Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 08/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk: Production de films publicitaires

2020/S 147-361550  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Gda?sk: Production de films publicitaires 2020/S 147-361550 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Miasta Gda?ska, Urz?d Miejski w Gda?sku Adresse postale: Biuro Zamówie Publicznych, ul. Nowe Ogrody 8/12 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 80-803 Pays: Pologne Point(s) de contact: Izabela Ciechowska-Karczewska Courriel: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl Téléphone: +48 583236125 Fax: +48 583236129 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.bip.gdansk.pl www.bip.gdansk.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Miasta Gdyni - Gdynia - Miasto na Prawach Powiatu Adresse postale: al. marsza?ka Pi?sudskiego 52/54 Ville: Gdynia Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 81-382 Pays: Pologne Point(s) de contact: Izabela Ciechowska-Karczewska Courriel: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl Téléphone: +48 583236125 Fax: +48 583236129 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.bip.gdansk.pl www.bip.gdansk.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Miasta Sopotu Adresse postale: ul. Ko?ciuszki 25/27 Ville: Sopot Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 81-704 Pays: Pologne Point(s) de contact: Izabela Ciechowska-Karczewska Courriel: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl Téléphone: +48 583236125 Fax: +48 583236129 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.bip.gdansk.pl www.bip.gdansk.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Miasta Tczew Adresse postale: pl. marsza?ka Pi?sudskiego 1 Ville: Tczew Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 83-110 Pays: Pologne Point(s) de contact: Izabela Ciechowska-Karczewska Courriel: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl Téléphone: +48 583236125 Fax: +48 583236129 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.bip.gdansk.pl www.bip.gdansk.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Kwidzyn Adresse postale: ul. Grudzi?dzka 30 Ville: Kwidzyn Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 82-500 Pays: Pologne Point(s) de contact: Izabela Ciechowska-Karczewska Courriel: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl Téléphone: +48 583236125 Fax: +48 583236129 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.bip.gdansk.pl www.bip.gdansk.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Nowy Dwór Gda?ski Adresse postale: ul. Wejhera 3 Ville: Nowy Dwór Gda?ski Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 82-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Izabela Ciechowska-Karczewska Courriel: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl Téléphone: +48 583236125 Fax: +48 583236129 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.bip.gdansk.pl www.bip.gdansk.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Pruszcz Gda?ski Adresse postale: ul. Zak?tek 1 Ville: Juszkowo Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 83-000 Pays: Pologne Point(s) de contact: Izabela Ciechowska-Karczewska Courriel: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl Téléphone: +48 583236125 Fax: +48 583236129 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.bip.gdansk.pl www.bip.gdansk.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Puck Adresse postale: ul. 10 Lutego 29 Ville: Puck Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 84-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Izabela Ciechowska-Karczewska Courriel: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl Téléphone: +48 583236125 Fax: +48 583236129 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.bip.gdansk.pl www.bip.gdansk.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina W?adys?awowo Adresse postale: ul. gen. J. Hallera 19 Ville: W?adys?awowo Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 84-120 Pays: Pologne Point(s) de contact: Izabela Ciechowska-Karczewska Courriel: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl Téléphone: +48 583236125 Fax: +48 583236129 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.bip.gdansk.pl www.bip.gdansk.