Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/03/2023
Date de péremption : 17/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk:Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

2023/S 58-172059  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/03/2023
S58
Pologne-Gda?sk: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

2023/S 058-172059

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 184-521808)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Zarz?d Morskiego Portu Gda?sk SA
Adresse postale: ul. Zamkni?ta 18
Ville: Gda?sk
Code NUTS: PL634 Gda?ski
Code postal: 80-955
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Marta Pi?tek
Courriel: marta.piatek@portgdansk.pl
Téléphone: +48 587379263
Fax: +48 587379332
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.portgdansk.pl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Przebudowa infrastruktury portowej w rejonie Nabrze?a Wi?lanego w Porcie Gda?sk

Numéro de référence: NPR/NS/2022/053

II.1.2)
Code CPV principal
45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja przebudowy infrastruktury portowej w rejonie Nabrze?a Wi?lanego w Porcie Gda?sk. Ww. przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach "Zada?" pn.: Zadanie I - "Rozbudowa Nabrze?a Wi?lanego w Porcie Gda?sk" z podzia?em na 3 etapy, Zadanie II - "Przebudowa uk?adu drogowo-kolejowego dla obiektów do magazynowania i konfekcjonowania cukru przy Nabrze?u Wi?lanym ul. Chodackiego", Zadanie III - "Przebudowa uk?adu komunikacyjnego wraz z budow? placu manewrowo - postojowego w rejonie skrzy?owania ulic: Chodackiego, Handlowej i Starowi?lnej".

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
17/03/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 184-521808

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.3

Au lieu de:

Wykonawca spe?ni warunek je?eli wyka?e, ?e dysponuje niezb?dnym do?wiadczeniem i w okresie ostatnich 10 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie wykona? nale?ycie oraz zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawid?owo uko?czy? (tj. wskutek dokonania odbioru ko?cowego lub cz??ciowego, spe?niaj?cego poni?sze warunki) ??cznie:
   1.  co najmniej 1 robot? budowlan? (1 inwestycj? - umow?) zawieraj?c? w swoim zakresie budow? lub przebudow? nabrze?a lub odcinka nabrze?a o d?ugo?ci minimum 400 m z pogr??eniem ?cianki szczelnej,
   2.  co najmniej 1 robot? budowlan? (1 inwestycj? - umow?) zawieraj?c? w swoim zakresie budow? lub przebudow? nabrze?a lub odcinka nabrze?a o d?ugo?ci minimum 200 m w porcie morskim z pogr??eniem ?cianki szczelnej kombinowanej, przy czym co najmniej jedna z ww. robót (pkt 1 lub 2) musi mie? warto?? nie mniejsz? ni? 100.000.000 PLN brutto;
   3.  co najmniej 1 robot? budowlan? (1 inwestycj? - umow?) polegaj?c? na budowie lub przebudowie drogi o d?ugo?ci minimum 400 m posadowionej na palach lub kolumnach,
   4.  co najmniej 1 robot? budowlan? (1 inwestycj? - umow?) zawieraj?c? w swoim zakresie budow? lub przebudow? nawierzchni betonowej wylewanej na mokro o powierzchni minimum 5 000 m2, przy czym co najmniej jedna z ww. robót (pkt 3 lub 4) musi mie? warto?? nie mniejsz? ni? 70.000.000 PLN brutto;
   5.  co najmniej 1 robot? budowlan? (1 inwestycj? - umow?) zawieraj?c? w swoim zakresie budow? lub przebudow? torów kolejowych na p?ycie ?elbetowej z rozjazdami na p?ycie ?elbetowej o warto?ci ww. robót nie mniejszej ni?
   2. 500.000 PLN brutto. Warunek z punktu 1 nie podlega sumowaniu poprzez kumulacj? do?wiadczenia (d?ugo?ci odcinka nabrze?a lub nabrze?a) z inwestycji (umów), które obejmowa?y odcinki budowanego lub przebudowywanego nabrze?a krótsze ni? 400 m. Warunek z punktu 2 nie podlega sumowaniu poprzez kumulacj? do?wiadczenia (d?ugo?ci odcinka nabrze?a lub nabrze?a) z inwestycji (umów), które obejmowa?y odcinki budowanego lub przebudowywanego nabrze?a krótsze ni? 200 m. Warunek z punktu 3 nie podlega sumowaniu poprzez kumulacj? do?wiadczenia (d?ugo?ci drogi) z inwestycji (umów), które obejmowa?y odcinki drogi krótsze ni? 400 m. Warunek z punktu 4 nie podlega sumowaniu poprzez kumulacj? do?wiadczenia (powierzchni) z inwestycji (umów), które obejmowa?y nawierzchnie o powierzchni mniejszej ni? 5000m2. Warunek z punktu 5 nie podlega sumowaniu poprzez kumulacj? do?wiadczenia (warto?ci robót budowlanych) z inwestycji (umów), które obejmowa?y budow? lub przebudow? torów kolejowych o warto?ci mniejszej ni?
   2. 500.000 PLN brutto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia b?d? polegaj?cych na zdolno?ciach innych podmiotów ww. warunki Wykonawcy mog? spe?nia? ??cznie.

