Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption : 06/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk:Sutures chirurgicales

2023/S 98-306209  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

23/05/2023
S98
Pologne-Gda?sk: Sutures chirurgicales

2023/S 098-306209

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 072-220122)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SP"?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI?
NumÈro national d'identification: 221964385
Adresse postale: Al. Jana Paw?a II 50
Ville: Gda?sk
Code NUTS: PL633 TrÛjmiejski
Code postal: 80-462
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Dzia? zamÛwie? publicznych
Courriel: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl
TÈlÈphone: +48 587684640
Fax: +48 587684286
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.copernicus.gda.pl
Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/copernicus/aukcje

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
dostawa materia?Ûw szewnych, staplerÛw oraz ?adunkÛw u?ywanych do zabiegÛw chirurgicznych, hemostatykÛw, zestawÛw do leczenia zaburze? statyki dna miednicy i rÛ?nych wyrobÛw medycznych

NumÈro de rÈfÈrence: D10.251.29.G.2023

II.1.2)
Code CPV principal
33141121 Sutures chirurgicales

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa materia?Ûw szewnych, staplerÛw oraz ?adunkÛw u?ywanych do zabiegÛw chirurgicznych, hemostatykÛw, zestawÛw do leczenia zaburze? statyki dna miednicy i rÛ?nych wyrobÛw medycznych na potrzeby Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gda?sku, ktÛrych szczegÛ?owy opis, asortyment i szacunkowe ilo?ci zawiera Formularz asortymentowo-cenowy - za??cznik nr 1 do SWZ (Cz??ci 1-53). Przedmiot zamÛwienia okre?lony w cz??ciach nr 27, 28, 40 dotyczy sprzeda?y z u?yczeniem, w cz??ci nr 53 dotyczy komisu bez u?yczenia, pozosta?e pakiety dotycz? sprzeda?y. Przedmiot zamÛwienia okre?lony w cz??ci nr 53 dotyczy komisu bez u?yczenia, pozosta?ych cz??ci dotyczy sprzeda?y. Oferowany przedmiot zamÛwienia musi by? dopuszczony do obrotu i u?ywania zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa. Przedmiot zamÛwienia musi by? zgodny z ustaw? z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. (Dz. U. z 2020, poz. 186 z pÛ?n. zm.) ñ je?eli dotyczy.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
18/05/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 072-220122

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 30/05/2023

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 06/06/2023

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert?

Au lieu de:

Date: 27/08/2023

Lire:

Date: 03/09/2023

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 30/05/2023

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 06/06/2023

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: dostawa materia?Ûw szewnych, staplerÛw oraz ?adunkÛw u?ywanych do zabiegÛw chirurgicznych, hemostatykÛw, zestawÛw do leczenia zaburze? statyki dna miednicy i rÛ?nych wyrobÛw medycznych 06/06/2023 23/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33141121 - Sutures chirurgicales 
33141127 - Hémostatiques résorbables 
33184100 - Implants chirurgicaux