Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption : 03/02/2023
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Informations complÚmentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk:Services de collecte, de transport et d'╚limination de d╚chets hospitaliers

2023/S 18-048778  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

25/01/2023
S18
Pologne-Gda?sk: Services de collecte, de transport et d'╚limination de d╚chets hospitaliers

2023/S 018-048778

Rectificatif

Avis d'information compl╚mentaire ou avis rectificatif

Services

(Suppl╚ment au Journal officiel de l'Union europ╚enne, 2023/S 005-011387)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entit╚ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SP"?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI?
Num╚ro national d'identification: 221964385
Adresse postale: Al. Jana Paw?a II 50
Ville: Gda?sk
Code NUTS: PL633 Tr█jmiejski
Code postal: 80-462
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Dzia? zam█wie? publicznych
Courriel: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl
T╚l╚phone: +48 587684640
Fax: +48 587684829
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.copernicus.gda.pl
Adresse du profil dÝacheteur: https://platformazakupowa.pl/copernicus/aukcje

Section II: Objet

II.1)
...tendue du march╚
II.1.1)
Intitul╚:
US?UGA ODBIORU, TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPAD"W MEDYCZNYCH

Num╚ro de r╚f╚rence: D10.251.4.M.2023

II.1.2)
Code CPV principal
90524400 Services de collecte, de transport et d'╚limination de d╚chets hospitaliers

II.1.3)
Type de march╚
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia s? us?ugi zwi?zane z odbiorem, wywozem i utylizacj? niebezpiecznych odpad█w medycznych przez okres 12 miesi?cy z COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o. o. Wykonawca zobowi?zany jest do zainstalowania na czas trwania umowy, na w?asny koszt i ryzyko, 2-█ch urz?dze? ch?odniczych spe?niaj?cych wymagania zawarte w OPZ . Wykonawca zobowi?zuje si? do dostarczenia, najp█?niej w dniu podpisania umowy, kserokopii dokument█w potwierdzaj?cych, ?e u?ywane ?rodki s? dopuszczone do obrotu i u?ywania na terenie RP, oraz kserokopii dokumentacji potwierdzaj?cej spe?nienie wymaganych parametr█w.

Section VI: Renseignements compl╚mentaires

VI.5)
Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
20/01/2023

VI.6)
R╚f╚rence de l'avis original
Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2023/S 005-011387

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
Num╚ro de section: VI.3

Endroit o se trouve le texte rectifier: Informacje dodatkowe:

Au lieu de:

O udzielenie zam█wienia mog? si? ubiega? Wykonawcy, kt█rzy: Nie podlegaj? wykluczeniu oraz Spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w SWZ. O udzielenie zam█wienia mog? ubiega? si? Wykonawcy kt█rzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania z powodu jednej z okoliczno?ci wskazanych: 1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, kt█re wyst?pi?y w odpowiednim okresie okre?lonym w art. 111 ustawy Pzp2) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego.3) art. 5k ust. 1 Rozporz?dzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie b) Zamawiaj?cy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp (fakultatywnych podstaw wykluczenia). Zamawiaj?cy, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni? 10 dni terminie, aktualnych na dzie? z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodk█w dowodowych:1)JEDZ˝o?wiadczenie wst?pne sk?adane w formie elektronicznej (przy pomocy internetowej platformy zakupowej) na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam█wienia 2)Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. - Prawo zam█wie? publicznych, zwanej dalej "ustaw?", art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem3)o?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w 4)o?wiadczenia wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych w art. 5k ust. 1 Rozporz?dzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia
   8. 04.2022 r. w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 5)wykazu us?ug wykonanych 6)aktualne zezwolenie na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie zbierania, transportu, odzysku, unieszkodliwiania odpad█w
   2. Dokumenty sk?adane w przypadku Wykonawc█w maj?cych siedzib? lub miejsce zamieszkania poza RP. Wykonawca maj?cy siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1)zamiast dokument█w, o kt█rych mowa w ▀ X ust. 2 pkt b)(Informacja z Krajowego Rejestru Karnego), sk?ada informacj? z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania. 2)Je?eli w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokument█w, o kt█rych mowa w pkt 1 i 2) niniejszego ust?pu, lub gdy dokumenty te nie odnosz? si? do wszystkich przypadk█w, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zast?puje si? je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy Wykonawcy mog? wsp█lnie ubiega? si? o udzielenie zam█wienia. Przepisy dotycz?ce Wykonawcy stosuje si? odpowiednio do wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia. Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia wraz z ofert? przedmiotowych ?rodk█w dowodowych: Aktualn? decyzj? uprawnionego organu zezwalaj?c? na u?ytkowanie /eksploatacj?/ zak?adu utylizacji odpad█w niebezpiecznych, w kt█rym realizowany b?dzie przedmiot zam█wienia (zgodnie z wykazem ˝ za??cznik nr 5a do SWZ). Je?eli Wykonawca nie z?o?y przedmiotowych ?rodk█w dowodowych wskazanych powy?ej, lub z?o?one przedmiotowe ?rodki dowodowe b?d? niekompletne, Zamawiaj?cy wezwie do ich z?o?enia lub uzupe?nienia w wyznaczonym terminie

