Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk:Serveurs informatiques

2022/S 233-669493  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 Pologne-Gda?sk: Serveurs informatiques 2022/S 233-669493 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Gda?ski Adresse postale: ul. Jana Ba?y?skiego 8 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL634 Gda?ski Code postal: 80-309 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Zawaluk, Uniwersytet Gda?ski, Dzia? Procedur Zakupowych, 80-309 Gda?sk, ul. Jana Ba?y?skiego 8, pokój 113, I pi?tro Courriel: joanna.zawaluk@ug.edu.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://ug.edu.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa serwerów komputerowych dla Wydzia?u Chemii Uniwersytetu Gda?skiego Numéro de référence: 5750.291.121.2022.JZ
II.1.2) Code CPV principal 48822000 Serveurs informatiques
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:

   1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów komputerowych, zwanych dalej "sprz?tem", dla Wydzia?u Chemii Uniwersytetu Gda?skiego.
   2. Kody Klasyfikacji Wspólnego S?ownika Zamówie? (CPV)
:
48822000-6 serwery komputerowe.
   3. Zamówienie obejmuje: 1)dostaw?, instalacj? oraz uruchomienie sprz?tu, 2)przeszkolenie co najmniej 2 osób z obs?ugi sprz?tu.
   4.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zosta? okre?lony w za??czniku nr 5 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
   5.  Zamawiaj?cy przewiduje ubieganie si? o 0% stawk? podatku VAT na podstawie art. 83 ust. 14 pkt. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i us?ug (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z pó?n. zm.).
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL634 Gda?ski Lieu principal d'exécution:
Miejsce dostawy sprz?tu: Wydzia? Chemii Uniwersytetu Gda?skiego, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gda?sk.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów komputerowych, zwanych dalej "sprz?tem", dla Wydzia?u Chemii Uniwersytetu Gda?skiego.
   2.  Kody Klasyfikacji Wspólnego S?ownika Zamówie? (CPV)
:
48822000-6 serwery komputerowe.
   3.  Miejsce dostawy sprz?tu: Wydzia? Chemii Uniwersytetu Gda?skiego, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gda?sk.
   4.  Zamówienie obejmuje: 1) dostaw?, instalacj? oraz uruchomienie sprz?tu, 2) przeszkolenie co najmniej 2 osób z obs?ugi sprz?tu. Wykonawca zobowi?zany jest do przeprowadzenia szkolenia nie pó?niej ni? w terminie, o którym mowa w rozdziale IV.
   5.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zosta? okre?lony w za??czniku nr 5 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
   6.  Zamawiaj?cy wymaga gwarancji na sprz?t na okres nie krótszy ni? 24 miesi?ce. Szczegó?y dotycz?ce gwarancji zawarte s? w § 7 Projektu umowy - za??czniku nr 4 do SWZ.
   7.  Zamawiaj?cy informuje, ?e zakup b?dzie finansowany w cz??ci przez Narodowe Centrum Nauki, tytu? projektu: "Modelowanie, wspomagane przez dane do?wiadczalne, struktury zespo?ów statystycznych bia?ek wewn?trznie nieuporz?dkowanych oraz ich asocjacji". Nr umowy 2021/40/Q/ST4/00035.
   8.  Zamawiaj?cy przewiduje ubieganie si? o 0% stawk? podatku VAT na podstawie art. 83 ust. 14 pkt. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i us?ug (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z pó?n. zm.).
   9.  Je?li gdziekolwiek w SWZ zosta?y wskazane normy, o których mowa w art. 101 ust. 1 - 3 Pzp, to nale?y rozumie?, i? wskazaniu takiemu towarzysz? wyrazy "lub równowa?ne" i Zamawiaj?cy dopuszcza oferowanie rozwi?za? równowa?nych opisywanym, gwarantuj?cych uzyskanie parametrów nie gorszych od za?o?onych w za??czniku nr 1 do SWZ. Zamawiaj?cy uzna za równowa?ne takie normy, które b?d? sporz?dzone przez niezale?ny podmiot, które u podstaw oparte s? na przejrzysto?ci, dobrowolno?ci, bezstronno?ci, efektywno?ci, wiarygodno?ci, spójno?ci oraz uzgodnione na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiada? swoim rodzajem i zakresem, celom za?o?onym w przywo?ywanych w SWZ normach. 10. Wykazanie równowa?no?ci, tj. spe?nienie w równowa?nym stopniu wymaga? okre?lonych przez Zamawiaj?cego w SWZ, le?y po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowi?zany jest wskaza? w Formularzu ofertowym - za??cznik nr 1 do SWZ, jakie normy zosta?y zamienione i poda? jakie w ich miejsce proponuje. Zamawiaj?cy nie odrzuci oferty Wykonawcy, pod warunkiem, ?e Wykonawca udowodni w ofercie, ?e proponowane rozwi?zania w równowa?nym stopniu spe?niaj? wymagania okre?lone w opisie przedmiotu zamówienia (art. 101 ust. 5 Pzp). Zamawiaj?cy mo?e w tej sytuacji skorzysta? z uprawnie? okre?lonych w art. 107 ust. 2 Pzp.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 20% Prix - Pondération: 80%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy informuje, ?e zakup b?dzie finansowany w cz??ci przez Narodowe Centrum Nauki, tytu? projektu: "Modelowanie, wspomagane przez dane do?wiadczalne, struktury zespo?ów statystycznych bia?ek wewn?trznie nieuporz?dkowanych oraz ich asocjacji". Nr umowy 2021/40/Q/ST4/00035.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 185-522980
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 5750.291.1.121.2022.JZ Intitulé:
Dostawa serwerów komputerowych dla Wydzia?u Chemii Uniwersytetu Gda?skiego
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zgodnie z art. 255 pkt 3) ustawy Pzp: "Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamówienia, je?eli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni?sz? cen? przewy?sza kwot?, któr? zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia, chyba ?e zamawiaj?cy mo?e zwi?kszy? t? kwot? do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty".
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj?? Wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod?? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodna? z przepisami Pzp czynno?? Zamawiaj?cego, podj?ta? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy, 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie Pzp.
   4.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w ppkt 1).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   9.  Szczegó?owe informacje dotycz?ce ?rodków ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX "?rodki ochrony prawnej" Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
29/11/2022 Dostawa serwerów komputerowych dla Wydzia?u Chemii Uniwersytetu Gda?skiego 02/12/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
48822000 - Serveurs informatiques