Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption : 21/09/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk: Services de conseils et de reprÈsentation juridiques

2021/S 178-464412  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
14/09/2021
S178
Pologne-Gda?sk: Services de conseils et de reprÈsentation juridiques

2021/S 178-464412

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 158-418371)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
NumÈro national d'identification: 9570730409
Adresse postale: ul. D?binki 7
Ville: Gda?sk
Code NUTS: PL634 Gda?ski
Code postal: 80-952
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Katarzyna WÛjciga
Courriel: kwojciga@uck.gda.pl
TÈlÈphone: +48 583492238
Fax: +48 583492074
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk
Adresse du profil díacheteur: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
?wiadczenie komleksowej obs?ugi prawnej na rzecz Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego

NumÈro de rÈfÈrence: 144/PN/2021

II.1.2)
Code CPV principal
79110000 Services de conseils et de reprÈsentation juridiques

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie kompleksowej obs?ugi prawnej Zamawiaj?cego, w okresie 48 miesi?cy od dnia 02.01.2022 roku. W ramach wykonywania przedmiotu zamÛwienia, w zakresie kompleksowej obs?ugi prawnej Zamawiaj?cego, Wykonawca zobowi?zany b?dzie do ?wiadczenia, w szczegÛlno?ci nast?puj?cych us?ug prawnych wymienionych w ust. IV SWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
09/09/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 158-418371

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.3

Au lieu de:

Zdolno? techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krÛtki opis kryteriÛw kwalifikacji: Warunek ten zostanie spe?niony, je?eli wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy to w tym okresie, wykona lub wykonuje co najmniej jedn us?ug polegaj?c na kompleksowej obs?udze prawnej podmiotu leczniczego o wielko?ci zatrudnienia przynajmniej 1000 osÛb i ilo?ci ?Û?ek nie mniejszej ni 400 a w ramach tej us?ugi wykonywa lub wykonuje w szczegÛlno?ci nast?puj?ce czynno?ci: 1) reprezentowa lub reprezentuje podmiot leczniczy w post?powaniu s?dowym w co najmniej 5 sprawach z powÛdztwa podmiotu leczniczego przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia, 2) reprezentowa lub reprezentuje podmiot leczniczy w post?powaniu s?dowym w co najmniej 10 sprawach z powÛdztwa pacjentÛw, Ponadto warunek ten zostanie spe?niony, je?eli wykonawca wyka?e, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowa nast?puj?cymi osobami: a) Minimum 2 radcami prawnymi lub adwokatami posiadaj?cymi nast?puj?ce minimalne do?wiadczenie: Minimum 4 -letnie do?wiadczenie zawodowe w zakresie ?wiadczenia us?ug prawnych w zakresie bada klinicznych produktÛw leczniczych, bada klinicznych wyrobÛw medycznych oraz bada naukowych na rzecz podmiotÛw leczniczych (umowa o prac?, za?wiadczenie jednostki dla ktÛrej by?y realizowane us?ugi); Wynegocjowanie/przygotowanie lub opiniowanie co najmniej 100 umÛw w ostatnich 3 latach Uko?czenie szkolenia GCP w okresie ostatnich 2 lat ñszkolenie stacjonarne lub e-lerningowe z minimaln ilo?ci 5 godzin szkoleniowych (jednocze?nie, wykonawca o?wiadczy, i b?dzie co 2 lata odnawia wy?ej wymienione szkolenie w tym zakresie). b)Minimum 4 osobami, posiadaj?cymi uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata potwierdzony przez wpis na list radcÛw prawnych lub adwokatÛw, gdzie: co najmniej 2 osoby posiadaj minimum 10 letnie do?wiadczenie zawodowe radcy prawnego lub adwokata, co najmniej 2 osoby posiada minimum 5 letnie do?wiadczenie zawodowe radcy prawnego lub adwokata oraz, wszystkie z w/w osÛb posiadaj minimum 5 letnie do?wiadczenie zwi?zane z ?wiadczeniem us?ug prawnych dla podmiotÛw leczniczych o ilo?ci ?Û?ek powy?ej 400.

Lire:

Zdolno? techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krÛtki opis kryteriÛw kwalifikacji: Warunek ten zostanie spe?niony, je?eli wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy to w tym okresie, wykona lub wykonuje co najmniej jedn us?ug polegaj?c na kompleksowej obs?udze prawnej podmiotu leczniczego o wielko?ci zatrudnienia przynajmniej 1000 osÛb i ilo?ci ?Û?ek nie mniejszej ni 400 a w ramach tej us?ugi wykonywa lub wykonuje w szczegÛlno?ci nast?puj?ce czynno?ci: 1) reprezentowa lub reprezentuje podmiot leczniczy w post?powaniu s?dowym w co najmniej 1 sprawie z powÛdztwa /wniosku podmiotu leczniczego przeciwko / z udzia?em Narodowego Funduszu Zdrowia 2) reprezentowa lub reprezentuje podmiot leczniczy w post?powaniu s?dowym w co najmniej 10 sprawach z powÛdztwa pacjentÛw, Ponadto warunek ten zostanie spe?niony, je?eli wykonawca wyka?e, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowa nast?puj?cymi osobami: a) Minimum 2 radcami prawnymi lub adwokatami posiadaj?cymi nast?puj?ce minimalne do?wiadczenie: Minimum 4 -letnie do?wiadczenie zawodowe w zakresie ?wiadczenia us?ug prawnych w zakresie bada klinicznych produktÛw leczniczych, bada klinicznych wyrobÛw medycznych oraz bada naukowych na rzecz podmiotÛw leczniczych (umowa o prac?, za?wiadczenie jednostki dla ktÛrej by?y realizowane us?ugi); Wynegocjowanie/przygotowanie lub opiniowanie co najmniej 100 umÛw w ostatnich 3 latach Uko?czenie szkolenia GCP w okresie ostatnich 2 lat ñszkolenie stacjonarne lub e-lerningowe z minimaln ilo?ci 5 godzin szkoleniowych (jednocze?nie, wykonawca o?wiadczy, i b?dzie co 2 lata odnawia wy?ej wymienione szkolenie w tym zakresie). b)Minimum 4 osobami, posiadaj?cymi uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata potwierdzony przez wpis na list radcÛw prawnych lub adwokatÛw, gdzie: co najmniej 2 osoby posiadaj minimum 10 letnie do?wiadczenie zawodowe radcy prawnego lub adwokata, co najmniej 2 osoby posiada minimum 5 letnie do?wiadczenie zawodowe radcy prawnego lub adwokata oraz, wszystkie z w/w osÛb posiadaj minimum 3 letnie do?wiadczenie zwi?zane ze ?wiadczeniem us?ug prawnych dla podmiotÛw leczniczych o ilo?ci ?Û?ek powy?ej 400.

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
79110000 - Services de conseils et de représentation juridiques