Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/11/2023
Date de péremption : 27/11/2024
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk:...quipements mÈdicaux

2023/S 219-689666  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E


14/11/2023
S219
Pologne-Gda?sk: ...quipements mÈdicaux

2023/S 219-689666

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 191-597186)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SP"?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI?
NumÈro national d'identification: 221964385
Adresse postale: Al. Jana Paw?a II 50
Ville: Gda?sk
Code NUTS: PL633 TrÛjmiejski
Code postal: 80-462
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Dzia? zamÛwie? publicznych
Courriel: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl
TÈlÈphone: +48 587684640
Fax: +48 587684286
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.copernicus.gda.pl
Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/copernicus/proceedings

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Zakup systemu do radiochirurgii mÛzgu, g?owy i szyi wraz z niezb?dn? infrastruktur? i pracami budowlanymi

NumÈro de rÈfÈrence: D10.251.77.E.2023

II.1.2)
Code CPV principal
33100000 ...quipements mÈdicaux

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest zakup systemu do radiochirurgii mÛzgu, g?owy i szyi wraz z wykonaniem wszystkich prac projektowych i robÛt budowlano - monta?owych maj?cych na celu wprowadzenie oraz uruchomienie zakupionego w ramach post?powania wyposa?enia medycznego.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia okre?laj?cy wymagania Zamawiaj?cego, ilo?ci oraz zakres prac budowlanych stanowi?cych element przedmiotu zamÛwienia, zawarty jest w za?. nr 1A do SWZ ñ Formularz cenowy, za?. nr 1B do SWZ ñ Opis Przedmiotu ZamÛwienia oraz w za?. nr 5 do SWZ ñ Projekt umowy. Wykonawca wype?niaj?c wskazane w za?. nr 1B do SWZ pozycje, potwierdza spe?nianie wymaga? okre?lonych przez Zamawiaj?cego.
   3.  Przedmiot zamÛwienia musi by? zgodny z ustaw? z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U.2022.974 z dnia 2022.05.09.), je?eli Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania asortymentu stanowi?cego wyrÛb medyczny.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
09/11/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 191-597186

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.2.4

Endroit o se trouve le texte rectifier: Opis zamÛwienia

Au lieu de:


   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest zakup systemu do radiochirurgii mÛzgu, g?owy i szyi wraz z wykonaniem wszystkich prac projektowych i robÛt budowlano - monta?owych maj?cych na celu wprowadzenie oraz uruchomienie zakupionego w ramach post?powania wyposa?enia medycznego.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia okre?laj?cy wymagania Zamawiaj?cego, ilo?ci oraz zakres prac budowlanych stanowi?cych element przedmiotu zamÛwienia, zawarty jest w za?. nr 1A do SWZ ñ Formularz cenowy, za?. nr 1B do SWZ ñ Opis Przedmiotu ZamÛwienia oraz w za?. nr 5 do SWZ ñ Projekt umowy. Wykonawca wype?niaj?c wskazane w za?. nr 1B do SWZ pozycje, potwierdza spe?nianie wymaga? okre?lonych przez Zamawiaj?cego.
   3.  Oferowany przedmiot zamÛwienia mus by? kompletny, o wysokim standardzie zarÛwno pod wzgl?dem jako?ci jak i funkcjonalno?ci, a tak?e wolny od wad materia?owych, konstrukcyjnych i prawnych.
   4.  Oferowany przedmiot zamÛwienia musi by? dopuszczony do obrotu i u?ywania zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa.
   5.  Przedmiot zamÛwienia musi by? zgodny z ustaw? z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U.2022.974 z dnia 2022.05.09.), je?eli Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania asortymentu stanowi?cego wyrÛb medyczny.
   6.  We wszystkich zapisach SWZ oraz jej za??cznikach, w ktÛrych Zamawiaj?cy odwo?uje si? do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemÛw odniesienia b?d? wskazane s? znaki towarowe, parametry lub ?rÛd?a pochodzenia (nazwy producentÛw lub urz?dze?), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania rÛwnowa?ne.
   7.  Zamawiaj?cy nie zastrzega mo?liwo?ci ubiegania si? o zamÛwienie wy??cznie przez WykonawcÛw, o ktÛrych mowa w art. 94 ustawy Pzp.
   8.  Na podstawie art. 257 pkt 1 Zamawiaj?cy informuje, i? mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zamÛwienia, je?eli ?rodki publiczne, ktÛre zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie zamÛwienia nie zosta?y mu przyznane.
   9.  Okres obowi?zywania zamÛwienia - dostawa Sprz?tu Medycznego odb?dzie si? zgodnie z przedstawionym poni?ej harmonogramem: - dostawa sprz?tu medycznego do Magazynu Wykonawcy w terminie do 20 grudnia 2023; - przeprowadzenie procedury odbioru ilo?ciowego Sprz?tu Medycznego ñ odbiÛr musi zosta? przeprowadzony najpÛ?niej w terminie maksymalnie do dnia 20 grudnia 2023 r.; - przetransportowanie Sprz?tu Medycznego z Magazynu do miejsca docelowego oraz monta? i uruchomienie Sprz?tu Medycznego, wykonanie wszelkich prac adaptacyjnych oraz uzyskanie wszelkich niezb?dnych pozwole? umo?liwiaj?cych rozpocz?cie udzielania ?wiadcze? z wykorzystaniem Sprz?tu Medycznego w terminie do 180 dni od daty podpisania umowy. SzczegÛ?owe informacje nt. okresu realizacji przedmiotu zamÛwienia zosta?y zawarte w za?. nr 5 do SWZ - Projekt umowy (ß 4 Zasady dostawy).

Lire:


   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest zakup systemu do radiochirurgii mÛzgu, g?owy i szyi wraz z wykonaniem wszystkich prac projektowych i robÛt budowlano - monta?owych maj?cych na celu wprowadzenie oraz uruchomienie zakupionego w ramach post?powania wyposa?enia medycznego.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia okre?laj?cy wymagania Zamawiaj?cego, ilo?ci oraz zakres prac budowlanych stanowi?cych element przedmiotu zamÛwienia, zawarty jest w za?. nr 1A do SWZ ñ Formularz cenowy, za?. nr 1B do SWZ ñ Opis Przedmiotu ZamÛwienia oraz w za?. nr 5 do SWZ ñ Projekt umowy. Wykonawca wype?niaj?c wskazane w za?. nr 1B do SWZ pozycje, potwierdza spe?nianie wymaga? okre?lonych przez Zamawiaj?cego.
   3.  Oferowany przedmiot zamÛwienia mus by? kompletny, o wysokim standardzie zarÛwno pod wzgl?dem jako?ci jak i funkcjonalno?ci, a tak?e wolny od wad materia?owych, konstrukcyjnych i prawnych.
   4.  Oferowany przedmiot zamÛwienia musi by? dopuszczony do obrotu i u?ywania zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa.
   5.  Przedmiot zamÛwienia musi by? zgodny z ustaw? z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U.2022.974 z dnia 2022.05.09.), je?eli Zamawiaj?cy wymaga zaoferowania asortymentu stanowi?cego wyrÛb medyczny.
   6.  We wszystkich zapisach SWZ oraz jej za??cznikach, w ktÛrych Zamawiaj?cy odwo?uje si? do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemÛw odniesienia b?d? wskazane s? znaki towarowe, parametry lub ?rÛd?a pochodzenia (nazwy producentÛw lub urz?dze?), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania rÛwnowa?ne.
   7.  Zamawiaj?cy nie zastrzega mo?liwo?ci ubiegania si? o zamÛwienie wy??cznie przez WykonawcÛw, o ktÛrych mowa w art. 94 ustawy Pzp.
   8.  Na podstawie art. 257 pkt 1 Zamawiaj?cy informuje, i? mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zamÛwienia, je?eli ?rodki publiczne, ktÛre zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie zamÛwienia nie zosta?y mu przyznane.
   9.  Okres obowi?zywania zamÛwienia - dostawa Sprz?tu Medycznego odb?dzie si? zgodnie z przedstawionym poni?ej harmonogramem: - dostawa sprz?tu medycznego do Magazynu Wykonawcy/Producenta w terminie do 20 grudnia 2023; - przeprowadzenie procedury odbioru ilo?ciowego Sprz?tu Medycznego ñ odbiÛr musi zosta? przeprowadzony najpÛ?niej w terminie maksymalnie do dnia 20 grudnia 2023 r.; - przetransportowanie Sprz?tu Medycznego z Magazynu do miejsca docelowego oraz monta? i uruchomienie Sprz?tu Medycznego, wykonanie wszelkich prac adaptacyjnych oraz uzyskanie wszelkich niezb?dnych pozwole? umo?liwiaj?cych rozpocz?cie udzielania ?wiadcze? z wykorzystaniem Sprz?tu Medycznego w terminie do 180 dni od daty podpisania umowy. SzczegÛ?owe informacje nt. okresu realizacji przedmiotu zamÛwienia zosta?y zawarte w za?. nr 5 do SWZ - Projekt umowy (ß 4 Zasady dostawy).

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Zakup systemu do radiochirurgii mÛzgu, g?owy i szyi wraz z niezb?dn? infrastruktur? i pracami budowlanymi 27/11/2023 14/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
45215140 - Travaux de construction d'équipements hospitaliers 
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment 
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection