Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 03/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gdynia: Services de réparation et d'entretien de matériel médical et de matériel de précision

2020/S 147-361536  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Gdynia: Services de réparation et d'entretien de matériel médical et de matériel de précision 2020/S 147-361536 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Powstania Styczniowego 1 Ville: Gdynia Code NUTS: PL633 Trójmiejski Code postal: 81-519 Pays: Pologne Point(s) de contact: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo Courriel: zp@szpitalepomorskie.eu Téléphone: +48 585727220 Fax: +48 585727220 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.szpitalepomorskie.eu www.szpitalepomorskie.eu
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: podmiot prawa handlowego
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
?wiadczenie us?ug serwisowych w zakresie napraw i przegl?dów aparatury medycznej firmy Olympus dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. Numéro de référence: D25C/251/N/21-41rj/20
II.1.2) Code CPV principal 50400000 Services de réparation et d'entretien de matériel médical et de matériel de précision
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ?wiadczenie us?ug serwisowych w zakresie napraw i przegl?dów aparatury medycznej firmy Olympus dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. przez okres 24 miesi?cy.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL633 Trójmiejski Lieu principal d'exécution:
 - 84-200 Wejherowo, ul.dr A. Jagalskiego 10, POLSKA; - 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1, POLSKA; - 81-348 Gdynia, ul. Wójta Jana Radtkego 1, POLSKA; - 80-214 Gda?sk, ul. Smoluchowskiego 18, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ?wiadczenie us?ug serwisowych w zakresie napraw i przegl?dów aparatury medycznej firmy Olympus dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. przez okres 24 miesi?cy.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia i zakres wymaganych czynno?ci serwisowych okre?la za??cznik nr 7 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia i zakres wymaganych czynno?ci serwisowych oraz za??cznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Kryteria oceny ofert: - cena brutto 70 %, - kwalifikacje zawodowe i do?wiadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20 %, - gwarancja 10 %.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w tym zakresie. Zamawiaj?cy informuje, i w przedmiotowym post?powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przewiduje mo?liwo? zastosowania procedury, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy przy zastosowaniu wymienionej procedury najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w tym zakresie.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu, dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej: Wykonawca, który wyka?e, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy to w tym okresie, wykona lub w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nale?ycie wykonuje co najmniej dwie us?ugi w zakresie serwisu urz?dze endoskopowych, urz?dze peryferyjnych do urz?dze endoskopowych lub myjni endoskopowych, z czego ka?da zrealizowana us?uga o warto?ci minimalnej 400 000,00 PLN brutto.
   2.  Wykonawca, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona w przedmiotowym post?powaniu, w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu, na wezwanie Zamawiaj?cego w wyznaczonym terminie, ale nie krótszym ni 10 dni sk?ada: - wykaz us?ug w zakresie wskazanym w rozdz. VI pkt
   1. 2c SIWZ wykonanych, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych równie wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us?ugi zosta?y wykonane wraz z za??czeniem dowodów, czy zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa wy?ej s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us?ugi by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - o?wiadczenie Wykonawcy - wg wzoru zawartego w za??czniku nr 8 do SIWZ. W przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Szczegó?owe warunki okre?lone zosta?y w projekcie umowy - za??cznik nr 6 do SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 03/09/2020 Heure locale: 08:30
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 01/11/2020
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 03/09/2020 Heure locale: 09:00 Lieu:
Sala konferencyjna nr 2 w lokalizacji w Wejherowie
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: oui Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:
Lipiec 2022
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Wysoko? wadium ca?o?ciowego wynosi 7 187,59 PLN (s?ownie: siedem tysi?cy sto osiemdziesi?t siedem z?otych 59/100).
   2.  W niniejszym post?powaniu Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc?, wobec którego zachodz okoliczno?ci wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1, 8 ustawy Pzp.
   3.  Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca sk?ada:
   3. 1. w celu wst?pnego wykazania braku podstaw do wykluczenia i spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu: - o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu - w formie wype?nionego jednolitego dokumentu sporz?dzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza zwanego dalej "jednolitym dokumentem lub JEDZ", przes?anego w formie i w sposób opisany w tre?ci SIWZ;
   3. 2. w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiaj?cego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówie publicznych: - o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówie publicznych;
   3. 3. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiot. post?powaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiaj?cego w wyznaczonym terminie, ale nie krótszym ni 10 dni sk?ada nast?puj?ce dokumenty: - informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówie publicznych wystawiona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, - za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu, - za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu, - odpis z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówie publicznych, - o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci, - o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne, - o?wiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). Szczegó?owy opis dokumentów zawiera rozdz. VIII SIWZ.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
W toku post?powania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przys?uguj ?rodki ochrony prawnej szczegó?owo okre?lone w dziale VI ustawy Prawo zamówie publicznych "?rodki ochrony prawnej".
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub równowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   5.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   6.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówie publicznych albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób.
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu oraz wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
   8.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni wy?ej okre?lone wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   9.  Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia. 10. W przypadku wniesienia odwo?ania wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub postanowie SIWZ Zamawiaj?cy mo?e przed?u?y termin sk?adania ofert. 11. W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Krajow Izb Odwo?awcz orzeczenia. 12. Do post?powania odwo?awczego stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o s?dzie polubownym (arbitra?owym), je?eli ustawa Prawo zamówie publicznych nie stanowi inaczej. 13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 14. W post?powaniu tocz?cym si wskutek wniesienia skargi stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy ustawy Prawo zamówie publicznych nie stanowi inaczej. 15. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego. 16. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. 17. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
50400000 - Services de réparation et d'entretien de matériel médical et de matériel de précision