Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gdynia:Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil

2024/S 12-032010  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 17/01/2024 S12 Pologne-Gdynia: Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil 2024/S 012-032010 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Dyrektor Urz?du Morskiego w Gdyni Adresse postale: ul. Chrzanowskiego 10 Ville: Gdynia Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 81-338 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Szwedowicz Courriel: zam_pub@umgdy.gov.pl Téléphone: +48 583553333 Fax: +48 586217231 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.umgdy.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Opracowanie wielobran?owej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa Infrastruktury hydrotechnicznej na potrzeby inwestycji EJ1 w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino" wraz z pe?nieniem nadzoru au Numéro de référence: ZP.371.2.2024.ASz
II.1.2) Code CPV principal 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest sporz?dzenie wielobran?owej dokumentacji projektowej obejmuj?cej konstrukcj? pomostu roz?adunkowego MOLF (Marine Off-Loading Facility) tj. sta?ej konstrukcji morskiej o strukturze a?urowej, do roz?adunku niepodzielnych ?adunków ponadnormatywnych (AIL) oraz innych wielkogabarytowych materia?ów i urz?dze? niezb?dnych do budowy i eksploatacji EJ wraz z torem podej?ciowym i obrotnic? oraz odcinkiem drogi technicznej o d?ugo?ci ok. 20m. W ramach zamówienia, Wykonawca zobowi?zany jest do pe?nienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi za??cznik nr 10 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71351910 Services de géologie 71621000 Services d'analyse technique ou services de conseil
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL633 Trójmiejski
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest sporz?dzenie wielobran?owej dokumentacji projektowej obejmuj?cej konstrukcj? pomostu roz?adunkowego MOLF (Marine Off-Loading Facility) tj. sta?ej konstrukcji morskiej o strukturze a?urowej, do roz?adunku niepodzielnych ?adunków ponadnormatywnych (AIL) oraz innych wielkogabarytowych materia?ów i urz?dze? niezb?dnych do budowy i eksploatacji EJ wraz z torem podej?ciowym i obrotnic? oraz odcinkiem drogi technicznej o d?ugo?ci ok. 20m. W ramach zamówienia, Wykonawca zobowi?zany jest do pe?nienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi za??cznik nr 10 do niniejszej SWZ.
   2.  Zamawiaj?cy nie mo?e udost?pni? cz??ci SWZ na stronie internetowej prowadzonego post?powania z powodu ochrony poufnego charakteru informacji zawartych w nast?puj?cych dokumentach: 1) Wst?pnej koncepcji dla zadania: "Budowa infrastruktury hydrotechnicznej na potrzeby inwestycji EJ1 w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino" wraz z analiz? nawigacyjn? i wst?pn? analiz? falowania; 2) Projekt Robót Geologicznych; 3) Wytyczne Generalnego Wykonawcy - dokument nr PLGB-XMY-001 W zawi?zku z tym, ?e w/w dokumenty zawieraj? informacje o charakterze "wra?liwym", wymagaj?ce ochrony ich poufnego charakteru, dost?p do tych za??czników b?dzie mo?liwy w siedzibie Zamawiaj?cego, po uprzednim podpisaniu odr?bnej umowy o zachowaniu poufno?ci. W tym celu, Wykonawca, poprzez platform? Marketplanet, zwróci si? do Zamawiaj?cego o udost?pnienie umowy o zachowaniu poufno?ci informacji. Podpisan? umow? przez osob? upowa?nion? w imieniu Wykonawcy, Wykonawca dostarczy Zamawiaj?cemu. Po uzyskaniu podpisu Dyrektora Urz?du Morskiego w Gdyni, Zamawiaj?cy powiadomi Wykonawc? o terminie dokonania wgl?du do dokumentacji.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Do?wiadczenie Projektanta / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Do?wiadczenie Geologa / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Do zamówie? udzielanych w zwi?zku z przygotowaniem, realizacj? i finansowaniem inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki j?drowej, stosuje si? przepisy Ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo Zamówie? Publicznych z zastrze?eniem przepisów Ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki j?drowej oraz inwestycji towarzysz?cych.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2024/S 009-021956
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Opracowanie wielobran?owej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa Infrastruktury hydrotechnicznej na potrzeby inwestycji EJ1 w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino" wraz z pe?nieniem nadzoru au
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
W niniejszym post?powaniu, Zamawiaj?cy - dzia?aj?c na podstawie przepisu art. 139 ustawy Pzp - zastrzega sobie prawo to tzw. odwróconej kolejno?ci oceny ofert, tzn. Zamawiaj?cy mo?e najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu;
   2.  Powody niedokonania podzia?u zamówienia na cz??ci: Zamówienie - projekt budowany wraz z opracowaniami towarzysz?cymi (tj. m.in. geologia, analizy) i nadzorem autorskim stanowi integraln? ca?o??. Podzia? zamówienia na cz??ci spowodowa?by nadmierne trudno?ci techniczne w jego realizacji, nadmierne koszty wykonania zamówienia. Brak podzia?u zamówienia na cz??ci nie wp?ynie na ograniczenie konkurencyjno?ci wykonawców w tym udzia? wykonawców z obszaru ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw;
   3.  Wykaz podmiotowych ?rodków dowodowych sk?adanych na wezwanie Zamawiaj?cego zawarto w III.12 SWZ;
   4. W przedmiotowym post?powaniu Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium;
   5.  Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wys. 5% ceny ofertowej brutto- szczegó?owe informacje zawarto w III.18.SWZ;
   6. Wykaz dokumentów i o?wiadcze? wchodz?cych w sk?ad oferty: 1)Formularz Ofertowy (za?. nr 1 do SWZ), 2) ESPD (JEDZ) (za?. nr 2 do SWZ), 3) O?wiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (za?. nr
   5. 1 i
   5. 2 do SWZ), 4) Pe?nomocnictwo - je?li dotyczy; 5)Zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby- je?li dotyczy; 6)O?wiadczenie z art. 117 ustawy Pzp - je?eli dotyczy; 7)Zastrze?enie tajemnicy przedsi?biorstwa - je?li dotyczy. Szczegó?owe informacje zawarto w III.11.SWZ;
   7. Wykonawca wykona kompletn? Dokumentacj? w terminie 14 miesi?cy od dnia podpisania umowy, z zastrze?eniem terminów po?rednich, okre?lonych w III.2.2 SWZ: a)Wykonanie mapy do celów projektowych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów - w terminie 4 miesi?cy od dnia podpisania umowy; b) Opracowanie koncepcji realizacyjnej wraz z analizami: analiz? nawigacyjn? z symulacj? podej?cia, analiz? warunków hydrodynamicznych i litodynamicznych - w terminie 5 miesi?cy od dnia podpisania umowy;c) Wykonanie bada? oraz opracowanie dokumentacji geologiczno-in?ynierskiej, geotechnicznej -w terminie 8 miesi?cy od dnia podpisania umowy; d) Uzyskanie decyzji zatwierdzaj?cej dokumentacj? geologiczno-in?yniersk? przez organ administracji geologicznej - w terminie 12 miesi?cy od dnia podpisania umowy; e) Opracowanie dokumentów niezb?dnych do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji (w tym projektu podzia?u nieruchomo?ci) - w terminie 7 miesi?cy od dnia podpisania umowy; f) Opracowanie operatu wodnoprawnego - w terminie 10 miesi?cy od dnia podpisania umowy; g) Opracowanie: Projektu Zagospodarowania Terenu, Projektu Architektoniczno-Budowlanego, inwentaryzacji szaty ro?linnej wraz z projektem wycinki drzew i krzewów oraz nasadze? kompensacyjnych - w terminie 12 miesi?cy od dnia podpisania umowy; h) Opracowanie projektu technicznego, wykonawczego wraz z pozosta?ymi opracowaniami (PR,KI,STWiOR) - 14 miesi?cy od dnia podpisania umowy.
   8.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamówie? na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegaj?cych na powtórzeniu podobnych us?ug.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505-590).
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/01/2024 Opracowanie wielobran?owej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa Infrastruktury hydrotechnicznej na potrzeby inwestycji EJ1 w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino" wraz z pe?nieniem nadzoru au 17/01/2024 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil 
71351910 - Services de géologie 
71621000 - Services d'analyse technique ou services de conseil