Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Modification d'un marchÚ /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk:Travaux de construction

2023/S 200-626620  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 17/10/2023 S200 Pologne-Gda?sk: Travaux de construction 2023/S 200-626620 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gda?skie Nieruchomo?ci Num╚ro national d'identification: REGON 192817769 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL633 Tr█jmiejski Code postal: 80-254 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Rybicka Courriel: nz@nieruchomoscigda.pl T╚l╚phone: +48 583201032 Fax: +48 585241085 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.nieruchomoscigda.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Remont i przebudowa budynku schroniska dla bezdomnych m??czyzn przy ul. R█wnej 14 w Gda?sku. Num╚ro de r╚f╚rence: TZ.250.30.2022.JR
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de march╚ Travaux
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL634 Gda?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Gda?sk
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Zakres rob█t obejmuje: I.1.roboty budowlane: -roboty rozbi█rkowe i demonta? element█w w z?ym stanie technicznym, -wymiana g?█wnej konstrukcji dachowej, -przebudowa wn?trz z dostosowaniem do nowej aran?acji i potrzeb, -wykonanie dw█ch klatek schodowych zlokalizowanych na dw█ch przeciwleg?ych stronach budynku, -zapewnienie trzech dodatkowych wyj?? ewakuacyjnych, -remont pomieszcze? higieniczno-sanitarnych, -przystosowanie pomieszczenia pokoju pracownika socjalnego na pi?trze na pralnio-suszarni?, - remont pokoju mieszkalnego i przystosowanie go na pok█j pracownika socjalnego, -wydzielenie pomieszczenia do samodzielnego przygotowania posi?k█w, -wydzielenie pomieszczenia na odzie? na parterze, -przebudowa pomieszczenia izolatki z wydzieleniem odr?bnej ?azienki, -wydzielenie pomieszczenia socjalnego z toalet? dla pracownik█w, -wymiana drzwi do pomieszcze?, -wymiana warstw pod?ogi na gruncie oraz wyr█wnanie poziom█w posadzek na parterze, -zamontowanie separatora t?uszczu, -zdj?cie eternitu z elewacji, -kompletna termomodernizacja budynku z wymian? okien i drzwi, -wydzielenie wiatro?apu, -zabezpieczenie budynku przed skutkami powodzi, -zagospodarowanie terenu wok█? budynku wed?ug projektu zagospodarowania terenu, wraz z wykonaniem ogrod█w deszczowych w pojemnikach,
   2. roboty sanitarne: -demonta? koniecznych instalacji i urz?dze? i innych element█w, -wykonanie instalacji ciep?ej wody, -wykonanie instalacji wodoci?gowej, - wykonanie instalacji hydrantowej, -wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, -wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, -wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej.
   3. roboty elektryczne: -wykonanie zasilania budynku w energi? elektryczn?, -wykonanie rozdzielnicy g?█wnej budynku, -wykonanie wewn?trznej linii zasilaj?cej, -wymiana instalacji elektrycznej, -wymiana opraw o?wietleniowych i osprz?tu elektrycznego, - wykonanie instalacji elektrycznej na klatce schodowej, -wykonanie instalacji uziemiaj?cej i odgromowej.
   4.  roboty teletechniczne: -wymiana instalacji teletechnicznych, w tym: -systemu okablowania strukturalnego (LAN, FFTH, RTV, SAT), -instalacji domofonowej.
   5. wykonanie ?wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku. II. Szczeg█?owy opis zakresu rob█t zosta? okre?lony w pkt. 3 SWZ. III. Za??czniki do Specyfikacji Warunk█w Zam█wienia opisuj?ce przedmiotu zam█wienia zosta?y szczeg█?owo okre?lone w pkt.
   3. 4 SWZ.
II.2.7) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession Dur╚e en jours: 320
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de march╚ relatif au pr╚sent march╚ Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 190-537039
 
 
Section V: Attribution du march╚/de la concession
March╚ n : TZ.250.30.2022.JR Intitul╚:
Remont i przebudowa budynku schroniska dla bezdomnych m??czyzn przy ul. R█wnej 14 w Gda?sku.
V.2) Attribution du march╚/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du march╚/de la d╚cision d'attribution de la concession:
27/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le march╚/la concession a ╚t╚ attribu╚(e) un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Ecozet sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: REGON 222109914 Adresse postale: Stra?acka 6 Ville: Kaliska Ko?cierskie Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 83-400 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du march╚: 4 818 973.21 PLN
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:

   1. O udzielenie zam█wienia ubiega? si? mo?e Wykonawca,kt█ry wyka?e brak podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zam█wienia,o kt█rym mowa w art.108 ust.1, art.109 i ust.1 pkt 4-10 i art.7 ust.1 ustawy z dnia 13.04.2022r.o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz.U. z 2022r.,poz.835) oraz na podstawie art. 5k Rozporz?dzenia (UE)2022/576 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie oraz z?o?y: a)o?w.w formie JEDZ, b)o?w.dot. przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain?. c)Formularz Cenowy i Ofertowy, d)w celu potwierdzenia,?e osoba dzia?aj?ca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,odpis lub informacj? z KRS,CEIDG lub innego w?a?ciwego rejestru. e)Wykonawca nie jest zobowi?zany do z?o?enia dokument█w,o kt█rych mowa w pkt.c,je?eli zamawiaj?cy mo?e je uzyska? za pomoc? bezp?atnych i og█lnodost?pnych baz danych,o ile wykonawca wska?e dane umo?liwiaj?ce dost?p do tych dokument█w. f)pe?nomocnictwo upowa?niaj?ce do dzia?ania w imieniu Wykonawcy,Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenia zam█wienia, Szczeg█?y okre?lono w pkt 16,17 i 22 SWZ.
   2. Zamawiaj?cy wezwie wykonawc?,kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona,do z?o?enia w wyznaczonym terminie,nie kr█tszym ni? 10 dni,aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowodowych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu.
   2. 1.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia?u w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego,zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych podmiotowych ?rodk█w dowodowych: a)informacji z KRK w zakresie okre?lonym w art.108 ust.1 pkt 1,2 oraz 4 ustawy Pzp wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; b)o?wiadczenia o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci grupy kapita?owej,o kt█rej mowa w art.108 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp.Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zak?█cenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zam█wienia; c)o?wiadczenia wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp,w zakresie okre?lonym w art.108 ust.1 pkt 3,4,5,6 ustawy; d)odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji,w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp,sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem; e)o?wiadczenia wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp,w zakresie okre?lonym w art. 109 ust. 1 pkt 5-10 ustawy. Szczeg█?owy opis podmiotowych ?rodk█w dowodowych okre?lono w pkt 24 SWZ.
   3. Szczeg█?owy opis kryteri█w okre?lono w pkt 26 SWZ.
   5. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zosta?y szczeg█?owo opisane w paragrafie 16 projektowanych postanowie? umowy w sprawie zam█wienia publicznego stanowi?cym za??cznik 2 do SWZ.
   6. Wykonawca musi wykaza?, ?e dysponuje osob?,kt█ra b?dzie uczestniczy? w wykonywaniu zam█wienia,legitymuj?c? si? uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994r.˝ Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p█?n. zm.) szczeg█?y okre?lono w pkt 23.1.2 SWZ.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +22 4587801 Fax: +22 4587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +22 4587801 Fax: +22 4587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat termin█w sk?adania odwo?a?:
   1. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: a) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym i osobistym.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  Szczeg█?owe informacje dotycz?ce ?rodk█w ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX Đ?rodki ochrony prawnejţ Pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izbej Odwo?awczej Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +22 4587801 Fax: +22 4587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
12/10/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat apr╦s les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL634 Gda?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Gda?sk
VII.1.4) Description des prestations:
I. Zmiana sposobu spe?nienia ?wiadczenia polega na:
   1.  W zakresie rob█t budowlanych - zaniechaniu cz??ci rob█t, wykonaniu rob█t zamiennych i dodatkowych w budynku - szczeg█?y okre?lono w kosztorysach ofertowych.
   2.  W zakresie rob█t sanitarnych ˝ zaniechaniu wykonania rob█t obj?tych projektami w zakresie instalacji ciep?ej wody, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji nawiewno wywiewnej oraz wykonanie rob█t zamiennych i dodatkowych ww. instalacji wed?ug zamiennych projekt█w wykonawczych szczeg█?y okre?lono w kosztorysach ofertowych rob█t sanitarnych - zamiennych i dodatkowych.
VII.1.5) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession Dur╚e en jours: 399
VII.1.6) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot/de la concession: 4 997 366.90 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Ecozet sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: REGON 222109914 Ville: Kaliska Ko?cierskie Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 83-400 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et ╚tendue des modifications (avec indication des ╚ventuels changements pr╚alablement apport╚s au contrat):
Zmienia si? tre?? ▀ 6 ust. 1 Umowy i nadaje mu brzmienie: Za wykonanie przedmiotu umowy okre?lonego w ▀ 1 i 2 Zamawiaj?cy zap?aci Wykonawcy wynagrodzenie w maksymalnej wysoko?ci, zastrze?eniem ust. 8, na podstawie cen jednostkowych okre?lonych w kosztorysach ofertowych w wysoko?ci: warto?? netto 5 841 321,05 z? (s?ownie: pi?? milion█w osiemset czterdzie?ci jeden tysi?cy trzysta dwadzie?cia jeden i 05/100 z?otych), VAT 23 % 1 343 503,84 z? (s?ownie: jeden milion trzysta czterdzie?ci trzy tysi?ce pi??set trzy i 84/100 z?otych), warto?? brutto 7 184 824,89 z? ( s?ownie: siedem milion█w sto osiemdziesi?t cztery tysi?ce osiemset dwadzie?cia cztery i 89/100 z?otych) zgodnie z protoko?em konieczno?ci nr 2 z dnia 24.07.2023 r. Zmienia si? tre?? ▀ 5 ust. 3 Umowy i nadaje mu brzmienie: Termin zako?czenia rob█t b?d?cych przedmiotem umowy ustala si? maksymalnie na 440 dni od podpisania umowy. Dodaje si? ▀ 7 ust. 20 w nast?puj?cym brzmieniu: Zap?ata kwoty z tytu?u waloryzacji wynagrodzenia zaakceptowanego przez Zamawiaj?cego i uwzgl?dnionego w ▀ 6 ust. 1 nast?pi przy ko?cowym rozliczeniu koszt█w inwestycji.
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures suppl╚mentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons ╚conomiques ou techniques et des inconv╚nients ou de l'augmentation des co ts emp═chant un changement de titulaire:
Wykonanie zam█wienia podstawowego jest uzale?nione od wykonania rob█t dodatkowych i zamiennych i jest niezb?dne do prawid?owej realizacji zadania pod wzgl?dem technologii oraz etapowania zakres█w rob█t. Zmiana Wykonawcy nie mo?e zosta? dokonana z powod█w technicznych, poniewa? prace dodatkowe i zamienne stanowi? cz??? sk?adow? wykonywanej technologii rob█t remontowych budynku zamieszkania zbiorowego a wstrzymanie rob█t budowlanych w celu wy?onienia nowego wykonawcy rob█t dodatkowych i zamiennych spowodowa?oby wzrost koszt█w wynikaj?cych mi?dzy innymi z konieczno?ci inwentaryzacji ju? zrealizowanych rob█t. Zam█wienie na roboty dodatkowe i zamienne zostanie udzielenie dotychczasowemu wykonawcy rob█t budowalnych,poniewa? zmiana wykonawcy spowodowa?aby istotn? niedogodno?? zwi?zan? m.in. z przed?u?eniem terminu realizacji,konieczno?ci? przeprowadzenia nowego post?powania zam█wienia publicznego. Szczeg█?y opisano w protokole konieczno?ci , kt█ry stanowi za??cznik do aneksu.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualis╚e du march╚ avant les modifications (prenant en compte les ╚ventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix ant╚rieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concern╚) Valeur hors TVA: 843 954.15 PLN Montant total du march╚ apr╦s les modifications Valeur hors TVA: 5 841 321.05 PLN Remont i przebudowa budynku schroniska dla bezdomnych m??czyzn przy ul. R█wnej 14 w Gda?sku. 17/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction