01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/11/2018
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk: Services de conduite des travaux

2018/S 217-496930 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
10/11/2018 S217  - - Services - Avis d'attribution de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Gda?sk: Services de conduite des travaux 2018/S 217-496930 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Zarz?d Dr█g Wojew█dzkich w Gda?sku ul. Mostowa 11 A Gda?sk 80-778 Pologne T╚l╚phone: +48 583264960 Courriel: agaicki@zdwgdansk.pl Fax: +48 583264999 Code NUTS: PL63 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.zdw-gdansk.pl www.zdw-gdansk.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: administracja samorz?dowa
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: zarz?dzanie drogami wojew█dzkimi
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Pe?nienie funkcji In?yniera na zadaniu pn. ĐRozbudowa drogi wojew█dzkiej nr 515 odc. I od granicy m. Malbork do m. Grzyma?aţ w trakcie realizacji rob█t i w okresie r?kojmi i gwarancji Num╚ro de r╚f╚rence: 10/DZS/2018/PN/WRI
II.1.2) Code CPV principal 71520000
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie us?ugi nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacj i kontrol rozliczenia zadania, w trakcie realizacji rob█t i w okresie r?kojmi i gwarancji. Charakterystyka ZADANIA obj?tego umow na roboty budowlane:
   1.  Rozbudowa drogi wojew█dzkiej nr 515 odc. I od granicy m. Malbork do m. Grzyma?a od km 1+950 do km 7+930 o d?ugo?ci 5,980km,
   2.  Z?o?enie wniosku o udzielenie pozwolenia na u?ytkowanie dla rob█t budowlanych z zakresu przedmiotu zam█wienia na roboty budowlane i wszystkich jego element█w lub/i zawiadomienie o zako?czeniu rob█t budowlanych i wszystkich jego element█w obj?tych decyzj zezwolenia na realizacj inwestycji drogowej lub/ i pozwoleniem na budow?,
   3.  Wykonanie i monta tablic, wynikaj?cych z decyzji o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla wojew█dztwa pomorskiego na lata 2014-2020: a) tablic informacyjnych (2 szt.), b) dwustronnych tablic pami?tkowych (2 szt.).
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 453 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71540000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL63 Lieu principal d'ex╚cution:
Polska, region p█?nocny, wojew█dztwo pomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie us?ugi nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacj i kontrol rozliczenia zadania. Charakterystyka ZADANIA obj?tego umow na roboty budowlane:
   1.  Rozbudowa drogi wojew█dzkiej nr 515 odc. I od granicy m. Malbork do m. Grzyma?a od km 1+950 do km 7+930 o d?ugo?ci 5,980km,
   2.  Z?o?enie wniosku o udzielenie pozwolenia na u?ytkowanie dla rob█t budowlanych z zakresu przedmiotu zam█wienia na roboty budowlane i wszystkich jego element█w lub/i zawiadomienie o zako?czeniu rob█t budowlanych i wszystkich jego element█w obj?tych decyzj zezwolenia na realizacj inwestycji drogowej lub/ i pozwoleniem na budow?,
   3.  Wykonanie i monta tablic, wynikaj?cych z decyzji o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla wojew█dztwa pomorskiego na lata 2014-2020: a) tablic informacyjnych (2 szt.), b) dwustronnych tablic pami?tkowych (2 szt.). Zam█wienie na roboty budowlane obejmuje w razie konieczno?ci prowadzenie bada i nadzoru archeologicznego w miejscach stwierdzenia wyst?powania obszar█w podlegaj?cych ochronie archeologicznej i konserwatorskiej.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas reakcji / Pond╚ration: 10 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Do?wiadczenia In?yniera kontraktu ˝ Koordynatora i Inspektora nadzoru rob█t drogowych / Pond╚ration: 30 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Zamawiaj?cy z?o?y wniosek o uzyskanie dofinansowania z UE ze ?rodk█w RPO WP na lata 2014 ˝ 2020, O priorytetowa 09. Mobilno??, Dzia?anie 09.03. Regionalna Infrastruktura drogowa.
II.2.14) Informations compl╚mentaires Okres obowi?zywania zam. wskazany w pkt.II.2.7) niniejszego og?oszenia obejmuje pe?nienie us?ugi w okresie 14 m-cy od podpisania umowy na roboty bud. do zg?oszenia zako?czenia rob█t wraz ze z?o?eniem wniosku o pozwolenie na u?ytkowanie oraz w okresie 60 m-cy w okresie r?kojmi i gwarancji na roboty. Rzeczywisty termin realizacji zam█wienia zgodny z pkt. 5 IdW - Rozdzia I SIWZ.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2018/S 076-169411
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
Intitul╚:
Pe?nienie funkcji In?yniera na zadaniu pn. ĐRozbudowa drogi wojew█dzkiej nr 515 odc. I od granicy m. Malbork do m. Grzyma?aţ w trakcie realizacji rob█t i w okresie r?kojmi i gwarancji
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
26/10/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 0
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire DROMAX Piotr Szanser ul. Nadwi?la?ska 7 Knybawa 83-110 Pologne Code NUTS: PL63
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 340 776.58 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 453 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
 
