Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gdynia:Services rÈcrÈatifs, culturels et sportifs

2023/S 58-172032  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/03/2023 S58 Pologne-Gdynia: Services rÈcrÈatifs, culturels et sportifs 2023/S 058-172032 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: UMGDYNIA Ville: Gdynia Code NUTS: PL633 TrÛjmiejski Pays: Pologne Courriel: umgdynia@gdynia.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.gdynia.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Organizacja wydarzenia Openíer Festival 2023
II.1.2) Code CPV principal 92000000 Services rÈcrÈatifs, culturels et sportifs
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Organizacja wydarzenia Openíer Festival 2023, w tym mi?dzy innymi pokrycie cz??ci honorariÛw artystÛw, niektÛrych elementÛw technicznych oraz organizacj? Strefy Kids Zone w dniach 28.06-1.07.2023
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 851 852.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL633 TrÛjmiejski
II.2.4) Description des prestations:
Organizacja wydarzenia Openíer Festival 2023, w tym mi?dzy innymi pokrycie cz??ci honorariÛw artystÛw, niektÛrych elementÛw technicznych oraz organizacj? Strefy Kids Zone w dniach 28.06-1.07.2023
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure nÈgociÈe sans publication prÈalable Explication:
Alter Art Festival Sp. z o.o. jest pomys?odawc?, jedynym i wy??cznym organizatorem Openíer Festival 2023 i jednocze?nie posiada wszelkie prawa autorskie do organizacji w/w imprezy. Openíer Festival 2023 to wydarzenie muzyczne, ktÛre na sta?e wpisa?o si? w europejski kalendarz najwa?niejszych letnich festiwali. To wyj?tkowy czas, w ktÛrym w Gdyni krÛluje najlepsza mi?dzynarodowa oraz polska muzyka i spotykaj? si? fani z wielu krajÛw. Openíer Festival jest doskona?? okazj? promocji Miasta Gdyni nie tylko w kraju, ale i na ?wiecie.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marchÈ:
13/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Alter Art Festival Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 1 851 852.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?: W toku post?powania o udzielenie zamÛwienia przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w przepisach dzia?u VI ustawy Pzp ñ odwo?anie do Krajowej Izby Odwo?awczej i skarga do s?du okr?gowego wnoszone w sposÛb i w terminach okre?lonych w ustawie Pzp. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w ww. przepisach przys?uguj? Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp. Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ñ je?eli korzystano ze ?rodkÛw, o ktÛrych mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni ñ w pozosta?ych przypadkach. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu,a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/03/2023 Organizacja wydarzenia Openíer Festival 2023 22/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
92000000 - Services récréatifs, culturels et sportifs