Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/01/2022
Date de péremption : 28/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gdynia: Services d'assurance

2022/S 19-045217  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
27/01/2022 S19 Pologne-Gdynia: Services d'assurance 2022/S 019-045217 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Morska S?u?ba Poszukiwania i Ratownictwa Adresse postale: ul. Hryniewickiego 10 Ville: Gdynia Code NUTS: PL6 Makroregion pÛ?nocny Code postal: 81-340 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Wi?ska - Ru?ewicz Courriel: zam.pub@sar.gov.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.sar.gov.pl Adresse du profil díacheteur: https://sar.ezamawiajacy.pl/
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://sar.ezamawiajacy.pl/ Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: poszukiwanie i ratowanie ?ycia na morzu oraz zwalczanie zagro?e? i zanieczyszcze? na morzu
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ugi ubezpieczenia morskiego Morskiej S?u?by Poszukiwania i Ratownictwa NumÈro de rÈfÈrence: NZ-ET/II/PN/02/22
II.1.2) Code CPV principal 66510000 Services d'assurance
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ugi ubezpieczenia w nast?puj?cym zakresie: a) Ubezpieczenie Kad?ub i Maszyny oraz OC Armatora statkÛw ratowniczych i statkÛw do zwalczania rozlewÛw wymienionych w dokumentacji post?powania b) Ubezpieczenie Kad?ub i Maszyny oraz OC Armatora skuterÛw wodnych i ?odzi ratowniczych wymienionych w dokumentacji post?powania. c) Ubezpieczenie sprz?tu do zwalczania rozlewÛw i przeprowadzania akcji ratowniczych oraz pojazdu podwodnego wraz z oprzyrz?dowaniem wymienionych w dokumentacji post?powania. d) Ubezpieczenie Nast?pstw Nieszcz??liwych WypadkÛw za?Ûg jednostek p?ywaj?cych. e) Ubezpieczenie Rzeczy Osobistych za?Ûg jednostek p?ywaj?cych.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66514150 Services d'assurance de bateaux 66516300 Services d'assurance responsabilitÈ civile bateaux 66516000 Services d'assurance responsabilitÈ civile 66515200 Services d'assurance de biens
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL6 Makroregion pÛ?nocny
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ugi ubezpieczenia w nast?puj?cym zakresie: a) Ubezpieczenie Kad?ub i Maszyny oraz OC Armatora statkÛw ratowniczych i statkÛw do zwalczania rozlewÛw wymienionych w dokumentacji post?powania b) Ubezpieczenie Kad?ub i Maszyny oraz OC Armatora skuterÛw wodnych i ?odzi ratowniczych wymienionych w dokumentacji post?powania. c) Ubezpieczenie sprz?tu do zwalczania rozlewÛw i przeprowadzania akcji ratowniczych oraz pojazdu podwodnego wraz z oprzyrz?dowaniem wymienionych w dokumentacji post?powania. d) Ubezpieczenie Nast?pstw Nieszcz??liwych WypadkÛw za?Ûg jednostek p?ywaj?cych. e) Ubezpieczenie Rzeczy Osobistych za?Ûg jednostek p?ywaj?cych.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Wysoko?? franszyzy redukcyjnej / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 95
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DÈbut: 01/04/2022 Fin: 31/03/2023 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zgodnie z tre?ci? projektowanych postanowie? umowy, Zamawiaj?c przewiduje zmniejszenie lub zwi?kszenie ilo?ci jednostek obj?tych ubezpieczeniem - Zamawiaj?cy przewiduje opcjonalny zakres zamÛwienia w postaci ubezpieczenia sprz?tu wskazanego jako planowany do zakupu lub modernizacji W takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy za us?ug? ubezpieczenia wskazanych jednostek zostanie obliczone na podstawie stawki procentowej zastosowanej w przypadku sprz?tu obj?tego zamÛwieniem podstawowym lub zbli?onego. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji zgodnie z klauzulami automatycznego pokrycia, ktÛre szczegÛ?owo zosta?o opisane w za??czniku nr 6 do SWZ Wi?cej informacji: https://sar.ezamawiajacy.pl/ https://sar.ezamawiajacy.pl/
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Post?powanie prowadzone jest na platformie zakupowej: https://sar.ezamawiajacy.pl/ . Wykonawca sk?ada Ofert? poprzez: 1) wype?nienie Formularza oferty oraz opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane, 2) dodanie oferty w zak?adce ÑOFERTY". Dodanie oferty oraz za??cznikÛw nast?puje poprzez wybranie polecenia Ñdodaj dokument" i wybranie docelowych plikÛw https://sar.ezamawiajacy.pl/
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.Wykonawca ubiegaj?cy si? o udzielenie zamÛwienia zobowi?zany jest wykaza?, ?e posiada odpowiednie zezwolenie na wykonywanie dzia?alno?ci ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze?nia 2015 r. o dzia?alno?ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 895 z pÛ?n. zm.), w Dziale II w grupach co najmniej 1, 6, 12. Zagraniczny zak?ad ubezpiecze? maj?cy siedzib? w innym ni? Rzeczpospolita Polska pa?stwie cz?onkowskim Unii Europejskiej, mo?e z?o?y? ofert? w ramach swobody ?wiadczenia us?ug, po z?o?eniu otrzymanego od organÛw nadzorczych pa?stwa, w ktÛrym znajduje si? siedziba zagranicznego zak?adu ubezpiecze? zezwolenia na wykonywanie dzia?alno?ci ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamawiaj?cy za w?a?ciwe uzna przed?o?enie za?wiadczenia wydanego przez Komisj? Nadzoru Finansowego, potwierdzaj?cego zezwolenie na prowadzenie dzia?alno?ci ubezpieczeniowej w wymaganych grupach. Na potwierdzenie spe?nienia warunku wykonawca przedk?ada Jednolity Europejski Dokument ZamÛwienia oraz zezwolenie na prowadzenie dzia?alno?ci ubezpieczeniowej wydane przez w?a?ciwy organ lub inny dokument potwierdzaj?cy posiadanie zezwolenia na wykonywanie dzia?alno?ci ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie grup ryzyk obj?tych przedmiotem zamÛwienia, wynikaj?cy z obowi?zuj?cych przepisÛw prawa.
   2.  Warunek dotycz?cy uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, jest spe?niony, je?eli co najmniej jeden z wykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamÛwienia posiada uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub us?ugi, do ktÛrych realizacji te uprawnienia s? wymagane. wykonawcy wspÛlnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamÛwienia do??czaj? do oferty o?wiadczenie, z ktÛrego wynika, ktÛre us?ugi wykonaj? poszczegÛlni wykonawcy. II. O udzielenie zamÛwienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art 108 ust 1 oraz art 109 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp. III. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawca przedk?ada: 1) o?wiadczenie JEDZ / ESPD 2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. ñ Prawo zamÛwie? publicznych, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, - sporz?dzone nie wcze?niej ni? na 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem 3) o?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawc?, ktÛry z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej 4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji IV. Dokumenty sk?adane przez podmioty maj?ce siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami rzeczpospolitej Polskiej - wskazano w dokumentach zamÛwienia: https://sar.ezamawiajacy.pl/ https://sar.ezamawiajacy.pl/
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Postanowienia umowy stanowi? za?. do SWZ: https://sar.ezamawiajacy.pl/ https://sar.ezamawiajacy.pl/
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 28/02/2022 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 28/05/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 28/02/2022 Heure locale: 10:30 Lieu:
Miejsce: Siedziba Zamawiaj?cego, Gdynia ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia Otwarcie ofert nast?pi za po?rednictwem platformy zakupowej dost?pnej pod adresem: https://sar.ezamawiajacy.pl Pozosta?e informacje dot. otwarcia ofert zosta?y opisane w rozdziale SWZ: https://sar.ezamawiajacy.pl https://sar.ezamawiajacy.pl https://sar.ezamawiajacy.pl
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: oui Calendrier prÈvisionnel de publication des prochains avis:
2023 rok
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
Le paiement en ligne sera utilisÈ
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 10 000 PLN (dziesi?? tysi?cy z?otych). Wadium mo?e by? wnoszone wed?ug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: 1) pieni?dzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktÛrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
   8.  Wadium wnoszone w pieni?dzu wp?aca si? przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiaj?cego
   9.  Wi?cej informacji wskazano w SWZ: https://sar.ezamawiajacy.pl/ https://sar.ezamawiajacy.pl/
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodna? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci? w postepowaniu? o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej? Zamawiaj?cy? by? obowi?zany? na podstawie ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym.
   5.  Pisma w formie pisemnej wnosi si? za po?rednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobi?cie, za po?rednictwem pos?a?ca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi si? przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   6.  Elementy odwo?ania zosta?y okre?lone w art. 516 ustawy Pzp.
   7.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej z siedzib? w Warszawie przy ul. Post?pu 17a (kod pocztowy: 02-676): 1) W terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) W terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt 1) powy?ej; 3) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej. 4) Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 1) - 3) powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du
   9. W sprawie maj?tkowej, w ktÛrej zawarcie ugody jest dopuszczalne, ka?da ze stron umowy, w przypadku sporu wynikaj?cego z zamÛwienia, mo?e z?o?y? wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwi?zanie sporu do S?du Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadz?cej inne polubowne rozwi?zanie sporu 10. Wi?cej informacji w SWZ oraz ustawie Prawo zamÛwie? publicznych i aktach oko?oustawowych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
22/01/2022 Pologne-Gdynia: Services d'assuranceType díacheteur: AutresType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 28/02/2022 27/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
66510000 - Services d'assurance 
66514150 - Services d'assurance de bateaux 
66515200 - Services d'assurance de biens 
66516000 - Services d'assurance responsabilité civile 
66516300 - Services d'assurance responsabilité civile bateaux