Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk:Travaux de construction

2024/S 12-031938  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/01/2024 S12 Pologne-Gda?sk: Travaux de construction 2024/S 012-031938 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: S?d Apelacyjny w Gda?sku NumÈro national d'identification: 583 19 46 372 Adresse postale: ul.Nowe Ogrody 28/29 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL633 TrÛjmiejski Code postal: 80-803 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Muszy?ska Courriel: inwestycje@gdansk.sa.gov.pl TÈlÈphone: +48 583238583 Fax: +48 583238588 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.gdansk.sa.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: S?d
I.5) ActivitÈ principale Ordre et sÈcuritÈ publics
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Rozbudowa siedziby S?du Rejonowego w Gdyni - budowa skrzyd?a E NumÈro de rÈfÈrence: I.391.8.2023
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia s? us?ugi projektowe i roboty budowlane, zgodnie z formu?? Ñzaprojektuj i wybudujî, dotycz?ce zaprojektowania i budowy nowego budynku ñ skrzyd?a E budynku B S?du Rejonowego w Gdyni, usytuowanego przy ul. Jana z Kolna 55 od strony hali targowej, w miejscu istniej?cego dwukondygnacyjnego budynku przeznaczonego do wyburzenia. Nowoprojektowany obiekt, stanowi rozbudow? istniej?cego budynku B wpisanego do Gminnej Ewidencji ZabytkÛw, uwzgl?dniaj?c? zachowanie po??czenia funkcjonalno-u?ytkowego i instalacyjnego mi?dzy obiektami oraz rozwi?zania w zakresie niezb?dnym pod wzgl?dem dost?pno?ci dla osÛb z rÛ?nym stopniem niepe?nosprawno?ci. Podstawowe parametry techniczne obiektu - opisane w sekcji II.2.4)
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 27 292 827.17 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71221000 Services d'architecte pour les b'timents 45216112 Travaux de construction de tribunaux 45213150 Travaux de construction d'immeubles de bureaux 45400000 Travaux de parachËvement de b'timent 77310000 RÈalisation et entretien d'espaces verts 39150000 Mobilier et Èquipements divers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL633 TrÛjmiejski Lieu principal d'exÈcution:
Gdynia, na dzia?kach zabudowanych o nr: 973 (pow.
   3. 516 m2), 976 (pow. 954 m2) oraz dzia?kach niezabudowanych o nr: 974 (pow.252 m2), 980 (pow.336 m2) po?o?onych w obr?bie 0026.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Zakres zamÛwienia dotyczy wykonania w pierwszym etapie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonania na jej podstawie robÛt budowlanych w drugim etapie, w zakresie budowy nowego budynku na potrzeby S?du Rejonowego w Gdyni wraz z pe?n? infrastruktur? techniczn?, zagospodarowaniem terenu i wyposa?eniem, o planowanej powierzchni
   1. 838,85 m2. SzczegÛ?owy zakres przedmiotu zamÛwienia okre?lony zosta? w Za??czniku Nr 1 do umowy ñ OPIS PRZEDMIOTU ZAM"WIENIA, oraz w dokumentach szczegÛ?owo wskazanych w pkt.1.1. OPZ i przekazywanych w za??czeniu do SWZ, w tym Program Funkcjonalno-U?ytkowy wraz z koncepcj?, stanowi?ce za??czniki do SWZ i Za??cznik Nr 3 do umowy. W nowoprojektowanym obiekcie, stanowi?cym rozbudow? istniej?cego budynku B, uwzgl?dniaj?cym zachowanie po??czenia funkcjonalno-u?ytkowego i instalacyjnego mi?dzy obiektami oraz rozwi?zania w zakresie niezb?dnym pod wzgl?dem dost?pno?ci dla osÛb z rÛ?nym stopniem niepe?nosprawno?ci, znajdowa? si? b?d? mi?dzy innymi Sale rozpraw z pokojami narad i ?wiadkÛw, sekretariaty, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia prokuratorÛw, radcÛw prawnych i ?awnikÛw, jak rÛwnie? pozosta?e pomieszczenia ogÛlnego przeznaczenia, techniczne, sanitarno-higieniczne, magazynowe a w cz??ci podziemnej archiwa.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: do?wiadczenie kadry Wykonawcy / PondÈration: 20% CritËre de qualitÈ - Nom: okres r?kojmi / PondÈration: 5% CritËre de qualitÈ - Nom: plan organizacji i realizacji inwestycji / PondÈration: 15% Prix - PondÈration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 147-468750
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : I.391.8.2023 IntitulÈ:
Rozbudowa siedziby S?du Rejonowego w Gdyni - budowa skrzyd?a E
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/12/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: WARBUD SA NumÈro national d'identification: 526 015 21 46 Adresse postale: ul. Domaniewska 32 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-672 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PR?MSTAV a.s.
Adresse postale: Vysko?ilova 1566 Ville: Praha Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 140 00 Praha 4 Pays: TchÈquie
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 25 609 756.10 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 27 292 827.17 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
RozbiÛrki, zabezpieczenie wykopÛw, roboty ziemne, roboty budowlane, wyposa?enie.
   2.  Instalacje sanitarne, elektryczne, teletechniczne, sieci.
   3.  Roboty drogowe, ziele?, ma?a architektura.
   4.  Projektowanie.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul.Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
W toku post?powania o udzielenie zamÛwienia przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX Ustawy - wnoszone w sposÛb i w terminach okre?lonych w Ustawie.
   2.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw Ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wnosi si? w terminach okre?lonych w art. 515 Ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/01/2024 Rozbudowa siedziby S?du Rejonowego w Gdyni - budowa skrzyd?a E 17/01/2024 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
39150000 - Mobilier et équipements divers 
45000000 - Travaux de construction 
45213150 - Travaux de construction d'immeubles de bureaux 
45216112 - Travaux de construction de tribunaux 
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment 
71221000 - Services d'architecte pour les bâtiments 
77310000 - Réalisation et entretien d'espaces verts