1.Wymagane wadium: 6 800,00 PLN.
   2.  O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj wykluczeniu z post?powania wskutek zaistnienia okoliczno?ci wymienionych w art. 24 ust. 1 i 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5, 6, 7, 8 ustawy Pzp.
   3.  Do oferty Wykonawca zobowi?zany jest do??czy?: a) aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie w formie jednolitego dokumentu ˝ za??cznik nr 1 do SIWZ. Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. b) Zobowi?zanie, o kt█rym mowa w pkt.
   6.  c) Pe?nomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, ewentualnie umowa o wsp█?dzia?aniu, z kt█rej b?dzie wynika przedmiotowe pe?nomocnictwo. d) Pe?nomocnictwo do podpisania oferty obejmuj?ce tak?e czynno? potwierdzania za zgodno? z orygina?em dokument█w sk?adaj?cych si na ofert i sk?adanych wraz z ofert - o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokument█w z?o?onych wraz z ofert?. e) Dow█d wniesienia wadium. W przypadku gdy wadium wnoszone jest w innej formie ni pieni?dz, Wykonawca winien z?o?y orygina gwarancji lub por?czenia.
   4.  Przed udzieleniem zam█wienia publicznego Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, kt█rego ofert oceniono najwy?ej, do z?o?enia w terminie nie kr█tszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze lub dokument█w potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:.... W zwi?zku z ograniczon ilo?ci znak█w, kt█re mog by wpisane w przedmiotowym og?oszeniu dokumenty i o?wiadczenia, o kt█rych mowa powy?ej zosta?y okre?lone w pkt
   8. 6.1. -
   8. 11. Instrukcji dla wykonawc█w -Rozdzia I SIWZ (SIWZ dost?pna pod adresem www.zdw-gdansk.pl)
   5.  Zgodnie z art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam█wienia, lub jego cz??ci, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot█w, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunk█w prawnych.
   6.  Wykonawca, kt█ry polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiot█w, musi udowodni zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zam█wienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w, w szczeg█lno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiot█w do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia.
   7.  W celu oceny, czy Wykonawca polegaj?cy na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiot█w na zasadach okre?lonych w art. 22 a ustawy Pzp, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami w stopniu umo?liwiaj?cym nale?yte wykonanie zam█wienia publicznego oraz oceny, czy stosunek ??cz?cy Wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasob█w, Zamawiaj?cy mo?e ??da dokument█w, kt█re okre?laj w szczeg█lno?ci:
   8.  Wykonawca, kt█ry powo?uje si na zasoby innych podmiot█w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?nienia - w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby - warunk█w udzia?u w post?powaniu sk?ada tak?e o?wiadczenie, o kt█rym mowa w 3a) dotycz?ce tych podmiot█w.
   9.  Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt█rych mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przeka?e Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o kt█rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. 10. W post?powaniu stosuje si procedur okre?lon przepisem art. 24aa ustawy Pzp. 11. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo? uniewa?nienia przedmiotowego post?powania je?eli ?rodki pochodz?ce z bud?etu Unii Europejskiej, kt█re Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie zam█wienia, nie zostan mu przyznane. www.zdw-gdansk.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Urz?d Zam█wie Publicznych ul. Post?pu 17a Warszawa 02-678 Pologne T╚l╚phone: +48 224587777 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcom i innym podmiotom, ?rodki ochrony prawnej przys?uguj je?eli maj lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zam█wienia oraz ponie?li lub mogli ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w niniejszym post?powaniu lub zaniechaniu czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj r█wnie organizacjom zrzeszaj?cym Wykonawc█w, wpisanym na list organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodk█w ochrony prawnej, prowadzon przez Prezesa Urz?du Zam█wie Publicznych pod warunkiem ?e dotycz og?oszenia o zam█wieniu lub specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia.
   4.  Odwo?anie przys?uguje od wszystkich, niezgodnych z przepisami ustawy Pzp, czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tych w post?powaniu o udzieleniu zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   5.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?li zosta?a przes?ana faksem lub drog elektroniczn albo w terminie 15 dni je?li zosta?a przes?ana w inny spos█b.
   6.  Odwo?anie dotycz?ce tre?ci og?oszenia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej, a postanowie SIWZ ˝ w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
   7.  Odwo?ania inne ni okre?lone w punkcie 5 i 6 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   8.  Je?eli Zamawiaj?cy, mimo takiego obowi?zku nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie p█?niej ni?: a) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia.
   9.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wa?nego kwalifikowanego certyfikatu. 10. KIO rozstrzyga odwo?anie na zasadach okre?lonych w art. 188-192 ustawy Pzp. 11. Orzeczenie KIO, po stwierdzeniu przez s?d jego wykonalno?ci, ma moc prawn na r█wni z wyrokiem s?du. 12. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du zgodnie z rozdzia?em 3 Dzia?u VI ustawy Pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Urz?d Zam█wie Publicznych ul. Post?pu 17a Warszawa 02-678 Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
08/11/2018
 
 
C L A S S E    C P V
71520000 - Services de conduite des travaux 
71540000 - Services de gestion de la construction