Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 08/09/2020
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gdynia: Services d'architecture, d'ing╚nierie et de planification

2020/S 147-361564  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Gdynia: Services d'architecture, d'ing╚nierie et de planification 2020/S 147-361564 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Miasta Gdyni Adresse postale: al. marsza?ka Pi?sudskiego 52/54 Ville: Gdynia Code NUTS: PL633 Tr█jmiejski Code postal: 81-382 Pays: Pologne Point(s) de contact: Izabela Malinowska-?ubi?ska Courriel: wydz.inwestycji@gdynia.pl T╚l╚phone: +48 586688300 Fax: +48 586688302 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.gdynia.pl Adresse du profil dÝacheteur: www.gdynia.pl www.gdynia.pl www.gdynia.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://portal.smartpzp.pl/umgdynia/ Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://portal.smartpzp.pl/umgdynia/
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: ĐEstakada Kwiatkowskiego ˝ po??czenie rowerowe z dzielnicami p█?nocnymiţ
II.1.2) Code CPV principal 71240000 Services d'architecture, d'ing╚nierie et de planification
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Niniejsze post?powanie dotyczy cz??ci zam█wienia publicznego na us?ugi projektowe, jakich Gmina zamierza udzieli w 2020 r. ??czna szacunkowa warto? us?ug projektowych na rok 2020 przekracza r█wnowarto? kwoty 214 000 EUR, zatem dla tego post?powania Zamawiaj?cy zastosowa tryb przetargu nieograniczonego o warto?ci zam█wienia przekraczaj?cej kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71244000 Calcul des co ts, contr┘le des co ts 71245000 Plans d'approbation, plans d'ex╚cution et sp╚cifications 71246000 D╚termination et listage des quantit╚s n╚cessaires la construction 71248000 Supervision du projet et documentation 71320000 Services de conception technique
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL633 Tr█jmiejski Lieu principal d'ex╚cution:
Gdynia
II.2.4) Description des prestations:
I. Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie us?ug w ramach inwestycji pn.: ĐEstakada Kwiatkowskiego ˝ po??czenie rowerowe z dzielnicami p█?nocnymiţ i obejmuje: ˇ zadanie 1 ˝ wykonanie wielobran?owej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem kompletu uzgodnie?, opinii, odst?pstw w rozumieniu Prawa budowlanego i wymaganych prawem decyzji niezb?dnych do realizacji inwestycji, ˇ zadanie 2 ˝ wykonanie jednorazowej aktualizacji kosztorys█w inwestorskich, ˇ zadanie 3 ˝ sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacj rob█t budowlanych. II. Terminy wykonania przedmiotu zam█wienia podlegaj?ce ocenie
   1.  Ocenie podlega okres wykonania zadania 1 przedmiotu zam█wienia w nast?puj?cym zakresie: wielobran?owy projekt budowlany na aktualnej mapie do cel█w projektowych, z geotechnicznymi warunkami posadowienia, zatwierdzon dokumentacj geologiczno-in?yniersk (w przypadku konieczno?ci jej wykonania), kart informacyjn przedsi?wzi?cia wraz z raportem o oddzia?ywaniu przedsi?wzi?cia na ?rodowisko (w przypadku konieczno?ci uzyskania) oraz decyzj o ?rodowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku konieczno?ci uzyskania), pomiarami i obliczeniami istniej?cego o?wietlenia, inwentaryzacj zieleni i gospodark drzewostanem, oraz komplet uzgodnie?, pozytywnych opinii, wymaganych pozwole?, decyzji, zg?osze?, o?wiadcze (w tym o prawie do dysponowania nieruchomo?ci na cele budowlane oraz przeprowadzenia rob█t budowlanych na nieruchomo?ciach nie b?d?cych w?asno?ci gminy miasta Gdyni) i odst?pstw w rozumieniu ustawy Prawo budowlane wymaganych do realizacji inwestycji. Okres wykonania ww. zakresu prac projektowych nie mo?e by d?u?szy ni 50 tygodni od daty podpisania umowy. Oferty z okresem wykonania ww. zakresu prac d?u?szym ni 50 tygodni podlegaj odrzuceniu.
   2.  W zakresie zadania 1 Wykonawca zobowi?zuje si do opracowania i dostarczenia pozosta?ych element█w przedmiotu zam█wienia, tj.: uzgodnione projekty wykonawcze (dla wszystkich bran?) niezb?dne dla realizacji rob█t budowlanych wraz z projektem zieleni i nasadze?, projektami docelowej i tymczasowej organizacji ruchu, projektem odwodnienia i umocnienia wykop█w (w przypadku konieczno?ci wykonania), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob█t budowlanych i przedmiarami rob█t, kosztorysem inwestorskim wraz ze zbiorczym zestawieniem koszt█w ˝ w terminie o 6 tygodnie d?u?szym od oferowanego przez Wykonawc zgodnie z pkt II.1.
   3.  W zakresie zadania 2 przedmiotu zam█wienia Wykonawca zobowi?zuje si do wykonania jednorazowej aktualizacji kosztorys█w inwestorskich w terminie 3 tygodni od pisemnego wezwania Zamawiaj?cego, jednak nie p█?niej ni w okresie 24 mies. od dnia podpisania ostatniego protoko?u zdawczo-odbiorczego bez uwag dla zadania
   1. 
   4.  W zakresie zadania 3 przedmiotu zam█wienia Wykonawca zobowi?zuje si do pe?nienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji w okresie od dnia przekazania przez Zamawiaj?cego placu budowy Wykonawcy rob█t do dnia odbioru ko?cowego rob█t budowlanych przez Zamawiaj?cego.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Kwalifikacje i do?wiadczenie os█b wyznaczonych do realizacji zam█wienia / Pond╚ration: 30 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin wykonania zam█wienia / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 392 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej opisane w pkt
   8. 2 SIWZ przez Zamawiaj?cego, oraz nie podlegaj wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp. Wykaz o?wiadcze i dokument█w, jakie ma dostarczy Wykonawca w celu potwierdzenia, ?e spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu i nie podlega wykluczeniu:
   1.  jednolity europejski dokument zam█wienia, zwany dalej ĐJEDZţ, sporz?dzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cym standardowy formularz JEDZ (Dz.U. UE nr L 3 z
   6. 1.2016, str. 16). JEDZ wype?niony przez Zamawiaj?cego w zakresie cz??ci I stanowi Za??cznik nr 2 do SIWZ. Elektroniczne narz?dzie do wype?nienia JEDZ jest dost?pne pod adresem: http://espd.uzp.gov.pl, dotyczy: a) Wykonawcy (w przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia ˝ ka?dego z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu (cz?? II, III (JEDZ) w zakresie odpowiednim do przes?anek okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt 12˝22 oraz ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, cz?? IV (JEDZ) tylko w zakresie sekcji ?, cz?? VI (JEDZ)); b) podmiot█w, na kt█rych zasoby Wykonawca powo?uje si w celu wykazania spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spe?niania warunku odnosz?cego si do udost?pnianego zasobu (odpowiednio cz?? II, cz?? III (JEDZ) w zakresie odpowiednim do przes?anek okre?lonych w art. 24 ust 1 pkt 13˝22 oraz ust 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, cz?? IV (JEDZ) tylko w zakresie sekcji ?, cz?? VI (JEDZ)).
   2.  Dokument potwierdzaj?cy udost?pnienie Wykonawcy zasob█w przez inny podmiot na zasadach okre?lonych w art. 22 a ustawy Pzp ˝ je?eli Wykonawca w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu polega na zdolno?ciach innych podmiot█w. Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia wraz z ofert zobowi?zania, kt█rego wz█r stanowi za??cznik nr 6 do SIWZ. http://espd.uzp.gov.pl
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Oferta musi by zabezpieczona wadium w wysoko?ci 2 000,00 PLN (s?ownie: dwa tysi?ce z?otych 00/100). Wykonawcy zobowi?zani s wnie? wadium przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Wadium mo?e by wniesione w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: ˇ w pieni?dzu przelewem na konto bankowe: PKO Bank Polski S.A. PL 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236, ˇ w por?czeniach bankowych lub por?czeniach sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym, ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym, ˇ w gwarancjach bankowych, ˇ w gwarancjach ubezpieczeniowych, ˇ w por?czeniach udzielanych przez podmioty, o kt█rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (t.j. Dz.U. 2019 poz. 310 z p█?n. zm.). Wadium wnoszone w por?czeniach lub gwarancjach w formie umo?liwiaj?cej jego wyegzekwowanie musi by z?o?one w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawc (np. bank, ubezpieczyciel) oraz musi by do??czone do oferty i musi obejmowa ca?y okres zwi?zania ofert?. Wadium musi zabezpiecza ofert w ca?ym okresie zwi?zania ofert?, kt█ry wynosi 60 dni od up?ywu terminu sk?adania ofert. Por?czenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, por?czenia udzielane przez podmioty, o kt█rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci musz nieodwo?alnie i bezwarunkowo zobowi?zywa por?czyciela lub gwaranta do zap?aty kwoty pieni??nej na pierwsze wezwanie Zamawiaj?cego, w wysoko?ci odpowiadaj?cej kwocie wadium.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy uzna za spe?nione warunki, o kt█rych mowa w pkt
   8. 1 SIWZ, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e
:
I. dysponuje odpowiedni zdolno?ci zawodow?, tj.: wykona w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, co najmniej 2 us?ugi polegaj?ce na sporz?dzeniu projektu budowlanego i wykonawczego* dotycz?ce budowy drogowego obiektu in?ynierskiego (tj.most, wiadukt, k?adka) o warto?ci nie mniejszej ni 60 000 PLN brutto ka?da z us?ug, dla kt█rych w tym okresie zosta?y wydane decyzje o pozwoleniu na budow lub decyzje o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej. *Uwaga: Đsporz?dzenie projektu budowlanego i wykonawczegoţ tzn. doprowadzenie do uzyskania protoko?u odbioru dokumentacji lub r█wnowa?nego dokumentu; II. dysponuje osobami, kt█re skieruje do realizacji zam█wienia, tj. co najmniej: a) 1 osob posiadaj?c?, przez okres nie kr█tszy ni 5 lat, wa?ne uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze w specjalno?ci in?ynieryjnej drogowej, kt█ra posiada do?wiadczenie polegaj?ce na autorstwie lub wsp█?autorstwie opracowania co najmniej jednej dokumentacji projektowej (tj. projektu budowlanego lub wykonawczego) dotycz?cej budowy dr█g rowerowych lub dr█g; b) 1 osob posiadaj?c?, przez okres nie kr█tszy ni 5 lat, wa?ne uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze w specjalno?ci in?ynieryjnej mostowej, kt█ra posiada do?wiadczenie polegaj?ce na autorstwie lub wsp█?autorstwie opracowania co najmniej jednej dokumentacji projektowej dotycz?cej budowy drogowego obiektu in?ynierskiego (most, wiadukt, k?adka); c) 1 osob posiadaj?c?, przez okres nie kr█tszy ni 5 lat, wa?ne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych; d) 1 osob posiadaj?c?, przez okres nie kr█tszy ni 5 lat, wa?ne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze elektrycznych i elektroenergetycznych; e) 1 osob posiadaj?c?, przez okres nie kr█tszy ni 5 lat, wa?ne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno?ci instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktur towarzysz?c w zakresie linii, instalacji i urz?dze liniowych. Zamawiaj?cy wymaga dysponowania odr?bn osob dla ka?dej specjalno?ci tak?e w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dw█ch lub wi?cej specjalno?ciach. Uprawnienia, o kt█rych mowa powy?ej, powinny by zgodne z ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz 148 i 695). Dopuszcza si wa?ne, odpowiadaj?ce im kwalifikacje, nadane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepis█w. W przypadku Wykonawc█w zagranicznych dopuszcza si r█wnowa?ne kwalifikacje, zdobyte w innych pa?stwach, na zasadach okre?lonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzgl?dnieniem postanowie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2020 poz. 220) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
O?wiadczenia i dokumenty, jakie zobowi?zany b?dzie z?o?y Wykonawca, kt█rego oferta zostanie najwy?ej oceniona, na wezwanie Zamawiaj?cego w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni 10 dni na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, lub Wykonawcy, kt█rych Zamawiaj?cy wezwie do z?o?enia wszystkich lub niekt█rych o?wiadcze lub dokument█w potwierdzaj?cych, ?e spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu oraz nie zachodz wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o kt█rych mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp: I. wykaz us?ug odpowiadaj?cych opisowi warunku okre?lonego w pkt
   8. 2.1 SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci brutto, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych us?ugi zosta?y wykonane oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie. Wz█r wykazu stanowi Za??cznik nr 3 do SIWZ. Dowodami okre?laj?cymi czy te us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego us?ugi by?y wykonywane a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ o?wiadczenie Wykonawcy; II. wykaz os█b skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam█wienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia niezb?dnych do wykonania zam█wienia publicznego odpowiednio do warunku okre?lonego w pkt
   8. 2.2 SIWZ, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wz█r wykazu os█b stanowi Za??cznik nr 4 do SIWZ. Informacja dodatkowa do pkt II.2.3 og?oszenia: jako jedno z kryteri█w oceny ofert Zamawiaj?cy poda kwalifikacje i do?wiadczenie os█b wyznaczonych do realizacji zam█wienia. Aby uzyska punkty w tym kryterium, w za??czniku nr 1 do SIWZ (formularz oferty) nale?y poda wymagane informacje o osobach wykonuj?cych czynno?ci przy realizacji zam█wienia.
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Zgodnie z projektem umowy stanowi?cym za??cznik nr 7 do SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel charg╚s de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 08/09/2020 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 08/09/2020 Heure locale: 13:00 Lieu:
Urz?d Miasta Gdyni, adres: al. marsza?ka Pi?sudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, POLSKA. Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mog uczestniczy w publicznym otwarciu ofert tylko i wy??cznie za po?rednictwem transmisji on-line pod adresem: https://linkd.pl/2df2 adres alternatywny: https://www.youtube.com/channel/UCd86_uZPf1oyAfdTMTWp0Wg/live https://linkd.pl/2df2 https://www.youtube.com/channel/UCd86_uZPf1oyAfdTMTWp0Wg/live
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:
I. Oferta sk?ada si z:
   1.  formularza oferty (za??cznik nr 1 do SIWZ) oraz formularza cenowego (za??cznik nr 1a);
   2.  jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (JEDZ), dla ka?dego Wykonawcy i podmiot█w, na kt█rych zasobach Wykonawca polega w celu wykazania spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu (za??cznik nr 2);
   3.  zobowi?zania do oddania do dyspozycji zasob█w ˝ je?eli Wykonawca w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu polega na zdolno?ciach innych podmiot█w (za??cznik nr 6);
   4.  dowod█w, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, ?e mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16˝20 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, podj?te przez niego ?rodki s wystarczaj?ce do wykazania jego rzetelno?ci;
   5.  dokumentu potwierdzaj?cego zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dost?pny w publicznych otwartych bezp?atnych elektronicznych bazach danych, kt█rych adres internetowy Wykonawca wskaza w JEDZ. W przypadku wskazania bazy danych, w kt█rej dokumenty s dost?pne w innym j?zyku ni polski, Zamawiaj?cy mo?e po ich pobraniu wezwa Wykonawc do przedstawienia t?umaczenia dokumentu na j?zyk polski;
