Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 12/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk: ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)

2021/S 179-465292  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Gda?sk: ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes) 2021/S 179-465292 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Izba Administracji Skarbowej w Gda?sku Adresse postale: D?uga 75/76 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 80-831 Pays: Pologne Courriel: przetargi.ias.gdansk@mf.gov.pl TÈlÈphone: +48 583002340 Fax: +48 583012444 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pomorskie.kas.gov.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://ias-gdansk.eb2b.com.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: jednostka administracji rz?dowej niezespolonej
I.5) ActivitÈ principale Affaires Èconomiques et financiËres
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup i dostawa sprz?tu laboratoryjnego w ramach Programu Wieloletniego ÑModernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022î NumÈro de rÈfÈrence: 2201-ILN-2.260.30.2021
II.1.2) Code CPV principal 38000000 ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa sprz?tu laboratoryjnego dla Pomorskiego Urz?du Celno-Skarbowego w Gdyni. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si w Za??czniku Nr 1 do SWZ oraz wzorze umowy, stanowi?cej Za??cznik Nr 5 do SWZ.
   2.  Zamawiaj?cy podzieli zamÛwienie na 3 cz??ci, z ktÛrych ka?da stanowi przedmiot odr?bnego post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego. Wykonawca jest uprawniony do z?o?enia oferty na dowolnie wybran liczb cz??ci zamÛwienia.
   3.  Przedmiot zamÛwienia zosta podzielony na 3 nast?puj?ce cz??ci:
   3. 1. Cz?? 1 ñ system do monitorowania warunkÛw ?rodowiskowych zgodnie z opisem przedstawionym w za??czniku nr 1 dla cz??ci nr 1;
   3. 2. Cz?? 2 - system do produkcji wody ultraczystej zgodnie z opisem przedstawionym w za??czniku nr 1 dla cz??ci nr 2;
   3. 3. Cz?? 3 ñ waga analityczna zgodnie z opisem przedstawionym w za??czniku nr 1 dla cz??ci nr 3;
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 95 121.95 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
System do monitorowania warunkÛw ?rodowiskowych
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38000000 ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL63 Pomorskie Lieu principal d'exÈcution:
Pomorski Urz?d Celno-Skarbowy w Gdyni, Dzia Laboratorium ul. PÛ?nocna 9a, 81-029 Gdynia
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa sprz?tu laboratoryjnego dla Pomorskiego Urz?du Celno-Skarbowego w Gdyni. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si w Za??czniku Nr 1 do SWZ oraz wzorze umowy, stanowi?cej Za??cznik Nr 5 do SWZ.
   2.  Zamawiaj?cy podzieli zamÛwienie na 3 cz??ci, z ktÛrych ka?da stanowi przedmiot odr?bnego post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego. Wykonawca jest uprawniony do z?o?enia oferty na dowolnie wybran liczb cz??ci zamÛwienia.
   3.  Przedmiot zamÛwienia zosta podzielony na 3 nast?puj?ce cz??ci:
   3. 1. Cz?? 1 ñ system do monitorowania warunkÛw ?rodowiskowych zgodnie z opisem przedstawionym w za??czniku nr 1 dla cz??ci nr 1;
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 46 341.46 PLN
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 56 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
System do produkcji wody ultraczystej
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38000000 ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL63 Pomorskie Lieu principal d'exÈcution:
Pomorski Urz?d Celno-Skarbowy w Gdyni, Dzia Laboratorium, ul. PÛ?nocna 9a, 81-029 Gdynia
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 2 - system do produkcji wody ultraczystej zgodnie z opisem przedstawionym w za??czniku nr 1 dla cz??ci nr 2 - Woda zasilaj?ca - wst?pnie oczyszczona (destylowana, dejonizowana lub po odwrÛconej osmozie), - Wbudowany w system zbiornik o obj?to?ci min. 2L, do ktÛrego dozuje si wod wst?pnie oczyszczon?; zbiornik mo?na wyci?gn? z urz?dzenia i transportowa w nim wod pomi?dzy pomieszczeniami, - Urz?dzenie doczyszcza wod na ??danie, szybko? podawania nie mniejsza ni 0,5 L/min, - Etapy oczyszczania wody: z?o?a ?ywicy jonowymiennej, lampa UV dzia?aj?ca w dwÛch zakresach (185nm, 254nm), filtr ko?cowy w punkcie poboru wody, - Mo?liwo? odczytu parametrÛw wody (przewodno??/oporno??, temperatura) na wy?wietlaczu urz?dzenia; mo?liwo? odczytu przewodnictwa/oporno?ci jako warto?ci skompensowanych i nie skompensowanych temperaturowo, - Minimalne parametry oczyszczonej wody: - Oporno? ok. 18,2 M?*cm, - Przewodno? ok. 0,055 ?S/cm, - Poziom TOC < 5 ppb, - Poziom bakterii < 0,1 cfu/ml, - cz?stki sta?e > 0,05 ?m < 1/ml, - Automatyczna sygnalizacja konieczno?ci wymiany elementÛw eksploatacyjnych, sygnalizacja alarmÛw i awarii, - Okresowa automatyczna recyrkulacja wody pomi?dzy okresami poboru (pompa recyrkulacyjna jako wyposa?enie standardowe), - Kubatura urz?dzenia nie wi?ksza ni (d?. x szer. x wys.), 380mm/300mm/550, ci??ar operacyjny nie wi?kszy ni 10 kg, - Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 9 756.10 PLN
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 56 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Waga analityczna
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38000000 ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL63 Pomorskie Lieu principal d'exÈcution:
Pomorski Urz?d Celno-Skarbowy w Gdyni Dzia Laboratorium ul. PÛ?nocna 9a, 81-029 Gdynia
II.2.4) Description des prestations:
Charakterystyka: ï zakres wa?enia min. 0 - 300g, ale nie wi?cej ni 400g, ï dzia?ka odczytowa d=0,1mg w pe?nym zakresie, ï dzia?ka legalizacyjna 1mg, ï adiustacja wewn?trzna: automatyczna przy zmianie temperatury i aktywowana przez u?ytkownika, ï szalka o konstrukcji kratki / grilla (podwieszana na tylnej ?ciance komory wagowej, umo?liwiaj?ca ?atwe czyszczenie komory wagowej i redukuj?ca wp?yw ruchu powietrza na proces wa?enia) z mo?liwo?ci zmiany na szalk pe?n oraz mo?liwo?ci u?ycia akcesoriÛw u?atwiaj?cych wa?enie np. kolb, ï automatycznie otwierane drzwiczki minimum przy u?yciu przycisku na terminalu wagi, ï wy?wietlacz dotykowy, ï minimum informowanie o niewypoziomowaniu oraz pomoc przy poziomowaniu wagi, wy?wietlana na ekranie wagi w czasie rzeczywistym, ï oprogramowanie w j?zyku polskim, ï mo?liwo? po??czenia z urz?dzeniami zewn?trznymi np. drukark?, PC. Wyposa?enie - nak?adka na grilla umo?liwiaj?ca zmian na szalk pe?n - wzorzec masy klasy E2 2g, - wzorzec masy klasy E2 50g, - wzorzec masy klasy E2 100g, - wzorzec masy klasy E2 200g. Pakowane oddzielnie
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 39 024.39 PLN
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 56 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie precyzuje w powy?szym zakresie ?adnych wymaga?, ktÛrych spe?nianie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza w sposÛb szczegÛlny.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie precyzuje w powy?szym zakresie ?adnych wymaga?, ktÛrych spe?nianie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza w sposÛb szczegÛlny.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie precyzuje w powy?szym zakresie ?adnych wymaga?, ktÛrych spe?nianie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza w sposÛb szczegÛlny.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Warunki realizacji umowy zawiera SWZ, a w szczegÛlno?ci za??cznik nr 5 - wzÛr umowy i za??cznik nr 1 - opis przedmiotu zamÛwienia
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 12/10/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 10/01/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 12/10/2021 Heure locale: 10:30
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy Pzp, tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506-578 Ustawy, a post?powanie skargowe w przepisach art. 579-590 ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy Pzp czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy Pzp; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia, mimo ?e Zamawiaj?cy by do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   4.  Odwo?anie wnosi si w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni okre?lony w pkt 1).
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych, ni okre?lone powy?ej, wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie publicznych. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041 ze zm.).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
38000000 - Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)