Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/06/2021
Date de péremption : 13/07/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gdynia: Services de promotion

2021/S 110-289256  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 09/06/2021 S110 Pologne-Gdynia: Services de promotion 2021/S 110-289256 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gdy?skie Centrum Sportu Numéro national d'identification: REGON 191439845 Adresse postale: ul. Olimpijska 5/9 Ville: Gdynia Code NUTS: PL633 Trójmiejski Code postal: 81-538 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marzena Angielczyk, Maciej Zaborski Courriel: przetargi@gdyniasport.pl Téléphone: +48 586223574 Fax: +48 586221164 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.gdyniasport.pl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://portal.smartpzp.pl/gcs Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://portal.smartpzp.pl/gcs
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5) Activité principale Loisirs, culture et religion
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdy?skiego Centrum Sportu przez zespó pi?ki no?nej m??czyzn podczas rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy lub I Ligi w II po?owie 2021 roku Numéro de référence: GCS.DZPI.2710.12.2021
II.1.2) Code CPV principal 79342200 Services de promotion
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest us?uga promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdy?skiego Centrum Sportu jednostki bud?etowej oraz jej dzia?alno?ci realizowana w II po?owie 2021 roku przez zespó pi?ki no?nej m??czyzn bior?cy udzia w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy lub I Ligi (zwany dalej "Zespo?em"), który podczas wszystkich meczy pi?karskich rozgrywanych w roli gospodarza b?dzie wyst?powa w Gdyni.
   2.  Termin realizacji zamówienia
:
od dnia zawarcia umowy do dnia zako?czenia rozgrywek w 2021 roku Ekstraklasy lub I Ligi w sezonie 2021/2022, zgodnie z terminarzem Polskiego Zwi?zku Pi?ki No?nej.
   3.  Miejsce realizacji zamówienia: miejsce rozgrywek polskiej Ekstraklasy lub I Ligi pi?ki no?nej, w tym w roli gospodarza na stadionie mieszcz?cym si w Gdyni.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest us?uga promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdy?skiego Centrum Sportu jednostki bud?etowej oraz jej dzia?alno?ci realizowana w II po?owie 2021 roku przez zespó pi?ki no?nej m??czyzn bior?cy udzia w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy lub I Ligi (zwany dalej "Zespo?em"), który podczas wszystkich meczy pi?karskich rozgrywanych w roli gospodarza b?dzie wyst?powa w Gdyni.
   2.  Opis przedmiotu zamówienia
:
1) promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdy?skiego Centrum Sportu jednostki bud?etowej oraz jej dzia?alno?ci przez Wykonawc podczas meczów ligowych, zawodów, widowisk sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze lokalnym i krajowym, 2) posiadanie lub umieszczenie przez Wykonawc nazwy "Gdynia" w oficjalnej nazwie Zespo?u, zg?oszonej w?a?ciwemu podmiotowi organizuj?cemu rozgrywki o mistrzostwo Ekstraklasy lub I Ligi pi?ki no?nej m??czyzn, któr oficjalnie b?dzie si pos?ugiwa Zespó?, 3) kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Miasta Gdynia w ramach dzia?a promocyjnych przygotowanych i wykonywanych przez Wykonawc oraz na jego koszt, 4) promocja Gminy Miasta Gdynia przez Wykonawc poprzez umieszczenie oraz eksponowanie logotypów miasta Gdyni na materia?ach informacyjno-promocyjnych (w tym internetowych oraz poligraficznych), przygotowanych i wykonanych przez Wykonawc na jego koszt, za uprzedni akceptacj Zamawiaj?cego, 5) u?yczenie Gminie Miasta Gdynia oraz Gdy?skiemu Centrum Sportu jednostce bud?etowej przez Wykonawc wizerunku zawodników zespo?u oraz ca?ej dru?yny dla celów promocyjnych Gminy Miasta Gdynia oraz Gdy?skiego Centrum Sportu jednostki bud?etowej,.
   3.  Szczegó?owy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi?cy za??cznik nr 4 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Czas reklamowy / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2021 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Wykonawca musi spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów. Wykonawca spe?ni warunek je?eli wyka?e, ?e posiada uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci okre?lone przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133) tj.: posiada aktualn licencj wydan przez Polski Zwi?zek Pi?ki No?nej zezwalaj?c na udzia w rozgrywkach Ekstraklasy lub I Ligi w sezonie 2021/2022 w pi?ce no?nej m??czyzn organizowanych przez Polski Zwi?zek Pi?ki No?nej.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Zamawiaj?cy przewiduje, ?e wprowadzenie zmian do zawartej umowy mo?liwe b?dzie w przypadkach okre?lonych w art. 454 i art. 455 ustawy, w sytuacjach, gdy Zamawiaj?cy uzna, ?e zmiany te s niezb?dne celem zapewnienia prawid?owego wykonania umowy przez strony, w szczególno?ci w przypadkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 3 do SWZ.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 13/07/2021 Heure locale: 09:30
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 10/10/2021
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 13/07/2021 Heure locale: 10:00 Lieu:
https://portal.smartpzp.pl/gcs https://portal.smartpzp.pl/gcs
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Warunki udzia?u w post?powaniu oraz opis spe?nienia warunków opisane zosta?y w rozdziale 6 SWZ.
   2.  Podstawy wykluczenia z post?powania opisane zosta?y w rozdziale 7 SWZ.
   3.  O?wiadczenia i dokumenty, jakie zobowi?zani s dostarczy Wykonawcy w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia (podmiotowe ?rodki dowodowe) opisane s w rozdziale 8 SWZ.
   4.  Komunikacja w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym sk?adanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub o?wiadcze mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawc?, z uwzgl?dnieniem wyj?tków okre?lonych w ustawie, odbywa si przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej. Przez ?rodki komunikacji elektronicznej rozumie si ?rodki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog elektroniczn (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), https://portal.smartpzp.pl/gcs.
   5.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z
   4. 5.2016, str. 1), dalej "RODO", informuj?, ?e: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdy?skie Centrum Sportu jednostka bud?etowa, 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9, tel./faks: +48 586221164/6223574; 2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych iod@gdyniasport.pl Pozosta?e informacje w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych znajduj si w rozdziale 2 SWZ.
   6.  Wykonawca, jest zobowi?zany wype?ni obowi?zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpo?rednio lub po?rednio pozyska w celu ubiegania si o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym post?powaniu. https://portal.smartpzp.pl/gcs iod@gdyniasport.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Postepu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby.
   2.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej poprzez portal e-us?ug SmartPzp, https
:
//portal.smartpzp.pl/gcs lub adres mailowy Zamawiaj?cego przetargi@gdyniasport.pl, albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   3.  Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej wskazanych w zdaniu poprzednim.
   4.  Odwo?anie wnosi si w terminach okre?lonych w art. 515 ustawy Prawo zamówie publicznych.
   5.  Pozosta?e postanowienia dotycz?ce ?rodków ochrony prawnej reguluj przepisy dzia?u IX ustawy Prawo zamówie publicznych. https://portal.smartpzp.pl/gcs przetargi@gdyniasport.pl
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/06/2021 Pologne-Gdynia: Services de promotionType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Servicesservices 13/07/2021 09/06/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
79342200 - Services de promotion