Lire:

Wykonawca spe?ni warunek je?eli wyka?e, ?e dysponuje niezb?dnym do?wiadczeniem i w okresie ostatnich 10 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie wykona? nale?ycie oraz zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawid?owo uko?czy? (tj. wskutek dokonania odbioru ko?cowego lub cz??ciowego, spe?niaj?cego poni?sze warunki) ??cznie:
   1.  co najmniej 1 robot? budowlan? (1 inwestycj? - umow?) zawieraj?c? w swoim zakresie budow? lub przebudow? nabrze?a lub odcinka nabrze?a o d?ugo?ci minimum 400 m z pogr??eniem ?cianki szczelnej,
   2.  co najmniej 1 robot? budowlan? (1 inwestycj? - umow?) zawieraj?c? w swoim zakresie budow? lub przebudow? nabrze?a lub odcinka nabrze?a o d?ugo?ci minimum 200 m w porcie morskim z pogr??eniem ?cianki szczelnej kombinowanej, przy czym co najmniej jedna z ww. robót (pkt 1 lub 2) musi mie? warto?? nie mniejsz? ni? 100.000.000 PLN brutto;
   3.  co najmniej 1 robot? budowlan? (1 inwestycj? - umow?) polegaj?c? na budowie lub przebudowie drogi o d?ugo?ci minimum 400 m posadowionej na palach lub kolumnach,
   4.  co najmniej 1 robot? budowlan? (1 inwestycj? - umow?) zawieraj?c? w swoim zakresie budow? lub przebudow? nawierzchni betonowej wylewanej na mokro o powierzchni minimum 5 000 m2, przy czym co najmniej jedna z ww. robót (pkt 3 lub 4) musi mie? warto?? nie mniejsz? ni? 70.000.000 PLN brutto;
   5.  co najmniej 1 robot? budowlan? (1 inwestycj? - umow?) zawieraj?c? w swoim zakresie budow? lub przebudow? torów kolejowych z rozjazdami lub tramwajowych z rozjazdami o warto?ci ww. robót nie mniejszej ni?
   2. 500.000 PLN brutto. Warunek z punktu 1 nie podlega sumowaniu poprzez kumulacj? do?wiadczenia (d?ugo?ci odcinka nabrze?a lub nabrze?a) z inwestycji (umów), które obejmowa?y odcinki budowanego lub przebudowywanego nabrze?a krótsze ni? 400 m. Warunek z punktu 2 nie podlega sumowaniu poprzez kumulacj? do?wiadczenia (d?ugo?ci odcinka nabrze?a lub nabrze?a) z inwestycji (umów), które obejmowa?y odcinki budowanego lub przebudowywanego nabrze?a krótsze ni? 200 m. Warunek z punktu 3 nie podlega sumowaniu poprzez kumulacj? do?wiadczenia (d?ugo?ci drogi) z inwestycji (umów), które obejmowa?y odcinki drogi krótsze ni? 400 m. Warunek z punktu 4 nie podlega sumowaniu poprzez kumulacj? do?wiadczenia (powierzchni) z inwestycji (umów), które obejmowa?y nawierzchnie o powierzchni mniejszej ni? 5000m2. Warunek z punktu 5 nie podlega sumowaniu poprzez kumulacj? do?wiadczenia (warto?ci robót budowlanych) z inwestycji (umów), które obejmowa?y budow? lub przebudow? torów kolejowych lub tramwajowych o warto?ci mniejszej ni?
   2. 500.000 PLN brutto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia b?d? polegaj?cych na zdolno?ciach innych podmiotów ww. warunki Wykonawcy mog? spe?nia? ??cznie.

Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 29/03/2023

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 17/04/2023

Heure locale: 11:00

Numéro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 26/07/2023

Lire:

Date: 14/08/2023

Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 29/03/2023

Heure locale: 13:00

Lire:

Date: 17/04/2023

Heure locale: 13:00

VII.2)
Autres informations complémentaires: Przebudowa infrastruktury portowej w rejonie Nabrze?a Wi?lanego w Porcie Gda?sk 17/04/2023 22/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45234000 - Travaux de construction de voies ferrées et de systèmes de transport par câble 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45330000 - Travaux de plomberie 
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment