Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 04/09/2020
Type de procédure : Dialogue compétitif
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk: Services d'assurance intempÈries

2020/S 147-361509  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Gda?sk: Services d'assurance intempÈries 2020/S 147-361509 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Nowe Ogrody 1 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL634 Gda?ski Code postal: 80-803 Pays: Pologne Point(s) de contact: Punkt kontaktowy: EIB SA Centrala w Toruniu ñ Micha Walczewski Courriel: Michal.Walczewski@eib.com.pl TÈlÈphone: +48 697030435 Fax: +48 566693409 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://copernicus.gda.pl/ https://copernicus.gda.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication L'accËs aux documents du marchÈ est restreint. De plus amples informations peuvent Ítre obtenues l'adresse suivante: https://www.eib.com.pl/#Przetargi Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: autre adresse:
Nom officiel: EIB S.A.
Adresse postale: ul. J?czmienna 21 Ville: Toru Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Code postal: 87-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Micha Walczewski Courriel: Michal.Walczewski@eib.com.pl TÈlÈphone: +48 697030435 Fax: +48 566693409 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.eib.com.pl http://www.eib.com.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://eib.logintrade.net/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Ubezpieczenie mienia Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
II.1.2) Code CPV principal 66515400 Services d'assurance intempÈries
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (CPV 66515400-7, CPV 66515000-3).
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66515000 Services d'assurance dommages ou pertes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL634 Gda?ski
II.2.4) Description des prestations:
Opis potrzeb i wymaga Zamawiaj?cego: Przedmiotem zamÛwienia jest ubezpieczenie w nast?puj?cym zakresie: Przedmiot ubezpieczenia: ?rodki trwa?e, niskocenne sk?adniki maj?tku, ?rodki trwa?e w budowie, ?rodki obrotowe (w tym np. leki, materia?y opatrunkowe, zapasy, stany magazynowe, ?rodki czysto?ci, opa?, materia?y eksploatacyjne itp.), mienie pracownicze, mienie osÛb trzecich u?ytkowane przez szpital, mienie pacjentÛw, gotÛwka, szyby i inne przedmioty szklane od st?uczenia, sprz?t przeno?ny medyczny i niemedyczny znajduj?cy si w karetkach, mienie przekazane przez dostawcÛw (materia?y i wyroby medyczne) przyj?te w posiadanie, ktÛre zostaje rozliczone w chwili wykorzystania, utraty lub zniszczenia, tzw. depozyty/komisy etc., mienie osÛb trzecich (mienie przyj?te na podstawie umowy w celu wykonania us?ugi, obrÛbki, naprawy, remontu, przerÛbki, czyszczenia, sprzeda?y, sk?adu, przechowania lub w innym podobnym celu, np. mienie przyjmowane w celu wykonania us?ugi sterylizacji), mienie (leki, szczepionki, inne materia?y medyczne) przechowywane w urz?dzeniach ch?odniczych, mienie u?ytkowane przez pacjentÛw poza szpitalem, itp. ??czna warto? maj?tku obj?tego ubezpieczeniem: ok. 800 000 000 PLN. Przewidywany okres ubezpieczenia ñ 24ñ36 miesi?cy. Zamawiaj?cy informuje, ?e okres ubezpieczenia b?dzie przedmiotem rozmÛw prowadzonych w ramach dialogu.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 36 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invitÈs participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wraz z zaproszeniem do dialogu konkurencyjnego Zamawiaj?cy przedstawi zaproszonym Wykonawcom opis przedmiotu zamÛwienia z okre?leniem potrzeb i wymaga Zamawiaj?cego w sposÛb umo?liwiaj?cy przygotowanie si WykonawcÛw do udzia?u w dialogu. Zamawiaj?cy przewiduje wymaganie wadium. Wysoko? wadium zostanie podana w Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Wykaz i krÛtki opis warunkÛw: I. O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce posiadania uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisÛw, tj. prowadz dzia?alno? ubezpieczeniow w my?l ustawy z dnia 11 wrze?nia 2015 r. o dzia?alno?ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 895), co najmniej w zakresie to?samym z przedmiotem niniejszego zamÛwienia (tj. co najmniej w grupie 8 i 9 dzia?u II Za??cznika do ustawy o dzia?alno?ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej). W przypadku WykonawcÛw ubiegaj?cych si wspÛlnie o udzielenie zamÛwienia w odniesieniu do warunku okre?lonego powy?ej musi go spe?nia ka?dy z WykonawcÛw dzia?aj?cych wspÛlnie. II. Wymagane dokumenty potwierdzaj?ce spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu: 1) zezwolenie w?a?ciwego organu na prowadzenie dzia?alno?ci ubezpieczeniowej w zakresie to?samym z przedmiotem zamÛwienia lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odr?bnych przepisÛw za?wiadczenie w?a?ciwego organu nadzoru, ?e Wykonawca prowadzi dzia?alno? ubezpieczeniow w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odr?bnych przepisÛw o?wiadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, ?e prowadzi on dzia?alno? ubezpieczeniow w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej; 2) w przypadku Wykonawcy maj?cego siedzib poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu,o ktÛrym mowa w pkt 1 powy?ej sk?ada potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru kraju siedziby Wykonawcy, a je?eli organ nadzoru w kraju siedziby Wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, Wykonawca sk?ada o?wiadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, i notyfikacja zosta?a dokonana i przyj?ta przez polski organ nadzoru. III. Informacja na temat z?o?enia wraz z ofert o?wiadczenia na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia (JEDZ) stanowi?cego wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca spe?nia niniejsze warunki udzia?u w post?powaniu, znajduje si w sekcji VI. Informacje uzupe?niaj?ce.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Wykaz i krÛtki opis kryteriÛw kwalifikacji: I. O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce zdolno?ci technicznej i kwalifikacji zawodowej, tj. dysponuj narz?dziami, wyposa?eniem zak?adu i urz?dzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamÛwienia. Warunek ten zostanie spe?niony je?eli Wykonawca: ó posiada w ramach wewn?trznej struktury terenow jednostk organizacyjn na terenie RP, ktÛra prowadzi likwidacj szkÛd w zakresie oceny i likwidacji szkÛd z ubezpiecze maj?tkowych, lub ó ma zawart umow z przedsi?biorstwem ?wiadcz?cym zawodowo na terenie RP us?ugi w zakresie oceny i likwidacji szkÛd z ubezpiecze maj?tkowych (przedsi?biorstwo to posiada terenow jednostk organizacyjn na terenie RP). Wskazana umowa na obs?ug likwidacji szkÛd mo?e by zawarta z takim przedsi?biorstwem pod warunkiem (zawieszaj?cym lub rozwi?zuj?cym) zawarcia umowy ubezpieczenia b?d?cej przedmiotem zamÛwienia. II. Wymagane o?wiadczenia potwierdzaj?ce spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu: Z uwagi na to, ?e tre? informacji przekazanych przez Wykonawc w JEDZ w pkt 9 cz??ci C, odpowiada b?dzie zakresowi informacji, ktÛrych Zamawiaj?cy mo?e wymaga poprzez ??danie z?o?enia o?wiadczenia o dysponowaniu jednostk organizacyjn prowadz?c likwidacj szkÛd, odst?puje si od ??dania z?o?enia odr?bnego o?wiadczenia w tym zakresie. III. Je?eli Wykonawcy dzia?aj wspÛlnie, warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w niniejszym punkcie Wykonawcy mog spe?nia ??cznie. IV. Informacja na temat z?o?enia wraz z ofert o?wiadczenia na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia (JEDZ) stanowi?cego wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca spe?nia niniejsze warunki udzia?u w post?powaniu, znajduje si w sekcji VI. Informacje uzupe?niaj?ce.
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
 
1.Umowy ubezpieczenia b?d?ce przedmiotem niniejszego post?powania zostan zawarte i wykonane przy udziale i za po?rednictwem brokera ubezpieczeniowego EIB S.A. z siedzib w Toruniu, ul. J?czmienna 21.
   2.  Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osÛb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej RODO) jest dost?pna pod adresem: www.eib.com.pl/#Przetargi. www.eib.com.pl/#Przetargi
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Dialogue compÈtitif
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 04/09/2020 Heure locale: 13:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs Date: 05/11/2020
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre DurÈe en mois: 2 ( compter de la date limite de rÈception des offres)
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
VI.3) Informations complÈmentaires:
I. O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj wykluczeniu z post?powania na podstawie tzw. przes?anek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz przes?anki fakultatywnej z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. II. Wymagane dokumenty, zgodnie z w?a?ciwym rozporz?dzeniem w sprawie rodzajÛw dokumentÛw, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy, okresu ich wa?no?ci oraz form, w jakich dokumenty te mog by sk?adane zostan okre?lone w SIWZ: ó aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, wystawiona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, ó aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy, wystawiona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, ó aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej. III. Do wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu Wykonawca powinien do??czy aktualne na dzie sk?adania wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o?wiadczenie stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu oraz spe?nia warunki selekcji. O?wiadczenie Wykonawca powinien z?o?y na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia (dalej JEDZ). W przypadku wspÛlnego ubiegania si o zamÛwienie przez WykonawcÛw, JEDZ sk?ada ka?dy z WykonawcÛw ubiegaj?cych si o zamÛwienie. JEDZ powinien potwierdza spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktÛrym ka?dy z WykonawcÛw wykazuje spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia. IV. Uwaga! Wniosek nale?y z?o?y pod rygorem niewa?no?ci w formie elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu (kwalifikowany podpis elektroniczny). Wniosek powinien zosta sporz?dzony w j?zyku polskim. Do Wniosku nale?y do??czy JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. V. Wykonawca sk?ada wniosek przy u?yciu Platformy zakupowej EIB: https://eib.logintrade.net/. VI. Instrukcja z?o?enia wniosku w formie elektronicznej, do ktÛrej za??cznikiem jest: a) wzÛr wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu wraz ze b) wzorami pe?nomocnictw oraz c) edytowaln wersja formularza JEDZ. Znajduj si pod adresem: https:// www.eib.com.pl/#Przetargi. VII. Zamawiaj?cy zaprosi do dialogu konkurencyjnego wszystkich WykonawcÛw, ktÛrzy z?o?yli wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu i spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu. VIII. Nast?pnie Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamÛwienia wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krÛtszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze i dokumentÛw potwierdzaj?cych spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia. IX. Wykonawca mo?e polega na zdolno?ciach technicznych innych podmiotÛw, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunkÛw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi?zany jest udowodni Zamawiaj?cemu, i realizuj?c zamÛwienie b?dzie dysponowa zasobami niezb?dnymi do realizacji zamÛwienia,w szczegÛlno?ci przedstawiaj?c w tym celu zobowi?zanie tych podmiotÛw do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobÛw na potrzeby realizacji zamÛwienia. X. W celu zapewnienia, ?e Wykonawca wype?ni obowi?zki informacyjne wynikaj?ce z art. 13 i 14 RODO Wykonawca zobowi?zany jest do z?o?enia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o?wiadczenia o ich wype?nieniu. WzÛr o?wiadczenia uj?ty jest we wzorze wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu. https://eib.logintrade.net/ www.eib.com.pl/#Przetargi
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
66515000 - Services d'assurance dommages ou pertes 
66515400 - Services d'assurance intempéries