Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gdynia:Services immobiliers propres

2023/S 194-607534  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 09/10/2023 S194 Pologne-Gdynia: Services immobiliers propres 2023/S 194-607534 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Agencja Mienia Wojskowego Oddzia? Regionalny w Gdyni NumÈro national d'identification: 526-10-38-122 Adresse postale: Marii Curie-Sk?odowskiej 19, Ville: Gdynia Code NUTS: PL Polska Code postal: 81-231 Pays: Pologne Courriel: dzp.lu@amw.com.pl TÈlÈphone: +48 814746100 Fax: +48 814746123 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://amw.eb2b.com.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Agencja wykonawcza
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: zarz?dzanie mieniem Skarbu Pa?stwa
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ugi rzeczoznawcÛw maj?tkowych NumÈro de rÈfÈrence: DZP-OG-2610.322.2023
II.1.2) Code CPV principal 70100000 Services immobiliers propres
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ugi rzeczoznawcÛw maj?tkowych dotycz?cych nieruchomo?ci stanowi?cych zasÛb Agencji Mienia Wojskowego oddanych w u?ytkowanie wieczyste, po?o?onych na terenie dzia?alno?ci Oddzia?u Regionalnego w Gdyni
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ugi rzeczoznawcÛw maj?tkowych dotycz?cych nieruchomo?ci stanowi?cych zasÛb Agencji Mienia Wojskowego oddanych w u?ytkowanie wieczyste, po?o?onych na terenie dzia?alno?ci Oddzia?u Regionalnego w Gdyni
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wykonawca przed zawarciem umowy zobowi?zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy (zwane rÛwnie? dalej Ñzabezpieczeniemî) w wysoko?ci 5 % ceny ca?kowitej podanej w ofercie, w jednej lub w kilku formach okre?lonych w art. 450 ust. 1 ustawy. Wykonawca, najpÛ?niej przed up?ywem terminu sk?adania ofert, winien wnie?? wadium w wysoko?ci wynosz?cej 1 000,00 z?
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 169-533033
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
?wiadczenie us?ugi rzeczoznawcÛw maj?tkowych
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Informacje w zakresie RODO wskazane w SWZ Zamawiaj?cy przewiduje zamÛwienie podstawowe oraz w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamÛwienia podstawowego mo?liwo?? udzielenia zamÛwie? dotychczasowemu Wykonawcy, o ktÛrych mowa w art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy Prawo zamÛwie? publicznych, polegaj?cych na powtÛrzeniu podobnych us?ug, zgodnych z przedmiotem zamÛwienia podstawowego. Zamawiaj?cy gwarantuje udzielenie zamÛwienia podstawowego, natomiast z udzielenia zamÛwienia o ktÛrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy mo?e nie skorzysta?, skorzysta? w ca?o?ci lub w cz??ci.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: PrezesKrajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod?. w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powa¨niu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Za¨mawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestni¨kom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Od¨wo?awczej.
   5.  SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî ustawy.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/10/2023 ?wiadczenie us?ugi rzeczoznawcÛw maj?tkowych 09/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
70100000 - Services immobiliers propres