Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk:Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2023/S 97-302992  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-Gda?sk: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 2023/S 097-302992 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zak?ad Utylizacyjny SpÛ?ka z o.o.
Adresse postale: ul. Jab?oniowa 55 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL634 Gda?ski Code postal: 80-180 Pays: Pologne Point(s) de contact: 1) w zakresie merytorycznym ñ Pani Sylwia Chy?y?ska 2) w sprawach dotycz?cych procedury zamÛwie? publicznych - Pani Lidia Krzyczy?ska, Courriel: zut@zut.com.pl TÈlÈphone: +48 583260100 Fax: +48 583221576 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zut.com.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/702338
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednoosobowa SpÛ?ka Gminy
I.5) ActivitÈ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
zawarcie umowy ramowej na us?ugisukcesywnego odbioru przez Wykonawc? odpadÛw w postaci opakowa? z papieru i tektury o kodzie 15 01 01 z podzia?em na zadania NumÈro de rÈfÈrence: 54/PN/2022
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest zawarcie umowy ramowej z Wykonawcami ?wiadcz?cymi na rzecz Zamawiaj?cego us?ugi sukcesywnego odbioru odpadÛw w postaci opakowa? z papieru i tektury o kodzie 15 01 01 z podzia?em na zadania: Zadanie nr 1 odbiÛr odpadÛw w postaci opakowa? z papieru i tektury o kodzie 15 01 01, luzem pochodz?cych z selektywnej zbiÛrki odpadÛw z nieruchomo?ci zamieszka?ych oraz niezamieszka?ych w ilo?ci 48.960 Mg. Zadanie nr 2 odbiÛr odpadÛw w postaci opakowa? z papieru i tektury o kodzie 15 01 01 w belach pochodz?cych z sortowania zmieszanych odpadÛw komunalnych w ilo?ci 4 788 Mg.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 12 070 216.80 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
odbiÛr odpadÛw w postaci opakowa? z papieru i tektury o kodzie 15 01 01, luzem pochodz?cych z selektywnej zbiÛrki odpadÛw z nieruchomo?ci zamieszka?ych oraz niezamieszka?ych w ilo?ci 48.960 Mg.
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL6 Makroregion pÛ?nocny
II.2.4) Description des prestations:
odbiÛr odpadÛw w postaci opakowa? z papieru i tektury o kodzie 15 01 01, luzem pochodz?cych z selektywnej zbiÛrki odpadÛw z nieruchomo?ci zamieszka?ych oraz niezamieszka?ych w ilo?ci 48.960 Mg.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Do?wiadczenie Wykonawcy / PondÈration: 100 Prix - PondÈration: 0
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
odbiÛr odpadÛw w postaci opakowa? z papieru i tektury o kodzie 15 01 01 w belach pochodz?cych z sortowania zmieszanych odpadÛw komunalnych w ilo?ci 4 788 Mg.
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
odbiÛr odpadÛw w postaci opakowa? z papieru i tektury o kodzie 15 01 01 w belach pochodz?cych z sortowania zmieszanych odpadÛw komunalnych w ilo?ci 4 788 Mg.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Do?wiadczenie Wykonawcy / PondÈration: 100 Prix - PondÈration: 0
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
Le marchÈ implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 002-003104
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
odbiÛr odpadÛw w postaci opakowa? z papieru i tektury o kodzie 15 01 01, luzem pochodz?cych z selektywnej zbiÛrki odpadÛw z nieruchomo?ci zamieszka?ych oraz niezamieszka?ych w ilo?ci 48.960 Mg.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Stena Recykling NumÈro national d'identification: 5272346985 Ville: Warszawa Code NUTS: PL9 Makroregion wojewÛdztwo mazowieckie Code postal: 02-390 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 11 426 836.80 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
odbiÛr odpadÛw w postaci opakowa? z papieru i tektury o kodzie 15 01 01 w belach pochodz?cych z sortowania zmieszanych odpadÛw komunalnych w ilo?ci 4 788 Mg.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Stena Recykling sp z o.o.
NumÈro national d'identification: 5272346985 Ville: Warszawa Code NUTS: PL9 Makroregion wojewÛdztwo mazowieckie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 646 380.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
wykonawca
   2.  Kolor Z?om Jan Kruk 83-000 ?wincz 6/3 NIP 593 228 07 79 wykonawca 3 .Eneris Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o. Rusko 66, 58-120 JaroszÛw NIP 884 228 14 52 Wykonawca 4 Konsorcjum firm: Przedsi?biorstwo Handlowo-Produkcyjne Przemys?aw Olejnik W?biewo 26, 64-061 Kamieniec NIP 995 006 99 04 , EKO-ROL P.T.S. Ratajczak SpÛ?ka cywilna ZiÛ?kowo 19, 63-840 Gosty?
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
SzczegÛ?owo kwestie odnosz?ce si? do odwo?ania przedstawione s? w art. 516 - 521 ustawy Prawo zamÛwie? publicznych
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023 zawarcie umowy ramowej na us?ugisukcesywnego odbioru przez Wykonawc? odpadÛw w postaci opakowa? z papieru i tektury o kodzie 15 01 01 z podzia?em na zadania 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures