Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk: Planification environnementale

2021/S 66-171914  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 06/04/2021 S66 Pologne-Gda?sk: Planification environnementale 2021/S 066-171914 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Regionalna Dyrekcja Ochrony ?rodowiska w Gda?sku Adresse postale: ul. Chmielna 54/57 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL634 Gda?ski Code postal: 80-748 Pays: Pologne Courriel: izabela.wawrzyniak-karlowska.gdansk@rdos.gov.pl Téléphone: +48 586836835 Fax: +48 586836803 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.gdansk.rdos.gov.pl Adresse du profil d'acheteur: http://bip.gdansk.rdos.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: administracja rz?dowa terenowa
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Opracowanie dokumentacji PZO wraz z wykonaniem niezb?dnych ekspertyz przyrodniczych (5 obszarów Natura 2000: Ostoja Borzyszkowska PLH220079, Ostoja Zapce?ska PLH220057, Dolina Szczyry PLH220066, Dolin... Numéro de référence: OI.I.1.2.2021.IW
II.1.2) Code CPV principal 90712000 Planification environnementale
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Zadanie nr 1: projekt planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Borzyszkowska PLH220079; Zadanie nr 2: projekt planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Zapce?ska PLH220057; Zadanie nr 3: projekt planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Szczyry PLH220066; Zadanie nr 4: projekt planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Brdy i Chociny PLH220058; Zadanie nr 5: projekt planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Mas?owiczki PLH220062
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie nr 1: projekt planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Borzyszkowska PLH220079
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712000 Planification environnementale
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Projekt planu zada ochronnych dla ww. obszaru ma zosta sporz?dzony dla powierzchni licz?cej 6445,90 ha, tj. z wy??czeniem powierzchni rezerwatu przyrody: "Ostrów Trzebielski" - o powierzchni 8,29 ha. Dla rezerwatu obowi?zuje zarz?dzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony ?rodowiska w Gda?sku z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu "Ostrów Trzebielski" (Dz.Urz. Woj. Pom. z 2016 r., poz. 2043) z zakresem art. 28, ust. 10 ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.). Dla tej cz??ci obszaru Natura 2000 planu zada ochronnych nie sporz?dza si?, co okre?la art. 28 ust. 11 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
   2.  Projekt planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Borzyszkowska PLH220079 (zwany dalej "projektem planu") ma form elektroniczn i obejmuje: a) dokumentacj projektu planu, opracowan zgodnie z szablonem projektu dokumentacji planu, zwany dalej "szablonem", stanowi?cy za??cznik nr 10 do SWZ; b) projekt zarz?dzenia regionalnego dyrektora ochrony ?rodowiska w sprawie ustanowienia planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000, zwanego dalej "zarz?dzeniem", opracowanego zgodnie z za??cznikiem nr 12 do SWZ; c) raport z bada terenowych wraz z kartami obserwacji na stanowisku.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: do?wiadczenie / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: okres przed?u?onej gwarancji / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
90712000 Planowanie ?rodowiska naturalnego
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie nr 2: projekt planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Zapce?ska PLH220057
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712000 Planification environnementale
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Projekt planu zada ochronnych dla ww. obszaru ma zosta sporz?dzony dla powierzchni licz?cej 3 724,49 ha, tj. powierzchni z wy??czeniem 80,37 ha, w tym: a) dla powierzchni 70,90 ha pokrywaj?cej si z obszarem b?d?cym w zarz?dzie Nadle?nictwa Przymuszewo (RDLP w Toruniu) sporz?dzono Plan urz?dzenia lasu (PUL) zawieraj?cy zakres art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.); dla tej cz??ci obszaru Natura 2000 planu zada ochronnych nie sporz?dza si?, co okre?la art. 28 ust. 11. pkt 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; b) dla powierzchni 9,47 ha pokrywaj?cej si z obszarem rezerwatu przyrody "Mechowisko Rado??", zosta opracowany plan ochrony rezerwatu zawieraj?cy zakres art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.); dla tej cz??ci obszaru Natura 2000 planu zada ochronnych nie sporz?dza si?, co okre?la art. 28 ust. 11 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
   2.  Projekt planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Zapce?ska PLH220057 (zwany dalej "projektem planu") ma form elektroniczn i obejmuje: a) dokumentacj projektu planu, opracowan zgodnie z szablonem projektu dokumentacji planu, zwany dalej "szablonem", stanowi?cy za??cznik nr 10 do SWZ; b) projekt zarz?dzenia regionalnego dyrektora ochrony ?rodowiska w sprawie ustanowienia Planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000, zwanego dalej "zarz?dzeniem", opracowanego zgodnie z za??cznikiem nr 12 do SWZ; c) raport z bada terenowych wraz z kartami obserwacji na stanowisku.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: do?wiadczenie / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: okres przed?u?onej gwarancji / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
90712000 Planowanie ?rodowiska naturalnego
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Projekt planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Szczyry PLH220066
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712000 Planification environnementale
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Projekt planu zada ochronnych dla ww. obszaru ma zosta sporz?dzony dla powierzchni licz?cej 346,98 ha - ca?a powierzchnia obszaru (dane z SDF).
   2.  Projekt planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Szczyry PLH220066 (zwany dalej Projektem Planu) ma form elektroniczn i obejmuje: a) dokumentacj projektu planu, opracowan zgodnie z szablonem projektu dokumentacji planu, zwany dalej "szablonem", stanowi?cy za??cznik nr 10 do SWZ; b) projekt zarz?dzenia regionalnego dyrektora ochrony ?rodowiska w sprawie ustanowienia planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000, zwanego dalej "zarz?dzeniem", opracowanego zgodnie z za??cznikiem nr 12 do SWZ; c) raporty z bada terenowych wraz z kartami obserwacji na stanowiskach.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: do?wiadczenie / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: okres przed?u?onej gwarancji / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
90712000 Planowanie ?rodowiska naturalnego
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Projekt planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Brdy i Chociny PLH220058
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712000 Planification environnementale
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Projekt planu zada ochronnych dla ww. obszaru ma zosta sporz?dzony dla powierzchni licz?cej 561,64 ha, tj. dla cz??ci obszaru poza gruntami znajduj?cymi si w zarz?dzie Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwa Przymuszewo (RDLP w Toruniu). Dla cz??ci obszaru (894,12 ha), znajduj?cej si w zarz?dzie Nadle?nictwa Przymuszewo sporz?dzono Plan urz?dzenia lasu (PUL), zawieraj?cy zakres art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.). Dla tej cz??ci obszaru Natura 2000 planu zada ochronnych nie sporz?dza si?, co okre?la art. 28 ust. 11 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
   2.  Projekt planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Brdy i Chociny PLH220058 (zwany dalej "projektem planu") ma form elektroniczn i obejmuje: a) dokumentacj projektu planu, opracowan zgodnie z szablonem projektu dokumentacji planu, zwany dalej "szablonem", stanowi?cy za??cznik nr 10 do SWZ; b) projekt zarz?dzenia regionalnego dyrektora ochrony ?rodowiska w sprawie ustanowienia planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000, zwanego dalej "zarz?dzeniem", opracowanego zgodnie z za??cznikiem nr 12 do SWZ; c) raport z bada terenowych wraz z kartami obserwacji na stanowisku.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: do?wiadczenie / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: okres przed?u?onej gwarancji / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
90712000 Planowanie ?rodowiska naturalnego
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Projekt planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Mas?owiczki PLH220062
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90712000 Planification environnementale
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Projekt planu zada ochronnych dla ww. obszaru ma zosta sporz?dzony dla powierzchni licz?cej 1679,99 ha - ca?a powierzchnia obszaru (dane z SDF).
   2.  Projekt Planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Mas?owiczki PLH220062 (zwany dalej "projektem planu") ma form elektroniczn i obejmuje: a) dokumentacj projektu planu, opracowan zgodnie z szablonem projektu dokumentacji planu, zwany dalej "szablonem", stanowi?cy za??cznik nr 10 do SWZ; b) projekt zarz?dzenia regionalnego dyrektora ochrony ?rodowiska w sprawie ustanowienia Planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000, zwanego dalej "zarz?dzeniem", opracowanego zgodnie z za??cznikiem nr 12 do SWZ; c) raport z bada terenowych wraz z kartami obserwacji na stanowisku.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: do?wiadczenie / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: okres przed?u?onej gwarancji / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
90712000 Planowanie ?rodowiska naturalnego
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 041-102608
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 1 Intitulé:
Zadanie nr 1: projekt planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Borzyszkowska PLH220079
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Zadanie nr 2: projekt planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Zapce?ska PLH220057
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3
Lot nº: 3 Intitulé:
Zadanie nr 3: projekt planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Szczyry PLH220066
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4
Lot nº: 4 Intitulé:
Zadanie nr 4: projekt planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Brdy i Chociny PLH220058
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 5
Lot nº: 5 Intitulé:
Zadanie nr 5: projekt planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Mas?owiczki PLH220062
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
01/04/2021 Pologne-Gda?sk: Planification environnementaleType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Servicesservices 06/04/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
90712000 - Planification environnementale