Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/06/2021
Date de péremption : 07/07/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk: ...quipements mÈdicaux

2021/S 110-289020  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
09/06/2021
S110
Pologne-Gda?sk: ...quipements mÈdicaux

2021/S 110-289020

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 107-279570)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Copernicus Podmiot Leczniczy SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci
NumÈro national d'identification: 221964385
Adresse postale: al. Jana Paw?a II 50
Ville: Gda?sk
Code NUTS: PL633 TrÛjmiejski
Code postal: 80-462
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Dzia zamÛwie publicznych
Courriel: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl
TÈlÈphone: +48 587684281
Fax: +48 587684286
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.copernicus.gda.pl
Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/copernicus/aukcje

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Zakup aparatury medycznej (detektor promieniowania gamma, stanowiska do pomp infuzyjnych) dla Szpitala Copernicus PL w Gda?sku

NumÈro de rÈfÈrence: D10.251.27.C.2021

II.1.2)
Code CPV principal
33100000 ...quipements mÈdicaux

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest zakup aparatury medycznej (detektor promieniowania gamma, stanowiska do pomp infuzyjnych) dla Szpitala Copernicus PL w Gda?sku. Przedmiot zamÛwienia sk?ada si z 2 cz??ci: ó cz?? 1 ñ detektor promieniowania gamma (1 szt.), ó cz?? 2 ñ stanowisko do pomp infuzyjnych [pompa infuzyjna strzykawkowa (55 szt.), pompa infuzyjna obj?to?ciowa (11 szt.), stacja dokuj?ca na min. 6 pomp (2 szt.), stacja dokuj?ca na min. 4 pompy (12 szt.), statyw do pomp i stacji dokuj?cej (20 szt.)].
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia okre?laj?cy wymagania Zamawiaj?cego, ilo?ci, zawarte s w za?. nr 1B do SWZ ñ opis przedmiotu zamÛwienia (zwany ÑOPZî) oraz w za?. nr 3 do SWZ ñ istotne postanowienia umowy. Wykonawca wype?niaj?c wskazane pozycje w za?. 1B do SWZ potwierdza spe?nianie wymaga okre?lonych przez Zamawiaj?cego.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
04/06/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 107-279570

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.2.4

Lot n : 1

Endroit o se trouve le texte rectifier: Opis zamÛwienia:

Au lieu de:

10. Wymagany okres gwarancji: min. 24 mies., maks. 36 mies. Liczba punktÛw, jak mo?na uzyska w tym kryterium obliczona zostanie na podstawie wzoru wskazanego w SWZ.

Lire:

10. Wymagany okres gwarancji: min. 24 mies., maks. 48 mies. Liczba punktÛw, jak mo?na uzyska w tym kryterium obliczona zostanie na podstawie wzoru wskazanego w SWZ.

NumÈro de section: II.2.4

Lot n : 2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Opis zamÛwienia:

Au lieu de:

10. Wymagany okres gwarancji: min. 24 mies., maks. 36 mies. Liczba punktÛw, jak mo?na uzyska w tym kryterium obliczona zostanie na podstawie wzoru wskazanego w SWZ.

Lire:

10. Wymagany okres gwarancji: min. 24 mies., maks. 48 mies. Liczba punktÛw, jak mo?na uzyska w tym kryterium obliczona zostanie na podstawie wzoru wskazanego w SWZ.

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Pologne-Gda?sk: ...quipements mÈdicauxType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournituresfournitures
07/07/2021
09/06/2021
PL
National

 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux