Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk:...quipements mÈdicaux

2023/S 195-610753  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/10/2023 S195 Pologne-Gda?sk: ...quipements mÈdicaux 2023/S 195-610753 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SP"?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI? NumÈro national d'identification: 221964385 Adresse postale: Al. Jana Paw?a II 50 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL633 TrÛjmiejski Code postal: 80-462 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dzia? zamÛwie? publicznych Courriel: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl TÈlÈphone: +48 587684640 Fax: +48 587684286 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.copernicus.gda.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/copernicus/aukcje
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
DOSTAWA DW"CH TOMOGRAF"W KOMPUTEROWYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.
NumÈro de rÈfÈrence: D10.251.48.F.2023
II.1.2) Code CPV principal 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa dwÛch tomografÛw komputerowych wraz z instalacj?, pracami adaptacyjnymi, szkoleniami, magazynowaniem. Przedmiot zamÛwienia sk?ada si? z dwÛch cz??ci: Cz??? 1- Tomograf Komputerowy w lokalizacji Copernicus PL Sp. z o.o., ul. Nowe Ogrody 1-6. Cz??? 2- Tomograf Komputerowy w lokalizacji Copernicus PL Sp. z o. o. ul. Powsta?cÛw Warszawskich 1-2.
   2.  SzczegÛ?owy opis, asortyment i ilo?ci zawiera za??cznik nr 3 do SWZ ñ Opis Przedmiotu ZamÛwienia. Zamawiaj?cy za??cza niniejszy za??cznik do oferty. Wykonawca wype?niaj?c wskazane pozycje w niniejszym za??czniku potwierdza spe?nianie wymaga? okre?lonych przez Zamawiaj?cego.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 5 562 663.08 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Tomograf Komputerowy w lokalizacji Copernicus PL Sp. z o.o., ul. Nowe Ogrody 1-6.
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Copernicus PL Sp. z o.o. Gda?sk
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa dwÛch tomografÛw komputerowych wraz z instalacj?, pracami adaptacyjnymi, szkoleniami, magazynowaniem. Przedmiot zamÛwienia sk?ada si? z dwÛch cz??ci: Cz??? 1- Tomograf Komputerowy w lokalizacji Copernicus PL Sp. z o.o., ul. Nowe Ogrody 1-6.
   2.  SzczegÛ?owy opis, asortyment i ilo?ci zawiera za??cznik nr 3 do SWZ ñ Opis Przedmiotu ZamÛwienia. Zamawiaj?cy za??cza niniejszy za??cznik do oferty. Wykonawca wype?niaj?c wskazane pozycje w niniejszym za??czniku potwierdza spe?nianie wymaga? okre?lonych przez Zamawiaj?cego.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration:
   3. 00 CritËre de qualitÈ - Nom: Parametry jako?ciowe / PondÈration:
   2. 00 Prix - PondÈration: 95.00
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin wykonania zamÛwienia: zgodnie z harmonogramem zawartym we wzorze umowy- za?. nr 4 do SWZ. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 50 000,00 z?
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Tomograf Komputerowy w lokalizacji Copernicus PL Sp. z o. o. ul. Powsta?cÛw Warszawskich 1-2.
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Copernicus PL Sp. z o.o. Gda?sk
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa dwÛch tomografÛw komputerowych wraz z instalacj?, pracami adaptacyjnymi, szkoleniami, magazynowaniem. Przedmiot zamÛwienia sk?ada si? z dwÛch cz??ci: Cz??? 2- Tomograf Komputerowy w lokalizacji Copernicus PL Sp. z o. o. ul. Powsta?cÛw Warszawskich 1-2.
   2.  SzczegÛ?owy opis, asortyment i ilo?ci zawiera za??cznik nr 3 do SWZ ñ Opis Przedmiotu ZamÛwienia. Zamawiaj?cy za??cza niniejszy za??cznik do oferty. Wykonawca wype?niaj?c wskazane pozycje w niniejszym za??czniku potwierdza spe?nianie wymaga? okre?lonych przez Zamawiaj?cego.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration:
   3. 00 CritËre de qualitÈ - Nom: Parametry jako?ciowe / PondÈration:
   2. 00 Prix - PondÈration: 95.00
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin wykonania zamÛwienia: zgodnie z harmonogramem zawartym we wzorze umowy- za?. nr 4 do SWZ. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 30 000,00 z?
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 118-370756
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Tomograf Komputerowy w lokalizacji Copernicus PL Sp. z o.o., ul. Nowe Ogrody 1-6.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.
Adresse postale: Ul. Wo?oska 9 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-583 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 257 226.74 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 797 774.19 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Tomograf Komputerowy w lokalizacji Copernicus PL Sp. z o. o. ul. Powsta?cÛw Warszawskich 1-2.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Wo?oska 9 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-583 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 215 560.07 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 764 888.89 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
O udzielenie zamÛwienia mog? si? ubiega? Wykonawcy, ktÛrzy: 1) Nie podlegaj? wykluczeniu 2) Spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu Podstawy wykluczenia z post?powania: a) o udzielenie zamÛwienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania z powodu jednej z okoliczno?ci wskazanych w przepisach przytoczonych w sekcji II.1.4 niniejszego og?oszenia. b)Zamawiaj?cy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp (fakultatywnych podstaw wykluczenia). Zamawiaj?cy, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krÛtszym ni? 10 dni terminie, aktualnych na dzie? z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodkÛw dowodowych: a)JEDZ ñ o?wiadczenie wst?pne sk?adane w formie elektronicznej (przy pomocy internetowej platformy zakupowej) na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu ZamÛwienia. b)Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. - Prawo zamÛwie? publicznych, zwanej dalej "ustaw?", art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem. c)o?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej d) o?wiadczenia wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych w art. 5k ust. 1 Rozporz.Rady(UE)2022/576 Wykonawcy mog? wspÛlnie ubiega? si? o udzielenie zamÛwienia. Wykonawca maj?cy siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1)zamiast Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, sk?ada informacj? z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rÛwnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktÛrym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania. Dokumenty ww. powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem. 2)Je?eli w kraju, w ktÛrym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokumentÛw, o ktÛrych mowa w pkt 1 i 2) niniejszego ust?pu, lub gdy dokumenty te nie odnosz? si? do wszystkich przypadkÛw, o ktÛrych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1,2i4 ustawy Pzp, zast?puje si? je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczeniem Wykonawcy. Tre?? oferty musi by? zgodna z wymaganiami Zamawiaj?cego okre?lonymi w dokumentach SWZ i powinna by? sporz?dzona wed?ug wzorÛw Zamawiaj?cego stanowi?cych za??czniki do SWZ. Warunkiem udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia jest wniesienie wadium w prawid?owej wysoko?ci dla ofert ca?kowitych: 80 tys. PLN. Dla ofert cz??ciowych: cz. 1: 50 ty?. PLN, cz. 2: 30 ty?. PLN. Wadium musi zosta? wniesione przed up?ywem terminu sk?adania ofert i utrzymane nieprzerwanie do dnia up?ywu terminu zwi?zania ofert?. Zamawiaj?cy nie ??da z?o?enia przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych. Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Zgodnie z art. 515 ustawy Pzp.
   1.  Odwo?anie wnosi si?: 1) w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a; 2) w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest mniejsza ni? progi unijne, w terminie: a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne; 2) 5 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Biuletynie ZamÛwie? Publicznych lub dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest mniejsza ni? progi unijne.
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne; 2) 5 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest mniejsza ni? progi unijne.
   4.  Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosi? wykonawcy do z?o?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupÛw lub umowy ramowej, odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie ZamÛwie? Publicznych og?oszenia o wyniku post?powania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, a w przypadku udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamÛwienia z wolnej r?ki ñ og?oszenia o wyniku post?powania albo og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, zawieraj?cego uzasadnienie udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamÛwienia z wolnej r?ki; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: a) nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, albo b) opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenie o udzieleniu zamÛwienia, ktÛre nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamÛwienia z wolnej r?ki; 3) miesi?ca od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: a) nie zamie?ci? w Biuletynie ZamÛwie? Publicznych og?oszenia o wyniku post?powania, albo b) zamie?ci? w Biuletynie ZamÛwie? Publicznych og?oszenie o wyniku post?powania, ktÛre nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamÛwienia z wolnej r?ki.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/10/2023 DOSTAWA DW"CH TOMOGRAF"W KOMPUTEROWYCH DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O. 10/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux