?laj?ce zasady wnoszenia odwo?a i skarg do s?du na wyroki i postanowienia Krajowej Izby Odwo?awczej ko?cz?ce post?powanie odwo?awcze. Z uwagi na obszerno? tych przepisÛw nale?y si z nimi zapozna bezpo?rednio analizuj?c Prawo zamÛwie publicznych ñ od art. 179 do 198.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
02/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90712000 - Planification environnementale