Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk: Spectrographes

2022/S 130-368887  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/07/2022 S130 Pologne-Gda?sk: Spectrographes 2022/S 130-368887 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Politechnika Gda?ska, Wydzia? Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki NumÈro national d'identification: NIP: 5840203593 REGON:000001620 Adresse postale: ul. G. Narutowicza 11/12 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL633 TrÛjmiejski Code postal: 80-233 Pays: Pologne Point(s) de contact: Olga Warszewska, Bogus?awa Litwi?ska, Agnieszka Parzewska Courriel: logistyka@eti.pg.edu.pl TÈlÈphone: +48 583486152 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.pg.edu.pl Adresse du profil díacheteur: https://www.dzp.pg.edu.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa spektrografu do ?wiat?owodowej sondy Ramana dla Wydzia?u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gda?skiej NumÈro de rÈfÈrence: CRZP/163/009/D/22
II.1.2) Code CPV principal 33151300 Spectrographes
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa spektrografu do ?wiat?owodowej sondy Ramana dla Katedry Metrologii i Optoelektroniki Wydzia?u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gda?skiej. Przedmiot zamÛwienia obejmuje dostaw? sprz?tu do siedziby Zamawiaj?cego. Przedmiot zamÛwienia musi by? fabrycznie nowy, kompletny o wysokim standardzie zarÛwno pod wzgl?dem jako?ci wykonania, jak rÛwnie? funkcjonalno?ci, wolny od wad materia?owych i konstrukcyjnych, bez wcze?niejszej eksploatacji i nie mo?e by? przedmiotem praw osÛb trzecich.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 18 400.00 USD
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL634 Gda?ski Lieu principal d'exÈcution:
Politechnika Gda?ska Wydzia? Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gda?sk, budynek WETI A (nr 41), pokÛj 116.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa 1 zestawu spektrografu kompatybilnego z sond? ?wiat?owodow? do spektroskopii Ramana dla Katedry Metrologii i Optoelektroniki Wydzia?u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gda?skiej.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 113-318418
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : ZP/39/WETI/22 IntitulÈ:
Dostawa spektrografu do ?wiat?owodowej sondy Ramana dla Wydzia?u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gda?skiej
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
05/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EmVision LLC.
Ville: Loxahatchee Code NUTS: US United States Pays: ...tats-Unis
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 18 400.00 USD
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?:
   1. Zgodnie z art. 515 ustawy Pzp odwo?anie wnosi si?: 1) w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   4.  Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni?: a) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/07/2022 Pologne-Gda?sk: SpectrographesType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure restreinteType de marchÈ: Fournitures 08/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33151300 - Spectrographes