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Miasta Ustka Adresse postale: ul. ks. kardyna?a Stefana Wyszy?skiego 3 Ville: Ustka Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 76-270 Pays: Pologne Point(s) de contact: Izabela Ciechowska-Karczewska Courriel: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl Téléphone: +48 583236125 Fax: +48 583236129 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.bip.gdansk.pl www.bip.gdansk.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Miasta Krynica Morska Adresse postale: ul. Górników 15 Ville: Krynica Morska Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 82-120 Pays: Pologne Point(s) de contact: Izabela Ciechowska-Karczewska Courriel: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl Téléphone: +48 583236125 Fax: +48 583236129 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.bip.gdansk.pl www.bip.gdansk.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://bip.gdansk.pl/zamowienia-publiczne Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonanie filmu i spotu oraz zdj? przeznaczonych na potrzeby promocji produktu turystycznego "Pomorskie trasy rowerowe" Numéro de référence: BZP.271.46.2020.ICK
II.1.2) Code CPV principal 92111210 Production de films publicitaires
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.przygotowanie scenariuszy i ?cie?ek lektorskich spotu reklamowego o d?ugo?ci 30 sekund oraz filmu promocyjnego o d?ugo?ci 180 sekund prezentuj?cych walory turystyczne szlaków EuroVelo 9 i EuroVelo 10, na terenie województwa pomorskiego, z aktywnym udzia?em rowerzystów;
   2.  produkcja na bazie zatwierdzonych przez Zamawiaj?cego scenariuszy
:
spotu reklamowego o d?ugo?ci 30 sekund oraz filmu promocyjnego o d?ugo?ci 180 sekund;
   3.  wykonanie serii zdj? dla potrzeb promocji produktu turystycznego "Pomorskie trasy rowerowe", które powinny prezentowa atrakcyjno? turystyczn szlaków rowerowych EuroVelo 9 i EuroVelo 10 na terenie województwa pomorskiego.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79961100 Services de photographie publicitaire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4) Description des prestations:
I. Przedmiot zamówienia:
   1.  przygotowanie scenariuszy i ?cie?ek lektorskich spotu reklamowego o d?ugo?ci 30 sekund oraz filmu promocyjnego o d?ugo?ci 180 sekund prezentuj?cych walory turystyczne szlaków EuroVelo 9 i EuroVelo 10, na terenie województwa pomorskiego, z aktywnym udzia?em rowerzystów;
   2.  produkcja na bazie zatwierdzonych przez Zamawiaj?cego scenariuszy: spotu reklamowego o d?ugo?ci 30 sekund oraz filmu promocyjnego o d?ugo?ci 180 sekund;
   3.  wykonanie serii zdj? dla potrzeb promocji produktu turystycznego "Pomorskie trasy rowerowe", które powinny prezentowa atrakcyjno? turystyczn szlaków rowerowych EuroVelo 9 i EuroVelo 10 na terenie województwa pomorskiego, i dostarczenie Zamawiaj?cemu do wyboru minimum 500 szt. zdj? standardowych (l?dowych) oraz min. 300 szt. zdj? lotniczych, barwnych, wysokiej warto?ci artystycznej, z uwzgl?dnieniem otoczenia obejmuj?cego kadry pionowe i poziome dla wskazanych miejsc i obiektów, o których mowa jest w Za??czniku nr 2 do umowy;
   4.  korekta graficzn zdj? wybranych przez Zamawiaj?cego w ilo?ci 250 szt. zdj? standardowych i 150 szt. zdj? lotniczych, co stanowi ogó?em 400 szt. zdj??;
   5.  przekazanie Zamawiaj?cemu wybranych i skorygowanych zdj??, spotu i filmu promocyjnego wraz z prawami autorskimi;
   6.  szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia okre?lono w rozdziale 14 SIWZ - istotne postanowienia umowy. II. Wymagania dotycz?ce umowy o podwykonawstwo
   1.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?ci powierzenia przez Wykonawc wykonania cz??ci zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca winien wskaza w formularzu ofertowym nazwy firm podwykonawców wraz z informacj która cz?? zamówienia zostanie wykonana przy udziale podwykonawcy. III. Termin realizacji zamówienia - maksymalnie 326 dni od dnia zawarcia umowy oraz zgodnie z ofert Wykonawcy. Uwaga! Skrócenie terminu realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert i mo?e, zgodnie z decyzj Wykonawcy, ulec zmianie (rozdzia 9 SIWZ ust. 2 pkt 4), co jest wi???ce dla terminów okre?lonych w § 3 umowy.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 326 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Regionalny program operacyjny województwa pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), wspó?finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nazwa projektu: "Pomorskie trasy Rowerowe o znaczeniu mi?dzynarodowym R-10 i Wi?lana trasa rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gda?sk".
