Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption : 30/06/2020
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk: Travaux de construction

2020/S 99-238206  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 March╚ de travaux - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Gda?sk: Travaux de construction 2020/S 099-238206 Avis de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux Travaux
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adresse postale: ul. Dyrekcyjna 2˝4 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL63 Code postal: 80-852 Pays: Pologne Point(s) de contact: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region P█?nocny ul. Dyrekcyjna 2˝4, 80-852 Gda?sk Courriel: lucyna.szwed@plk-sa.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: www.plk-sa.pl Adresse du profil dÝacheteur: https://zamowienia.plk-sa.pl www.plk-sa.pl https://zamowienia.plk-sa.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.plk-sa.pl/ Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.6) Activit╚ principale Autre activit╚: transport kolejowy ˝ zarz?dzanie liniami kolejowymi
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Zaprojektowanie i wykonanie rob█t dla zadania pn. Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki˝Stara Pi?a oraz nr 229 na odcinku Stara Pi?a˝Glincz jako trasy objazdowej
II.1.2) Code CPV principal 45000000
II.1.3) Type de march╚ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest zaprojektowanie i wykonanie rob█t dla zadania pn. Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki ˝ Stara Pi?a oraz nr 229 na odcinku Stara Pi?a ˝ Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu ĐPrace na alternatywnym ci?gu transportowym Bydgoszcz ˝ Tr█jmiastoţ
II.1.5) Valeur totale estim╚e Valeur hors TVA: 100 000 000.00 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45200000 45230000 45231400 45234000 45234100 45234113 45234116 50000000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL6 Lieu principal d'ex╚cution:
Linia kolejowa nr 234 i 229
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego Zam█wienia jest zaprojektowanie i wykonanie rob█t dla zadania pn. Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki ˝ Stara Pi?a oraz nr 229 na odcinku Stara Pi?a ˝ Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu ĐPrace na alternatywnym ci?gu transportowym Bydgoszcz ˝ Tr█jmiastoţ Ca?o? przedmiotu Zam█wienia obejmuje wykonanie nast?puj?cych element█w:
   1.  Wykonanie dokumentacji projektowej oraz remont jednotorowej linii kolejowej nr 234 na odcinku od km 11,030 do km 19,898 oraz jednotorowej linii kolejowej nr 229 na odcinku od km 24,400 do km 30,905 wraz z urz?dzeniami sterowania i zasilania nietrakcyjnego, urz?dzeniami sterowania i telekomunikacj?, a tak?e zam█wienia opcjonalne opisane w rozdziale
   5. 2 PFU w zakresie: a)dokumentacji projektowej niezb?dnej do prawid?owego wykonania wszystkich rob█t budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnie?, dopuszcze?, warunk█w, decyzji i pozwole?, b)wszystkich rob█t budowlanych zgodnie z zakresem zam█wienia na podstawie opracowanej przez Wykonawc i zatwierdzonej przez Zamawiaj?cego dokumentacji projektowej, o kt█rej mowa w ww. ppkt. a, oraz wszystkich rob█t przygotowawczych niezb?dnych do wykonania zakresu Umowy oraz wszelkich czynno?ci wymaganych Prawem, c)zaprojektowanie i wykonanie zakresu torowego i oko?otorowego, in?ynieryjnego kubaturowego, peron█w i doj??, przejazd█w kolejowych w tym rob█t drogowych, srk, elektroenergetyki nietrakcyjnej, telekomunikacji, d)rob█t polegaj?cych na budowie obiekt█w s?u??cych ochronie ?rodowiska. e)przeprowadzenia procesu oceny zgodno?ci podsystem█w strukturalnych W zakresie obj?tym zam█wieniem na ka?dym etapie (projektowania, budowy I ko?cowych pr█b podsystemu) i przekazanie odpowiednich deklaracji weryfikacji WE i certyfikat█w weryfikacji WE dla podsystem█w. f)zam█wienie opcjonalne (Opcja nr 2)na zaprojektowanie i budow mijanki w Gda?sku Kokoszkach opisane w rozdziale
   5. 2 PFU.