   6.  pe?nomocnictwa wskazuj?cego, ?e osoba wyst?puj?ca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca wyst?puj?cy w imieniu Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, jest do tego upowa?niona, je?eli nie wynika to dokument█w potwierdzaj?cych zasady reprezentacji. Pe?nomocnictwo nale?y z?o?y w formie orygina?u b?d notarialnie potwierdzonej kopii. II. O?wiadczenia i dokumenty, jakie zobowi?zany b?dzie z?o?y Wykonawca, kt█rego oferta zostanie najwy?ej oceniona, na wezwanie Zamawiaj?cego w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni 10 dni na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, lub Wykonawcy, kt█rych Zamawiaj?cy wezwie do z?o?enia wszystkich lub niekt█rych o?wiadcze lub dokument█w potwierdzaj?cych, ?e spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu oraz nie zachodz wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o kt█rych mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
   1.  za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego, o kt█rym mowa w par. 5 pkt 2 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentowa jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzieleniu zam█wieni (dalej Đrozporz?dzenieţ);
   2.  za?wiadczenie z Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego, o kt█rym mowa w par. 5 pkt 3 rozporz?dzenia;
   3.  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust 1 pkt 13˝14 i 21 ustawy Pzp, o kt█rej mowa w par 5 pkt 1 rozporz?dzenia;
   4.  o?wiadczenie Wykonawcy, o kt█rym mowa w par. 5 pkt 5 rozporz?dzenia;
   5.  o?wiadczenie Wykonawcy, o kt█rym mowa w par. 5 pkt 6 rozporz?dzenia;
   6.  o?wiadczenie Wykonawcy, o kt█rym mowa w par. 5 pkt 9 rozporz?dzenia;
   7.  odpis w?a?ciwego rejestru, o kt█rym mowa w par. 5 pkt 4 rozporz?dzenia (nie wymaga si je?eli rejestr jest dost?pny publicznie i nieodp?atnie). III. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiaj?cego na platformie informacji z otwarcia ofert sk?ada na platformie bez wezwania o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej oraz, w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, dowody potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?█cenia konkurencji w post?powaniu. Wz█r o?wiadczenia stanowi Za??cznik nr 5 do SIWZ IV. Wykonawcy maj?cy siedzib za granic sk?adaj dokumenty na zasadach okre?lonych w par. 7 rozporz?dzenia V. Zamawiaj?cy wymaga, aby w sytuacji gdy oferta Wykonawcy, kt█ry polega na zasobach innych podmiot█w, zosta?a uznana za najkorzystniejsz?, Wykonawca przedstawi w odniesieniu do tych podmiot█w dokumenty potwierdzaj?ce brak podstaw do wykluczenia z post?powania wskazane w pkt II.1˝II.7 powy?ej (zgodnie z postanowieniami rozdzia?u 9 SIWZ).
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-672 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
W toku post?powania o udzielenie zam█wienia przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w przepisach dzia?u VI ustawy Pzp ˝ odwo?anie do Krajowej Izby Odwo?awczej i skarga do s?du okr?gowego wnoszone w spos█b i w terminach okre?lonych w ustawie Pzp. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w ww. przepisach przys?uguj Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli korzystano ze ?rodk█w, o kt█rych mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni ˝ w pozosta?ych przypadkach. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu ,a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia na stronie internetowej. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone powy?ej wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie p█?niej ni w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Urz?du Zam█wie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587701
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71240000 - Services d'architecture, d'ingÚnierie et de planification 
71244000 - Calcul des coűts, contr˘le des coűts 
71245000 - Plans d'approbation, plans d'exÚcution et spÚcifications 
71246000 - DÚtermination et listage des quantitÚs nÚcessaires Ó la construction 
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71320000 - Services de conception technique