II.2.14) Informations complémentaires W pkt II.2.5 - Kryteria oceny ofert:
   1.  cena brutto - 60 %;
   2.  liczba zdj? standard. przekaz. do wyboru Zamawiaj. (min. 500 szt., jednak nie wi?cej ni 1 000 sztuk) - 10 %;
   3.  liczba zdj? lotniczych przekaz. do wyboru Zamawiaj. (min. 300 szt., jednak nie wi?cej ni 500 sztuk - 10 %;
   4.  skrócenie terminu realizacji (od 1 do 16 dni) - 20 %. W pkt II.2.7 - okre?lono w pkt II.2.4 niniejszego og?oszenia.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacité économique et financière
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
a) wykaz us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych równie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te dostawy lub us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub us?ugi by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu - wg za??czonego wzoru - za??cznik nr 1 do SIWZ. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Ad. a) Wykonawca spe?ni warunek, je?eli wyka?e, ?e nie wcze?niej ni w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wykona nale?ycie co najmniej trzy us?ugi polegaj?ce na wykonaniu sesji filmowych lub fotograficznych, z udzia?em statystów o warto?ci minimum 30 000 PLN brutto (s?ownie: trzydzie?ci tysi?cy z?) ka?da us?uga wraz z za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie. W przypadku sk?adania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o zamówienie, warunki w zakresie zdolno?ci technicznej lub zawodowej mog zosta spe?nione ??cznie.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Okre?lone zosta?y w rozdziale 14 SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 08/09/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 08/09/2020 Heure locale: 11:30 Lieu:
Urz?d Miejski w Gda?sku, Biuro Zamówie Publicznych, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gda?sk, POLSKA, I pi?tro, pokój 125 Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
 1)Otwarcie ofert nast?puje poprzez u?ycie aplikacji do szyfrowania ofert dost?pnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomoc klucza prywatnego. 2) Niezw?ocznie po otwarciu ofert Zamawiaj?cy zamie?ci na stronie internetowej informacj z otwarcia ofert. 3) Termin zwi?zania ofert wynosi 60 dni licz?c od up?ywu terminu sk?adania ofert (IV.2.6).
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
I. Do oferty Wyk. do??cza aktual. na dzie sk?ad. ofert o?wiadcz. w formie JEDZ. Inform. zawarte w tym o?wiadcz. stanowi wst?pne potwierdz., ?e Wyk. nie podlega wyklucz. oraz spe?nia warunki udzia?. w post?pow. II. Wyk., który powo?. si na zasoby innych podmiotów, w celu wykaz. braku istnienia wobec nich podstaw wyklucz. oraz spe?nienia, w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warun. udzia?u w post?p., sk?ada tak?e JEDZ tych podmiot. III. W przypadku gdy Wyk. zamierza powierzy wyk. cz??ci zamów. podwykonawcy to zamieszcz. info o podwykonaw. w ofercie i w JEDZ. IV. W przypadku wspóln. ubieg. si o zam. dok. JEDZ sk?ada ka?dy z Wyk. wspólnie ubieg. si o zam. V. Zam. przed udziel. zamów. wezwie wyk., którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?. w wyznacz., nie krótszym ni 10 dni, term. aktualnych na dzie?:
   1.  w celu potwierdz. spe?. warunków udzia?u w post?p. Zam. ??da dok.: a) wykazu us?ug, ?e nie wcze?niej ni w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?ad. ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wykona nale?ycie co najmniej trzy us?ugi polegaj?ce na wykonaniu sesji filmowych lub fotograficznych, z udzia?em statystów o warto?ci minimum 30 000 PLN brutto (s?ownie: trzydzie?ci tysi?cy z?) ka?da us?uga wraz z za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie;
   2.  w celu potwierdz. braku podstaw do wyklucz. Wyk. z udzia?u w post?p. Zam. ??da nast?p. dok.: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert w post?powaniu; b) odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; c) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci - wg za??czonego wzoru - za??cznik nr 2 do SIWZ; d) o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne - wg za??czonego wzoru - za??cznik nr 3 do SIWZ.
   3.  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, sk?ada o?wiadczenie o przynale?no?ci b?d braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, wg za??czonego wzoru - za??cznik nr 4 do SIWZ.
   4.  Zamaw. nie przewiduje mo?liwo?ci udziel. zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.
   5.  Dokumenty sk?adane przez Wykonawców zagranicznych opisano w rozdz. 3 SIWZ.
   6.  Zamawiaj?cy przewiduje zmiany umowy, co okre?lono w § 8, w rozdziale 14 SIWZ "wzór umowy".
   7.  Zamawiaj?cy nie ??da wniesienia wadium.
   8.  Zamawiaj?cy nie zamierza zawiera umowy ramowej ani ustanawia dynamicznego systemu zakupów, a tak?e nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
79961100 - Services de photographie publicitaire 
92111210 - Production de films publicitaires