Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption : 21/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk: Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil

2020/S 129-317380  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/07/2020
S129
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pologne-Gda?sk: Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil

2020/S 129-317380

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 109-264696)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Zarz?d Dróg Wojewódzkich w Gda?sku
Adresse postale: ul. Mostowa 11 A
Ville: Gda?sk
Code NUTS: PL63 Pomorskie
Code postal: 80-778
Pays: Pologne
Courriel: agaicki@zdwgdansk.pl
Téléphone: +48 583264960
Fax: +48 583264999 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.zdw-gdansk.pl Adresse du profil d'acheteur: http://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk

www.zdw-gdansk.pl
http://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa obwodnicy Kartuz - etap II"

Numéro de référence: 34/DZS/2020/PN/WPI

II.1.2)
Code CPV principal
71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa obwodnicy Kartuz - etap II", opracowanie wniosków wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej ZRID, na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Dz.U.2018.1474 t.j. Dokumentacja projektowa b?dzie dofinansowana z programu pomoc techniczna, natomiast realizacja robót budowlanych b?dzie dofinansowana ze ?rodków regionalnego programu operacyjnego na lata 2021-2027, dlatego powinna wype?nia wymagania programu, w tym zawiera logotypy programu. Przedmiot zamówienia nale?y podzieli na dwie autonomiczne cz??ci umo?liwiaj?ce uzyskanie odr?bnych decyzji realizacyjnych oraz budow drogi w dwóch odr?bnych etapach. Patrz pkt
   4. 1 IDW - rozdzia I SIWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
03/07/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 109-264696

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Zdolno? techniczna i kwalifikacje zawodowe: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Au lieu de:


   1.  Zdolno? zawodowa Wykonawcy: Wykonawca musi wykaza?, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie wykona zamówienia odpowiadaj?ce swoim przedmiotem us?ugom b?d?cym przedmiotem niniejszego zamówienia, tzn.: Wykona co najmniej 2 dokumentacje projektowe w procedurze uzyskania decyzji ZRID, sk?adaj?ce si z projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla budowy/rozbudowy drogi klasy G* lub wy?szej o d?ugo?ci odcinka drogi min. 2 km ka?da. Jako termin wykonania przyjmuje si dat protoko?u odbioru dokumentacji.
   2.  Zdolno? zawodowa personelu Wykonawcy: Wykonawca musi wykaza dysponowanie osobami, które b?d uczestniczy w realizacji zamówienia, legitymuj?cymi si uprawnieniami, do?wiadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi okre?lonymi poni?ej:
   1.  Projektant bran?y drogowej - który zobowi?zany b?dzie do pe?nienia równie funkcji Koordynatora prac projektowych: - wymagane do?wiadczenie zawodowe: opracowa jako projektant bran?y drogowej, co najmniej dwie dokumentacje projektowe w procedurze uzyskania decyzji ZRID, sk?adaj?ce si z projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla budowy / rozbudowy drogi klasy G* lub wy?szej o d?ugo?ci odcinka drogi min. 2 km ka?da, - posiadaj?cy Uprawnienia do projektowania w specjalno?ci in?ynieryjnej drogowej bez ogranicze lub równowa?ne.
   2.  Sprawdzaj?cy bran?y drogowej: - wymagane do?wiadczenie zawodowe: opracowa jako projektant bran?y drogowej, co najmniej dwie dokumentacje projektowe w procedurze uzyskania decyzji ZRID, sk?adaj?ce si z projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla budowy / rozbudowy drogi klasy G* lub wy?szej o d?ugo?ci odcinka drogi min. 2 km ka?da, - posiadaj?cy Uprawnienia do projektowania w specjalno?ci in?ynieryjnej drogowej bez ogranicze lub równowa?ne.
   3.  Projektant bran?y elektrycznej (elektroenergetycznej): - wymagane do?wiadczenie zawodowe: opracowa jako projektant bran?y elektrycznej, co najmniej: dwie dokumentacje projektowe sk?adaj?ce si z projektu budowlanego i projektu wykonawczego o?wietlenia drogowego o d?ugo?ci odcinka o?wietlenia min. 1 km ka?da, - posiadaj?cy Uprawnienia do projektowania w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze lub równowa?ne.
   4.  Projektant bran?y sanitarnej: - wymagane do?wiadczenie zawodowe: opracowa jako projektant bran?y sanitarnej, co najmniej dwie dokumentacje projektowe sk?adaj?ce si z projektu budowlanego i projektu wykonawczego odcinka kanalizacji deszczowej min. 1 km ka?da wykonanej dla odwodnienia drogi, - posiadaj?cy Uprawnienia do projektowania w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych bez ogranicze lub równowa?ne.
   5.  Specjalista problematyki ochrony ?rodowiska: - wymagane do?wiadczenie zawodowe: opracowa co najmniej dwa Raporty oddzia?ywania przedsi?wzi?cia na ?rodowisko, na podstawie których uzyskano "decyzj ?rodowiskow?" dla przebudowy, budowy lub rozbudowy drogi publicznej, - posiadaj?cy wykszta?cenie w zakresie nauk przyrodniczych. * lub odpowiadaj?cych parametrom technicznym tej klasie drogi (droga w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - tekst jednolity: Dz.U. 2018, poz. 2068 z pó?n. zm.; klasa drogi zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie - tekst jednolity: Dz.U. 2016, poz. 124) - w przypadku do?wiadczenia nabytego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Nie dopuszcza si przedstawienia tej samej osoby do pe?nienia kilku funkcji (wi?cej ni jednej) z wymienionych powy?ej. Patrz pkt
   7. 5.2 IDW - rozdzia I SIWZ.

Lire:


   1.  Zdolno? zawodowa Wykonawcy: Wykonawca musi wykaza?, ?e w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie wykona zamówienia odpowiadaj?ce swoim przedmiotem us?ugom b?d?cym przedmiotem niniejszego zamówienia, tzn.: - wykona co najmniej 2 dokumentacje projektowe w procedurze uzyskania decyzji ZRID, sk?adaj?ce si z projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla budowy/rozbudowy drogi klasy G* lub wy?szej o d?ugo?ci odcinka drogi min. 2 km ka?da. Jako termin wykonania przyjmuje si dat protoko?u odbioru dokumentacji.
   2.  Zdolno? zawodowa personelu Wykonawcy: Wykonawca musi wykaza dysponowanie osobami, które b?d uczestniczy w realizacji zamówienia, legitymuj?cymi si uprawnieniami, do?wiadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi okre?lonymi poni?ej:
   1.  Projektant bran?y drogowej - który zobowi?zany b?dzie do pe?nienia równie funkcji Koordynatora prac projektowych: - wymagane do?wiadczenie zawodowe: opracowa jako projektant bran?y drogowej, co najmniej dwie dokumentacje projektowe w procedurze uzyskania decyzji ZRID, sk?adaj?ce si z projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla budowy/rozbudowy drogi klasy G* lub wy?szej o d?ugo?ci odcinka drogi min. 2 km ka?da, - posiadaj?cy uprawnienia do projektowania w specjalno?ci in?ynieryjnej drogowej bez ogranicze lub równowa?ne.
   2.  Sprawdzaj?cy bran?y drogowej: - wymagane do?wiadczenie zawodowe: opracowa jako projektant bran?y drogowej, co najmniej dwie dokumentacje projektowe w procedurze uzyskania decyzji ZRID, sk?adaj?ce si z projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla budowy/rozbudowy drogi klasy G* lub wy?szej o d?ugo?ci odcinka drogi min. 2 km ka?da, - posiadaj?cy uprawnienia do projektowania w specjalno?ci in?ynieryjnej drogowej bez ogranicze lub równowa?ne.
   3.  Projektant bran?y elektrycznej (elektroenergetycznej): - wymagane do?wiadczenie zawodowe: opracowa jako projektant bran?y elektrycznej, co najmniej: dwie dokumentacje projektowe sk?adaj?ce si z projektu budowlanego i projektu wykonawczego o?wietlenia drogowego o d?ugo?ci odcinka o?wietlenia min. 1 km ka?da, - posiadaj?cy uprawnienia do projektowania w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze lub równowa?ne.
   4.  Projektant bran?y sanitarnej: - wymagane do?wiadczenie zawodowe: opracowa jako projektant bran?y sanitarnej, co najmniej dwie dokumentacje projektowe sk?adaj?ce si z projektu budowlanego i projektu wykonawczego odcinka kanalizacji deszczowej min. 1 km ka?da wykonanej dla odwodnienia drogi, - posiadaj?cy uprawnienia do projektowania w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych bez ogranicze lub równowa?ne.
   5.  Specjalista problematyki ochrony ?rodowiska: - wymagane do?wiadczenie zawodowe: opracowa co najmniej dwa raporty oddzia?ywania przedsi?wzi?cia na ?rodowisko, na podstawie których uzyskano "decyzj ?rodowiskow?" dla przebudowy, budowy lub rozbudowy drogi publicznej, - wykszta?cenie w zakresie nauk przyrodniczych dotycz?cych kierunków: ochrony ?rodowiska, ochrony przyrody. Wykszta?cenie z zakresu nauk technicznych jak In?ynieria ?rodowiska b?dzie traktowane jako niespe?niaj?ce warunku post?powania. * lub odpowiadaj?cych parametrom technicznym tej klasie drogi (droga w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - t.j. Dz.U. 2018, poz. 2068 z pó?n. zm.; klasa drogi zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie - t.j. Dz.U. 2016, poz. 124) - w przypadku do?wiadczenia nabytego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Nie dopuszcza si przedstawienia tej samej osoby do pe?nienia kilku funkcji (wi?cej ni jednej) z wymienionych powy?ej. Patrz pkt
   7. 5.2 IDW - rozdzia I SIWZ.

Numéro de section: III.1.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Zdolno? techniczna i kwalifikacje zawodowe: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Au lieu de:

a) wykaz us?ug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us?ugi by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - o?wiadczenie Wykonawcy (zgodny z tre?ci za??cznika nr 3 do rozdzia?u II SIWZ); b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie i do?wiadczenia niezb?dnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodny z tre?ci za??cznika nr 4 do rozdzia?u II SIWZ).

Lire:

a) wykaz us?ug wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us?ugi by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - o?wiadczenie Wykonawcy (zgodny z tre?ci za??cznika nr 3 do rozdzia?u II SIWZ); b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie i do?wiadczenia niezb?dnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodny z tre?ci za??cznika nr 4 do rozdzia?u II SIWZ).

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 09/07/2020

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 21/07/2020

Heure locale: 11:00

Numéro de section: IV.2.6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Date: 06/09/2020

Lire:

Date: 18/09/2020

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 09/07/2020

Heure locale: 11:05

Lire:

Date: 21/07/2020

Heure locale: 11:05

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil