01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 05/10/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk: Services de promotion

2018/S 192-435128 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
05/10/2018 S192  - - Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure nÈgociÈe sans mise en concurrence Pologne-Gda?sk: Services de promotion 2018/S 192-435128 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses ENERGA S.A.
Al. Grunwaldzka 472 Gda?sk 80-309 Pologne Point(s) de contact: Beata Bartkowska TÈlÈphone: +48 587788389 Courriel: beata.bartkowska@energa.pl Fax: +48 587788399 Code NUTS: PL Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.grupa.energa.pl http://www.grupa.energa.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.6) ActivitÈ principale ...lectricitÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Sponsoring dru?yny pi?ki no?nej m??czyzn Lechia Gda?sk w okresie od sierpnia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. NumÈro de rÈfÈrence: ZP/02/ENSA-DM/2018
II.1.2) Code CPV principal 79342200
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie przez Wykonawc?, tj. Lechia Gda?sk SA, ul. Pokole Lechii Gda?sk 1, 80-560 Gda?sk na rzecz Zamawiaj?cego us?ugi promocji marki ENERGA w zamian za wsparcie finansowe sponsorowanej dru?yny sportowej.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 5 500 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego post?powania jest zawarcie umowy sponsoringu maj?cej na celu promocj marki ENERGA przez dru?yn pi?ki no?nej m??czyzn LECHIA GDA?SK podczas wszystkich rozgrywek krajowych z udzia?em tej dru?yny w terminie od 30.8.2018 r. do 30.6.2019 r. ?wiadczenia reklamowe wykonywane przez Klub Lechia Gda?sk na rzecz Energa SA obejmuj rÛ?ne zakresy i obszary. Do najwa?niejszych i zapewniaj?cych najwi?kszy zwrot z inwestycji nale??: 1) Przyznanie Sponsorowi tytu?u ÑG?Ûwnego Sponsora Lechii Gda?skî, na zasadach wy??czno?ci tj. bez mo?liwo?ci przyznawania jakiemukolwiek innemu podmiotowi tytu?u Sponsora G?Ûwnego. 2) Umieszczenie firmy i logo Sponsora na koszulkach meczowych zawodnikÛw (firma i logo zostan umieszczone z przodu, na klatce piersiowej), na strojach treningowych oraz wszystkich innych, w ktÛrych zawodnicy dru?yny oraz sztab szkoleniowy wyst?puj jako klub. 3) Uprawnienie do u?ywania marki Lechia Gda?sk w tym logo Klubu we wszelkich dzia?aniach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Sponsora w okresie obowi?zywania umowy i przez okres 2 miesi?cy po rozwi?zaniu lub wyga?ni?ciu tej umowy. 4) Uprawnienie do u?ywania wizerunku Dru?yny we wszelkich dzia?aniach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Sponsora w okresie obowi?zywania umowy i przez okres 2 miesi?cy po rozwi?zaniu lub wyga?ni?ciu umowy. 5) Umieszczanie firmy i logo Sponsora na materia?ach Sponsorowanego: a) na biletach meczowych i biletach VIP, na plakatach informuj?cych o meczach (rÛ?ne formaty), na papierze firmowym, na kopertach firmowych, w kalendarzach przedstawiaj?cych wizerunek Dru?yny, na kartach zawodnikÛw, w newsletterach wysy?anych przez klub, b) na ?ciankach sponsorskich, w sumie 3 rodzaje ?cianek o rÛ?nych rozmiarach, c) na stronie internetowej wraz z aktywnym linkiem do strony internetowej Sponsora, d) na Facebooku w formie postÛw (min. 10 postÛw miesi?cznie), 6) Ekspozycja reklamy Sponsora na: a) bandzie statycznej o wymiarach 2 x 18 m w ?rodku trybuny ?Û?tej, b) bandach wideo LED o d?ugo?ci 186 m, ??czny czas emisji 15 min. oraz 2 min. poza czasem meczowym, c) banerach reklamowych, wymiar ekspozycji 1 x 60 m, umieszczonych na gzymsie trybun wokÛ stadionu, d) bandach typu kozio?ki o wymiarach 0,5 x 3 m umieszczonych: wzd?u linii bocznej boiska pod trybuna Prestige o ??cznej d?ugo?ci 60 m, e) banerze o wymiarach 11 x 13 m, umieszczonym na trybunie stadionu (nad trybun rodzinn lub ?Û?t?), f) reklamach 3d typu cam carpet, umieszczonych przy liniach ko?cowych, g) autokarze dru?yny. 7) Emisji spotÛw reklamowych Sponsora: a) w telewizji stadionowej, ??cznie emisja na 236 ekranach umieszczonych na terenie stadionu, b) na 2 wielkoformatowych telebimach umieszczonych pod koron stadionu a widocznych z trybun, 8) Ekspozycja materia?Ûw reklamowych Sponsora podczas meczy w tym no?nikÛw reklamowych. 9) Umo?liwienie Sponsorowi realizacji akcji promocyjnych podczas meczÛw i poza nimi. 10) Zapewnienie, ?e dzieci wprowadzaj?ce zawodnikÛw dru?yny oraz dru?yny przyjezdnej ubrane b?d w stroje z firm i logo Sponsora.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
UZASADNIENIE PRAWNE Przedmiotowe post?powanie zosta?o wszcz?te na podstawie art. 134 ust. 6 pkt 1) w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) ustawy. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy, zamawiaj?cy mo?e udzieli zamÛwienia z wolnej r?ki, je?eli dostawy, us?ugi lub roboty budowlane mog by ?wiadczone tylko przez jednego wykonawc z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. UZASADNIENIE FAKTYCZNE Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie przez Wykonawc?, tj. Lechia Gda?sk SA, ul. Pokole Lechii Gda?sk 1, 80-560 Gda?sk na rzecz Zamawiaj?cego us?ugi promocji marki ENERGA w zamian za wsparcie finansowe sponsorowanej dru?yny sportowej. Przedmiotowe post?powanie wszcz?te zosta?o na podstawie art. 134 ust. 6 w zwi?zku z art. 67 ust.1 pkt. 1 lit. a) ustawy, ktÛry wskazuje, ?e Zamawiaj?cy sektorowy mo?e udzieli zamÛwienia publicznego w trybie zamÛwienia z wolnej r?ki w przypadku gdy us?ugi mog by ?wiadczone tylko przez jednego wykonawc z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Zgodnie z pogl?dami wyra?onymi w doktrynie i orzecznictwie udzielenie zamÛwienia z powo?aniem si na przes?ank wskazan w art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy dopuszczalne jest tylko w sytuacji, gdy istnieje tylko jeden wykonawca zdolny do realizacji zamÛwienia. Przedmiotem niniejszego post?powania jest zawarcie umowy sponsoringu maj?cej na celu promocj marki ENERGA przez dru?yn pi?ki no?nej m??czyzn LECHIA GDA?SK podczas wszystkich rozgrywek krajowych z udzia?em tej dru?yny w terminie od 30.8.2018 r. do 30.6.2019 r. Na wst?pie zaznaczy nale?y, ?e dzia?ania Energa SA wpisuj si w wytyczne Ministerstwa Skarbu Pa?stwa okre?lone w dokumencie ÑDobre praktyki w zakresie prowadzania dzia?alno?ci sponsoringowej przez spÛ?ki skarbu pa?stwaî, w ktÛrym k?adzie si mocny nacisk na wspieranie i promowanie polskiego sportu oraz polskich zawodnikÛw. Specyfika dzia?alno?ci sponsoringowej, uwzgl?dniaj?ca promocj marki poprzez wspieranie dzia?a sportowych jest dzia?alno?ci d?ugofalow?, zak?adaj?c realizacj wieloletnich planÛw marketingowych i sponsoringowych. ?wiadczenia reklamowe wykonywane przez Klub Lechia Gda?sk na rzecz Energa SA obejmuj rÛ?ne zakresy i obszary. Do najwa?niejszych i zapewniaj?cych najwi?kszy zwrot z inwestycji nale??: 1) Przyznanie Sponsorowi tytu?u ÑG?Ûwnego Sponsora Lechii Gda?skî, na zasadach wy??czno?ci. 2) Umieszczenie firmy i logo Sponsora na koszulkach meczowych zawodnikÛw, na strojach treningowych oraz wszystkich innych, w ktÛrych zawodnicy dru?yny oraz sztab szkoleniowy wyst?puj jako klub. 3) Uprawnienie do u?ywania marki Lechia Gda?sk w tym logo Klubu we wszelkich dzia?aniach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Sponsora. 4) Uprawnienie do u?ywania wizerunku Dru?yny we wszelkich dzia?aniach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Sponsora. 5) Umieszczanie firmy i logo Sponsora na materia?ach Sponsorowanego. 6) Ekspozycja reklamy Sponsora na bandach, banerach, reklamach 3d typu cam carpet i autokarze dru?yny. 7) Emisji spotÛw reklamowych Sponsora w telewizji stadionowej i wielkoformatowych telebimach 8) Ekspozycja materia?Ûw reklamowych Sponsora podczas meczy w tym no?nikÛw reklamowych. 9) Umo?liwienie Sponsorowi realizacji akcji promocyjnych podczas meczÛw i poza nimi. 10) Zapewnienie, ?e dzieci wprowadzaj?ce zawodnikÛw dru?yny oraz dru?yny przyjezdnej ubrane b?d w stroje z firm i logo Sponsora. Zaproszenie do wspÛ?pracy Lechii Gda?sk SA wynika z kilku czynnikÛw. Budowanie pozytywnego wizerunku firmy poprzez sport, jest jedn z najefektywniejszych form promocji, a Klub Lechia Gda?sk, to jedyny klub pi?ki no?nej w Gda?sku, ktÛry gra w najwa?niejszych rozgrywkach krajowych: Ekstraklasie i Pucharze Polski. Dodatkowo Energa SA realizuje polityk spo?ecznej odpowiedzialno? biznesu, czyli anga?uje si w projekty wa?ne dla lokalnej spo?eczno?ci. ENERGA SA zdecydowa?a si na zaproszenie do wspÛ?pracy sponsoringowej klubu z najbardziej popularnej dyscypliny sportu oraz z miasta Gda?ska.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : ZP/02/ENSA-DM/2018 IntitulÈ:
Sponsoring dru?yny pi?ki no?nej m??czyzn Lechia Gda?sk w okresie od sierpnia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/09/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Lechia Gda?sk SA ul. Pokole Lechii Gda?sk 1 Gda?sk 80-560 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marchÈ/du lot: 5 500 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Warszawa 02-676 Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
03/10/2018
 
 
C L A S S E    C P V
79342200 - Services de promotion