Lire:

O udzielenie zam█wienia mog? si? ubiega? Wykonawcy, kt█rzy: Nie podlegaj? wykluczeniu oraz Spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w SWZ. O udzielenie zam█wienia mog? ubiega? si? Wykonawcy kt█rzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania z powodu jednej z okoliczno?ci wskazanych: 1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, kt█re wyst?pi?y w odpowiednim okresie okre?lonym w art. 111 ustawy Pzp2) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego.3) art. 5k ust. 1 Rozporz?dzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie b) Zamawiaj?cy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp (fakultatywnych podstaw wykluczenia). Zamawiaj?cy, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni? 10 dni terminie, aktualnych na dzie? z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodk█w dowodowych:1)JEDZ˝o?wiadczenie wst?pne sk?adane w formie elektronicznej (przy pomocy internetowej platformy zakupowej) na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam█wienia 2)Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. - Prawo zam█wie? publicznych, zwanej dalej "ustaw?", art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem3)o?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art.108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w 4)o?wiadczenia wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych w art. 5k ust. 1 Rozporz?dzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia
   8. 04.2022 r. w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 5)wykazu us?ug wykonanych 6)aktualne zezwolenie na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie zbierania, transportu, odzysku, unieszkodliwiania odpad█w 7) dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca ma nadany numer rejestrowy
   2. Dokumenty sk?adane w przypadku Wykonawc█w maj?cych siedzib? lub miejsce zamieszkania poza RP. Wykonawca maj?cy siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1)zamiast dokument█w, o kt█rych mowa w ▀ X ust. 2 pkt b)(Informacja z Krajowego Rejestru Karnego), sk?ada informacj? z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania. 2)Je?eli w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokument█w, o kt█rych mowa w pkt 1 i 2) niniejszego ust?pu, lub gdy dokumenty te nie odnosz? si? do wszystkich przypadk█w, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zast?puje si? je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy Wykonawcy mog? wsp█lnie ubiega? si? o udzielenie zam█wienia. Przepisy dotycz?ce Wykonawcy stosuje si? odpowiednio do wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia. Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia wraz z ofert? przedmiotowych ?rodk█w dowodowych: Aktualn? decyzj? uprawnionego organu zezwalaj?c? na u?ytkowanie /eksploatacj?/ zak?adu utylizacji odpad█w niebezpiecznych, w kt█rym realizowany b?dzie przedmiot zam█wienia; Za?wiadczenie Pomorskiego Wojew█dzkiego Inspektora Ochrony ?rodowiska o tym, ?e instalacja/e wskazane w za?. nr 5 a s? aktualnie eksploatowane; Certyfikat wskazuj?cy na posiadanie przez wykonawc? wdro?onego i utrzymywanego systemu zarz?dzania ?rodowiskowego.

VII.2)
Autres informations compl╚mentaires: US?UGA ODBIORU, TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPAD"W MEDYCZNYCH 03/02/2023 25/01/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
90524400 - Services de collecte, de transport et d'Úlimination de dÚchets hospitaliers