Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/06/2021
Date de péremption : 29/06/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk: Serveurs informatiques

2021/S 110-289068  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
09/06/2021
S110
Pologne-Gda?sk: Serveurs informatiques

2021/S 110-289068

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 093-241140)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Pomorski Oddzia WojewÛdzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Adresse postale: ul. Marynarki Polskiej 148
Ville: Gda?sk
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 80-865
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Iwona Suchecka
Courriel: zamowienia.publiczne@nfz-gdansk.pl
TÈlÈphone: +48 587512777
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://nfz-gdansk.ezamawiajacy.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Zakup dwÛch sztuk macierzy i prze??cznikÛw FC

NumÈro de rÈfÈrence: WAG-Z.261.1.2021

II.1.2)
Code CPV principal
48822000 Serveurs informatiques

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ÑZakup dwÛch sztuk macierzy i prze??cznikÛw FCî. Wykonawca zobowi?zuje si dostarczy?, zainstalowa i wdro?y przedmiot zamÛwienia fabrycznie nowy ñ wyprodukowany nie wcze?niej ni w 2020 roku, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa oraz normami, w pe?ni warto?ciowy i nadaj?cy si do u?ywania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz i pochodz?cy z oficjalnego kana?u sprzeda?y producenta na rynek polski. Miejsce dostawy: serwerownia przy ul. Marynarki Polskiej 148 w Gda?sku oraz przy ul. Podwale Staromiejskie 69 w Gda?sku. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi Za??cznik nr 1 do SWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
04/06/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 093-241140

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 22/06/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 29/06/2021

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 17/09/2021

Lire:

Date: 24/09/2021

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Zmianie ulega opis przedmiotu zamÛwienia, stanowi?cy za??cznik nr 1 do SWZ.
Pologne-Gda?sk: Serveurs informatiquesType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournituresfournitures
29/06/2021
09/06/2021
PL
National

 
 
C L A S S E    C P V
30233000 - Unités de mémoire et de lecture 
48822000 - Serveurs informatiques