Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 16/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gdynia:Cibles de tir

2023/S 97-302535  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-Gdynia: Cibles de tir 2023/S 097-302535 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Numéro national d'identification: 586-010-46-93 Adresse postale: ul. ?midowicza 69 Ville: Gdynia Code NUTS: PL633 Trójmiejski Code postal: 81-127 Pays: Pologne Point(s) de contact: Beata Adamczak, Anna Parasi?ska Courriel: przetargi@amw.gdynia.pl Téléphone: +48 261262537 Fax: +48 261262537 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.amw.gdynia.pl Adresse du profil d'acheteur: http://www.amw.gdynia.pl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.pl/ Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://platformazakupowa.pl/
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia Publiczna
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Modernizacja i rozbudowa strzelnicy kontenerowej Numéro de référence: AMW-KANC.SZP.2712.35.2023
II.1.2) Code CPV principal 35210000 Cibles de tir
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, monta? i uruchomienie strzelnicy kontenerowej oraz rozbudowa bazy dydaktycznej. Strzelnica kontenerowa (zwana dalej "strzelnic?") przeznaczona b?dzie do realizacji treningów i szkole? strzeleckich zgodnie z Programem Strzela? z Broni Strzeleckiej, z wykorzystaniem amunicji bojowej, natomiast baza dydaktyczna przeznaczona do nauki budowy i zasad eksploatacji broni strzeleckiej. Ponadto w trakcie realizacji procesu dydaktycznego szkoleni b?d? zdobywa? umiej?tno?ci kierownika strzelania i instruktora na punkcie nauczania. Do Wykonawcy nale?y przygotowanie pod?o?a zgodnie z wymogami bezpiecznego i funkcjonalnego posadowienia strzelnicy. Wykonawca przygotowuje tablic? rozdzielcz? o w?a?ciwie dobranej ??cznej mocy, s?u??c? zasilaniu strzelnicy. Dostawie podlega strzelnica sk?adaj?ca si? z modu?ów wraz z wyposa?eniem i oprogramowaniem o osi strzela? w zakresie od 5 m do 15 m., kontener biurowo - magazynowy oraz rozbudowa bazy dydaktycznej.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80620000 Formation et simulation dans le domaine des armes à feu et des munitions
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL633 Trójmiejski Lieu principal d'exécution:
W siedzibie zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, monta? i uruchomienie strzelnicy kontenerowej oraz rozbudowa bazy dydaktycznej. Strzelnica kontenerowa (zwana dalej "strzelnic?") przeznaczona b?dzie do realizacji treningów i szkole? strzeleckich zgodnie z Programem Strzela? z Broni Strzeleckiej, z wykorzystaniem amunicji bojowej, natomiast baza dydaktyczna przeznaczona do nauki budowy i zasad eksploatacji broni strzeleckiej. Ponadto w trakcie realizacji procesu dydaktycznego szkoleni b?d? zdobywa? umiej?tno?ci kierownika strzelania i instruktora na punkcie nauczania. Do Wykonawcy nale?y przygotowanie pod?o?a zgodnie z wymogami bezpiecznego i funkcjonalnego posadowienia strzelnicy. Wykonawca przygotowuje tablic? rozdzielcz? o w?a?ciwie dobranej ??cznej mocy, s?u??c? zasilaniu strzelnicy. Dostawie podlega strzelnica sk?adaj?ca si? z modu?ów wraz z wyposa?eniem i oprogramowaniem o osi strzela? w zakresie od 5 m do 15 m., kontener biurowo - magazynowy oraz rozbudowa bazy dydaktycznej.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: czas realizacji / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: okres gwarancji / Pondération: 30 Prix - Pondération: 50
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 25/11/2023 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Wykonawca musi posiada? zdolno?? do wyst?powania w obrocie gospodarczym tj. by? wpisanym do Krajowego Rejestru S?dowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej Wykonawca musi posiada? koncesj?, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia?ami wybuchowymi, broni?, amunicj? oraz wyrobami i technologi? o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1650) oraz w rozporz?dzeniu Rady Ministrów z dnia 17 wrze?nia 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materia?ów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1888). Za spe?nienie warunku Zamawiaj?cy uzna przed?o?enie koncesji.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Wykonawca musi posiada? wiedz? i do?wiadczenie niezb?dne do wykonania przedmiotu zamówienia tj. wykaz dostaw (za??cznik nr 11) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zosta?y wykonane oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych, czy te dostawy zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zosta?y wykonane. Za spe?nienie warunku zamawiaj?cy uzna co najmniej dwa zamówienia, polegaj?ce na dostawie, monta?u i uruchomieniu co najmniej dwóch modu?owych strzelnic kontenerowych wyposa?onych w multimedialny trena?er strzelecki w wersji bojowo-laserowej dla s?u?b mundurowych, oraz udokumentowanie dostaw tych strzelnic wraz z pe?n? dokumentacja odbioru. Ocena spe?nienia warunków b?dzie dokonywana metod? 0-1, tj. spe?nia/nie spe?nia w oparciu o o?wiadczenia i dokumenty do??czone do oferty b?d? po ich uzupe?nieniu na wezwanie Zamawiaj?cego
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte Procédure accélérée Justification:
art. 138.4, sk?adanie ofert odby?o si? w ca?o?ci przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 16/06/2023 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 14/09/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 16/06/2023 Heure locale: 09:15 Lieu:
https://platformazakupowa.pl/ https://platformazakupowa.pl/
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?: Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? do jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023 Modernizacja i rozbudowa strzelnicy kontenerowej 16/06/2023 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
35210000 - Cibles de tir 
80620000 - Formation et simulation dans le domaine des armes à feu et des munitions