Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 10/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk: Travaux de construction

2021/S 179-465157  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
15/09/2021
S179
Pologne-Gda?sk: Travaux de construction

2021/S 179-465157

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 158-417281)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda?ska dzia?aj?ca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gda?ska
NumÈro national d'identification: 000168372
Adresse postale: ul. ?aglowa 11
Ville: Gda?sk
Code NUTS: PL633 TrÛjmiejski
Code postal: 80-560
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Krzysztof Ma?kowski
Courriel: drmg@gdansk.gda.pl
TÈlÈphone: +48 583205100
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.drmg.gdansk.pl
Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Budowa w?z?a integracyjnego Gda?sk Wrzeszcz

NumÈro de rÈfÈrence: 113/BZP-U.500.32/2021/MD

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Pe?na nazwa zamÛwienia, ktÛra ze wzgl?du na ograniczon liczb znakÛw, nie zmie?ci?a si w sekcji II.1.1) og?oszenia, brzmi: Budowa w?z?a integracyjnego Gda?sk Wrzeszcz w zwi?zku z projektem pn.: ÑW?z?y integracyjne Gda?sk G?Ûwny, Gda?sk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do w?z?Ûw Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gda?skî.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 158-417281

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: IV.2.6) Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

IV.2.6) Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert Oferta musi zachowa wa?no? do: 18/12/2021

Lire:

IV.2.6) Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert Oferta musi zachowa wa?no? do: 07/02/2022

NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: IV.2.2) Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 20/09/2021

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 10/11/2021

Heure locale: 12:00

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 20/09/2021

Heure locale: 12:10

Lire:

Date: 10/11/2021

Heure locale: 12:10

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45210000 - Travaux de construction de bâtiments 
45232460 - Travaux d'installations sanitaires 
45233120 - Travaux de construction de routes 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45310000 - Travaux d'équipement électrique