   2.  Wykonanie dokumentacji projektowej dla ??cznicy toru pierwszego linii kolejowej nr 201 i linii kolejowej nr 229 w obr?bie posterunku odga???nego Glincz wraz z urz?dzeniami sterowania i zasilania nietrakcyjnego, urz?dzeniami sterowania i telekomunikacj?, a tak?e zam█wienia opcjonalne (nadz█r autorski) opisane w rozdziale
   5. 1 PFU w zakresie: a)dokumentacji projektowej niezb?dnej do prawid?owego wykonania wszystkich rob█t budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnie?, dopuszcze?, warunk█w, decyzji i pozwole niezb?dnych do realizacji ??cznicy toru pierwszego linii kolejowej nr 201 i linii kolejowej nr 229 w obr?bie posterunku odga???nego Glincz, b)zam█wienie opcjonalne (Opcja nr 1) na pe?nienie nadzoru autorskiego nad realizacj ??cznicy toru pierwszego linii kolejowej nr 201 i linii kolejowej nr 229 w obr?bie posterunku odga???nego Glincz opisane w rozdziale
   5. 1 PFU. Szczeg█?owy opis przedmiotu Zam█wienia przedstawiony zosta w Programie Funkcjonalno-U?ytkowym (PFU) stanowi?cym Tom III niniejszej SIWZ. Zamawiaj?cy przewidzia udzielenie podobnych zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 3) PZP, w og?oszeniu o zam█wieniu dla niniejszego Zam█wienia. Warunki na jakich zostanie udzielone zam█wienie na roboty podobne b?d to?same z warunkami zam█wienia podstawowego. Podobne zam█wienie mo?e zosta udzielone w trybie zam█wienia z wolnej r?ki, po wcze?niejszym przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawc?, w szczeg█lno?ci w zakresie warunk█w umowy, w tym ceny (wycena zgodnie z Subklauzul 13.3), terminu wykonania, okresu gwarancji/okresu r?kojmi i mo?e obejmowa nast?puj?ce zakresy:
   1.  bran?a torowa wraz z odwodnieniem: roboty rozbi█rkowe tor█w i rozjazd█w, roboty ziemne podtorzowe, wzmocnienie podtorza, budowa, naprawa bie??ca lub naprawa g?█wna toru bezstykowego na podk?adach strunobetonowych, zabudowa rozjazd█w kolejowych na podrozjazdnicach strunobetonowych, budowa, renowacja lub odtworzenie ci?g█w odwodnieniowych,
   2.  bran?a drogowa: zabudowa nawierzchni przejazdowej wraz z oznakowaniem, odwodnieniem, budow i przebudow na drogach dojazdowych na przejazdach kolejowych, wykonanie rob█t budowlanych niezb?dnych dla uzyskania w?a?ciwych tr█jk?t█w widoczno?ci (wycinka drzew i krzew█w, profilowanie skarp nasyp█w i wykop█w od strony toru kolejowego i drogi),
   3.  Bran?a obiekty in?ynieryjne: prace wymagane dla spe?nienia wymaganych parametr█w eksploatacyjnych linii, prace wymagane do zapewnienia braku konieczno?ci wyj?cia poza teren kolejowy, np. mury oporowe,
   4.  Bran?a obiekty kubaturowe i obs?ugi podr█?nych dla przystank█w osobowych i stacji na liniach kolejowych nr 229 i 234.
   5.  Bran?a sterowanie ruchem kolejowym: nap?dy zwrotnicowe; urz?dzenia przejazdowe na przejazdach kolejowych budowa, przebudowa p█?samoczynnej blokady liniowej, czasowa centralizacja rozjazd█w na czas budowy, zabudowa interfejs█w cyfrowo/analogowych,
   6.  Bran?a telekomunikacyjna: budowa urz?dze teletechnicznych, budowa telewizji u?ytkowej na przejazdach i peronach, usuwanie kolizji teletechnicznych,
   7.  Bran?a elektroenergetyczna do 1 kV: remont/przebudowa o?wietlenia, budowa zasilania urz?dze teletechnicznych, budowa urz?dze EOR,
   8.  Dokumentacja projektowa. Warunki umowy dla rob█t podobnych jak dla zakresu podstawowego. Cena na podstawie wyceny odpowiednich pozycji RCO (oferty) Wykonawcy. Dla rob█t nieuj?tych w niniejszym PFU wycena zostanie przeprowadzona w oparciu o Subklauzul 13.3 Warunk█w umowy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 100 000 000.00 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 23 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:

   1. zam█wienie opcjonalne (Opcja nr 1) na pe?nienie nadzoru autorskiego nad realizacj ??cznicy toru pierwszego linii kolejowej nr 201 i linii kolejowej nr 229 w obr?bie posterunku odga???nego Glincz opisane w rozdziale
   5. 1 PFU.
   2. zam█wienie opcjonalne (Opcja nr 2)na zaprojektowanie i budow mijanki w Gda?sku Kokoszkach opisane w rozdziale
   5. 2 PFU.
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POIi ĐPrace na alternatywnym ci?gu transportowym Bydgoszcz ˝ Tr█jmiasto, Etap Iţ
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni post?powanie o udzielenie zam█wienia, je?eli ?rodki, kt█re Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cze?ci zam█wienia, nie zosta?y mu przyznane (art. 93 ust.1a Ustawy). Dotyczy Sekcji II.1.5 i Sekcji II.2.6- szacunkowa ca?kowita warto? netto zam█wienia to 100 000 000,00 i nie zawiera warto?ci zam█wie podobnych oraz prawa opcji.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
W Post?powaniu mog bra udzia Wykonawcy, wobec kt█rych brak jest podstaw do wykluczenia z Post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy [z wy??czeniem przes?anek okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 w zakresie przest?pstwa okre?lonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) Ustawy (przes?anki wykluczenia obligatoryjne)] oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5 i 6 Ustawy (przes?anki wykluczenia fakultatywne) oraz spe?niaj?cy warunki udzia?u w Post?powaniu, okre?lone w pkt
   8. 2 IDW. Zgodnie z art. 22 ust. 1b Ustawy, o udzielenie Zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy spe?niaj warunki dotycz?ce:
   8. 2.1.Kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepis█w,
   8. 2.2.Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
