Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption : 28/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk: ...quipement de traitement des boues

2020/S 149-366392  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/08/2020
S149
Pologne-Gda?sk: ...quipement de traitement des boues

2020/S 149-366392

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 132-324757)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gda?ska Infrastruktura Wodoci?gowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: REGON 193079339, KRS 0000216612
Adresse postale: ul. Kartuska 201
Ville: Gda?sk
Code NUTS: PL634 Gda?ski
Code postal: 80-122
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Alicja ?wica
Courriel: ez@giwk.pl
TÈlÈphone: +48 583219758
Fax: +48 583266701 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.giwk.pl

www.giwk.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
ÑDostawa i monta dwÛch wirÛwek odwadniaj?cych osad ?ciekowy wraz z przebudow wyposa?enia stacji mechanicznego odwadniania osadÛw (obiekt 108), zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ?ciekÛw WschÛd w Gda?skuî

NumÈro de rÈfÈrence: ZP/197/20

II.1.2)
Code CPV principal
42996900 ...quipement de traitement des boues

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Celem przedsi?wzi?cia jest dostawa i monta dwÛch wirÛwek odwadniaj?cych osad ?ciekowy wraz z przebudow wyposa?enia stacji mechanicznego odwadniania osadÛw (obiekt 108), zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ?ciekÛw WschÛd w Gda?sku, przy ul. Benzynowej 26. ZamÛwienie obejmuje:
   1.  wymiana wirÛwek na stanowiskach nr 2 i 4 wraz z niezb?dnym wyposa?eniem, w tym szafami zasilaj?co-sterowniczymi;
   2.  wymiana 2 szt. maceratorÛw wraz z niezb?dnym wyposa?eniem;
   3.  rozbudowa zestawu hydroforowego instalacji wodoci?gowej;
   4.  przebudowa i dostosowanie instalacji zasilania energetycznego i sterowania oraz systemu wizualizacji i przekazu danych do centralnej dyspozytorni oczyszczalni ?ciekÛw i dyspozytorni instalacji termicznego przekszta?cania osadÛw (ITPO). SzczegÛ?owe informacje w cz??ci III SIWZ ñ opis przedmiotu zamÛwienia.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
30/07/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 132-324757

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 11/08/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 28/08/2020

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 11/08/2020

Heure locale: 10:05

Lire:

Date: 28/08/2020

Heure locale: 10:05

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
42996900 - Équipement de traitement des boues