01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/07/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk: Travaux de construction

2018/S 143-327691 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
27/07/2018 S143  - - Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Gda?sk: Travaux de construction 2018/S 143-327691 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Gda?ski Zarz?d Dróg i Zieleni ul. Partyzantów 36 Gda?sk 80-254 Pologne Point(s) de contact: S?awomir Piotrowski Téléphone: +48 583412041 Courriel: info@gzdiz.gda.pl Fax: +48 585244609 Code NUTS: PL634 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.gzdiz.gda.pl http://www.gzdiz.gda.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Autre activité: zarz?dzanie infrastruktur drogow i zieleni
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Roboty utrzymaniowe obiektów in?ynierskich na ternie miasta Gda?ska.
Numéro de référence: 11/B/UM/2018
II.1.2) Code CPV principal 45000000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 1)bie??c konserwacj - w szczególno?ci prace porz?dkowe, czyszczenie przepustów i odwodnie?, konserwacj antykorozyjn konstrukcji stalowych i betonowych, malowanie ?cian i sufitów, itp., 2) naprawy bie??ce i prace remontowe, 3) roboty awaryjne - wynikaj?ce z nag?ej konieczno?ci naprawy.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 4 781 196.47 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45221000 50000000 73300000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL634 Lieu principal d'exécution:
Gmina Miasta Gda?sk
II.2.4) Description des prestations:
 1)bie??c konserwacj - w szczególno?ci prace porz?dkowe, czyszczenie przepustów i odwodnie?, konserwacj antykorozyjn konstrukcji stalowych i betonowych, malowanie ?cian i sufitów, itp., 2) naprawy bie??ce i prace remontowe, 3) roboty awaryjne - wynikaj?ce z nag?ej konieczno?ci naprawy.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin gwarancji i r?kojmi / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji poprzez zwi?kszenie do 50 % ilo?ci wykonywanych us?ug. Z prawa opcji Zamawiaj?cy mo?e skorzysta w ka?dym momencie, jednak nie pó?niej ni miesi?c przed wyga?ni?ciem umowy poprzez z?o?enie pisemnego o?wiadczenia woli w przedmiocie skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 067-148999
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/06/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire FB Serwis SA Stawki 40 Warszawa 01-040 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 187 464.31 PLN Valeur totale du marché/du lot: 4 208 981.38 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?a przes?ana faksem albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?a przes?ana pisemnie Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie. Przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone powy?ej wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
24/07/2018
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45221000 - Travaux de construction de ponts et de tunnels, de puits et de passages souterrains 
50000000 - Services de réparation et d'entretien 
73300000 - Conception et exécution dans le domaine de la recherche et du développement