   8. 2.3.Zdolno?ci technicznej lub zawodowej. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w Post?powaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam█wienia, lub jego cz??ci, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot█w, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunk█w prawnych. Zamawiaj?cy b?dzie ocenia?, czy udost?pnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalaj na wykazanie przez Wykonawc spe?nienia warunk█w udzia?u w Post?powaniu oraz bada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Ustawy z wy??czeniem przes?anek okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 w zakresie przest?pstwa okre?lonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) Ustawy oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5 i 6 Ustawy. W celu oceny, czy Wykonawca polegaj?c na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiot█w na zasadach okre?lonych w art. 22a Ustawy, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami w stopniu umo?liwiaj?cym nale?yte wykonanie zam█wienia publicznego oraz oceny, czy stosunek ??cz?cy Wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasob█w, Zamawiaj?cy ??da dokument█w, kt█re okre?l w szczeg█lno?ci: a)zakres dost?pnych Wykonawcy zasob█w innego podmiotu, b)spos█b wykorzystania zasob█w innego podmiotu, przez Wykonawc?, przy wykonaniu Zam█wienia, c)zakres i okres udzia?u innego podmiotu, przy wykonywaniu zam█wienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolno?ciach kt█rego Wykonawca polega w odniesieniu do warunk█w udzia?u w post?powaniu dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane, kt█rych wskazane zdolno?ci dotycz?. W stosunku do podwykonawc█w, na zasobach kt█rych Wykonawca nie polega, je?li jest ju wiadome Wykonawcy jakim podwykonawcom zamierza powierzy wykonanie cz??ci zam█wienia, Zamawiaj?cy zbada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Ustawy (z wy??czeniem przes?anek okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 w zakresie przest?pstwa okre?lonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) Ustawy) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 5 i 6 Ustawy. W celu wst?pnego wykazania, ?e brak jest podstaw do wykluczenia z Post?powania oraz potwierdzenia spe?nienia warunk█w udzia?u w Post?powaniu, ka?dy z Wykonawc█w zobowi?zany jest z?o?y Jednolity Dokument, kt█rego wz█r stanowi Za??cznik nr 7a do IDW. W celu wst?pnego potwierdzenia spe?nienia warunk█w udzia?u w Post?powaniu Wykonawca ograniczy si do og█lnego o?wiadczenia dotycz?cego wszystkich kryteri█w kwalifikacji poprzez wype?nienie sekcji w cz??ci IV i nie wype?nia ?adnej z pozosta?ych sekcji w cz??ci IV Jednolitego Dokumentu. Zasady wype?niania Jednolitego Dokumentu zosta?y zamieszczone na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia Wykonawca, kt█ry powo?uje si na zasoby innych podmiot█w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spe?niania, w zakresie, w jakim Wykonawca powo?uje si na ich zasoby, warunk█w udzia?u w Post?powaniu sk?ada tak?e Jednolity Dokument, kt█rego wz█r stanowi Za??cznik Nr 7a do IDW, dotycz?cy ka?dego z tych podmiot█w wraz z zobowi?zaniem, kt█rego wz█r stanowi Za??cznik nr 3 do IDW. Wykonawca wskazuj?cy w Jednolitym Dokumencie Podwykonawc█w, kt█rym zamierza powierzy wykonanie cz??ci Zam█wienia, a na kt█rych zasobach nie polega, je?li jest ju wiadome, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia wskazanych w pkt
   8. 4 IDW, sk?ada Jednolity Dokument, kt█rego wz█r stanowi Za??cznik Nr 7b do IDW, dotycz?cy ka?dego z tych Podwykonawc█w. Zamawiaj?cy przed udzieleniem Zam█wienia, wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokument█w potwierdzaj?cych: a) okoliczno?ci, o kt█rych mowa w Jednolitym Dokumencie Wykonawcy, b) okoliczno?ci, o kt█rych mowa w Jednolitym Dokumencie dotycz?cym ka?dego z tych podmiot█w, na kt█rego zasoby powo?uje si Wykonawca w zakresie pkt 0˝
   9. 7.7. Z post?powania o udzielenie zam█wienia Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc wobec kt█rego zachodzi kt█rakolwiek przes?anka okre?lona w art. 24 ust.1 pkt 12-23 Ustawy (z wy??czeniem przes?anek okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 Ustawy w zakresie przest?pstwa okre?lonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) Ustawy) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5 i 6 Ustawy. W przypadkach, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiaj?cy zapewnia temu Wykonawcy mo?liwo? udowodnienia, ?e jego udzia w przygotowaniu Post?powania nie zak?█ci konkurencji. Zamawiaj?cy wskazuje w protokole spos█b zapewnienia konkurencji. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt█rej mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiaj?cemu, zgodnie z zapisami pkt 14.15.2 IDW, o?wiadczenie, o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o kt█rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?█cenia konkurencji w Post?powaniu. W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o Zam█wienie, o?wiadczenie sk?ada oddzielnie ka?dy z nich. Zamawiaj?cy, mo?e wykluczy Wykonawc na ka?dym etapie Post?powania o udzielenie zam█wienia. https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
W zakresie warunku okre?lonego w punkcie
   8. 2.2 IDW wymagane jest wykazanie przez Wykonawc?, i znajduje si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj?cej wykonanie Zam█wienia, tj.
:
Posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow - w wysoko?ci nie mniejszej ni 13 000 000,00 PLN Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyra?onych w walutach innych ni PLN, nale?y przyj? ?redni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesi?ca, w kt█rym opublikowano og?oszenie o zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. Ocena spe?niania w/w warunku nast?pi na podstawie przedstawionych przez Wykonawc dokument█w, o kt█rych mowa w punkcie 9 IDW. Wykonawca, kt█ry polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiot█w, musi udowodni Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zam█wienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w, w szczeg█lno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiot█w do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji Zam█wienia. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Informacja banku lub sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?ca wysoko? posiadanych ?rodk█w finansowych lub zdolno? kredytow Wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert, Inne dokumenty ˝ je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska dokument█w, o kt█rych mowa w pkt
   9. 6.6 TOMU I SIWZ (IDW).
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
W zakresie warunku okre?lonego w punkcie
   8. 2.3 IDW Wykonawcy wyka??, ?e w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert dla lit. a), b), c), d), e),f) g) oraz us?ug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert dla lit. h), a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie wykonali: a) Co najmniej 2 roboty budowlane, ka?da wykonana w ramach jednej umowy, na zakres kt█rych sk?adaj si Budowa lub Przebudowa lub Remont nawierzchni torowej na linii kolejowej jedno lub dwutorowej, gdzie suma d?ugo?ci Budowanych lub Przebudowywanych lub Remontowanych tor█w szlakowych i tor█w g?█wnych zasadniczych wynosi?a ??cznie co najmniej 10 km, b) Roboty budowlane wykonane w ramach jednej umowy, na zakres kt█rych sk?adaj si Budowa lub Przebudowa lub Remont co najmniej 4 rozjazd█w kolejowych, c) Budowa lub Przebudowa lub Remont co najmniej jednej stacji kolejowej (przy czym Budowa lub Przebudowa lub Remont obejmowa?y co najmniej jeden tor g?█wny zasadaniczy i co najmniej jeden tor g?█wny dodatkowy wraz z nawierzchni i podtorzem z odwodnieniem oraz co najmniej jeden peron), d) Budowa lub Przebudowa lub Remont co najmniej 1 systemu stacyjnych, scentralizowanych urz?dze SRK (sterowania ruchem kolejowym), na stacji licz?cej co najmniej 4 zwrotnice, e) Budowa lub Przebudowa lub Remont co najmniej 1 blokady liniowej wraz z powi?zaniem do systemu stacyjnego, f) Budowa lub Przebudowa lub Remont co najmniej 2 obiekt█w typu: most lub wiadukt, w tym co najmniej 1 (jeden) most kolejowy lub wiadukt kolejowy o rozpi?to?ci pojedynczego prz?s?a minimum 30m. g) Roboty budowlane wykonane w ramach jednej umowy, na zakres kt█rych sk?adaj si Budowa lub Przebudowa co najmniej 2 przejazd█w kolejowych w zakresie: urz?dze zabezpieczenia ruchu ˝ zabudowa komputerowych urz?dze samoczynnej lub p█?samoczynnej sygnalizacji przejazdowej oraz nawierzchni przejazdowej (obejmuj?cej zar█wno nawierzchni kolejow i drogow?), h) Jednej us?ugi polegaj?cej na opracowaniu dokumentacji projektowej dla rob█t budowlanych polegaj?cych na budowie, przebudowie infrastruktury kolejowej. Dokumentacja projektowa powinna obejmowa min. 3 bran?e w tym obligatoryjnie torow i SRK, w oparciu o kt█r to dokumentacj projektow uzyskano ostateczne zg?oszenie rob█t budowalnych/decyzje o pozwoleniu na budow?, o warto?ci nie mniejszej ni 1 000 000,00 PLN netto. Zamawiaj?cy uzna dokumentacj projektow je?eli b?dzie obejmowa projekt budowlany i wykonawczy dla poszczeg█lnych bran?. Dla bran?y SRK Zamawiaj?cy dopuszcza projekt budowlany i/lub wykonawczy. Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyra?onych w walutach innych ni PLN, nale?y przyj? ?redni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesi?ca, w kt█rym opublikowano og?oszenie o zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. Ocena spe?niania w/w warunku nast?pi na podstawie przedstawionych przez Wykonawc dokument█w i o?wiadcze?, o kt█rych mowa w punkcie 9 TOMU I SIWZ (IDW). Wymagane jest wykazanie przez Wykonawc dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zam█wienia, zgodnie z poni?szym wyszczeg█lnieniem: Kierownik budowy - 1 osoba Uprawnienia budowlane bez ogranicze do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci in?ynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiekt█w budowlanych. Posiada co najmniej 3 (trzy) lata do?wiadczenia zawodowego, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika rob█t (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach zwi?zanych z budow lub przebudow?, remontem infrastruktury kolejowej. W ci?gu ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert naby co najmniej 1 rok do?wiadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub kierownika rob█t (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w realizacji jednej inwestycji w zakresie infrastruktury kolejowej przekraczaj?cej 30 mln PLN netto. Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyra?onych w walutach innych ni PLN, nale?y przyj? ?redni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesi?ca, w kt█rym opublikowano og?oszenie o zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej G?█wny projektant ˝ koordynator ˝ 1 osoba uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze w specjalno?ci in?ynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiekt█w budowlanych. Do?wiadczenie - W okresie ostatnich 5 (pi?ciu) lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert opracowa co najmniej jedn dokumentacj projektow dla rob█t budowlanych polegaj?cych na budowie, przebudowie, remoncie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) Infrastruktury kolejowej. Opracowana dokumentacja projektowa powinna obejmowa min. 2 bran?e: torow oraz SRK. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej uzyskano ostateczne decyzje pozwolenia na budow lub zg?oszenie rob█t. Zamawiaj?cy uzna dokumentacj projektow je?eli b?dzie obejmowa co najmniej projekt wykonawczy dla poszczeg█lnych bran?. Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiaj?cy rozumie uprawnienia budowlane, o kt█rych mowa w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z p█?n. zm) lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowi?zuj?cych przepis█w prawa lub odpowiednich przepis█w obowi?zuj?cych na terenie kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, uznanych przez w?a?ciwy organ, zgodnie z ustaw z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220). W przypadku os█b, kt█re s obywatelami pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz pa?stw cz?onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ˝ stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz?dach zawodowych architekt█w oraz in?ynier█w budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), osoby wyznaczone do realizacji zam█wienia posiadaj uprawnienia budowlane, wyszczeg█lnione wy?ej je?eli: - naby?y kwalifikacje zawodowe do wykonywania dzia?alno?ci w budownictwie, r█wnoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadaj?ce posiadaniu uprawnie budowlanych oraz - posiadaj odpowiedni decyzj o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zosta?y spe?nione w stosunku do tych os█b wymagania, o kt█rych mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz?dach zawodowych architekt█w oraz in?ynier█w budownictwa, (Dz. U. 2019 r. poz. 1117) dotycz?ce ?wiadczenia us?ug transgranicznych. Stosownie do art. 12 ust. 7 Ustawy Prawo budowlane, podstaw do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na list cz?onk█w w?a?ciwej izby samorz?du zawodowego, potwierdzony za?wiadczeniem wydanym przez t izb?. Zgodnie z art. 12a ww. ustawy, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mog r█wnie wykonywa osoby, kt█rych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zosta?y uznane na zasadach okre?lonych w przepisach odr?bnych. Nie dopuszcza si wskazywania w ofercie, ani w ?adnej jej cz??ci, tej samej osoby na wi?cej ni jedno stanowisko. dost?pno?ci do ni?ej wymienionych narz?dzi i urz?dze technicznych w celu realizacji Zam█wienia: a. co najmniej 2 szt. - koparka dwudrogowa z osprz?tem: chwytak, ?y?ka do skrawania skr?tna, ?y?ka podsi?bierna o min. pojemno?ci 0,8 m , b. co najmniej 1 szt. - podbijarka uniwersalna torowo-rozjazdowa do podrozjazdnic betonowych, c. co najmniej 1 zestawu, w ka?dym min. 10 szt. wagon█w samowy?adowczych do przewozu kruszywa wraz z lokomotyw?, d. co najmniej 1 szt. - zestaw urz?dze podno?nikowo-krocz?cych do wymiany rozjazd█w lub ?uraw samojezdny kolejowy o maksymalnym ud?wigu co najmniej 30t, e. co najmniej 1 szt. - zgrzewarka do szyn. Ocena spe?niania w/w warunku nast?pi na podstawie przedstawionych przez Wykonawc dokument█w, o kt█rych mowa w punkcie 9 TOMU I IDW. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Dokumenty i o?wiadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu: Wykaz rob█t budowlanych wykonanych nie wcze?niej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie wraz z podaniem ich przedmiotu, termin█w wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych roboty zosta?y wykonane (wz█r wykazu stanowi Za??cznik Nr 8 do IDW), Dowody okre?laj?ce, czy roboty budowlane wymienione w wykazie zosta?y wykonane nale?ycie, zawieraj?ce w szczeg█lno?ci informacje o tym czy roboty zosta?y wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawid?owo uko?czone, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego roboty budowlane by?y wykonywane, Inne dokumenty ˝ je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska dokument█w, o kt█rych mowa w pkt
   9. 6.2 IDW, Wykaz narz?dzi, wyposa?enia zak?adu lub urz?dze technicznych dost?pnych Wykonawcy w celu wykonania Zam█wienia wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wz█r wykazu stanowi Za??cznik Nr 10 do IDW), Wykaz os█b, skierowanych przez Wykonawc do realizacji Zam█wienia, w szczeg█lno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie i do?wiadczenia niezb?dnego do wykonania Zam█wienia, a tak?e zakresu wykonywanych przez te osoby czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami (wz█r wykazu stanowi Za??cznik Nr 9 do IDW), Wykaz us?ug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych us?ugi zosta?y wykonane (sporz?dzony wg wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 6 do IDW), Dowody okre?laj?ce czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego us?ugi by?y wykonywane, O?wiadczenie ˝ je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska dokument█w, o kt█rych mowa w pkt
   9. 6.10 IDW. W odniesieniu do warunk█w dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, wykonawcy mog polega na zdolno?ciach innych podmiot█w, je?li podmioty te zrealizuj roboty budowlane lub us?ugi, do realizacji kt█rych te zdolno?ci s wymagane. Je?eli zdolno? techniczna lub zawodowa lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o kt█rym mowa w pkt.
   8. 3 IDW nie potwierdza spe?nienia przez Wykonawc warunk█w udzia?u w Post?powaniu lub zachodz wobec tych podmiot█w podstawy wykluczenia, Zamawiaj?cy ??da, aby Wykonawca w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego: a)zast?pi ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b)zobowi?za si do osobistego wykonania odpowiedniej cz??ci Zam█wienia, je?eli wyka?e zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub sytuacj ekonomiczn lub finansow?.
III.1.4) R╦gles et crit╦res objectifs de participation Liste et br╦ve description des r╦gles et crit╦res:
Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z uprawnienia wynikaj?cego z art. 24 aa ust. 1 Ustawy PZP. Ca?kowita cena brutto ˝ waga:100%
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.1.6) Cautionnement et garanties exig╚s:
Ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest zabezpieczy sw ofert wadium w wysoko?ci: 2 000 000,00 PLN (s?ownie: dwa miliony 00/100 z?otych) Wadium musi by wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 Ustawy. Wadium musi by wniesione przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wskazanym w punkcie 17.1TOMU I SIWZ (IDW). Zamawiaj?cy ustala zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy zawartej w wyniku Post?powania o udzielenie niniejszego Zam█wienia w wysoko?ci 7 % ceny ca?kowitej brutto podanej w ofercie.
