Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gdynia: ...quipement de lutte contre l'incendie, de sauvetage et de s╚curit╚

2021/S 179-465788  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Gdynia: ...quipement de lutte contre l'incendie, de sauvetage et de s╚curit╚ 2021/S 179-465788 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Rejonowy Zarz?d Infrastruktury Adresse postale: 81 -301 Gdynia ul. Jana z Kolna 8 b Ville: Gdynia Code NUTS: PL633 Tr█jmiejski Code postal: 81 -301 Pays: Pologne Courriel: rzigdynia.przetargi@ron.mil.pl T╚l╚phone: +48 261266042 Fax: +48 261266240 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.rzigdynia.wp.mil.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: jednostka organizacyjna nie posiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) Activit╚ principale D╚fense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa wyp indywidualnego stra?aka, armatury po?arniczej, ?rodk█w pianotw█rczych, sprz?tu ratownictwa techn. i sorbent█w, wyposa?enia medycznego i szkoleniowego, element█w odzie?y ochronnej. Num╚ro de r╚f╚rence: 3/VI/2021
II.1.2) Code CPV principal 35110000 ...quipement de lutte contre l'incendie, de sauvetage et de s╚curit╚
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Szczeg█?owe okre?lenie zakresu przedmiotu zam█wienia zawarte jest w Formularzach cenowych stanowi?cych za??czniki do SWZ: za?. nr 7 (cz?? I ), za?. nr 8 (cz?? II ), za?. nr 9 (cz?? III ), za?. nr 10 (cz?? IV ), za?. nr 11 (cz?? V ), za?. nr 12 (cz?? VI ), za?. nr 13 (cz?? VII ), za?. nr 14 (cz?? VIII ), za?. nr 15 (cz?? IX ), za?. nr 16 (cz?? X ) oraz w Opisach przedmiotu zam█wienia stanowi?cych za??czniki do SWZ tj.: za?. nr 17 (cz?? I ), za?. nr 18 (cz?? II ), za?. nr 19 (cz?? III), za?. nr 20 (cz?? IV), za?. nr 21 (cz?? V ), za?.nr 22 (cz?? VII), za?. nr 23 (cz?? VIII , za?. nr 24 (cz?? IX), za?. nr 25 (cz?? X) Wykonawca dostarczy produkty, b?d?ce przedmiotem zam█wienia fabrycznie nowe ˝ wyprodukowane w latach 2020 ˝ 2021, wolne od wad fizycznych i prawnych. Zamawiaj?cy wymaga aby dostarczone wyroby zosta?y oznakowane kodem kreskowym w systemie GS ˝ 1 ˝ dotyczy od Cz??ci I do Cz??ci X.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 749 739.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? I zam█wienia ˝ Dostawa wyposa?enia indywidualnego stra?aka.

Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44480000 ...quipements divers de protection contre l'incendie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL63 Pomorskie Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce dostawy, roz?adunku i wniesienia: Baza Magazynowa - Sekcja Sprz?tu Rejonowego Zarz?du Infrastruktury w Gdyni, 81 -153 Gdynia, ul. Unruga 97 (magazyn).
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owe okre?lenie zakresu przedmiotu zam█wienia zawarte jest w Formularzu cenowym stanowi?cych za??cznik 7 oraz w Opisie przedmiotu zam█wienia stanowi?cym za??cznik 17 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: przed?u?enie okres gwarancji jako?ci (od 0-12 miesi?cy) / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Je?eli w trakcie realizacji zam█wienia oka?e si?, i nast?pi?a potrzeba zwi?kszenia ilo?ci dostarczanego przedmiotu zam█wienia zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? skorzystania z prawa opcji, o kt█rym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp i zakupi dodatkowo towar zgodny z przedmiotem zam█wienia. Szczeg█?owy wykaz produkt█w obj?tych opcj podano w Formularzu Cenowym stanowi?cym: za??cznik nr 7 (cz?? I), do SWZ.Warunkiem uruchomienia opcji jest wola zamawiaj?cego. W przypadku nie skorzystania przez zamawiaj?cego z prawa opcji lub skorzystania tylko z jego cz??ci, wykonawcy nie przys?uguj roszczenia z tego tytu?u. W umowie zawieranej w wyniku post?powania zostanie wpisane ??czne wynagrodzenie wykonawcy w wysoko?ci obejmuj?cej zam█wienie podstawowe i taka cz?? zam█wienia obj?tego opcj?, na kt█r zamawiaj?cy b?dzie posiada ?rodki finansowe w dniu podpisania umowy. Pozosta?a cz??ci asortymentu pozostanie okre?lona w pisemnym zg?oszeniu przes?anym do wykonawcy. Wszystkie wymagania zawarte w opisie zam█wienia dotycz tak?e realizacji zam█wienia w ramach opcji. Cena jednostkowa asortymentu z zam█wienia podstawowego oraz takiego samego asortymentu obj?tego opcj musi by identyczna. Rozliczenie przedmiotu zam█wienia obj?tego zakresem opcjonalnym nast?pi na podstawie cen wskazanych w ofercie przez wykonawc?. Termin realizacji zam█wienia opcjonalnego pokrywa si z realizacj zam█wienia podstawowego.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? II zam█wienia ˝ dostawa armatury po?arniczej
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 35110000 ...quipement de lutte contre l'incendie, de sauvetage et de s╚curit╚
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL63 Pomorskie Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce dostawy, roz?adunku i wniesienia: Baza Magazynowa - Sekcja Sprz?tu Rejonowego Zarz?du Infrastruktury w Gdyni, 81 -153 Gdynia, ul. Unruga 97 (magazyn).
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owe okre?lenie zakresu przedmiotu zam█wienia zawarte jest w Formularzu cenowym stanowi?cych za??cznik 8 oraz w Opisie przedmiotu zam█wienia stanowi?cym za??cznik 18 do SWZ,
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: przed?u?enie okres gwarancji jako?ci (od 0-12 miesi?cy) / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Je?eli w trakcie realizacji zam█wienia oka?e si?, i nast?pi?a potrzeba zwi?kszenia ilo?ci dostarczanego przedmiotu zam█wienia zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? skorzystania z prawa opcji, o kt█rym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp i zakupi dodatkowo towar zgodny z przedmiotem zam█wienia. Szczeg█?owy wykaz produkt█w obj?tych opcj podano w Formularzu Cenowym stanowi?cym: za??cznik nr 8 (cz?? II), do SWZ. Warunkiem uruchomienia opcji jest wola zamawiaj?cego. W przypadku nie skorzystania przez zamawiaj?cego z prawa opcji lub skorzystania tylko z jego cz??ci, wykonawcy nie przys?uguj roszczenia z tego tytu?u. W umowie zawieranej w wyniku post?powania zostanie wpisane ??czne wynagrodzenie wykonawcy w wysoko?ci obejmuj?cej zam█wienie podstawowe i taka cz?? zam█wienia obj?tego opcj?, na kt█r zamawiaj?cy b?dzie posiada ?rodki finansowe w dniu podpisania umowy. Pozosta?a cz??ci asortymentu pozostanie okre?lona w pisemnym zg?oszeniu przes?anym do wykonawcy. Wszystkie wymagania zawarte w opisie zam█wienia dotycz tak?e realizacji zam█wienia w ramach opcji. Cena jednostkowa asortymentu z zam█wienia podstawowego oraz takiego samego asortymentu obj?tego opcj musi by identyczna. Rozliczenie przedmiotu zam█wienia obj?tego zakresem opcjonalnym nast?pi na podstawie cen wskazanych w ofercie przez wykonawc?. Termin realizacji zam█wienia opcjonalnego pokrywa si z realizacj zam█wienia podstawowego.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? III zam█wienia ˝ dostawa wyposa?enia medycznego i szkoleniowego.

Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 35112100 Mannequins d'entraËnement pour les urgences
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL63 Pomorskie Code NUTS: PL633 Tr█jmiejski Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce dostawy, roz?adunku i wniesienia: Baza Magazynowa - Sekcja Sprz?tu Rejonowego Zarz?du Infrastruktury w Gdyni, 81 -153 Gdynia, ul. Unruga 97 (magazyn).
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owe okre?lenie zakresu przedmiotu zam█wienia zawarte jest w Formularzu cenowym stanowi?cych za??cznik 9 oraz w Opisie przedmiotu zam█wienia stanowi?cym za??cznik 19 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: przed?u?enie okres gwarancji jako?ci (od 0-12 miesi?cy) / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? IV zam█wienia ˝ dostawa ?rodk█w pianotw█rczych i sorbent█w.

Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24951220 Produits extincteurs
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL63 Pomorskie Code NUTS: PL633 Tr█jmiejski Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce dostawy, roz?adunku i wniesienia: Baza Magazynowa - Sekcja Sprz?tu Rejonowego Zarz?du Infrastruktury w Gdyni, 81 -153 Gdynia, ul. Unruga 97 (magazyn).
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owe okre?lenie zakresu przedmiotu zam█wienia zawarte jest w Formularzu cenowym stanowi?cych za??cznik 10 oraz w Opisie przedmiotu zam█wienia stanowi?cym za??cznik 20 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: przed?u?enie okres gwarancji jako?ci (od 0-12 miesi?cy) / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Je?eli w trakcie realizacji zam█wienia oka?e si?, i nast?pi?a potrzeba zwi?kszenia ilo?ci dostarczanego przedmiotu zam█wienia zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? skorzystania z prawa opcji, o kt█rym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp i zakupi dodatkowo towar zgodny z przedmiotem zam█wienia. Szczeg█?owy wykaz produkt█w obj?tych opcj podano w Formularzu Cenowym stanowi?cym: za??cznik nr 10 (cz?? IV), do SWZ. Warunkiem uruchomienia opcji jest wola zamawiaj?cego. W przypadku nie skorzystania przez zamawiaj?cego z prawa opcji lub skorzystania tylko z jego cz??ci, wykonawcy nie przys?uguj roszczenia z tego tytu?u. W umowie zawieranej w wyniku post?powania zostanie wpisane ??czne wynagrodzenie wykonawcy w wysoko?ci obejmuj?cej zam█wienie podstawowe i taka cz?? zam█wienia obj?tego opcj?, na kt█r zamawiaj?cy b?dzie posiada ?rodki finansowe w dniu podpisania umowy. Pozosta?a cz??ci asortymentu pozostanie okre?lona w pisemnym zg?oszeniu przes?anym do wykonawcy. Wszystkie wymagania zawarte w opisie zam█wienia dotycz tak?e realizacji zam█wienia w ramach opcji. Cena jednostkowa asortymentu z zam█wienia podstawowego oraz takiego samego asortymentu obj?tego opcj musi by identyczna. Rozliczenie przedmiotu zam█wienia obj?tego zakresem opcjonalnym nast?pi na podstawie cen wskazanych w ofercie przez wykonawc?. Termin realizacji zam█wienia opcjonalnego pokrywa si z realizacj zam█wienia podstawowego.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? V zam█wienia ˝ dostawa element█w odzie?y ochronnej stra?aka.

Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18400000 V═tements sp╚ciaux et accessoires
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL63 Pomorskie Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce dostawy, roz?adunku i wniesienia: Baza Magazynowa - Sekcja Sprz?tu Rejonowego Zarz?du Infrastruktury w Gdyni, 81 -153 Gdynia, ul. Unruga 97 (magazyn).
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owe okre?lenie zakresu przedmiotu zam█wienia zawarte jest w Formularzu cenowym stanowi?cych za??cznik 11 oraz w Opisie przedmiotu zam█wienia stanowi?cym za??cznik 21 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: przed?u?enie okres gwarancji jako?ci (od 0-12 miesi?cy) / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Je?eli w trakcie realizacji zam█wienia oka?e si?, i nast?pi?a potrzeba zwi?kszenia ilo?ci dostarczanego przedmiotu zam█wienia zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? skorzystania z prawa opcji, o kt█rym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp i zakupi dodatkowo towar zgodny z przedmiotem zam█wienia. Szczeg█?owy wykaz produkt█w obj?tych opcj podano w Formularzu Cenowym stanowi?cym: za??cznik nr 11 (cz?? V), do SWZ. Warunkiem uruchomienia opcji jest wola zamawiaj?cego. W przypadku nie skorzystania przez zamawiaj?cego z prawa opcji lub skorzystania tylko z jego cz??ci, wykonawcy nie przys?uguj roszczenia z tego tytu?u. W umowie zawieranej w wyniku post?powania zostanie wpisane ??czne wynagrodzenie wykonawcy w wysoko?ci obejmuj?cej zam█wienie podstawowe i taka cz?? zam█wienia obj?tego opcj?, na kt█r zamawiaj?cy b?dzie posiada ?rodki finansowe w dniu podpisania umowy. Pozosta?a cz??ci asortymentu pozostanie okre?lona w pisemnym zg?oszeniu przes?anym do wykonawcy. Wszystkie wymagania zawarte w opisie zam█wienia dotycz tak?e realizacji zam█wienia w ramach opcji. Cena jednostkowa asortymentu z zam█wienia podstawowego oraz takiego samego asortymentu obj?tego opcj musi by identyczna. Rozliczenie przedmiotu zam█wienia obj?tego zakresem opcjonalnym nast?pi na podstawie cen wskazanych w ofercie przez wykonawc?. Termin realizacji zam█wienia opcjonalnego pokrywa si z realizacj zam█wienia podstawowego.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? VI zam█wienia ˝ dostawa materia?█w eksploatacyjnych do pi i przecinarek spalinowych.
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 14810000 Produits abrasifs
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL63 Pomorskie Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce dostawy, roz?adunku i wniesienia: Baza Magazynowa - Sekcja Sprz?tu Rejonowego Zarz?du Infrastruktury w Gdyni, 81 -153 Gdynia, ul. Unruga 97 (magazyn).
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owe okre?lenie zakresu przedmiotu zam█wienia zawarte jest w Formularzu cenowym stanowi?cych za??cznik 12 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: przed?u?enie okres gwarancji jako?ci (od 0-12 miesi?cy) / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Je?eli w trakcie realizacji zam█wienia oka?e si?, i nast?pi?a potrzeba zwi?kszenia ilo?ci dostarczanego przedmiotu zam█wienia zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? skorzystania z prawa opcji, o kt█rym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp i zakupi dodatkowo towar zgodny z przedmiotem zam█wienia. Szczeg█?owy wykaz produkt█w obj?tych opcj podano w Formularzu Cenowym stanowi?cym: za??cznik nr 12 (cz?? VI), do SWZ. Warunkiem uruchomienia opcji jest wola zamawiaj?cego. W przypadku nie skorzystania przez zamawiaj?cego z prawa opcji lub skorzystania tylko z jego cz??ci, wykonawcy nie przys?uguj roszczenia z tego tytu?u. W umowie zawieranej w wyniku post?powania zostanie wpisane ??czne wynagrodzenie wykonawcy w wysoko?ci obejmuj?cej zam█wienie podstawowe i taka cz?? zam█wienia obj?tego opcj?, na kt█r zamawiaj?cy b?dzie posiada ?rodki finansowe w dniu podpisania umowy. Pozosta?a cz??ci asortymentu pozostanie okre?lona w pisemnym zg?oszeniu przes?anym do wykonawcy. Wszystkie wymagania zawarte w opisie zam█wienia dotycz tak?e realizacji zam█wienia w ramach opcji. Cena jednostkowa asortymentu z zam█wienia podstawowego oraz takiego samego asortymentu obj?tego opcj musi by identyczna. Rozliczenie przedmiotu zam█wienia obj?tego zakresem opcjonalnym nast?pi na podstawie cen wskazanych w ofercie przez wykonawc?. Termin realizacji zam█wienia opcjonalnego pokrywa si z realizacj zam█wienia podstawowego.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? VII zam█wienia ˝ dostawa sprz?tu ratownictwa technicznego.

Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 35000000 ...quipement de s╚curit╚, de lutte contre l'incendie, de police et de d╚fense
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL63 Pomorskie Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce dostawy, roz?adunku i wniesienia: Baza Magazynowa - Sekcja Sprz?tu Rejonowego Zarz?du Infrastruktury w Gdyni, 81 -153 Gdynia, ul. Unruga 97 (magazyn).
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owe okre?lenie zakresu przedmiotu zam█wienia zawarte jest w Formularzu cenowym stanowi?cych za??cznik 8 oraz w Opisie przedmiotu zam█wienia stanowi?cym za??cznik 18 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: przed?u?enie okres gwarancji jako?ci (od 0-12 miesi?cy) / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? VIII zam█wienia ˝ dostawa sprz?tu pomocniczego, pi i przecinarek spalinowych, przed?u?aczy, naja?nic.
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31500000 Appareils d'╚clairage et lampes ╚lectriques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL63 Pomorskie Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce dostawy, roz?adunku i wniesienia: Baza Magazynowa - Sekcja Sprz?tu Rejonowego Zarz?du Infrastruktury w Gdyni, 81 -153 Gdynia, ul. Unruga 97 (magazyn).
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owe okre?lenie zakresu przedmiotu zam█wienia zawarte jest w Formularzu cenowym stanowi?cych za??cznik 14 oraz w Opisie przedmiotu zam█wienia stanowi?cym za??cznik 23 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: przed?u?enie okres gwarancji jako?ci (od 0-12 miesi?cy) / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? IX zam█wienia - dostawa topork█w i zatrza?nik█w.

Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31500000 Appareils d'╚clairage et lampes ╚lectriques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL63 Pomorskie Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce dostawy, roz?adunku i wniesienia: Baza Magazynowa - Sekcja Sprz?tu Rejonowego Zarz?du Infrastruktury w Gdyni, 81 -153 Gdynia, ul. Unruga 97 (magazyn).
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owe okre?lenie zakresu przedmiotu zam█wienia zawarte jest w Formularzu cenowym stanowi?cych za??cznik 15 oraz w Opisie przedmiotu zam█wienia stanowi?cym za??cznik 24 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: przed?u?enie okres gwarancji jako?ci (od 0-12 miesi?cy) / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz?? X zam█wienia ˝ dostawa ga?nic.

Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 35110000 ...quipement de lutte contre l'incendie, de sauvetage et de s╚curit╚
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL63 Pomorskie Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce dostawy, roz?adunku i wniesienia: Baza Magazynowa - Sekcja Sprz?tu Rejonowego Zarz?du Infrastruktury w Gdyni, 81 -153 Gdynia, ul. Unruga 97 (magazyn).
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owe okre?lenie zakresu przedmiotu zam█wienia zawarte jest w Formularzu cenowym stanowi?cych za??cznik 16 oraz w Opisie przedmiotu zam█wienia stanowi?cym za??cznik 25 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: przed?u?enie okres gwarancji jako?ci (od 0-12 miesi?cy) / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Je?eli w trakcie realizacji zam█wienia oka?e si?, i nast?pi?a potrzeba zwi?kszenia ilo?ci dostarczanego przedmiotu zam█wienia zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? skorzystania z prawa opcji, o kt█rym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp i zakupi dodatkowo towar zgodny z przedmiotem zam█wienia. Szczeg█?owy wykaz produkt█w obj?tych opcj podano w Formularzu Cenowym stanowi?cym: za??cznik nr 16 (cz?? X), do SWZ. Warunkiem uruchomienia opcji jest wola zamawiaj?cego. W przypadku nie skorzystania przez zamawiaj?cego z prawa opcji lub skorzystania tylko z jego cz??ci, wykonawcy nie przys?uguj roszczenia z tego tytu?u. W umowie zawieranej w wyniku post?powania zostanie wpisane ??czne wynagrodzenie wykonawcy w wysoko?ci obejmuj?cej zam█wienie podstawowe i taka cz?? zam█wienia obj?tego opcj?, na kt█r zamawiaj?cy b?dzie posiada ?rodki finansowe w dniu podpisania umowy. Pozosta?a cz??ci asortymentu pozostanie okre?lona w pisemnym zg?oszeniu przes?anym do wykonawcy. Wszystkie wymagania zawarte w opisie zam█wienia dotycz tak?e realizacji zam█wienia w ramach opcji. Cena jednostkowa asortymentu z zam█wienia podstawowego oraz takiego samego asortymentu obj?tego opcj musi by identyczna. Rozliczenie przedmiotu zam█wienia obj?tego zakresem opcjonalnym nast?pi na podstawie cen wskazanych w ofercie przez wykonawc?. Termin realizacji zam█wienia opcjonalnego pokrywa si z realizacj zam█wienia podstawowego.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2021/S 066-170709
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 1
Lot n : I Intitul╚:
Cz?? I zam█wienia ˝ Dostawa wyposa?enia indywidualnego stra?aka.

Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
27/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Specjalistyczne SPRZ?T-PO Irena, Krzysztof Zaj?c Sp█?ka jawna Num╚ro national d'identification: 7542738220 Adresse postale: ul. Jagie??y 17E Ville: Opole Code NUTS: PL524 Opolski Code postal: 45-920 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 79 132.33 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 85 248.84 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : II Intitul╚:
Cz?? II zam█wienia ˝ Dostawa armatury po?arniczej.

Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
23/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KADIMEX Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 1182082411 Adresse postale: ul. W█lczy?ska 290 Ville: Warszawa Code NUTS: PL9 Makroregion wojew█dztwo mazowieckie Code postal: 01-919 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 318 796.54 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 451 530.54 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : III Intitul╚:
Cz?? III zam█wienia ˝ dostawa wyposa?enia medycznego i szkoleniowego.

Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : IV Intitul╚:
Cz?? IV zam█wienia ˝ dostawa ?rodk█w pianotw█rczych i sorbent█w.

Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
23/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KADIMEX Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 1182082411 Adresse postale: ul. W█lczy?ska 290 Ville: Warszawa Code NUTS: PL9 Makroregion wojew█dztwo mazowieckie Code postal: 01-919 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 201 005.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 246 653.30 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : V Intitul╚:
Cz?? V zam█wienia ˝ dostawa element█w odzie?y ochronnej stra?aka.

Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 6
Lot n : VI Intitul╚:
Cz?? VI zam█wienia ˝ dostawa materia?█w eksploatacyjnych do pi i przecinarek spalinowych
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
30/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Centrala Elektrotechniczna Waldemar Adamczyk Num╚ro national d'identification: 7960037425 Adresse postale: BR"D 5 Ville: JEDLI?SK Code NUTS: PL Polska Code postal: 26-660 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 33 183.33 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 27 400.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 7
Lot n : VII Intitul╚:
Cz?? VII zam█wienia ˝ dostawa sprz?tu ratownictwa technicznego.

Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
27/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Specjalistyczne SPRZ?T-PO Irena, Krzysztof Zaj?c Sp█?ka jawna Num╚ro national d'identification: 7542738220 Adresse postale: ul. Jagie??y 17E Ville: Opole Code NUTS: PL Polska Code postal: 45-920 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 82 338.59 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 89 076.60 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 8
Lot n : VIII Intitul╚:
Cz?? VIII zam█wienia ˝ dostawa sprz?tu pomocniczego, pi i przecinarek spalinowych, przed?u?aczy, naja?nic.
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
27/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Specjalistyczne SPRZ?T-PO Irena, Krzysztof Zaj?c Sp█?ka jawna Adresse postale: ul. Jagie??y 17 E Ville: Opole Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 45-920 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 59 307.68 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 57 530.79 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 9
Lot n : IX Intitul╚:
Cz?? IX zam█wienia - dostawa topork█w i zatrza?nik█w.

Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
23/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PPUH ĐSUPRON 3ţ Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 94882224948 Adresse postale: ul. Sadownicza 6 Ville: Radom Code NUTS: PL7 Makroregion centralny Code postal: 26-600 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 7 963.33 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 8 659.20 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 10
Lot n : X Intitul╚:
Cz?? X zam█wienia ˝ dostawa ga?nic.

Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
23/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PPUH ĐSUPRON 3ţ Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 9482224948 Adresse postale: ul. Sadownicza 6 Ville: Radom Code NUTS: PL Polska Code postal: 26-600 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 218 925.86 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 231 152.67 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj wykonawcy, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w Pzp. Odwo?anie przys?uguje na: -niezgodn z przepisami ustawy czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; -zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia do kt█rej zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy; Szczeg█?owe informacje dotycz?ce ?rodk█w ochrony prawnej okre?lone s w Dziale IX Đ?rodki ochrony prawnejţ ustawy Pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
14810000 - Produits abrasifs 
18400000 - Vŕtements spÚciaux et accessoires 
24951220 - Produits extincteurs 
31500000 - Appareils d'Úclairage et lampes Úlectriques 
35000000 - ╔quipement de sÚcuritÚ, de lutte contre l'incendie, de police et de dÚfense 
35110000 - ╔quipement de lutte contre l'incendie, de sauvetage et de sÚcuritÚ 
35112100 - Mannequins d'entraţnement pour les urgences 
44480000 - ╔quipements divers de protection contre l'incendie