Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk: Services postaux relatifs aux lettres

2020/S 129-317028  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Gda?sk: Services postaux relatifs aux lettres 2020/S 129-317028 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Adresse postale: ul. D?binki 7 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL634 Gda?ski Code postal: 80-952 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna WÛjciga Courriel: kwojciga@uck.gda.pl TÈlÈphone: +48 583492238 Fax: +48 583492074 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.uck.pl www.uck.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: samodzielny publiczny zak?ad opieki zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Obs?uga pocztowa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.
NumÈro de rÈfÈrence: 46/PN/2020
II.1.2) Code CPV principal 64112000 Services postaux relatifs aux lettres
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dor?czania przesy?ek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotÛw, szczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si w za??czniku nr 8 do SIWZ za szacunkowa liczba poszczegÛlnych przesy?ek znajduje si w formularzu asortymentowo-cenowym stanowi?cym za??cznik nr 3 do SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 851 107.60 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dor?czania przesy?ek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotÛw, szczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si w za??czniku nr 8 do SIWZ za szacunkowa liczba poszczegÛlnych przesy?ek znajduje si w formularzu asortymentowo-cenowym stanowi?cym za??cznik nr 3 do SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Ilo? placÛwek / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Zamawiaj?cy dwukrotnie og?asza post?powanie na obs?ug pocztow Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w ostatnich 7 miesi?cach. Oba post?powania zosta?y uniewa?nione. Istnieje konieczno? pilnego zapewnienia obs?ugi odno?nie przesy?ek pocztowych dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 078-184534
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Obs?uga pocztowa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Poczta Polska S.A.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 851 107.60 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp.
   2.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert wariantowych.
   3.  Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych.
   4.  Zamawiaj?cy dopuszcza zmian umowy zgodnie z za??cznikiem 4 do SIWZ.
   5.  W przypadku, gdy warto?ci podane przez WykonawcÛw na o?wiadczeniach i dokumentach, o ktÛrych mowa w pkt VII SIWZ, podane b?d w walucie innej ni PLN, Zamawiaj?cy przeliczy te warto?ci na PLN przyjmuj?c ?redni kurs NBP danej waluty na dzie wszcz?cia post?powania.
   6.  Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynno?ci, uprawnienia, obowi?zki WykonawcÛw i Zamawiaj?cego, ktÛrych ustawa nie nakaza?a zawiera Zamawiaj?cemu w SIWZ, a ktÛre mog przyczyni si do w?a?ciwego przebiegu post?powania, reguluje ustawa Pzp.
   7.  Zamawiaj?cy przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczno?ci, o ktÛrych mowa w art. 144 Dz.U. z 2019 r., poz. 1843.
   8.  Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium, kwoty wadium okre?lone w SIWZ.
   9.  O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj wykluczeniu o ktÛrym mowa wart. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
   4.  Brak podstaw do wykluczenia o ktÛrych mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp zostanie wst?pnie zweryfikowany na podstawie wype?nionego jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia.
   5.  Wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona w przedmiotowym post?powaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiaj?cego, z?o?y nast?puj?ce dokumenty: a) odpis z w?a?ciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; b) informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,wystawion nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; c) o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo ñ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ñ dokumenty potwierdzaj?ce dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci ñ o?wiadczenie wed?ug wzoru za?. nr 8 do SIWZ; d) o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamÛwienia publiczne ñ o?wiadczenie wed?ug wzoru za?. nr 9 do SIWZ.
   6.  W celu potwierdzenia ?e oferowane dostawy spe?niaj wymagania okre?lone w SIWZ, Wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona w przedmiotowym post?powaniu, na wezwanie Zamawiaj?cego, z?o?y dokumenty okre?lone w ust. VII pkt 6 SIWZ.
   7.  Wykaz dokumentÛw dla WykonawcÛw wspÛlnie biegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia publicznego lub WykonawcÛw powo?uj?cych si na zasoby innych podmiotÛw lub podwykonawcÛw zosta?y okre?lone w ust. VII SIWZ.
   8.  Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynno?ci, uprawnienia, obowi?zki WykonawcÛw i Zamawiaj?cego, ktÛrych ustawa nie nakaza?a zawiera Zamawiaj?cemu w SIWZ, a ktÛre mog przyczyni si do w?a?ciwego przebiegu post?powania, reguluje ustawa Pzp.
   9.  Zamawiaj?cy przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczno?ci, o ktÛrych mowa w art. 144 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 10. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o ktÛrej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o ktÛrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 11. Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia wadium zgodnie z zapisami SIWZ. Termin zwi?zania z ofert ñ 60 dni od daty otwarcia.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Zasady wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej w niniejszym post?powaniu reguluj przepisy dzia?u VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamÛwie publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
03/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
64112000 - Services postaux relatifs aux lettres