III.1.7) Modalit╚s essentielles de financement et de paiement et/ou r╚f╚rences aux textes qui les r╚glementent:
Wszelkie rozliczenia zwi?zane z realizacj niniejszego zam█wienia b?d prowadzone w PLN. Szczeg█?owe zasady oraz spos█b rozlicze okre?lony zosta w TOMIE II SIWZ Warunki Umowy.
III.1.8) Forme juridique que devra rev═tir le groupement d'op╚rateurs ╚conomiques attributaire du march╚:
Ofert wsp█ln mog z?o?y Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o udzielenie niniejszego Zam█wienia. Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o udzielenie Zam█wienia musz ustanowi i wskaza Pe?nomocnika do reprezentowania ich w Post?powaniu o udzielenie niniejszego Zam█wienia albo reprezentowania w Post?powaniu o udzielenie niniejszego Zam█wienia i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego ˝ zgodnie z postanowieniem art. 23 Ustawy. W przypadku sk?adania oferty wsp█lnej, warunki szczeg█?owe okre?lone w punkcie
   8. 6 IDW uznaje si za spe?nione, je?li spe?ni je ??cznie wszyscy Wykonawcy sk?adaj?cy ofert wsp█ln?. Dokumenty i o?wiadczenie, o kt█rym mowa w punkcie
   8. 9,
   9. 1 i
   9. 7 IDW, sk?ada odr?bnie ka?dy z Wykonawc█w sk?adaj?cych ofert wsp█ln?. Wszelka korespondencja prowadzona b?dzie wy??cznie z Pe?nomocnikiem zgodnie z tre?ci pkt 24 IDW. W przypadku wsp█lnego ubiegania si o Zam█wienie przez Wykonawc█w (np. Konsorcjum), Jednolity Dokument, kt█rego wz█r stanowi Za??cznik Nr 7a do IDW, sk?ada ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o Zam█wienie. Jednolity Dokument potwierdza w szczeg█lno?ci brak podstaw wykluczenia i spe?nianie warunk█w udzia?u w Post?powaniu w zakresie, w kt█rym ka?dy z Wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w Post?powaniu.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Warunki Umowy stanowi TOM II Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia (SIWZ).
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel charg╚s de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
Une ench╦re ╚lectronique sera effectu╚e Renseignements compl╚mentaires sur lÝench╦re ╚lectronique:
Zamawiaj?cy zamierza dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej dost?pnej pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl Przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna je?eli w Post?powaniu zakupowym z?o?one zostan co najmniej dwie oferty niepodlegaj?ce odrzuceniu. Dodatkowe informacje na temat aukcji zawarte s w TOMIE I SIWZ (IDW) https://platformazakupowa.plk-sa.pl
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 30/06/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Dur╚e en mois: 3 ( compter de la date limite de r╚ception des offres)
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 30/06/2020 Heure locale: 11:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum realizacji Inwestycji Region P█?nocny ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gda?sk, pok█j nr 103, Polska Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mog uczestniczy w sesji otwarcia ofert. Otwarcie ofert nast?puje poprzez u?ycie aplikacji do szyfrowania ofert dost?pnej na platformie zakupowej.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy, wystawiona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 (z wy??czeniem przes?anki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) Ustawy) oraz w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 5 pkt 6 Ustawy wystawiona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 (z wy??czeniem przes?anki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) Ustawy) oraz w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 Ustawy, wystawiona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert ˝ w odniesieniu do os█b fizycznych, Odpis z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, O?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam█wienia publiczne (sporz?dzone zgodnie ze wzorem zawartym w Za??czniku nr 11 do IDW), O?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy (sporz?dzone zgodnie ze wzorem zawartym w Za??czniku nr 11 do IDW), O?wiadczenie Wykonawcy o wydaniu albo braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne (sporz?dzone zgodnie ze wzorem zawartym w Za??czniku nr 11 do IDW) a w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzaj?ce dokonanie p?atno?ci nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci, O?wiadczenie Wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej Wykonawca mo?e z?o?y wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc nie prowadz do zak?█cenia konkurencji w post?powaniu (wz█r o?wiadczenia stanowi Za??cznik Nr 4 do IDW), Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument█w wymienionych w pkt
   9. 7.1-9.7.4. IDW sk?ada dokumenty okre?lone w ▀ 7 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj█w dokument█w, jakich mo?e ??da zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zam█wienia (Dz. U. poz. 2447 ze zm), tj.: Informacja z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym: w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 (z wy??czeniem przes?anek zawartych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) Ustawy) i pkt 21 oraz art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy; Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci, oraz inne dokumenty i o?wiadczenia, o kt█rych mowa w pkt
   9. 7.5
   9. 7.6,
   9. 7.7,
   9. 7.8 IDW. Dokumenty, o kt█rych mowa w pkt
   9. 8.1 i
   9. 8.2 IDW powinny by wystawione nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Je?eli w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dokument dotyczy, nie wydaje si dokument█w, o kt█rych mowa w pkt
   9. 8.1 i
   9. 8.2 IDW zast?puje si je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, kt█rej dokument mia dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym, albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy zawarte w pkt
   9. 9 IDW stosuje si odpowiednio. Wykonawca maj?cy siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kt█rej dotyczy dokument wskazany w pkt
   9. 7.1-9.7.3 IDW, sk?ada dokument, o kt█rym mowa w pkt
   9. 8.1 IDW, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 Ustawy (z wy??czeniem przes?anek zawartych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) Ustawy) i pkt 21 oraz art. 24 ust. 5 pkt 6 Ustawy. Je?eli w kraju, w kt█rym miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dokument mia dotyczy?, nie wydaje si takich dokument█w, zast?puje si go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby z?o?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien by wystawiony nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Zamawiaj?cy mo?e na ka?dym etapie Post?powania wezwa Wykonawc█w do z?o?enia wszystkich lub niekt█rych o?wiadcze lub dokument█w potwierdzaj?cych, ?e nie podlegaj wykluczeniu, spe?niaj warunki udzia?u w Post?powaniu, a je?eli zachodz uzasadnione podstawy do uznania, ?e z?o?one uprzednio o?wiadczenia lub dokumenty nie s ju aktualne, do z?o?enia aktualnych o?wiadcze lub dokument█w. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Zamawiaj?cy dzia?aj?c na mocy art. 13 Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os█b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og█lne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ĐRODOţ, informuje Pana/Pani , ?e: 1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Sp█?ka Akcyjna, zwana dalej Sp█?k?, z siedzib pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74; 2) w Sp█?ce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udost?pniony osobom, kt█rych dane osobowe s przetwarzane przez Sp█?k?; 3) dane osobowe b?d przetwarzane w celu: a) przeprowadzenia post?powania o udzielenie Zam█wienia; b) wy?onienia wykonawcy oraz udzielenia Zam█wienia poprzez zawarcie Umowy; c) przechowywania dokumentacji post?powania o udzielenie Zam█wienia na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; d) przekazania dokumentacji post?powania o udzielenie Zam█wienia do archiwum, a nast?pnie jej zbrakowania (trwa?ego usuni?cia i zniszczenia); w zakresie: dane zwyk?e ˝ imi?, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu/realizacji Umowy, a tak?e w przypadku z?o?enia pe?nomocnictwa, o?wiadcze i innych dokument█w - dane osobowe w nim zawarte; 4) podstaw prawn przetwarzania danych osobowych przez Sp█?k jest art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Sp█?ki wskazuje si konieczno? przeprowadzenia post?powania o udzielenie Zam█wienia; 5) dane osobowe mog by udost?pniane innym odbiorcom na podstawie przepis█w prawa, w szczeg█lno?ci podmiotom przetwarzaj?cym na podstawie zawartych um█w; 6) dane osobowe mog by przekazane do pa?stwa nienale??cego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (pa?stwa trzeciego) lub organizacji mi?dzynarodowej w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udost?pnienia na mocy przepis█w prawa, przy czym, zawsze przy spe?nieniu jednego z warunk█w: a) Komisja Europejska stwierdzi?a, ?e to pa?stwo trzecie lub organizacja mi?dzynarodowa zapewnia odpowiedni stopie ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO, b) pa?stwo trzecie lub organizacja mi?dzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i obowi?zuj tam egzekwowalne prawa os█b, kt█rych dane dotycz i skuteczne ?rodki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, c) zachodzi przypadek, o kt█rym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane te zostan w█wczas w spos█b odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma prawo do uzyskania dost?pu do kopii tych zabezpiecze pod wskazanym w pkt 2 powy?ej adresem e-mail; 7) dane osobowe b?d przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie przeprowadzenia post?powania o udzielenie Zam█wienia, realizacji Umowy oraz przez okres, w kt█rym Sp█?ka b?dzie realizowa?a cele wynikaj?ce z prawnie uzasadnionych interes█w administratora danych, kt█re s zwi?zane przedmiotowo z Umow lub obowi?zkami wynikaj?cymi z przepis█w prawa powszechnie obowi?zuj?cego; 8) ma Pani/Pan prawo do ??dania dost?pu do danych osobowych Pani/Pana dotycz?cych oraz ich sprostowania, usuni?cia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a tak?e prawo do przenoszenia danych; 9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana ??dania do dost?pu do danych osobowych Pani/Pana dotycz?cych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymaga?oby niewsp█?miernie du?ego wysi?ku, Zamawiaj?cy mo?e ??da od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji maj?cych na celu sprecyzowanie ??dania; 10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych; 11) Sp█?ka nie b?dzie przeprowadza zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych. Wykonawca zobowi?zuje si poinformowa w imieniu Zamawiaj?cego wszystkie osoby fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Zam█wienia oraz osoby fizyczne prowadz?ce dzia?alno? gospodarcz?, kt█re zostan wskazane przez Wykonawc jako podwykonawca, a kt█rych dane osobowe zawarte s w sk?adanej ofercie lub jakimkolwiek za??czniku lub dokumencie sk?adanym w post?powaniu o udzielenie Zam█wienia, o: 1)fakcie przekazania danych osobowych Zamawiaj?cemu; 2)przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiaj?cego. Wykonawca zobowi?zuje si?, powo?uj?c si na art. 14 RODO, wykona w imieniu Zamawiaj?cego obowi?zek informacyjny wobec os█b, o kt█rych mowa w pkt 26.2 IDW, przekazuj?c im tre? klauzuli informacyjnej, o kt█rej mowa w pkt 26.1 IDW, wskazuj?c jednocze?nie tym osobom Wykonawc jako ?r█d?o pochodzenia danych osobowych, kt█rymi dysponowa b?dzie Zamawiaj?cy. Ka?dy Wykonawca mo?e z?o?y tylko jedn ofert?. Ofert nale?y przygotowa i z?o?y ?ci?le wed?ug wymaga okre?lonych w niniejszej IDW, za po?rednictwem Platformy Zakupowej Zamawiaj?cego, dost?pnej pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl. Oferta powinna by sporz?dzona w j?zyku polskim, z zachowaniem ˝ pod rygorem niewa?no?ci - postaci elektronicznej, z?o?ona przez osob upowa?nion i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnym z obowi?zuj?cymi przepisami prawa. Maj?c na uwadze czas potrzebny na aktywacj konta (3 dni robocze), Zamawiaj?cy zaleca aby Formularz rejestracyjny na Platformie Zakupowej zosta uzupe?niony i wys?any przez Wykonawc z odpowiednim wyprzedzeniem. Rejestracja i korzystanie z Platformy s nieodp?atne. Okres realizacji Zam█wienia: 23 miesi?ce od Daty Rozpocz?cia, zgodnie z Subklauzul
   8. 1 Warunk█w Szczeg█lnych Umowy, znajduj?cych si w Tomie II SIWZ. Dla Kontraktu ustanawia si nast?puj?ce Etapy, kt█re Wykonawca zobowi?zany jest wykona w nast?puj?cych terminach: Etap 1 ˝ 2 miesi?ce od Daty Rozpocz?cia - wykonanie koncepcji projektowej; Etap 2 ˝ 12 miesi?cy od Daty Rozpocz?cia ˝ zaprojektowanie ??cznicy toru pierwszego linii kolejowej nr 201 i linii kolejowej nr 229 w obr?bie posterunku odga???nego Glincz wraz z uzyskaniem kompletu prawomocnych ostatecznych pozwole na budow?; Etap 3 - 10 miesi?cy od Daty Rozpocz?cia ˝ wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskanie kompletu prawomocnych ostatecznych pozwole na budow ( z wy??czeniem ??cznicy w okolicy p. odg. Glincz); Etap 4 - 20 miesi?ce od Daty Rozpocz?cia ˝ zako?czenie wszystkich Rob█t potwierdzone protoko?em odbioru ko?cowego eksploatacyjnego; Etap 5 ˝ 23 miesi?cy od Daty Rozpocz?cia ˝ pozosta?e Roboty wraz z uzyskaniem certyfikacji oraz wymaganych zezwole?/pozwole?; Etap 6 - zapewnienie Gwarancji Jako?ci poprzez wykonanie Us?ug gwarancyjnych z up?ywem 72 miesi?cy od dnia Odbioru Ko?cowego Rob█t przez Okres Zg?aszania Wad) oraz zapewnienie Warunk█w Gwarancji ˝ 72 miesi?ce od dnia Odbioru Ko?cowego Rob█t. Do Formularza Ofertowego przekazywanego za po?rednictwem Platformy Zakupowej, nale?y za??czy nast?puj?ce dokumenty: a) ĐZa??cznik do Formularza Ofertowegoţ ˝ sporz?dzony zgodnie ze wzorem zawartym w Za??czniku nr 1 do IDW; b) ĐZA??CZNIK DO OFERTYţ sporz?dzony zgodnie z wzorem zawartym w Za??czniku nr 2 do IDW; c) Zobowi?zanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasob█w na potrzeby wykonania Zam█wienia - sporz?dzone w przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu zgodnie ze wzorem zawartym w Za??czniku nr 3 do IDW; d) wype?nione ĐRozbicie Ceny Ofertowejţ; e) Pe?nomocnictwo/a je?eli jest/s wymagane postanowieniami niniejszej IDW; f) Jednolity Dokument dla: Wykonawcy/ka?dego z Wykonawc█w wyst?puj?cych wsp█lnie, oraz ka?dego z podmiot█w, na kt█rego zasoby powo?uje si Wykonawca w celu spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu o kt█rym mowa w pkt
   9. 3. IDW, oraz Podwykonawcy, kt█rym Wykonawca zamierza powierzy wykonanie cz??ci zam█wienia, a na kt█rych zasobach nie polega, o kt█rym mowa w pkt
   9. 4. IDW. g) orygina dokumentu wadialnego (gwarancji lub por?czenia, je?li jest wnoszone w formie innej ni pieni??na). iod.plk@plk-sa.pl https://platformazakupowa.plk-sa.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Urz?d Zam█wie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu Zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w Ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast?pnych Ustawy. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w toku Post?powania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiaj?cego dokonania czynno?ci, do kt█rych podj?cia zobowi?zany jest Zamawiaj?cy przepisami Ustawy, Wykonawca mo?e wnie? odwo?anie. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli informacje te zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni ˝ je?eli informacje zosta?y przes?ane w inny spos█b. Odwo?anie wobec tre?ci Og?oszenia o zam█wieniu oraz postanowie Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia na stronie internetowej Zamawiaj?cego. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 22.5 i 22.6 IDW wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
19/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45200000 - Travaux de construction complŔte ou partielle et travaux de gÚnie civil 
45230000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'Únergie, d'autoroutes, de routes, d'aÚrodromes et de voies ferrÚes; travaux de nivelage 
45231400 - Travaux de construction de lignes Úlectriques 
45234000 - Travaux de construction de voies ferrÚes et de systŔmes de transport par cÔble 
45234100 - Ouvrages ferroviaires 
45234113 - DÚmolition de voies ferrÚes 
45234116 - Travaux de construction de voies 
50000000 - Services de rÚparation et d'entretien