Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gdynia:Appareils et instruments mÈdicaux divers

2023/S 195-611366  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
10/10/2023 S195 Pologne-Gdynia: Appareils et instruments mÈdicaux divers 2023/S 195-611366 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: KRS 0000492201 Adresse postale: ul. Powstania Styczniowego 1 Ville: Gdynia Code NUTS: PL633 TrÛjmiejski Code postal: 81-519 Pays: Pologne Courriel: zp@szpitalepomorskie.eu TÈlÈphone: +48 585727223 Fax: +48 585727220 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpitalepomorskie.eu
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: SpÛ?ka Prawa Handlowego
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
SUKCESYWNE DOSTAWY STERYLNYCH ZESTAW"W, OB?O?E?, SERWET I AKCESORI"W DLA ODDZIA?U ORTOPEDII W LOKALIZACJI W WEJHEROWIE NumÈro de rÈfÈrence: D25C/251/N/24-45rj/23
II.1.2) Code CPV principal 33190000 Appareils et instruments mÈdicaux divers
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia s? sukcesywne dostawy sterylnych zestawÛw, ob?o?e?, serwet i akcesoriÛw dla Oddzia?u Ortopedii w lokalizacji w Wejherowie w 2 zadaniach przez okres 24 miesi?cy.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia, asortyment i szacunkowe ilo?ci podano w za??czniku nr 2 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 814 441.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
STERYLNE ZESTAWY, OB?O?ENIA, SERWETY I AKCESORIA DO ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33190000 Appareils et instruments mÈdicaux divers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL633 TrÛjmiejski Lieu principal d'exÈcution:
84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 10, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Sukcesywne dostawy sterylnych zestawÛw, ob?o?e?, serwet i akcesoriÛw do endoprotezoplastyki stawu biodrowego rÛ?nego rodzaju w ??cznej ilo?ci 7060 szt. dla Oddzia?u Ortopedii w lokalizacji w Wejherowie. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia, asortyment i szacunkowe ilo?ci podano w za??czniku nr 2 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
Kryteria oceny ofert: ó Cena ñ 95 %. ó Termin dostawy zamÛwienia cz??ciowego ñ 5 %.
   2.  Wysoko?? wadium dla zadania 1 wynosi 12 400,00 PLN.
   3.  Wysoko?? wadium ca?o?ciowego wynosi 16 920,00 PLN.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
STERYLNE ZESTAWY, OB?O?ENIA, SERWETY I AKCESORIA DO ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU KOLANOWEGO
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33190000 Appareils et instruments mÈdicaux divers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL633 TrÛjmiejski Lieu principal d'exÈcution:
84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 10, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Sukcesywne dostawy sterylnych zestawÛw, ob?o?e?, serwet i akcesoriÛw do endoprotezoplastyki stawu kolanowego rÛ?nego rodzaju w ??cznej ilo?ci 5740 szt. dla Oddzia?u Ortopedii w lokalizacji w Wejherowie. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia, asortyment i szacunkowe ilo?ci podano w za??czniku nr 2 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
Kryteria oceny ofert: ó Cena ñ 95 %. ó Termin dostawy zamÛwienia cz??ciowego ñ 5 %.
   2.  Wysoko?? wadium dla zadania 2 wynosi 4 520,00 PLN.
   3.  Wysoko?? wadium ca?o?ciowego wynosi 16 920,00 PLN.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 144-460674
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : D25C/251/N/24-45rj/23
Lot n : 1 IntitulÈ:
STERYLNE ZESTAWY, OB?O?ENIA, SERWETY I AKCESORIA DO ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
19/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P.P.H.U. DRUGAZ Jacek Majewski Ville: Bia?obrzegi Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 620 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 593 262.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : D25C/251/N/24-45rj/23
Lot n : 2 IntitulÈ:
STERYLNE ZESTAWY, OB?O?ENIA, SERWETY I AKCESORIA DO ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU KOLANOWEGO
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
19/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P.P.H.U. DRUGAZ Jacek Majewski Ville: Bia?obrzegi Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 226 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 221 179.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
W nin. post?powaniu Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc?, wobec ktÛrego zachodz? okoliczno?ci wymienione w w art. 108 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.
   2.  Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca sk?ada:
   2. 1. w celu wst?pnego wykazania braku podstaw do wykluczenia i spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu: ó o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spe?nianiu warunkÛw udzia?u w post?powaniu (JEDZ).
   2. 2. Wykonawca, ktÛrego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiot. post?powaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiaj?cego w wyznaczonym terminie, ale nie krÛtszym ni? 10 dni sk?ada nast?puj?ce dokumenty: ó o?wiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086 ze zm.), z innym Wykonawc?, ktÛry z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej Wykonawca mo?e z?o?y? ww. o?wiadczenie na wzorze stanowi?cym za??cznik nr 4 do SWZ, ó informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w: ï art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy Pzp, ï art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, sporz?dzona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed terminem jej z?o?enia, ó za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkÛw i op?at, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem podatkÛw lub op?at wraz z za?wiadczeniem Wykonawca sk?ada dokumenty potwierdzaj?ce, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania ofert Wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych podatkÛw lub op?at wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci, ó za?wiadczenie albo inny dokument w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej placÛwki terenowej KRUS potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z za?wiadczeniem albo innym dokumentem o ktÛrym mowa wy?ej Wykonawca sk?ada dokumenty potwierdzaj?ce, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania ofert Wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci, ó odpis lub informacja z KRS lub z CEIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporz?dzone nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed ich z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, ó o?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt
   1. 1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o ktÛrych mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp; b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego; c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotycz?cych zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?Ûcenie konkurencji; d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp; e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odno?nie do naruszenia obowi?zkÛw dotycz?cych p?atno?ci podatkÛw i op?at lokalnych, o ktÛrych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587701
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 2245887701
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
W toku post?powania o udzielenie zamÛwienia Wykonawcom przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej szczegÛ?owo okre?lone w Dziale IX ustawy Prawo ZamÛwie? Publicznych Ñ?rodki ochrony prawnejî.
   2.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   3.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   4.  Post?powanie odwo?awcze jest prowadzone w j?zyku polskim.
   5.  Wszystkie dokumenty przedstawia si? w j?zyku polskim, a je?eli zosta?y sporz?dzone w j?zyku obcym, strona oraz uczestnik post?powania odwo?awczego, ktÛry si? na nie powo?uje, przedstawia ich t?umaczenie na j?zyk polski. W uzasadnionych przypadkach Krajowa Izba Odwo?awcza (dalej Izba) mo?e ??da? przedstawienia t?umaczenia dokumentu na j?zyk polski po?wiadczonego przez t?umacza przysi?g?ego.
   6.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy Pzp, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   7.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej (dalej Prezes Izby).
   8.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a;
   9.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne; 10. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt. 8 i 9 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne; 11. Odwo?anie w swojej tre?ci zawiera? musi elementy, o ktÛrych mowa w art. 516 ustawy Pzp. 12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce sk?adania odwo?ania zawarte s? w rozdz. XXI SWZ.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? Przy Prezesie Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587701
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/10/2023 SUKCESYWNE DOSTAWY STERYLNYCH ZESTAW"W, OB?O?E?, SERWET I AKCESORI"W DLA ODDZIA?U ORTOPEDII W LOKALIZACJI W WEJHEROWIE 10/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
33190000 - Appareils et instruments médicaux divers