Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk: Produits d'information et de promotion

2022/S 56-146415  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2022 S56 Pologne-Gda?sk: Produits d'information et de promotion 2022/S 056-146415 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: AGENCJA ROZWOJU POMORZA S.A.
Numéro national d'identification: 5830002002 Adresse postale: GRUNWALDZKA 472D Ville: GDA?SK Code NUTS: PL634 Gda?ski Code postal: 80-309 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Radziszewska, Magdalena Kowalewska-Pahlke.
Courriel: sekretariat@arp.gda.pl Téléphone: +48 583233110 Fax: +48 583011200 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.arp.gda.pl/ Adresse du profil d'acheteur: https://www.arp.gda.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: spó?ka akcyjna
I.5) Activité principale Affaires économiques et financières
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa materia?ów promocyjnych Numéro de référence: ZP.21.2021
II.1.2) Code CPV principal 39294100 Produits d'information et de promotion
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materia?ów promocyjnych. Zamówienie zosta?o podzielone na sze?? cz??ci opisanych w OPZ - za??czniku nr 1 do SWZ.
   2.  Przedmiot zamówienia wraz z wyodr?bnionymi cz??ciami opisany zosta? w OPZ - za??czniku nr 1 do SWZ oraz wzorze umowy stanowi?cym za??cznik nr 2 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 332 220.44 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? 5
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 22462000 Imprimés publicitaires
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL63 Pomorskie Lieu principal d'exécution:
Gda?sk
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materia?ów promocyjnych. Zamówienie zosta?o podzielone na sze?? cz??ci opisanych w OPZ - za??czniku nr 1 do SWZ.
   2.  Przedmiot zamówienia wraz z wyodr?bnionymi cz??ciami opisany zosta? w OPZ - za??czniku nr 1 do SWZ oraz wzorze umowy stanowi?cym za??cznik nr 2 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Kubek w pude?ku / Pondération: 20 Prix - Pondération: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
"Invest in Pomerania 2020" oraz "Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania rozwoju eksportu w województwie pomorskim", realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Dzia?anie
   2. 5. Inwestorzy zewn?trzni, umowa o dofinansowanie RPPM.02.05.00-22-0001/16-00, wspó?finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
II.2.14) Informations complémentaires Administratorem danych osobowych jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gda?sk, NIP 583-000-20-02, Regon 190044530, adres e-mail: sekretariat@arp.gda.pl , tel. +48 58 32 33 101, fax +48 58 32 33 200; dane osobowe przetwarzane b?d? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi?zanym z post?powaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. sekretariat@arp.gda.pl
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 197-513192
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 5 Intitulé:
Cz??? 5
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Agencja Reklamowa Cie?lik-Studio L Sp.j.
Numéro national d'identification: 6791026110 Adresse postale: ul. Kisielewskiego 28 Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Code postal: 31-708 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 69 367.18 PLN Valeur totale du marché/du lot: 92 400.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuj?, ?e: 1) administratorem danych osobowych jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gda?sk, NIP 583-000-20-02, Regon 190044530, adres e-mail: sekretariat@arp.gda.pl, tel. +48 58 32 33 101, fax +48 58 32 33 200; 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Agencji Rozwoju Pomorza S.A. jest Lucjan Brudzy?ski, kontakt: rodo@arp.gda.pl; 3) dane osobowe przetwarzane b?d? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi?zanym z post?powaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami danych osobowych b?d? osoby lub podmioty, którym udost?pniona zostanie dokumentacja post?powania w oparciu o ustaw? Pzp oraz Otwarty Rynek Elektroniczny Spó?ka Akcyjna z siedzib? w Warszawie (adres: Domaniewska 49, 02-672 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsi?biorców Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, w?a?ciciel Platformy zakupowej, na której Zamawiaj?cy prowadzi post?powania o udzielenie zamówienia publicznego; 5) dane osobowe b?d? przetwarzane w zwi?zku z realizacj? Umowy o dofinansowanie do up?ywu terminów wynikaj?cych z tej Umowy, nie krócej ni? do dnia 31 grudnia 2028 r.; 6) obowi?zek podania danych osobowych bezpo?rednio dotycz?cych wykonawcy b?d?cego osob? fizyczn? jest wymogiem ustawowym okre?lonym w przepisach ustawy Pzp, zwi?zanym z udzia?em w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania okre?lonych danych wynikaj? z ustawy Pzp. sekretariat@arp.gda.pl rodo@arp.gda.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj?ce wykonawcy okre?la DZIA? IX ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy.
   3.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   4.  Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si? w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym, ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym.
   5.  Pisma w formie pisemnej wnosi si? za po?rednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobi?cie, za po?rednictwem pos?a?ca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi si? przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   6.  Terminy oblicza si? wed?ug przepisów prawa cywilnego.
   7.  Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot? lub dzie? ustawowo wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
   8.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   9.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. 10. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. 11. Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej. 12. Odwo?anie wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. a. 13. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 14. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 12 i 13 wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne; 2) 5 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zamówie?, których warto?? jest mniejsza ni? progi unijne.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
16/03/2022 Pologne-Gda?sk: Produits d'information et de promotionType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 21/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
22462000 - Imprimés publicitaires 
39294100 - Produits d'information et de promotion