Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk: Services de formation sp╚cialis╚e

2020/S 149-366240  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Pologne-Gda?sk: Services de formation sp╚cialis╚e 2020/S 149-366240 Services sociaux et autres services sp╚cifiques ˝ march╚s publics Avis dÝattribution de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojew█dztwo Pomorskie Num╚ro national d'identification: 191674836 Adresse postale: ul. Okopowa 21/27 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 80-810 Pays: Pologne Point(s) de contact: Pawe Adamski Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268710 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu www.bip.pomorskie.eu
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Zorganizowanie i przeprowadzenie kurs█w z zakresu spawania r█?nymi metodami oraz kursu r?cznego ci?cia palnikiem acetylenowo-tlenowym dla uczni█w ˝ uczestnik█w projektu Num╚ro de r╚f╚rence: DAZ-Z.272.20.2020
II.1.2) Code CPV principal 80510000 Services de formation sp╚cialis╚e
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kurs█w z zakresu spawania r█?nymi metodami oraz kursu r?cznego ci?cia palnikiem acetylenowo-tlenowym dla uczni█w ˝ uczestnik█w projektu ĐProgramy motywacyjne dla uczni█w pomorskich szk█ zawodowychţ.
   2.  Zamawiaj?cy wymaga, aby przedmiot zam█wienia by wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w ĐSzczeg█?owym opisie przedmiotu zam█wieniaţ (SOPZ), stanowi?cym za??cznik nr 2 do og?oszenia oraz zgodnie z projektem umowy, stanowi?cym za??cznik nr 8 do og?oszenia.
   3.  Zam█wienie zosta?o podzielone na 4 (cztery) cz??ci. Opis ka?dej cz??ci zam█wienia okre?lono w za??czniku nr 2 do og?oszenia tj. SOPZ.
   4.  Wykonawca mo?e z?o?y ofert na dowoln liczb cz??ci zam█wienia.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 319 800.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Kursy z zakresu spawania r█?nymi metodami (MIG-131, MAG-136) oraz kurs r?cznego ci?cia palnikiem acetylenowo-tlenowym dla uczni█w
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80520000 Installations de formation 80530000 Services de formation professionnelle 80521000 Services relatifs aux programmes de formation 80510000 Services de formation sp╚cialis╚e
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL63 Pomorskie Lieu principal d'ex╚cution:
Miastko, pow. bytowski, Cz?uch█w
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kurs█w z zakresu spawania r█?nymi metodami oraz kursu r?cznego ci?cia palnikiem acetylenowo-tlenowym dla uczni█w ˝ uczestnik█w projektu ĐProgramy motywacyjne dla uczni█w pomorskich szk█ zawodowychţ.
   2.  Zamawiaj?cy wymaga, aby przedmiot zam█wienia by wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w ĐSzczeg█?owym opisie przedmiotu zam█wieniaţ (SOPZ), stanowi?cym za??cznik nr 2 do og?oszenia oraz zgodnie z projektem umowy, stanowi?cym za??cznik nr 8 do og?oszenia.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
RPPM.03.03.02-22-0001/15
II.2.14) Informations compl╚mentaires Post?powanie prowadzone by?o w formie elektronicznej za po?rednictwem platformy zakupowej dost?pnej pod adresem strony internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie, do kt█rej link znajduje si na stronie BIP Zamawiaj?cego http://www.bip.pomorskie.eu/Article/id,12.html. https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie http://www.bip.pomorskie.eu/Article/id,12.html
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Kursy z zakresu spawania r█?nymi metodami (MIG-131, MAG-136) oraz kurs r?cznego ci?cia palnikiem acetylenowo-tlenowym dla uczni█w
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80520000 Installations de formation 80530000 Services de formation professionnelle 80521000 Services relatifs aux programmes de formation 80510000 Services de formation sp╚cialis╚e
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL63 Pomorskie Lieu principal d'ex╚cution:
Kwidzyn, Prabuty, pow. kwidzy?ski, Barlewiczki, pow. sztumski.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kurs█w z zakresu spawania r█?nymi metodami oraz kursu r?cznego ci?cia palnikiem acetylenowo-tlenowym dla uczni█w ˝ uczestnik█w projektu ĐProgramy motywacyjne dla uczni█w pomorskich szk█ zawodowychţ.
   2.  Zamawiaj?cy wymaga, aby przedmiot zam█wienia by wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w ĐSzczeg█?owym opisie przedmiotu zam█wieniaţ (SOPZ), stanowi?cym za??cznik nr 2 do og?oszenia oraz zgodnie z projektem umowy, stanowi?cym za??cznik nr 8 do og?oszenia.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
RPPM.03.03.02-22-0001/15
II.2.14) Informations compl╚mentaires Post?powanie prowadzone by?o w formie elektronicznej za po?rednictwem platformy zakupowej dost?pnej pod adresem strony internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie, do kt█rej link znajduje si na stronie BIP Zamawiaj?cego http://www.bip.pomorskie.eu/Article/id,12.html. https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie http://www.bip.pomorskie.eu/Article/id,12.html
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Kursy z zakresu spawania r█?nymi metodami (MIG-131, MAG-136) oraz kurs r?cznego ci?cia palnikiem acetylenowo-tlenowym dla uczni█w
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80520000 Installations de formation 80530000 Services de formation professionnelle 80521000 Services relatifs aux programmes de formation 80510000 Services de formation sp╚cialis╚e
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL63 Pomorskie Lieu principal d'ex╚cution:
L?bork, S?upsk
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kurs█w z zakresu spawania r█?nymi metodami oraz kursu r?cznego ci?cia palnikiem acetylenowo-tlenowym dla uczni█w ˝ uczestnik█w projektu ĐProgramy motywacyjne dla uczni█w pomorskich szk█ zawodowychţ.
   2.  Zamawiaj?cy wymaga, aby przedmiot zam█wienia by wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w ĐSzczeg█?owym opisie przedmiotu zam█wieniaţ (SOPZ), stanowi?cym za??cznik nr 2 do og?oszenia oraz zgodnie z projektem umowy, stanowi?cym za??cznik nr 8 do og?oszenia.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
RPPM.03.03.02-22-0001/15
II.2.14) Informations compl╚mentaires Post?powanie prowadzone by?o w formie elektronicznej za po?rednictwem platformy zakupowej dost?pnej pod adresem strony internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie, do kt█rej link znajduje si na stronie BIP Zamawiaj?cego http://www.bip.pomorskie.eu/Article/id,12.html. https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie http://www.bip.pomorskie.eu/Article/id,12.html
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Kursy z zakresu spawania r█?nymi metodami (MAG-136) oraz kurs r?cznego ci?cia palnikiem acetylenowo-tlenowym dla uczni█w
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80520000 Installations de formation 80530000 Services de formation professionnelle 80521000 Services relatifs aux programmes de formation 80510000 Services de formation sp╚cialis╚e
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL63 Pomorskie Lieu principal d'ex╚cution:
K?anino, pow. pucki, Wejherowo
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kurs█w z zakresu spawania r█?nymi metodami oraz kursu r?cznego ci?cia palnikiem acetylenowo-tlenowym dla uczni█w ˝ uczestnik█w projektu ĐProgramy motywacyjne dla uczni█w pomorskich szk█ zawodowychţ.
   2.  Zamawiaj?cy wymaga, aby przedmiot zam█wienia by wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w ĐSzczeg█?owym opisie przedmiotu zam█wieniaţ (SOPZ), stanowi?cym za??cznik nr 2 do og?oszenia oraz zgodnie z projektem umowy, stanowi?cym za??cznik nr 8 do og?oszenia.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
RPPM.03.03.02-22-0001/15
II.2.14) Informations compl╚mentaires Post?powanie prowadzone by?o w formie elektronicznej za po?rednictwem platformy zakupowej dost?pnej pod adresem strony internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie, do kt█rej link znajduje si na stronie BIP Zamawiaj?cego http://www.bip.pomorskie.eu/Article/id,12.html. https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie http://www.bip.pomorskie.eu/Article/id,12.html
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des r╦gles nationales applicables la proc╚dure:
IV.1.11) Principales caract╚ristiques de la proc╚dure d'attribution:
Post?powanie prowadzone: ˇ jest na podstawie przepis█w okre?lonych w dziale III, rozdzia?u 6 ĐZam█wienia na us?ugi spo?eczne i inne szczeg█lne us?ugiţ ustawy Pzp, zgodnie z art. 138g ustawy Pzp, o warto?ci powy?ej 750 000 EUR, ˇ jest w formie elektronicznej za po?rednictwem platformy zakupowej dost?pnej pod adresem strony internetowej hhttps://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie, do kt█rej link znajduje si na stronie BIP Zamawiaj?cego https://www.bip.pomorskie.eu/m,12,zamowienia-publiczne.html. https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie https://www.bip.pomorskie.eu/m,12,zamowienia-publiczne.html
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2020/S 107-260244
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 1
Lot n : 1 Intitul╚:
Zorganizowanie i przeprowadzenie kurs█w z zakresu spawania r█?nymi metodami oraz kursu r?cznego ci?cia palnikiem acetylenowo-tlenowym dla uczni█w ˝ uczestnik█w projektu
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
14/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Doskonalenia Zawodowego w S?upsku Adresse postale: ul. Szczeci?ska 57 Ville: S?upsk Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 76-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 91 833.27 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 81 720.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Zorganizowanie i przeprowadzenie kurs█w z zakresu spawania r█?nymi metodami oraz kursu r?cznego ci?cia palnikiem acetylenowo-tlenowym dla uczni█w ˝ uczestnik█w projektu
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
14/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: O?rodek Kszta?cenia Zawodowego Kursal Marek Starczewski Adresse postale: ul. Gimnazjalna 11 Ville: Nak?o nad Noteci Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 89-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 100 399.91 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 104 300.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Zorganizowanie i przeprowadzenie kurs█w z zakresu spawania r█?nymi metodami oraz kursu r?cznego ci?cia palnikiem acetylenowo-tlenowym dla uczni█w ˝ uczestnik█w projektu
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
14/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Doskonalenia Zawodowego w S?upsku Adresse postale: ul. Szczeci?ska 57 Ville: S?upsk Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 76-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 86 733.26 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 79 780.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 4 Intitul╚:
Zorganizowanie i przeprowadzenie kurs█w z zakresu spawania r█?nymi metodami oraz kursu r?cznego ci?cia palnikiem acetylenowo-tlenowym dla uczni█w ˝ uczestnik█w projektu
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
14/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: O?rodek Kszta?cenia Zawodowego Kursal Marek Starczewski Adresse postale: ul. Gimnazjalna 11 Ville: Nak?o nad Noteci Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 89-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 53 200.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 54 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innym podmiotom, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Pzp jak dla post?powa powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej
   1.  Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Prawo zam█wie publicznych.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej W post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
   5.  Odwo?uj?cy przesy?a kopie odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   6.  Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie musi by wniesione w ustawowo okre?lonym terminie, w przeciwnym razie podlega odrzuceniu (art. 189 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp). Termin na wniesienie odwo?ania zale?y od rodzaju zaskar?anej czynno?ci (ew. zaniechania) Zamawiaj?cego, od warto?ci zam█wienia oraz od sposobu przes?ania Wykonawcy informacji o zaskar?anej czynno?ci. Terminy na wniesienie odwo?ania dla poszczeg█lnych stan█w faktycznych okre?la art.182 ustawy Pzp.
   8.  Pozosta?e postanowienia dotycz?ce ?rodk█w ochrony prawnej reguluj przepisy dzia?u VI ustawy Pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
30/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
80510000 - Services de formation spÚcialisÚe 
80520000 - Installations de formation 
80521000 - Services relatifs aux programmes de formation 
80530000 - Services de formation professionnelle