Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gdynia: Appareils de radiographie

2022/S 53-137689  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
16/03/2022 S53 Pologne-Gdynia: Appareils de radiographie 2022/S 053-137689 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: KRS 0000492201 Adresse postale: ul. Powstania Styczniowego 1 Ville: Gdynia Code NUTS: PL633 TrÛjmiejski Code postal: 81-519 Pays: Pologne Courriel: zp@szpitalepomorskie.eu TÈlÈphone: +48 585727223 Fax: +48 585727220 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpitalepomorskie.eu
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: SpÛ?ka Prawa Handlowego
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ZAKUP APARATURY RTG W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ÑPOPRAWA JAKO?CI I DOST?PNO?CI W DIAGNOSTYCE I TERAPII CHOR"B CYWILIZACYJNYCH POPRZEZ ROZBUDOW? SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE NumÈro de rÈfÈrence: D25C/251/N/23-60rj/21
II.1.2) Code CPV principal 33111000 Appareils de radiographie
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest zakup sprz?tu medycznego do lokalizacji w Wejherowie w ramach realizacji projektu "POPRAWA JAKO?CI i DOST?PNO?CI W DIAGNOSTYCE i TERAPII CHOR"B CYWILIZACYJNYCH POPRZEZ ROZBUDOWE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewÛdztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Dzia?ania
   7. 1 Zasoby ochrony zdrowia, Poddzia?ania
   7. 1.2 Zasoby ochrony zdrowia wspÛ?finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego."
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia, asortyment i szacunkowe ilo?ci podano w Za??czniku nr 2 do SWZ oraz w Za??czniku nr 8 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 175 914.04 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
APARAT RTG TYPU RAMI? C
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33111000 Appareils de radiographie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL633 TrÛjmiejski Lieu principal d'exÈcution:
ó Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup aparatÛw RTG typu Rami? C w ilo?ci 3 szt do lokalizacji w Wejherowie, w ramach realizacji projektu "POPRAWA JAKO?CI i DOST?PNO?CI W DIAGNOSTYCE i TERAPII CHOR"B CYWILIZACYJNYCH POPRZEZ ROZBUDOWE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewÛdztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Dzia?ania
   7. 1 Zasoby ochrony zdrowia, Poddzia?ania
   7. 1.2 Zasoby ochrony zdrowia wspÛ?finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia, asortyment i szacunkowe ilo?ci podano w Za??czniku nr 2 do SWZ oraz w Za??czniku nr 8 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
RPPM.07.01.02-22-0004/16-00
II.2.14) Informations complÈmentaires
Kryteria oceny ofert: ó Cena ñ 70 %, ó Termin gwarancji ñ 30 %.
   2.  Wysoko?? wadium dla zadania 1 wynosi 13 888,89 PLN.
   3.  Wysoko?? wadium ca?o?ciowego wynosi 21 296,30 PLN.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
APARAT RTG, MOBILNY (PRZY?"?KOWY)
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33111000 Appareils de radiographie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL633 TrÛjmiejski Lieu principal d'exÈcution:
ó Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup aparatu RTG, mobilnego (przy?Û?kowego) w ilo?ci 1 szt. do lokalizacji w Wejherowie w ramach realizacji projektu "POPRAWA JAKO?CI i DOST?PNO?CI W DIAGNOSTYCE i TERAPII CHOR"B CYWILIZACYJNYCH POPRZEZ ROZBUDOWE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewÛdztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Dzia?ania
   7. 1 Zasoby ochrony zdrowia, Poddzia?ania
   7. 1.2 Zasoby ochrony zdrowia wspÛ?finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia, asortyment i szacunkowe ilo?ci podano w Za??czniku nr 2 do SWZ oraz w Za??czniku nr 8 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
RPPM.07.01.02-22-0004/16-00
II.2.14) Informations complÈmentaires
Kryteria oceny ofert: ó Cena ñ 70 %, ó Termin gwarancji ñ 30 %.
   2.  Wysoko?? wadium dla zadania 2 wynosi 7 407,41 PLN.
   3.  Wysoko?? wadium ca?o?ciowego wynosi 21 296,30 PLN.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 220-576528
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : D25C/251/N/23-60rj/21/1
Lot n : 1 IntitulÈ:
APARAT RTG TYPU RAMI? C
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FAMED ?YWIEC Sp. z o.o.
Ville: ?ywiec Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 694 444.44 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 737 400.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : D25C/251/N/23-60rj/21/2
Lot n : 2 IntitulÈ:
APARAT RTG, MOBILNY (PRZY?"?KOWY)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Siemens Healthcare Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 370 370.37 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 438 514.04 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
Nie jest znana warto?? lub procentowa cz??? zamÛwienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy. Zgodnie z zapisami w Formularzu Oferty (za??cznik nr 1 do SWZ) podwykonawca w przedmiotowym post?powaniu zrealizuje przedmiot zamÛwienia w zakresie integracji z RIS/PACS.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
W nin. post?powaniu Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc?, wobec ktÛrego zachodz? okoliczno?ci wymienione w w art. 108 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.
   2.  Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca sk?ada:
   2. 1. w celu wst?pnego wykazania braku podstaw do wykluczenia i spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu: ó o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spe?nianiu warunkÛw udzia?u w post?powaniu (JEDZ).
   2. 2. Wykonawca, ktÛrego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiot. post?powaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiaj?cego w wyznaczonym terminie, ale nie krÛtszym ni? 10 dni sk?ada nast?puj?ce dokumenty: ó o?wiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086 ze zm.), z innym Wykonawc?, ktÛry z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej Wykonawca mo?e z?o?y? ww. o?wiadczenie na wzorze stanowi?cym za??cznik nr 4 do SWZ, ó informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w: ï art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy Pzp, ï art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, sporz?dzona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed terminem jej z?o?enia, ó za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkÛw i op?at, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem podatkÛw lub op?at wraz z za?wiadczeniem Wykonawca sk?ada dokumenty potwierdzaj?ce, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania ofert Wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych podatkÛw lub op?at wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci, ó za?wiadczenie albo inny dokument w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej placÛwki terenowej KRUS potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z za?wiadczeniem albo innym dokumentem o ktÛrym mowa wy?ej Wykonawca sk?ada dokumenty potwierdzaj?ce, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania ofert Wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci, ó odpis lub informacja z KRS lub z CEIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporz?dzone nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed ich z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, ó o?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt
   1. 1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o ktÛrych mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp; b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego; c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotycz?cych zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?Ûcenie konkurencji; d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp; e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odno?nie do naruszenia obowi?zkÛw dotycz?cych p?atno?ci podatkÛw i op?at lokalnych, o ktÛrych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm).
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587701
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 2245887701
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
W toku post?powania o udzielenie zamÛwienia Wykonawcom przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej szczegÛ?owo okre?lone w Dziale IX ustawy Prawo ZamÛwie? Publicznych Ñ?rodki ochrony prawnejî.
   2.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   3.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   4.  Post?powanie odwo?awcze jest prowadzone w j?zyku polskim.
   5.  Wszystkie dokumenty przedstawia si? w j?zyku polskim, a je?eli zosta?y sporz?dzone w j?zyku obcym, strona oraz uczestnik post?powania odwo?awczego, ktÛry si? na nie powo?uje, przedstawia ich t?umaczenie na j?zyk polski. W uzasadnionych przypadkach Krajowa Izba Odwo?awcza (dalej Izba) mo?e ??da? przedstawienia t?umaczenia dokumentu na j?zyk polski po?wiadczonego przez t?umacza przysi?g?ego.
   6.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy Pzp, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   7.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej (dalej Prezes Izby).
   8.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a;
   9.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne; 10. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt. 8 i 9 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne; 11. Odwo?anie w swojej tre?ci zawiera? musi elementy, o ktÛrych mowa w art. 516 ustawy Pzp. 12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce sk?adania odwo?ania zawarte s? w rozdz. XXI SWZ.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587701
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
11/03/2022 Pologne-Gdynia: Appareils de radiographieType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 16/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33111000 - Appareils de radiographie