Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption : 22/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk: Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil

2020/S 129-317400  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/07/2020
S129
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pologne-Gda?sk: Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil

2020/S 129-317400

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 110-267044)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Zarz?d Dróg Wojewódzkich w Gda?sku
Adresse postale: ul. Mostowa 11 A
Ville: Gda?sk
Code NUTS: PL63 Pomorskie
Code postal: 80-778
Pays: Pologne
Courriel: agaicki@zdwgdansk.pl
Téléphone: +48 583264960
Fax: +48 583264999 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.zdw-gdansk.pl Adresse du profil d'acheteur: http://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk

www.zdw-gdansk.pl
http://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gda?skim - wiadukt nad PKP

Numéro de référence: 43/DZS/2020/PN/WPI

II.1.2)
Code CPV principal
71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gda?skim - wiadukt nad PKP wraz z opracowaniem i z?o?eniem wniosku o uzyskanie decyzji zezwolenia na realizacj inwestycji drogowej ZRID. Dokumentacja projektowa b?dzie dofinansowana z programu Pomoc techniczna, natomiast realizacja robót budowlanych b?dzie dofinansowana ze ?rodków Regionalnego programu operacyjnego na lata 2021-2027, dlatego powinna wype?nia wymagania programu, w tym zawiera logotypy programu. Dokumentacja projektowa obejmuje odcinek drogi wojewódzkiej nr 222 Gda?sk - Starogard Gda?ski - Skórcz, na d?ugo?ci oko?o 0,8 km w Starogardzie Gda?skim.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
03/07/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 110-267044

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Zdolno? techniczna i kwalifikacje zawodowe, Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: I. Zdolno? zawodowa Wykonawcy:

Au lieu de:


   1.  Zdolno? zawodowa Wykonawcy: Wykonawca musi wykaza?, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie wykona zamówienia odpowiadaj?ce swoim przedmiotem us?ugom b?d?cym przedmiotem niniejszego zamówienia, tzn. wykona w procedurze uzyskania decyzji ZRID co najmniej: a) dwie dokumentacje projektowe sk?adaj?ce si z projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla budowy/rozbudowy drogi klasy G* lub wy?szej o d?ugo?ci odcinka drogi min. 0,5 km ka?da, przy czym co najmniej jedna dokumentacja musi dotyczy budowy/rozbudowy drogi w obszarze zabudowanym; b) dokumentacj?/e projektow?/e sk?adaj?c?/e si z projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla budowy/rozbudowy przynajmniej dwóch obiektów mostowych (most, wiadukt, estakada) w ci?gu drogi klasy G* lub wy?szej o d?ugo?ci prz?s?a min 35 m ka?dy. Jako termin wykonania przyjmuje si dat protoko?u odbioru dokumentacji. Zamawiaj?cy dopuszcza, aby zakres dokumentacji wykazanych na potwierdzenie spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu okre?lonego w cz??ci a) potwierdza jednocze?nie spe?nianie warunku okre?lonego w cz??ci b) (dla jednego lub dwóch obiektów mostowych).

Lire:


   1.  Zdolno? zawodowa Wykonawcy: Wykonawca musi wykaza?, ?e w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie wykona zamówienia odpowiadaj?ce swoim przedmiotem us?ugom b?d?cym przedmiotem niniejszego zamówienia, tzn.: wykona w procedurze uzyskania decyzji ZRID co najmniej: a) dwie dokumentacje projektowe sk?adaj?ce si z projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla budowy/rozbudowy drogi klasy G* lub wy?szej o d?ugo?ci odcinka drogi min. 0,5 km ka?da, przy czym co najmniej jedna dokumentacja musi dotyczy budowy/rozbudowy drogi w obszarze zabudowanym; b) dokumentacj?/e projektow?/e sk?adaj?c?/e si z projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla budowy/rozbudowy przynajmniej dwóch obiektów mostowych (most, wiadukt, estakada) w ci?gu drogi klasy G* lub wy?szej o d?ugo?ci prz?s?a min 35 m ka?dy. Jako termin wykonania przyjmuje si dat protoko?u odbioru dokumentacji. Zamawiaj?cy dopuszcza, aby zakres dokumentacji wykazanych na potwierdzenie spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu okre?lonego w cz??ci a) potwierdza jednocze?nie spe?nianie warunku okre?lonego w cz??ci b) (dla jednego lub dwóch obiektów mostowych).

Numéro de section: III.1.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Zdolno? techniczna i kwalifikacje zawodowe, Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Au lieu de:

a) wykaz us?ug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu zamówienia, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us?ugi by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - o?wiadczenie Wykonawcy (zgodnego z tre?ci za??cznika nr 3 do rozdzia?u II SIWZ);

Lire:

a) wykaz us?ug wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us?ugi by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - o?wiadczenie Wykonawcy (zgodny z tre?ci za??cznika nr 3 do rozdzia?u II SIWZ);

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 10/07/2020

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 22/07/2020

Heure locale: 11:00

Numéro de section: IV.2.6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Date: 07/09/2020

Lire:

Date: 19/09/2020

Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 10/07/2020

Heure locale: 11:05

Lire:

Date: 22/07/2020

Heure locale: 11:05

Numéro de section: III.1.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Zdolno? techniczna i kwalifikacje zawodowe; Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: II. Zdolno? zawodowa personelu Wykonawcy:

Au lieu de:

* lub odpowiadaj?cych parametrom technicznym tej klasie drogi ...

Lire:

* lub odpowiadaj?cych parametrom technicznym tej klasie drogi (droga w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - tekst jednolity: Dz.U. 2018, poz. 2068 z pó?n. zm; klasa drogi zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie - tekst jednolity: Dz.U. 2016, poz. 124) - w przypadku do?wiadczenia nabytego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil