Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2022/S 52-136011  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Pologne-Gda?sk: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 2022/S 052-136011 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zak?ad Utylizacyjny SpÛ?ka z o.o.
Adresse postale: ul. Jab?oniowa 55 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL634 Gda?ski Code postal: 80-180 Pays: Pologne Point(s) de contact: 1) w zakresie merytorycznym ñ Magdalena Wawrzyniak2) w sprawach dotycz?cych procedury zamÛwie? publicznych - Pani Lidia Krzyczy?ska, Courriel: zut@zut.com.pl TÈlÈphone: +48 583260100 Fax: +48 583221576 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zut.com.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/535384
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednoosobowa SpÛ?ka Gminy
I.5) ActivitÈ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
odbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw w postaci frakcji energetycznej powsta?ej w wyniku rozdrabniania odpadÛw wielkogabarytowych NumÈro de rÈfÈrence: 41/PN/2021
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest sukcesywny odbiÛr przez Wykonawc? odpadÛw w postaci frakcji energetycznej powsta?ej w wyniku rozdrabniania odpadÛw wielkogabarytowych, stanowi?cej zgodnie z klasyfikacj? odpadÛw: inne odpady [w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obrÛbki odpadÛw innych ni? wymienione w 19 12 11] ñ kod 19 12 12, w celu poddania ich procesom odzysku polegaj?cego na ich przetwarzaniu i przygotowaniu do dalszego odzysku, w tym recyklingu, b?d? unieszkodliwieniu w drodze przekszta?cenia termicznego, zgodnie z decyzjami posiadanymi przez Wykonawc? w ilo?ci
   5. 700 Mg.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 089 400.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest sukcesywny odbiÛr przez Wykonawc? odpadÛw w postaci frakcji energetycznej powsta?ej w wyniku rozdrabniania odpadÛw wielkogabarytowych, stanowi?cej zgodnie z klasyfikacj? odpadÛw: inne odpady [w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obrÛbki odpadÛw innych ni? wymienione w 19 12 11] ñ kod 19 12 12, w celu poddania ich procesom odzysku polegaj?cego na ich przetwarzaniu i przygotowaniu do dalszego odzysku, w tym recyklingu, b?d? unieszkodliwieniu w drodze przekszta?cenia termicznego, zgodnie z decyzjami posiadanymi przez Wykonawc? w ilo?ci
   5. 700 Mg.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 228-600412
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
odbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw w postaci frakcji energetycznej powsta?ej w wyniku rozdrabniania odpadÛw wielkogabarytowych
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
16/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Best Polymers Group S.A.
Adresse postale: ul. Go?cinna 7/21 Ville: Blizne ?aszczy?skiego Code NUTS: PL Polska Code postal: 05-082 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sarr Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Obornicka 1 Ville: Owi?ska Code NUTS: PL Polska Code postal: 62-005 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 3 066 600.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 3 608 100.00 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
SzczegÛ?owo kwestie odnosz?ce si? do odwo?ania przedstawione s? w art. 513 - 521 ustawy Prawo zamÛwie? publicznych
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/03/2022 Pologne-Gda?sk: Services liÈs aux dÈchets et aux orduresType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 15/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures